30.09.2013 Views

Bilag 167b.pdf - Gladsaxe Kommune

Bilag 167b.pdf - Gladsaxe Kommune

Bilag 167b.pdf - Gladsaxe Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hvidbog

Fra debatmødet om Planstrategi

23. februar 2008

gladsaxe.dk


Forkortelser

Forkortelser

F F KP 2009: 2009:

Forslag Forslag Kommuneplan

Kommuneplan

2009 2009

F F lokalplan: lokalplan:

Forslag Forslag til Lokalplan Lokalplan

VPA: VPA:

Vej- Vej- og Parkafdelingen

Parkafdelingen


KULTURARV &

IDENTITET

3


4

FORTER OG BATTERIER

ERHVERVSKVARTERER

BUDDINGE

Udsagn fra borgere

Der er for mørkt, dvs. for mange træer

der skygger, ved Bagsværd Fort.

Der er en problemstilling omkring at

åbne forterne. Skal det ske ved fritlægning

eller skånsom åbning. Modstridende

interesser blandt nogle af de, der bor i

nærheden, der gerne vil have urskov, og

andre der gerne vil have åben park eller/

og se hvordan anlægget ser ud.

Der skal i hvert tilfælde være en grundig

dialog med interessenter, som også kan

gå på at der laves forskellige kompromisser

for de forskellige forter, altså resultatet

behøver ikke at være ens.

House of Prince er en kendt virksomhed i

Gladsaxe Kommune.

Rådvad er et forbillede for områder hvor

små håndværksvirksomheder er koncentreret.

Søborg Hovedgade ser forfærdelig ud.

Det gamle skal ikke bevares.

Konkrete forslag fra borgere

Skabe events i/på forterne.

Bagsværd Fort har spændende arealer

der kan bruges som en aktiv park

med udgangspunkt i de eksisterende

aktiviteter. Man kunne anvende kasematterne

til små værksteder, evt. for

kunstnere.

Tinghøj fortet burde nok fritlægges.

Det ville være positivt at åbne Buddinge

batteri da dette område mangler

steder at lave forskellige aktiviteter.

Synliggøre forterne, altså fritlægning

eller /og parklignende åbning.

Søborg møbelfabrik kunne det måske

være en mulighed at bevare noget af

bygningen.

Mindehøjen (bronzealderhøjen ved siden

af genbrugsstationen) skal gøres

pænere og synliggøres/formidles til

borgerne.

Bagsværd park kan blive kreativt miljø

for små værksteder/kunstnere og lignende.

Pas på med at gå for hurtigt frem

med byomdannelsen. Bagsværd Park

bør omdannes etapevis.

Man bør gøre en indsats for at udpege

historiske erhvervsbygninger og

tage billeder m.m. for at bevare historien,

også selvom bygningen ikke bliver

bevaret. Historien kunne lægges

på nettet også.

Gladsaxe Ny Teater skal fremover

have en fremtrædende og indbyden-

Kommunens behandling

Idebank, Kultur

Fredningsforslag der sikrer offentlig

adgang er på vej

Idebank, fredning

Verserende fredningssag

Idebank, fredning

Verserende lokalplansag

F KP 2009, Kultur og identitet

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet

F KP 2009, Kultur og identitet

Buddinge By projektet


Søborg Torv mangler åbenhed.

Brostensbelægning som Lyngby Hovedgade

har, er en dårlig ide at videreføre til

Søborg Hovedgade eller andre steder.

Udvidelsen af centret i Høje Gladsaxe er

en god idé.

Høje Gladsaxe opleves af nogle som en

ghetto og andre har modsat holdning.

Søborg Hovedgade mister sin charme

når de ældre huse rives ned og der

bygges nyt.

Det er positivt at der kommer nye

huse/lejligheder på Søborg Hovedgade,

da de gamle ikke er tidssvarende.

Høje Gladsaxe centret har ikke det nødvendige

kundegrundlag for en udvidelse.

Gladsaxe Ny teater er vigtigt for kommunen

og det bør synliggøres. De skal være

med til kommunale arrangementer og

åbne sig for borgerne. Den lokale forankring

skal øges.

Udfordringer for byliv og kulturarrangementer

er bl.a. vejret. Udeservering er

derfor ikke nødvendigvis løsningen. Hvis

folk skal have lyst til at opholde sig i byrummet

skal trafi kken graves ned eller

helt fjernes fra Buddinge By.

Der mangler gode forretninger i Buddinge

By, udviklingen på Søborg Hovedgade

er positiv.

Koncertsal efterlyses, forslaget om et nyt

hus ved runddelen er god.

Borgere ønsker butikscenter ved Høje

Gladsaxe, der er ikke plads andre steder.

de plads således at det er attraktivt for

borgerne at besøge. Det ser gråt og

kedeligt ud nu. En fl ot fysisk plads foran

teatret vil være en forbedring.

Bilerne skal væk fra gaden.

Søborg Hovedgade skal være en grøn

handelsgade. Handelslivet skal op at

stå og tage initiativer.

Der må gerne komme lindetræer eller

lign. I midterrabatten.

Søborg Hovedgade skal have fl ere parkeringsmuligheder

pga. gadens længde.

Gaden skal lukkes for biltrafi k.

Søborg Hovedgade skal deles op i forskellige

byrum.

Det kunne være en god ide at have

togvogne/sporvogne i midterrabatten

for at afl aste bilerne på f.eks. Søborg

Hovedgade.

Til kommuneatlas: Janu maskinfabrik

på Niels Finsens Allé 31-33 burde bevares

(har i dag middel bevaringsværdi

i kommuneatlas, red.).

Kommende letbane skal graves ned eller

op i luften ved runddelen.

Der mangler grønne arealer der er velegnede

til at sidde/opholde sig på

langs Søborg Hovedgade.

Der skal være koncertsal i huset der

evt. opføres på hjørnet at runddelen

ved Rådhusparken.

Gavlhuse på Vandtårnsvej er oplagte

som bevaringsværdige huse. Det er

vigtigt at formidle sammenhængende

områder/bebyggelser ved at gøre

den bevaringsværdige (ikke frednin-

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Ide noteret

Kommende lokalplan

Idebank Buddinge By Projektet, Letbaneprojektet

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Projekt Buddinge By

Kommuneatlas

5


6

BAGSVÆRD

Byrådssalen har tidligere været brugt

som koncertsal, det er en god ide at gøre

igen.

Gladsaxe Ny Teater ligger ikke et attraktivt

sted.

Rosporten på Bagsværd Sø, har sat

Gladsaxe på landkortet.

Fælles identitet er også Sct. Hans bål ved

Bagsværd Sø, men i år kostede det penge

at komme til bålfesten!

Der skal ikke bygges fl ere bygninger i

slotsparken.

Kommunen burde sikre at ejendomme i

stil med Søgaarden bevares.

Roerne har ofte meget rod liggende i naturen

ved Bagsværd Sø.

Traditioner omkring Aldershvile kan fungere

godt som et udgangspunkt/forbillede

for et løft af området.

Der er allerede gode initiativer til kultur i

Aldershvile Slotspark. Der skal ryddes op

og hærværk skal stoppes.

ger). Ligusterkulturen er også en del

af kommunens historie.

Husvildeboligerne (knivstikkerlejren)

Gladsaxevej tages med i ”historien”.

Evt cirkusplads muligheder i Rådhusparken.

Bord, bænke, klatretræer i Rådhusparken.

Ting for børn og unge i Rådhusparken.

Træbeplantning langs Søborg Hovedgade.

Genforeningsstenen står hengemt ved

Bakkegården, kan den ikke få en bedre

placering?

Aldershvile Park: Kobles på Copenhagen

jazzfestival, et tilbud med sin særlige

beliggenhed, lad jazzen komme

til Gladsaxe.

I Aldershvile Slotspark skal ruinen indeholde

kunstudstillinger, café, koncerter

mm. Evt. skal der bygges til/om

for at muliggøre dette.

Keglebanen ved Aldershvile slotspavillon

bør få revideret sin status i kommuneatlas

da det er et traditionelt

arbejder-udfl ugtsmål (lav bevaringsværdi

i atlas i dag, red.).

Mindesten ved Bagsværdvej gøres

synlig, friklippes.

Højgårdens historie bør også skrives

på et skilt.

Kan vi tænke os fl ere aktiviteter på Aldershvile

Slotspark? Skulpturpark,

udendørs teater m.m.

F KP 2009, Kultur og identitet

Projekt Buddinge By

Projekt Buddinge By

Projekt Buddinge By

Projekt Buddinge By/Projekt revitalisering

af Søborg Hovedgade

F KP 2009, Kultur og identitet

F KP 2009, Kultur og identitet/

Udendørs spillesteder

F KP 2009, Kultur og identitet

Kommuneatlas

Idebank, Driften

F KP 2009, Kultur og identitet

F KP 2009, Kultur og identitet


MØRKHØJ

NATUR-/GRØNNE

OMRÅDER

TV-byen har været identitetsskabende

for Gladsaxe Kommune.

Bamse og Kyllings tilknytning til TV-byen

er identitetsskabende for Gladsaxe.

Mørkhøj mangler et medborgerhus/cafe.

Bungalows i Mørkhøj er ikke bevaringsværdige

i den udstrækning kommuneatlasset

angiver - en anden borger mener

at det er for snævert et perspektiv.

Kan der laves en slags museum i TVbyen,

som supplement til oplevelsesstien.

Der ønskes et kultur-/medborgerhus i

TV byen som et supplement til multihallen

der kun indeholder sport

Multihallen i Mørkhøj burde anvendes

til fl ere formål end sport. Der er tomme

lokaler (hvor byøkologisk center

har ligget) der kunne være velegnede

som kulturhus/medborgerhus.

Mørkhøj burde have stort lokale til

koncerter mm. Biblioteket (eller lignende

beliggenhed) ville være oplagt

som kulturhus.

Kultur vil gøre Mørkhøj attraktivt til

bosætning, både til børn og voksne.

Tv produktionens haller kunne være

velegnede til kulturformål, de kunne

evt. gøres bevaringsværdige. Der skal

være værksteder i hallerne.

Vigtigt at børne-TV historien i Mørkhøj

synliggøres. Der skal være et museum

om TV historie.

Der bør laves en oplevelsessti igennem

TV-byen på linje med den, der

fi ndes i Bon Bon Land. Man kunne evt

tænke sig den forbundet med stisystemet

på den anden side af motorvejen

via en tunnel eller bro.

Vi skal informere om de historiske anlæg

i Hareskoven, langdyssen, stendigerne

m.v.

Fællesskabet i kommunen skal styrkes

bl.a. ved at afholde fester, dans og andre

arrangementer i de grønne områder.

Friluftsteater og lign. aktiviteter i Aldershvile

slotspark er en god ide og

fl ere af kommunens grønne områder

bør anvendes til det formål. Generelt

er de grønne byrum beskidte og misligholdte

- de indbyder ikke til ophold

F lokalplan 200

Idebank, kultur

Idebank, kultur

F KP 2009, Kultur og identitet

F KP 2009, Kultur og identitet

Idebank, VPA, stiplan

F KP 2009, Kultur og identitet

Idebank, Kulturarrangement

F KP 2009, Kultur og identitet

Idebank, Kulturarrangement

7


8

GENERELT

En socialdemokratisk kommune.

Der blev spurgt, om vi skulle have en

Gladsaxe identitet.

Vi skal synliggøre det vi har.

Vi skal være stolte af at bo i Gladsaxe.

Vi vil gerne være fremskridts kommune.

En kulturklub for borgere med indvandrerbaggrund

efterlyses. Især indvandrerkvinder

kan være ensomme

Det eksisterende foreningsliv i kommunen

er et godt alternativ til en kulturklub

for borgere med udenlandsk baggrund.

Det vil også fremme integrationen hvis

fl ere udlændinge deltager i foreningslivet.

Der fi ndes allerede en del faciliteter, som

f.eks. kirker, der kan danne rammen om

kulturarrangementer.

Der skal satses mere når der bygges nyt.

Der må tilføres fl ere driftsmidler så vi kan

klare os i konkurrencen med de andre

kommuner.

Det er svært at klare sig i konkurrencen

med de andre kommuner hvis vi alle har

de samme faciliteter.

Der mangler spændende steder at tage

hen.

Iværksætterkultur og nicheforretninger,

som på Søborg Hovedgade, skal stimuleres

og understøttes.

Kommunens kulturudbud skal decentraliseres.

Et stort kulturhus er ikke sagen,

der skal være fl ere små til lokale musik/

teater o.l. forestillinger i områder med

mange boliger.

Få foreningslivet til at etablere fællesarrangementer,

altså foreningsbaserede

aktiviteter på tværs af foreningerne.

Udgangspunktet kan være et

emne/et event som foreningerne deltager

aktivt i på forskellige måde afhængig

af foreningens mål.

(Scager..hond) Arrangementet bygger

på brug af ny teknologi.

Ønsker et fælles postnummer i Gladsaxe,

det vil skabe identitet.

Der blev foreslået en kristen identitet

omkring kirkerne, og at man støttede

op om sport, men ikke for at profi lere

Gladsaxe.

Engang var der mange gartnerier i

kommunen, hvordan kan vi fortælle

deres historier.

Vi kan skabe fl ere oplevelser, som

f.eks. løgnefestivalen.

Vi mangler et spillested for unge.

Åbent hus arrangementer i f.eks. bevaringsværdige

bygninger (også private),

kommunale institutioner og gerne

også utraditionelle steder skal tilbydes

og markedsføres overfor kommunens

borgere.

Et kulturhus hvor sport og andet kultur

kan sameksistere efterlyses.

Kunst skal synliggøres i bybilledet.

Man kunne gøre mere for at bevare

mere beskedne bygninger i kommunen

eller hele kvarterer som repræsenterer

en historisk periode i kommunen

som f.eks. Mørkhøj der er et selvbyggerkvarter.

Idebank, Kulturarrangement

Idebank, identitet

Idebank, kultur

F KP2009, Kultur og identitet

Idebank, Kulturhistorie

F KP2009, Kultur og identitet

Idebank, Kulturhistorie

Idebank, Kulturhistorie

Idebank, kultur

Idebank, kultur

Kommuneatlas


Højere grad af trafi kchikane skal tvinge

trafi kken ud på motorvejene.

Der er behov for et stort sted til større

arrangementer, evt. Gladsaxe Ny Teater

eller festsalen i Høje Gladsaxe Skole.

Kommunen mangler ikke små koncertsteder.

Masser af kirker er velegnede til

formålet og der er ikke publikumsgrundlag

for fl ere steder.

Det er vigtigt at der er sammenhæng i

Gladsaxe.

Byarkivet har publikationer om seværdige

ejendomme/bebyggelser. Det er vigtigt

at formidle til borgerne.

Det er vigtigt at kommunen historisk har

været et område med en høj koncentration

af gartnerier. Gladsaxe erhvervskvarter

var Danmarks første industrikvarter.

Vi bør gøre noget for at bevare kendskabet

til ”2860 Søborg”.

Skal vi i kommunen lave kulturpolitik

som i Holstebro, hvor der er store arr. Eller

skal vi tilpasse os med mindre arr. Det

sidste var der mest stemning for.

I spisesalen på Haraldsgade Kollegiet

hænger en lang række billeder med interesse

for en bredere kreds.

Kommuneatlas bør gøres digitalt tilgængeligt

på kommunens hjemmeside.

Hverdagskulturen skal synliggøres i

form af æstetiske oplevelser - ingen

grimme steder i Gladsaxe. Kommuneatlas

kunne være grundlag.

Formidlingen af bevaringsværdige

bygninger skal gøres bedre.

Man kunne bygge på informationstavler

på oplevelsesstien. Tavler der fortæller

om kulturarv, det pågældende

sted (historien om et hus eller lignende).

Disse tavler kunne i ens design jo

godt også bruges i resten af Gladsaxe

hvor der er noget spændende kulturarv

at berette om. Dette ville være på

sin plads i f.eks. Bagsværd området

bl.a. omkring søen.

Historien/skilte lægges på nettet og

f.eks. gøres til genstand for cykel/

gangruter.

Gør i det hele taget mindestenene og

lignende synlige.

Kunne bibliotekerne åbnes yderligere

op for kulturelle arr. Herunder musikarrangementer.

Spillested for unge mennesker, for

400 stk.

Gladsaxedag en stor succes. Kan der

kommer fl ere miniarr. i den boldgade i

løbet af året. F.eks. i aktivcenteret.

Burde kommunen anskaffe sig en

transportabel scene?

Kommuneatlas

Kommuneatlas

Kommuneatlas

F KP 2009, Kultur og identitet

Handlingsplan

F KP 2009, Kultur og identitet

Handlingsplan

F KP 2009, kultur og identitet

Handlingsplan

Idebank, kulturarrangement

Idebank, kultur

Idebank, kulturarrangement

Udendørs spillesteder

9


10

BYOMDANNELSE


BAGSVÆRD

Udsagn fra borgere

Vigtigt med kulturliv - udendørs cafeer,

springvand, aktiv kultur.

Omlæg trafi kken.

I dag er der for meget trafi k.

Vigtigt at tænke trafi kken ind fra begyndelsen,

fx gode cyklistveje mv.

Vigtigt at beholde det gamle

Vigtigt at bibeholde de gamle steder,

som for eksempel Cocktailbaren.

Bagsværd Centrum er ødelagt af de to

store højhuse - det gør det vanskeligt at

gøre området attraktivt.

Vi har ikke brug for fl ere supermarkeder.

Indkøbscenter er vigtigt for at få liv i bymiljøet.

Der skal skabes sammenhæng mellem

de mange torve i Bagsværd.

Vigtigt at Bagsværd Centrum og Bagsværd

park hænger sammen.

Hvordan vil man forholde sig til forureningen

af området.

Konkrete forslag fra borgere

Krydset i Bagsværd:

Trafi kken er en forhindring for at

skabe sammenhæng - ”man skal

ikke være bange for at bevæge sig

rundt”

Området bør have stillevejs-status

Trafi kken skal begrænses

40 km hastighedsbegrænsning

Vigtigt at mindske trafi kken i Bagsværd

Centrum - Man kan lukke området

i Bagsværd C og lave gågade -

samle de fi re torve så de kan danne en

helhed.

Udnyt at Bagsværd HG er kommunal

vej - lav chikaner, så vejen bliver uattraktiv

for gennemkørende bilister (fx,

som i Lyngby Centrum).

Når Bagsværd park bliver realitet skal

trafi kken ledes direkte til motorvej -

særligt trafi kken fra Novo.

Før trafi kken under jorden - og forbind

de to højhuse med et overdækket

indkøbscenter.

Måske kan man også lave indkøbscenter

i 1. etages højde - og lede trafi kken

under.

2000-pladsen er ikke interessant - Den

bør gøres til et aktivt område.

Vigtigt at få belysningen på vejen

frem til biografen/kulturcentret til at

gøre området hyggeligt og trygt at

være i - også om aftenen.

Bagsværd Skole skal ikke rives ned.

Der kunne blive et godt kulturhus eller

andet. Med at borgerne fi k et offentligt

sted med musik, dans, mad, foredrag

og alt andet.

Kommunens behandling

Ide indgår i forbindelse med helhedsplan

for Bagsværd Hovedgade jf. TTU

18.06.2007. Helhedsplanen udarbejdes

i 2008.

Ide indgår i helhedsplan Bagsværd

Hovedgade/Bagsværd Bymidte

Bymidteplan

Ide Helhedsplan Bagsværd Hovedgade/Bagsværd

Bymidte

Bagsværd Park projektet

Idebank, Bymidteplan

Bymidteplan

Ide - ses i sammenhæng med eventuel

udskiftning af vejbelysning på

amtsveje

Idébank

11


12

BUDDINGE

Cafe Steen er en rigtig god ide - vigtigt

at der er åbent når der er åbent på biblioteket

og i øvrigt er mennesker i området.

Flere cafeer i området.

God ide med en Rambla.

Dårlig ide med højhus.

Rundkørslen skal elimineres som ”prop”.

Koncertsal er der brug for.

Der skal være bedre forretninger i området.

Man ønskede bedre sammenhæng på

tværs af Buddingevej.

Tilslutning til etablering af en ”rambla”

som adgang til Aktivcentret. Der er i den

sammenhæng behov for bedre krydsningsmuligheder

på Søborg Hovedgade.

Der var forslag om at man kunne komme

til aktivcentret med cykelrickshaw.

Der var ikke umiddelbart accept af ideen

om kulturhus ved Buddinge Trælasthandel.

Det ville være godt, hvis højdebeholder

området kunne blive tilgængeligt.

Det er fi nt med fornyelsen på Vandtårnsvej

omkring den nye NNE bygning.

Bedre gang/cykelsti gennem erhvervskvarterer.

Bagsværd Fort bør være åben for at

alle borgere – både børn (som i dag)

og voksne kan udfolde sig. Fx med dyrehold

og udendørsaktiviteter.

Koncertsal i Buddinge-området i forbindelse

med Rådhuset.

Kulturhus ved politistationen.

Brug for fl ere butikker - som kan konkurrere

med Kvickly.

Bag biblioteket er der et grønt område

som ingen kender og bruger - det

skal bruges!

Loppemarkedet skal fl yttes fra Søborg

Torv til Rådhuspladsen for at styrke

bylivet i området.

Aktivcentrets placering blev af fl ere

betragtet som uhensigtsmæssig og

bortgemt. Det er ikke synligt i gadebilledet

og noget ”man faldt over”.

Der var forslag om en alternativ placering

enten på Buddinge Trælast eller

evt. i rådhusparken ved rundkørslen.

Behovet for et kulturhus blev drøftet,

og fl ere gav udtryk for, at man savnede

en stor sal i området, der kunne

bruges til musikarrangementer. Det

blev foreslået, at bruge hovedbibliotekets

bygning til kulturhus, og at fl ytte

biblioteksfunktionen til en anden placering.

Det blev i den forbindelse peget

på, at der i forvejen er en række

lokaler på hovedbiblioteket, der anvendes

til mødevirksomhed for foreninger

m.v. ligesom man har en café

i bygningen.

Det ville være godt, hvis kommunen

købte telefonfabrikken og lavede kulturhus

her. Der kunne laves en rambla

med sammenhæng til rådhuset.

Fredningsforslag der sikrer offentlig

adgang er på vej

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet


Fremkommelighed, jf. Lyngby.

Der blev spurgt til, hvordan trafi kken til

og fra området skulle afvikles, hvis der

kommer et center. Det er i forvejen problematisk.

Andre mente, at den kommende

letbane ville medvirke til at fjerne

biler fra vejene. Herudover vil udbygningen

af motorring 3 betyde, at bilister

hurtigere vil søge mod motorvejen.

Muligheden for nyt byggeri på Buddinge

Trælast blev diskuteret. I den forbindelse

blev det bemærket, at området ikke

kan bebygges uden en ny lokalplan. Der

var stor utilfredshed med forslaget om

at bygge i 11 etager på grunden. Holdningen

var, at det er for meget. Man må

ikke begå samme fejl ved Buddinge Station

som i Bagsværd. I den forbindelse

blev vindforholdene omkring højhusene

i Bagsværd nævnt. Det skal også være

rart at færdes i området, også for de boliger,

der ligger lige bag trælasten.

Det blev diskuteret, hvordan man kan

koble byggeplaner på Buddinge Trælast

sammen med bycentret. I den forbindelse

blev det diskuteret, hvad der gør en by

og hvad der skaber liv og sammenhæng.

Det er ikke kun de fysiske rammer med

indkøbsmuligheder, pladser og velfungerende

infrastruktur. Det er i højere grad,

det der sker i byen. Der skal være mennesker

for at skabe liv. Der skal være mulighed

for byliv, men borgerne skal også

ville det og engagere sig i det, der allerede

sker.

Events gør det ikke alene. De fysiske

rammer skal også være til stede. I forhold

til parkering blev der foreslået skiltning

med information om ledige pladser

o.l.

Adgangen til Aktivcentret er for mørk

for ældre mennesker, til at de vil deltage

i aftenarrangementer. Der bør åbnes

op.

Ønske om at der sker mere i Rådhusparken.

Kultur og natur skal spille

sammen.

Der skal være fyrtårne - gerne i rundkørslen,

som alle borgerne kan være

stolte af, der markerer at vi er en selvstændig

by.

Der bør være fl ere servicebusser/ særtransporter

ved arrangementer, der

også kører om aftenen til kl. 21-22.

Rundkørslen som fyrtårn, gerne med

underjordiske butikker.

Kulturhus på trælastgrunden.

Søborg Torv som gåzone.

Gode alternative muligheder for små

håndværkere i industriområde.

Vejgennembrud ved Tordisvej/Gunnarsvej

for at undgå trafi k gennem

Bagsværd.

Det grønne skal bevares i de eksisterende

områder, og der skal skabes

grønt i de nye byområder.

Der skal udarbejdes en helhedsplan

for Buddinge By, så man sikrer sammenhængen

og undgår hovsa-løsninger.

Det skal være bycenteragtigt, et varemærke

centralt i byen.

Der skal være gode indkøbsmuligheder,

så folk ikke tager ud af kommunen

for at købe ind.

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Kulturplan

Forslag til Buddinge by projektet

Ide noteret

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Ide noteret

F KP 2009

Ide noteret, vil give uønsket trafi k på

boligveje

F KP 2009/Naturplan

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

13


14

MØRKHØJ

Hvis man kunne fjerne noget af trafi kken

fra området, kunne det også være med

til at binde området sammen. Det skaber

liv, når man kan krydse vejene, både

som fodgænger og cyklist. Der er behov

for fl ere krydsningsmuligheder af de store

trafi kårer.

Buddinge By som kulturcenter blev diskuteret.

Der var enighed om, at man skulle

bygge på de tilbud, der er i området i

forvejen. Nogle mente, at man skulle tilføre

området endnu fl ere kulturtilbud, og

at kommunen skulle tænke stort og selv

bygge kulturtilbud for at samle området.

Der planlægges nye pladser og byrum,

men det blev foreslået at bruge de eksisterende

pladser mere aktivt.

Er et overset område

Der er for få butikker i området

Flere kulturelle mødesteder, cafeer, steder

hvor man kan mødes.

Godt med et sted hvor man kan spille musik

Der er behov for fl ere læger i Mørkhøj –

kommunen bør gå ind i at motivere eller

på anden måde få privatpraktiserende

læger til området.

Gyngemoseområdet: Butikker er placeret,

så de ikke er oplagte at bruge for

Græsplænen skal bruges mere aktivt

og indrettes attraktivt.

Man kunne forestille sig et hotel midt i

rundkørslen.

Smukke rundkørsler er med til at skabe

bedre trafi kafvikling, fordi folk kører

langsommere.

Teateret skal ud af baggården.

Der skal være Gladsaxedag fl ere gange

om året, f.eks. med forskellige temaer.

Der blev foreslået gratis busser, der

kører på hele minuttal. Det kunne

gøre det nemmere at komme til området

uden bil.

Pladser skal indrettes attraktivt, så de

bruges mere.

Det blev foreslået at lave en hjemmeside,

hvor borgerne kunne sende billeder

af velfungerende steder ind.

Det skal være offentligt og ikke kun til

brug for kommunen.

Mørkhøj mangler sammenhæng med

øvrige Gladsaxe - motorvejen fungerer

som en Berlinmur:

fl ere broer over motorvejen – gerne

bare til cykler

bedre trafi kfremkommelighed mellem

Mørkhøj og øvrige Gladsaxe.

bedre forbindelse til Høje Gladsaxe

og Søborg

Multianvendelses-hallen skal også

kunne bruges til kultur - ikke kun sport

Konkret ligger der en nedlagt butik,

som ligger centralt - den kan bruges

til kultur.

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Forslag til Buddinge by projektet

Idebank

Ide noteret

Forslag til Buddinge by projektet

Idebank

Ide kan indgå i overvejelser om revideret

cykelstiplan.

Indgår i overvejelser om bedre fremkommelighed

Gladsaxe Møllevej

Ide noteret

F lokalplan 200

Idebank


SKOVBRYNET STATION

SØBORG HOVEDGADE

Mørkhøjs borgere. Det bør de være.

Høje TV bygning skal bruges som hotel.

Mørkhøj forretninger fl yttes centralt i

området.

Beboerne handler i dag i Brønshøj og

Herlev.

Søborg HG skal være mere lys og ”forstadsagtig”

- man skal mærke at man

kommer ud af byen.

Der mangler sko og (herre) tøjbutikker.

Det er ikke kommunen, men handelsforeningen/butiksvirksomhederne,

der skal

komme med ideer til mere byliv og lave

cafeerne.

Lyngby Hovedgade blev set som et eksempel

til efterfølgelse. Det er svært at

køre på strækningen, men det er med til

at sænke hastigheden.

Det er vigtigt at få byen til at fungere

efter arbejdstid - om dagen er folk på

arbejde. Der skal være kollektiv trafi k

om aftenen. Det er et stort problem i

Mørkhøj.

Ønske om fl ere dagligvarebutikker i

Mørkhøj.

Skab gode parkeringsforhold (24-timers

parkering) for chauffører og et

cafeteria.

Flere trafi khæmmende foranstaltninger.

Der skal skabes andre, alternative hovedtrafi

kveje end Søborg Hovedgade.

Tænk cafe- og byliv ind i forhold til

den kommende letbane.

Søborg Torv er en stenørken. Skal

være mere grøn og have mere liv.

Der skal være mere grønt langs Søborg

Hovedgade. Hvis der ikke kan

plantes fl ere træer, kan der opstilles

beplantede stativer, der ikke kræver så

meget areal til rødderne.

Bilerne skal væk fra Søborg Hovedgade.

Det er måske ikke realistisk at lukke

helt for biltrafi k, men så kan den fredeliggøres

på samme måde som Lyngby

Hovedgade. Alternativt kan den

opdeles i sekvenser f. eks med brostensbelægning.

Parkering skal væk fra gaden.

Søborg Hovedgade skal være en sivegade.

Ide og synspunkt kan indgå i forbindelse

med kommende busplan

Der er planlagt dagligvarebutikker i

TV-Byen

Ide kan indgå i forbindelse med samarbejde

med DSB om opgradering af

parkeringsarealer

Ide kan indgå i helhedsplan for Søborg

Hovedgade som behandles af

TTU i 2008.

Ide og synspunkt noteret

Byomdannelse F KP 2009

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Helhedsplan Søborg Hovedgade. Men

fl ytning af trafi k vil belaste boligkvarterer.

Helhedsplan Søborg Hovedgade

Helhedsplan Søborg Hovedgade

15


16

GLADSAXE

ERHVERVSKVARTER

BAGSVÆRD PARK

Brug Søborg Møbelfabrik til kunstmuseum

eller børnekultur center.

Brug Søborg Møbelfabrik til ungdomshus.

Der var tilslutning til tanken om omdannelse

til boligformål ved Mørkhøj Bygade

og Sydmarken.

Der er behov for et større dagligvaretilbud

i kommunen.

Anvendelsen af Søborg Møbelfabrik blev

diskuteret. Flere ønskede et indkøbscenter,

f.eks. i fl ere etager. De efterlyste et

sted at handle massivt ind i forhold til

dagligvarer. Der var ikke stor interesse

for mere kontorerhverv.

Der var enighed om, at erhvervsområdet,

som det ser ud i dag, var slemt at se

på. Der blev dog samtidig givet udtryk

for, at det var bedre ikke at gøre noget,

end at gøre noget skidt.

De mange små virksomheder og forurenede

grunde blev betragtet som en

vanskelig udfordring i forbindelse en

omdannelse af området. Således bør forureningsforholdene

afklares før der gennemføres

en arkitektkonkurrence. Der

blev stillet spørgsmålstegn ved, om der

er grundlag for at omdanne så stort et

område.

Der var ønske fra en grundejer/virksomhedsejer

i området om, at der blev taget

hensyn til de nuværende erhvervsdrivende

i området i forbindelse med omdannelsen.

De vigtigste bæredygtighedsparametre i

Bagsværd Park vil være den stationsnære

beliggenhed og og at bebyggelsen bliver

udformet som lavenergibyggeri.

Pas på med at bygge for tæt på motor-

Det blev foreslået, at der etableres en

direkte stiforbindelse fra Gyngemose

Park til Gladsaxe erhvervskvarter ved

en bro over Hillerødmotorvejen.

Der var ønske om at synliggøre erhvervsområdernes

historie ved skiltning

og ønske om, at bevare mest

muligt af den oprindelige erhvervsbebyggelse.

Det blev foreslået at placere et center/

indkøbsmuligheder ved krydset Gladsaxe

Møllevej/Ringvejen eller et andet

sted på kanten af industrikvarteret.

Området syd for Sydmarken blev diskuteret.

Her var der stemning for boliger,

evt. som rækkehuse i 2, måske

3 etager. Det skal spille sammen med

den eksisterende rækkehusbebyggelse

i området, hvor der hersker landsbystemning.

Det skal ikke være billigt

betonbyggeri, men kreativt byggeri.

Der fremkom ønske om at boligbyggeriet

bliver udført med forskellige

ejerformer, herunder almennyttigt boligbyggeri.

Der blev stillet spørgsmålstegn

ved, om kommunen kan sikre

dette, når man ikke selv er grundejer i

området. Man kan ikke gennem lokalplanlægningen

fastsætte ejerformen.

Visionen for området kan opretholdes,

men omdannelsen bør gennemføres i

etaper, så ikke alle virksomheder blev

berørt af omdannelsen fra dag 1.

Det blev foreslået, at man mere permanent

opretholdt et mindre område

til de små virksomheder. Der blev til

inspiration peget på et område i Københavns

Kommune ved Ålekistevej

og Skjulhøj Alle.

Ide til cykelstiplan

Idebank, kultur

F KP 2009

Planstrategien 2008

F KP 2009

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet


vejen - støj giver stres. Det er vigtigt med

god afskærmning ud mod motorvejen.

Der var enighed om, at jernhandlen skal

væk fra området, hvis området skal omdannes.

Tætheden har også sine kvaliteter, og

man skal ikke være bange for at bygge

tæt. Det kan være nødvendigt at skrue

bebyggelsesprocenterne op og fortætte i

nogle områder for at kunne sikre grønne

friarealer andre steder.

Mere bymidte i Bagsværd og mere detailhandel.

Koncentrere butikkerne.

Penge til projektering af Bagsværd Bymidte.

Det er vigtigt med ”de grønne strøg”.

Der blev udtrykt ønske om, at kommunen

var alsidig i sine anvendelsesbestemmelser

bl.a. i forhold til serviceerhverv.

Lægehus blev nævnt som en mulighed.

Der blev også diskuteret butikker i området.

Her var meningerne delte. Nogle ønskede

små specialbutikker med delikatessevarer,

mens andre ønskede et sted at

gøre de store indkøb i Bagsværd. Alle var

dog enige om, at der skulle være mulighed

for butikker i området, under hensyntagen

til butikkerne på Bagsværd Hovedgade.

Der blev diskuteret parkeringsforhold i

området. Generelt var der stemning for,

at parkering enten skal ske i kældre/huse

eller i udkanten af området. Handicapparkering

kan tillades inde i området.

På denne måde kan man minimere an-

Ønske om grønt strøg fra Bagsværd

Park til Bagsværd Sø for de bløde trafi

kanter.

Cykelstien langs banen fra Bagsværd

til Buddinge bør udbygges. I dag kan

kun cykles noget af vejen. Man skal

forcere en trappe.

Der skal fortsat være plads til småhåndværkere

i industriområderne.

Der skal være grønne strøg i Bagsværd,

gerne med underjordisk trafi k,

så der er plads til de bløde trafi kanter.

To eller trestrenget kloaksystem i Bagsværd

Park.

Lukning af Værebrovej.

Permanent sluse på Værebrovej og

grøn bro til mosen fra Værebro

Trafi klys på Værebrovej.

Trafi ktunnel mellem højhusene i Bagsværd.

Skiltning til Bagsværd på motorvej.

Alternativ cykelrute fra Bagsværd til

Søborg.

Det skal være levende og grønt.

Der skal være blandede boligformer,

både hvad angår højde og ejerforhold.

Der skal være aktiviteter døgnet rundt

og funktioner som café, musikspillesteder,

restauranter og lignende.

Der skal være mulighed for optræden

f.eks. i en ”muslingeskal” med overdækket

scene.

Ide til cykelstiplan

F KP 2009

Bymidteplan

Bagsværd Park projektet

Idebank, VPA

Bymidteplan

Indgår i overvejelser om forbedret

skiltning.

Ide til cykelstiplan

F KP 2009, Naturplan

F KP 2009

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet

17


18

tallet af biler i området og sikre, at der

ikke kun er udsigt til biler og parkeringspladser.

Der blev diskuteret bæredygtigt byggeri

i området. Der var stemning for, at nyt

byggeri skal opføres som noget alternativt

á la BO01 i Malmø. Der skal arbejdes

med solenergi, genbrug af regnvand,

passiv varme, energirigtige boliger o.s.v.

Der blev diskuteret bebyggelsestætheder

i området. I den forbindelse var der

et ønske om at variere bebyggelsen,

også i højden så det hele ikke blev ensartet.

Hvis det skal være tæt, skal der også

tænkes kreativt i forhold til bebyggelsen.

Der skal være daginstitutioner i området,

for der sker ofte andre aktiviteter i

forbindelse med dem.

Der kunne være et forsamlingshus -

det blev nævnt, at fl ere af skolerne i

kommunen kunne bruges.

Der skal være mulighed for fritidsaktiviteter

f.eks. grønne plæner og legepladser.

Vand kan bruges konstruktivt. Genbrug

regnvand til vandløb og vandhuller

i området. Det giver identitet

og liv og vil hjælpe på overløbsproblemer.

Der kunne etableres en markedshal i

området.

Der blev foreslået en cykel/gang tunnel

over til Smørmosen i den nordlige

ende af Bagsværd Park.

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet

Bagsværd Park projektet

Ide til cykelstiplan

Planstrategi 2008


GENERELT Vigtigt at tænke kultur ind i de nye om- Vigtigt at bevare gamle fabriksbygråder

og i den nye arkitektur, så det blininger - og lave dem til fx ungdomsver

rart at opholde sig i: Fx springvand,

kulturhus, udendørs cafeer mv.

boliger.

Det er vigtigt at tænke på at få unge

Det skal være hyggeligt at handle.

mennesker til at synes Gladsaxe er interessant

at bo i - skab gode boliger

til unge.

Vigtigt at skabe liv omkring butikker -

både nye og eksisterende, fx at kunne

spise sin is udenfor butikken.

Vigtigt at få udendørs cafeer i indkøbsstrøg.

Vigtigt at skabe trafi kale forhold der gør

at kunder kan komme til butikkerne.

Bevare alle de gamle bevaringsværdige

bygninger så meget som muligt. Så vi

har en gammel kultur i Gladsaxe.

Vigtigt at rare, gode steder bliver vedligeholdt

- drift og vedligehold er væsentligt.

Husk at der skal være plads til erhverv.

Hvorfor skal der være et vartegn for

hvert byområde?

Gladsaxe identitet bør styrkes ved at hele

kommunen får et fælles postnummer.

Tilgængeligheden på gadehjørner er blevet

dårligere. Tidligere var der ramper fra

kørebane til fortov, det er der ikke længere

(krydset Søborg Hovedgade Gladsaxevej

blev nævnt som eksempel).

Kulturarven omkring Bagsværd Sø og i

Hareskoven skal synliggøres.

Vigtigt at samtænke behovet for boliger

og indkøbsmuligheder og erhverv

i forhold til hinanden.

Der var iøvrigt ønske om bredere fortove

generelt i centerområderne for at

give mulighed for udendørs butiksudstillinger

og mere liv i gaden.

F KP 2009

F KP 2009

Ide indgår i helhedsplan for Søborg

Hovedgade og Bagsværd Hovedgade

19


20

SUNDE, GRØNNE

GLADSAXE


BAGSVÆRD

BUDDINGE

Udsagn

Ikke mere trafi k eller højere hastighed på

ring 4.

Konkrete forslag

Vedligeholdelse af stien rundt om

Bagsværd Sø.

Lyskryds eller gangbro, så man lettere

kan krydse Bagsværdvej og komme til

søen, fx ved Søhuse.

Cykelrute fra Bagsværd til Buddinge,

væk fra de store veje. Der er muligheder,

men den mangler skiltning.

Flere cykelstier, fx Møllemarken og

Stengårds Alle og vedligeholdelse af

eksisterende cykelsti fra Møllemarken

til Stengårds Alle.

Friluftsteater ved Aldershvile Slotsruin.

Bagsværd Fort gøres tilgængeligt,

samtidig med at naturen bevares.

Motion i Aldershvile Slotspark i forbindelse

med Folkedans.

Forslag om at regnvand fra Bagsværd

Park ledes til Bagsværd Sø.

Området ved Bagsværd Bio og bibliotek

virker skummelt, der er brug for

mere lys og en smukkere indretning.

Der skal være et storcenter på Søborg

skole.

Ønsker at kunne komme fra Gladsaxe

Kirkegård til Buddinge/Rådhus, uden

at skulle cykle/gå langs ringvejen. Kan

man åbne bagom?

Kan man lave dobbeltrettet cykelsti fra

Toftekærsvej til Buddinge Station?

Kiplings Allé er farlig, da det er udrykningsvej,

Ingen kan se 40 km skiltet,

det kan skrives på vejen.

Behandles hvor

Ønske noteret

Idebank, VPA

Ide cykelstiplan

Ide cykelstiplan

Idebank, kulturarrangement

Forslag til fredning m.h.p.at åbne for

offentligheden

Idebank, kulturarrangement

Bagsværd Park Projektet

Ide indgår i forbindelse med eventuel

udskiftning af vejbelysning på de tidligere

amtsveje

Idebank

Ide cykelstiplan

Ide cykelstiplan

Forslag om yderligere trafi ksanering

behandles af TTU

21


22

GLADSAXE

GENERELT

Ikke ønske om cykelsti gennem sportsanlæg

Gladsaxe. Det er for farligt med

knallerter.

Konkrete steder, hvor der var huller på

cykelstier. Det ville borgeren kontakte vej

direkte med.

økologisk mælk, postevand og økologisk

mad til møder som dette - og ikke hvide

sandwich.

En Agenda 21 aktiv ville kontakte driften

med oplysning om, at Agenda 21 lokalgruppen

havde lagt en masse påskelilje

løg, der var begyndt at komme op, og

hun ville bede driften om ikke at slå græs

der tidligt, så påskeliljerne røg med.

Forhindringsrute i Høje Gladsaxe/Utterslev

Mose området og andre steder.

(der havde efter sigende været en

i det nævnte område, men den er ikke

vedligeholdt og nu nedlagt). Der var

ikke mange der kendte til den, så denne

forhindringsrute skal kobles med

information.

Åbne Buddinge Batteri.

Søborg Hovedgade skal være mere

grøn, med små caféer og hyggelige

pladser, mere variation.

Buddinge rundkørsel kan smykkes

med noget der symboliserer Gladsaxe,

fx en svale.

Flere bænke på Søborg Torv og legepladser

for fl ere aldre. Børn må ikke

færdes alene, derfor skal der være aktiviteter

for voksne og ældre ved legepladserne.

grønt IDEcenter skal åbnes ud mod

rådhuspladsen.

Gang og cykelstier over/under de trafi

kerede veje.

Automater, hvor man kan pumpe sin

cykel, opsat på synlige steder.

Gratis adgang for pensionister til fi tness

på omsorgscentrene.

Ud med kager og usunde ting i skolerne.

Bruge skolerne i indsatsen for

sundhed - ordentlig skolemad, økologisk

og frugt i stedet for slik.

Idebank, Sunde grønne Gladsaxe

Verserende fredningssag

Projekt revitalisering af Søborg Hovedgade

Projekt Buddinge By

Projekt revitalisering af Søborg Hovedgade

Projekt Buddinge By

Idebank, cykelstiplan

Idebank cykelstiplan

Idebank, sunde Gladsaxe

Sundhedspolitik 2008


Det er vigtigt, at de unge ikke melder sig

ud af skolen og dertilhørende sociale og

sportslige aktiviteter, for så har de meldt

sig ud af det hele.

Vedligeholdelse af cykelstier.

Der er generelt gode cykelstier.

Cykle og gå på arbejde, så man bevæger

sig som en naturlig del af hverdagen.

Kan vi gøre noget for at der befæstes

mindre og i stedet få det grønt.

Husk kolonihaverne, de skal bevares.

Bevare de gode grønne områder ved

Lundevangsskolen og Mørkhøj skole.

Gøre opmærksom på cykelhjelme for sikkerhed.

Mere reklame for Grønt Idécenter.

Byrådsorientering (kursus) om bæredygtig

udvikling.

Mindre affald på gader og torve

Kommunen skal opfordre borgere til ikke

at smide affald på gader og torve, samt

holde deres hæk, så man kan gå på fortovene.

De gode eksempler skal fremhæves,

fx kvarterer hvor der er pænt og ryddeligt.

Der er et veludbygget organiseret

sportsliv, men hvad med dem der ikke

er i foreningslivet - til dem skal der

være naturlegepladser, gå-stave, balancebomme

og sjovere og grønnere

skolegårde.

Samarbejde med Kultur og FIG om at

formidle mulighederne i Gladsaxe.

Klippekort til at lære de forskellige kultur

og fritidsmuligheder at kende. Besøge

hinanden.

Der er behov for andet end boldspil

på skolerne, fx længde og højdespring,

større variation.

Gratis svømmedag i de to svømmehaller

og for andre sportstyper.

Gentage ”Gang i Gladsaxe”.

Events - Kartoffelfestival i forbindelse

med efterårsferien - Motionsdag for

voksne.

Flik Flak i børneinstitutionerne, hvor

man inviterer forældrene med.

Invitere tangodansere og Tai Chi udøvere

til at bruge udendørs arealerne,

a la dans i Fælledparken.

Liv ved letbanestationer, boder, frugtsalg

og gerne markante stationer.

Genbrug af regnvand i parcelhuse skal

understøttes.

Plads til lokale sportsaktiviteter i forbindelse

med nybyggeri.

Grønne tage (græs), fx i det nye Bagsværd

Park.

F KP2009, Sunde grønne Glx.

Smukke Gladsaxe, Naturplan

Idebank, kulturarrangementer

Idebank, kulturarrangementer

Idebank, skolerne

Idebank, Sunde, grønne Glx.

Idebank, Sunde, grønne Glx.

Idebank, Sunde, grønne Glx.

Idebank, Sunde, grønne Glx.

Idebank, Sunde, grønne Glx.

Idebank, Smukke Gladsaxe

Klimaplan

Idebank, omdannelse

Klimaplan, Bagsværd Park Projekt

23


24

Regnvandsopsamling som en del af

grønne anlæg.

Flere blomsterkummer.

Mindre friserede parker, så kan ressourcerne

bruges til at holde de invasive

planter som bjørneklo nede.

Grønne blomster på torvene.

Blomsterhaver i boligbebyggelser,

som beboerne har ansvaret for.

Sammenhængende og eventuelt opmålte

ruter til løb og gang.

Mere naturvejledning.

Tydeliggøre, hvor der er gode cykelruter

- Stien fortsætter på den anden

side af banen.

Folder med cykel/gang ruter og smutveje

vej fra trafi k.

Tema om cykel på Gladsaxedagen.

Alternative cykelruter på hjemmesiden.

Formidle at lørdag formiddag er gratis

i svømmehal.

Regnvand skal bruges til etablering

af søer og vådområder, gerne i bolignære

områder. Det giver mulighed for

dyreliv og naturoplevelser for borgerne.

Samtidig vil det medvirke til at aflaste

kloaksystemet. Et eksempel fra

Malmö, Augustenborg, blev fremhævet.

Krav om befæstelsesprocent i lokalplaner,

og afgifter ved for høj grad af befæstning.

Klimaplan

Idebank, VPA

VPA/Driften

Idebank, VPA

Idebank, boligselskaberne

Idebank, Sunde, grønne Gladsaxe.

Idebank, skolerne/Grønt Idecenter

Idebank, VPA, stiplan

Sundhedspolitik, Cykelruter på Nettet

Idebank, Sunde, grønne Gladsaxe

Idebank, Sunde, grønne Gladsaxe

Idebank, Sunde, grønne Gladsaxe

Sundhedspolitik, Cykelruter på Nettet

Idebank, Sunde, grønne Gladsaxe

Klimaplan

Klimaplan


De grønne ruter skal tydeliggøres med

skilte og der skal være tydelig sammenhæng

med ruter i de omkringliggende

kommuner. Fx langs jernbane,

hvor der er grøn sti, men som ikke

hænger sammen.

Flere grønne korridorer der skal sikre

et mere mangfoldigt dyreliv. Det vil

samtidig give mulighed for naturoplevelser

for borgerne.

Når der bygges nyt og planlægges

nye områder - skal der indtænkes

grønne områder.

Efterlysning af mere samarbejde med

skovvæsnet, om formidling af fx ruter

og oplevelsessteder i skovene.

Forslag om at de grønne områder plejes

mindre intensivt, så der bliver mere

vild natur. De sparede ressourcer kan

i stedet bruges til at bekæmpe invasive

arter.

For at få fl ere borgere til at benytte de

grønne områder, skal de tydeliggøres

med fx skilte, guidede ture og naturvejledning.

Skoler skal have naturlegeplads klatretræer

og skolehaver, og ikke asfalterede

skolegårde.

Forslag om at ansætte en naturvejleder.

Flere bænke ved de gode udsigts/oplevelsessteder,

(husk at vedligeholde

dem).

Boligafdelingernes gårdmænd og viceværter

kan tilbydes uddannelse som

lokal naturvejleder.

Idebank, VPA, stiplan

Idebank, Sunde, grønne Glx

Idebank, Sunde, grønne Glx

Idebank, Sunde, grønne Glx

Idebank, Sunde, grønne Glx

Naturplan

Idebank, sunde, grønne Glx

Idebank, Sunde, grønne Glx

Idebank

Idebank, VPA Park

Idebank

25


26

Plante fl ere frugttræer og bærbuske,

som borgerne kan plukke af.

Cykelstier/ruter skiltes tydeligt, så man

kan se, hvilke stier der er de effektive

lige veje og hvilke der er grønne, stille

oplevelsesruter.

Cykelstier som er markeret med hvid

stribe, er ikke meget værd, da mange

parkerer på dem.

Forslag om at oprette et P-korps som

uddeler bøder i Gladsaxe.

Cykelsti langs jernbane skal have bedre

belysning og bedre sikkerhed (man

skal føle sig tryg), gælder også på

Bagsværd station.

Parkerede biler skal ikke stå på villaveje,

men krav om at grundejere skal

etablere P-plads på egen grund.

Flere P-pladser skal under jorden.

Færre P-pladser for, at det bliver mere

attraktivt at tage cyklen.

Cykelstikort, hvor man kan se sammenhæng

med stier i de andre kommuner.

Kortet skal både være tilgængeligt

på gladaxe.dk og på tryk.

Mindre biltrafi k og mere kollektiv trafi

k.

Forslag om at lukke Søborg Hovedgade

for biltrafi k, og etablere en buslinje

i midtrabatten.

Eller alternativ lukke for den gennemkørende

biltrafi k.

Busnet skal tænkes ind i planlægning

af sunde grønne Gladsaxe. Det skal

være lettere at tage bus og tog.

Naturplan

Idebank, Sunde, grønne Glx

VPA

VPA

Idebank, cykelstiplan

Grundejere skal etablere 2 P-pladser

på egen grund, hvis muligt

Idebank

F KP 2009, bæredygtighed

Idebank, Sunde, grønne Gladsaxe

Sundhedspolitik, Cykelruter på Nettet

Idebank, F KP 2009

Helhedsplan Søborg Hovedgade. Men

en lukning vil give biltrafi k i boligkvarterer.

Helhedsplan Søborg Hovedgade. Gennemkørselsforbud

vil give problemer i

boligkvarterer

Idebank


Forslag om mindre og eldrevne servicebusser.

Bedre mulighed for motion.

Etablere motionssteder for voksne,

gerne ved legepladser.

Bolignære områder får fl ere steder

hvor man kan spille basket/fodbold eller

skateboard- og rulleskøjtebaner.

Forslag om holdningsbearbejdning

af villaejerne, fx om at fjerne hække

i baghaverne og skabe fællesarealer,

hvor børn kunne færdes frit, væk

fra trafi k.

Flere åbenthus arrangementer, hvor

borgere kan få vejledning i de grønne

områder, blive vist rundt på institutioner

og se andre typer af villaområder

(Krogmosevej, hvor der ikke er

hække).

Kommuneplanen bør indeholde mål

for en lokal bæredygtig udvikling

Idebank

Idebank., Sunde, grønne Gladsaxe

Idebank., Sunde, grønne Gladsaxe

Idebank., Sunde, grønne Gladsaxe

Idebank, Grønne Gladsaxe

F KP2009

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!