Redegørelse for Kjeld Espersens eksklusion - Taastrup Netavis

taastrupnetavis.dk

Redegørelse for Kjeld Espersens eksklusion - Taastrup Netavis

Områdeudvalget for Sjælland & Øerne

Beretning oktober 2007

Ingen der interesserer det mindste for cykelsporten kan være i tvivl om, at år 2007 har været et endog meget

turbulent år for dansk cykling.

Uanset mange af vore unge cykelryttere har kørt en hel del flotte placeringer hjem på både bane og landevej, så

er det begrebet "doping", der nok står stærkest i billedet, når året rinder ud.

Det er virkelig en skam, men på den anden side er det naturligvis fint at få gjort op med myterne og få renset

luften i forhold til brugen af ulovlige midler.

Alt dette burde være cykelmotionen aldeles uvedkommende og vi indenfor den verden burde vel kunne leve

videre i bevidstheden om, at her er ikke noget at komme efter !

Men nej således er verden ikke skruet sammen. Også motionister føler i deres færden på landevejen at andre

tror at deres indsats på cyklen ikke kun kan gennemføres via rent vand, energidrik eller

energibarer. Tilråb fra forbikørende og tilskuere langs landevejen viser, at det nogen steder er galt fat med

forståelsen for at elite og motion altså er to vidt forskellige ting.

Heldigvis viste det sig under Post Danmark Rundt, at tilskuerinteressen fortsat er stor blandt befolkningen i hele

landet.

I vore eget område her på Sjælland og Øerne har der også været en vis dramatik på de indre linier. Den skyldes

ikke doping men noget andet som fik blodet i kog.

Kjeld Espersen blev ved sidste års møde valgt som formand for en periode på 2 år og Kjeld tog meget energisk

fat på denne opgave.

Vi i bestyrelsen blev stort set hver dag konfronteret med mails og henvendelser fra Kjeld - og det er ikke sagt i

nogen dårlig mening - tværtimod - det viste handlekraft og idérigdom hos Kjeld.

Men de mange idéer og nye forslag, som i flere tilfælde gik på tværs af vedtagne regler og normer indenfor

DCU, vakte også irritation i mange kredse. Her til kom at de økonomiske midler,

der var stillet til rådighed indenfor DCU motion i længden ikke kunne dække ambitionsniveauet.

Ved et møde i Middelfart den 13. juni 2007 fik Kjeld et ultimatum af DCU bestyrelse: Omgående eksklusion fra al

DCU virksomhed med omgående virkning. Der var dog et alternativ, at Kjeld kunne gå frivilligt som formand for

henholdsvis DCU Motion og Områdeudvalget for Sjælland og Øerne. I sidste tilfælde ville Kjeld kunne fortsætte

sit formandsskab i Taastrup Cykel Klub.

Kjeld fik en frist til næste dag med at svare. Denne frist blev dog siden hen forlænget, men resultatet blev at

Kjeld senere blev godkendt ekskluderet af DCU kongressen.

Begrundelsen for Kjelds eksklusion er følgende jfr. DCU:

Mail med oplysningerne om ekslusionen fra Tom Lund til Kjeld Espersen vedlægges som særligt bilag.

Områdebestyrelsen beklager DCU beslutning og finder, at der måske kunne være fundet en mere smidig løsning

på problematikken. Indenfor DCU motion har vi naturligvis diskuteret om eksklusionen burde ende med, at vi

(bestyrelserne) også skulle forlade arbejdet. Det fandt vi ingen anledning til og selv de skarpeste kritikere af

eksklusionen har valgt at blive for at færdiggøre påbegyndt arbejde.

I Området Sjælland og Øerne er det op til klubbernes repræsentanter ved Områdemødet den 24. oktober at give

deres besyv med og ved de forestående valg at tilkendegive om bestyrelsen bør blive eller gå.

Den fungerende formand Tony A. har i DCU motion sammenhæng fået et par kasketter på. Jobbet som fg.

formand blev konfirmeret ved et bestyrelsesmøde i juni måned. Men forinden havde Tony også sæde i DCU

motions bestyrelse og repræsentantskab. De tætte forbindelser mellem de to administrative organisationer giver

overlap i opgaveløsningerne, så meget mere som DCU motion har fået et "forretningsudvalg" bestående af de


3 områdeformænd. Forretningsudvalget er et rationelt tiltag skabt af Kjeld Espersen for at mindske rejse- og

opholdsudgifterne ved bestyrelsesmøder, der i sagens natur må afholdes et sted i landet, hvor så enkelte har

endog meget lang rejsetid. Derudover kan forretningsudvalget forberede sagerne til motions bestyrelsen og via

formandsskabet i områdebestyrelserne tilkendegive hvert enkelt områdes synspunkter i de enkelte sager.

Blandt de sager, der har haft høj prioritet specielt i Kjelds tid har været spørgsmålet om licensen. Der er fra flere

sider givet udtryk for at licensen kun bør være udgiften til vores forsikring og ikke indeholde betaling for Cycling

World. Meningen er at bladholdet skal være den enkeltes egen sag. Der er ingen tvivl om, at netop dette

spørgsmål har været en betragtelig anstødssten i DCU bestyrelsen i forhold til Kjeld og sikkert også andre. DCU

generelt betragter CW som sit medlemsblad og ønsker ingen ændring i at medlemsbladet også er en del af

licensen.

Det alternative cykelblad "Cykel Motion Danmark" betragtes som en konkurrent af DCU mens et stort antal

specielt motionscyklister betragter dette blad, som væsentligt bedre til at varetage motionsinteresser.

Områdebestyrelsen har som bekendt gennemført en spørgerunde hos vores tilknyttede klubber for at få en

orientering om hvilke forventninger de enkelte klubber har til DCU motion. Resultatet kan forventes at blive

offentliggjort på områdemødet i oktober.

I licensen ligger også en forsikringsordning og vi har i mange sammenhænge peget på, at denne

forsikringsordning bør være udgangspunktet for, at alle medlemmer af DCU klubber har løst motionslicens. Det

vil skabe en vis sikkerhed for at kommer nogen galt af sted under træning eller løb ja så er der

forsikringsdækning. Der skal derfor fra områdebestyrelsen ligge en kraftig opfordring til alle klubber om at

indrette deres vedtægter således, at medlemskab i klubben også indebærer løsning af motionslicens.

Vi har haft et par forsikringssager, som er løst i forbindelse med DCU administrationen.

Omkring licensen er der også taget skridt til visse tiltag. Søren Schuster og Tony Andersen har i en længere

periode undersøgt om licensen også kunne være et fordelskort i forretninger og virksomheder. Det er ikke sket

lokalt , men emnet er taget op i DCU motions bestyrelse og der vil man arbejde videre med spørgsmålet. Et

resultat er dog nået. Vi har mulighed for til samtlige, der løser i licensen i 2008 at tilbyde en cykelcomputer med

pulsur til en pris på under kr. 200. Vi lodder stemningen for dette ved områdemødet i oktober.

Derudover har fg. formand entreret med et antal foredragsholdere, som er villige til at stille op til klubmøder i

løbet af vinterhalvåret. Emnerne er spredte og ikke kun rettet mod begrebet cykling, idet tanken har været at

koner, kærester el.a. kunne lokkes med til klubaftnerne, hvis der var et emne af interesse. Emnerne er foreløbig:

Rejsebeskrivelser ved Jens Kasler, Velo Tours(rekord i Paris-Brest-Paris) og Jørgen Nielsen Nielsen, Roskilde.

Sikkerhed set fra en færdselsbetjents motorcykel, idet den pågældende samtidig er supermotionist. Hvad er en

HPV cykel og hvordan er det lige den kører ? Dette foredrag omhandler kabinecykler, liggecykler. Et foredrag

om maleren Chagall ved en præst, som har været bosat i Nice tæt ved Vence i Sydfrankrig i en årrække Der er

også et et foredrag om rigtig ernæring mm. Dette var et udpluk mere vil komme til, idet vi har andre personer,

der står på spring f.eks. breddekonsulenten. Foredragene vil blive publiceret på DCU hjemmesiderne og det er

aftalt med foredragsholderne, at priserne er i den meget lave ende som regel kun transportudgifter som en

begyndelse.

Områdebestyrelsen har også arbejdet på at skaffe flere medlemmer til DCU motion i en periode, hvor det at

cykle igen er kommet i højsædet. Ud fra en gammel beslutning i bestyrelsen tog 3 bestyrelsesmedlemmer til

Næstved for at få en snak med kredsen omkring Cykel Motion Danmark, idet vi undrede os over at en tidligere

formand for områdebestyrelsen nu ikke var medlem af DCU motion. Vi havde en fornuftig drøftelse med kredsen

og kunne lave aftaler, som måske kunne resultere i at de pågældende atter fik lyst til at være DCU medlemmer

tillige med den kreds af cykelmotionister de repræsenterede.

På grund af en sammenblanding af interesser ( CW ctr. Cykel Motion Danmark) blev initiativet opfattet forkert og

har uden tvivl været med til at bringe Kjeld Espersen i miskredit. Det er nu en helt forfejlet fortolkning, der er

fremkommet og sagen ser nu ud til at være faldet til jorden. Det skal nu ikke afholde områdebestyrelsen fra at

tage nye skridt og initiativer for at øge medlemstallet f.eks. i form af tilbud om at komme ud i klubberne ved

generalforsamlinger eller alm. klubaftner og redegøre for DCUs virke og samtidig få gode råd om hvad det er

klubber og medlemmer ønsker. Den første henvendelse foreligger allerede og vi ser frem til at også andre, som

normalt ikke har mulighed for at deltage i vores områdemøder retter henvednelse til områdebestyrelsen.

I øvrigt har DCU et mål om at øge medlemstallet med 1.000 medlemmer om året. Det er en ret ambitiøs

målsætning og opgaven ser nærmest ud til at hvile på motionsektorens skuldre. Derfor opfordring til jer alle. Når

I er ude at køre ha' et visitkort med, som I kan give til en af de mange solister, som ligger og kører. Det er en

måde at opnå kontakt og en efterfølgende respons. Mange udenforstående er ofte lidt bange for klublivet. De


tror som regel vi kører utrolig stærkt og det ren racersport vi udøver. Vi har masser af gode aktiviteter i

cyklingen, der jo er kombineret med masser af frisk luft og spændende omgivelser. Men frem for alt Husk at tage

godt imod nye medlemmer. Sæt en mentor på dem, når de møder op og sørg for at de er med hjem !

Igen i år er det lykkedes at få et arrangement stablet på benene i Ballerup Super Arena. Dette ikke mindst Sven

Arne Røpkes gode forbindelser. Arrangementet blev atter en gang en succes, hvor flere af vore medlemmer fik

lejlighed til at debutere på de skrå brædder. Måske nogle bliver hængende, hvem ved.

Task Force / Trafikofficials er et helt særligt kapitel. Mulighederne for at afholde specielt elitens cykelløb , men

også motionsløb afhænger i høj grad af, at der er kontroller nok til at bemande posterne rundt omkring på

ruterne. Det har knebet med at få tilstrækkelig antal deltagere på Task force kurserne, der uddanner

trafikofficials. Opfordringen skal derfor lyde til alle klubber: gør os og jer selv en stor tjeneste og anbefal jeres

medlemmer at deltage i trafikofficial kurserne. Ikke for at male fanden på væggen, men det kan være netop

manglen på trafikofficials, der nedlægger eller i det mindste reducerer cykelsporten til et stade, ingen kan være

tjent med.

År 2007 er DCU.s jubilæums år. Aktiviteterne omkring dette har været beskedne, hvilket i første omgang

skyldes at et forventet sponsorat ikke blev til noget. DCU fejrede begivenheden ved en reception i forbindelse

med DM i Roskilde i dagen 30/6 - 1/7. Ved dette DM var indlagt et Postmasterløb for alle motionister og omkring

300 personer deltog i løbet, der var på ca. 80 km. Når der er grund til at fremhæve dette arrangement skyldes

det at Roskilde Cykel Motion havde påtaget sig at stå for DM og postmasterløbet, så der skal her fra

områdebestyrelsen lyde en stor tak til Roskilde Cykel Motion ved formand Jørgen Nielsen for et godt og vel

gennemført arrangement. Ligeledes skal Roskilde Cykel Motion have en stor tak for at være delagtig i at

områdets kaptajnskursus med Morten Bennekou fik en god afslutning. Med udgangspunkt i klubbens lokaler

blev den praktiske del gennemført med omkring 40 deltagere og afsluttet i netop klublokalerne. Også her tak for

hjælpen fra områdebestyrelsen.

Disse kaptajnskurser har nu været afholdt et par gange og dette med stor succes, så områdebestyrelsen vil på

et tidspunkt tage under overvejelse at fortsætte med dem, idet mange her lærer at tage kommandoen over et

træningshold og hjemme i klubben kunne påvirke kørslen, således at vi under træning kører sikkert og er til

mindst mulig gene for den øvrige trafik. Og selvfølgelig også således at den enkelte får mest mulig ud af sin

træningsindsats gennem forskellige cykellege.

Nævnes bør det også, at DCU motion som selvstændig sektion i 2007 har 25 års jubilæum. Der er planer om at

udgive et festskrift i den anledning, men hvorvidt det sker er endnu uvist.

I pinsen deltog medlemmer af områdebestyrelsen i et DGI arrangement i Øksnehallen i København.

Arrangementet var døbt " Copenhagen Active" og alle klubber og foreninger, der tilbyder aktiv sport var indbudt

til at deltage. Vores deltagelse var dog først en realitet efter at Kjeld Espersen havde set i avisen, at

arrangementet fandt sted og efter en hurtig indsats samlede han nogle personer sammen, der kunne bemande

en stand i Øksnehallen. Vi er stadig lidt uforstående overfor at DCU.s administration havde skønnet at det

materiale, der var indgået omkring arrangementet ikke blev videresendt til motionssektoren. Vi kunne ved

deltagelsen se, at vi fik rigtig meget ud af at deltage og siden hen er proceduren for post omkring cykelmotion

ændret i DCU, således at al post, der skønnes at vedrøre motion sendes videre til vores kontaktmand (mellem

DCU og motion) Jan Rasmussen.

Mange andre emner end de her nævnte kunne være taget op i beretningen, men afslutningsvis skal blot

nævnes, at der mellem DCU motion og DCU bestyrelsen er taget skridt til et udvidet samarbejde og at

motionssektoren generelt får meget mere plads i Cycling World, men det kræver altså også at vi fra motionsside

selv producerer nyheder og andet stof til bladet.

Med venlig hilsen

Områdebestyrelsen

More magazines by this user
Similar magazines