ERGO INVENTAR-RENS

shop2638.hostedshop.dk

ERGO INVENTAR-RENS

PRODUKT-INFORMATION © NR.: 2026 JULI 2007

ERGO INVENTAR-RENS

UNIVERSELT RENGØRINGSMIDDEL UDEN PARFUME

Anvendelsesområder:

Rengøring af alle overflader, som tåler vand, bl.a. inventar, vægge, døre, gulve m.m.

Opløser snavs, fedtstoffer, proteinstoffer m.m.

Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.

Licens nr 526 059

Dosering i 10 ltr. vand ved 20-25 0 dH:

Daglig rengøring ....................... : 1/3 dl (0,3%) = 1 pumpeslag.

Vekselvask ................................ : 3 dl (3 %) = 9 pumpeslag.

pH-værdi i brugsopløsning ........ : 100% ca. 11 0,25% - 1% 6 – 8

Arbejdsmetoder:

Påføres med børste, klud eller svamp.

Reaktionstid 0,5 - 5 min.

Aftørres med hårdt opvredne klude eller skylles

med vand.

Emballage:

1 ltr. plastflaske

Vekselvask:

Når gulvet ikke bliver rent med gulv-plejemiddel, er det

på tide at foretage en grundrengøring med 3 dl (3%) Ergo

Inventar-Rens pr. 10 ltr. vand.

Maskinen skurer og vandsuger i en proces. Ved meget

snavsede gulve køres maskinen over arealet 2 gange,

første gang uden at vandsugeren er i gang.

5 ltr. plastdunk

ØST: Lunikvej 40, 2670 Greve • Tlf. 43 69 24 22 • Fax 43 69 05 78

VEST: Håndværkervej 3, 7120 Vejle Ø •Tlf. 75 81 56 22 • Fax 75 71 11 22

www.knudedan.dk


1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/leverandøren.

Produkt: ERGO INVENTAR-RENS NR.: 2026 JULI 2007

Leverandør: Knud E. Dan A/S

PR .nr.: Lunikvej 40

2670 Greve

Sikkerhedsdatablad lavet af lbj@knudedan.dk Tlf.: 43 69 24 22

Erstatter Maj 2004 Fax: 43 69 05 78

2. Fareidentifikation.

Alkalisk rengøringsmiddel med risiko for affedtning af huden ved gentagen og længerevarende påvirkning.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Kemisk navn % Klassificering Einics/Elincs GV

Fedtalkoholethoxylat(tensid) 1-5 Xi R41 polymer

Fedtalkoholethoxylat(tensid) < 1 Xi R41 polymer

Fedtalkoholethersulfat(tensid) 1-5 Xi R36/38 polymer

Øvrige indholdsstoffer: Glycolethere (højtkogende), propylenglycol og citrat (< 5%), i vandig opløsning.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Huden ........ : Fjern forurenet tøj og afvask huden med vand og sæbe.

Øjnene ....... : Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl under blød vandstråle i 15 min., ved

fortsat irritation søg læge.

Indånding .. : -

Indtagelse .. : Skyl mundhulen og drik vand eller mælk. Undgå opkast og søg læge.

5. Brandbekæmpelse.

Produktet er ikke brandbart, men bør fjernes fra brandstedet idet emballagen kan sprænge ved kraftig

opvarmning. I øvrigt forenelig med alm. slukningsmidler.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

Begræns udslippet, og undgå udledning til kloak. Større mængder opsuges ved hjælp af granulat,

sand og lignende, og bortskaffes efter lokale myndigheders regler. Mindre spild bortspules til kloak.

7. Håndtering og opbevaring.

Emballagen skal holdes tæt og tillukket under lagring, og opbevares utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Det anbefales at beskytte huden når denne er i direkte kontakt med produktet, brug egnede beskyttelseshandsker,

f.eks. Neopren/Nitrile handsker.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Vægtfylde ................ : 1,04 kg/ltr.

Farve ....................... : Farveløs/klar

pH konc. .................. : Ca. 10,8

pH brugsopløsning .. : 6-8

10. Stabilitet og reaktivitet.

Produktet er stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysninger.

Indånding ................ : Ikke relevant.

Hud .......................... : Gentagen og længerevarende kontakt kan affedte huden.

Øjnene ..................... : Stænk kan irriterer øjnene.

Indtagelse ................ : Giver irritation i mund, spiserør og mavesæk.

Destillation opløsningsmidler .. : 230° - 246° C

Lagertemperatur ....................... : 0° C - 25° C

Flammepunkt ............................ : -

Opløselig i ....................... ........ : Vand

12. Miljøoplysninger.

Produktets indhold af organiske stoffer er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.

13. Bortskaffelse.

Brugt rensevæske bortskaffes i henhold til anvendelse og lokal godkendelse, f.eks. udledning til kloak. Store

mængder opsuget/opsamlet materiale fra spild afleveres til kommunal modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe H, affaldskort 1.11.

EAK-kode:20 01 16 00 (Detergenter)

14. Transportoplysninger.

Benævnes: IKKE FARLIGT GODS.

15. Oplysninger om regulering.

R-sætninger Ingen.

S-sætninger Ingen.

16. Andre oplysninger.

Registreret ved Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12

Ordlyd af R-sætninger under pkt. 2.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade

R36/38: Irriterer øjnene og huden

Ændringer ved punkt: 1,2,3

MAL-kode, koncentrat............ : 00-1 (1993)

MAL-kode, brugsopløsning .... : 00-1 (1993)

Similar magazines