30.09.2013 Views

LUP 2011 - Ambulante - Enheden for Brugerundersøgelser

LUP 2011 - Ambulante - Enheden for Brugerundersøgelser

LUP 2011 - Ambulante - Enheden for Brugerundersøgelser

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LUP 2011 - Ambulante

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium

Aalborg Sygehus

Undersøgelsen er blandt 408 patienter, der har besøgt

ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011.

51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

På landsplan svarede 60 % af de ambulante patienter.

51 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Hjælp os med at forbedre afdelingsrapporten

60 %

Giv os din feedback ved at gå ind på:

www.patientoplevelser.dk/feedback

LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

Enheden for

Brugerundersøgelser

www.patientoplevelser.dk


INDHOLD

LUP 2011 - Ambulante

OVERSIGTSFIGUR

VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET

PERSONALE

UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB

INFORMATION

EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET

SAMLET INDTRYK

DATAMATERIALE

Om rapporten

Nationale og regionale spørgsmål:

Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret

indeholder underscore ( _ ).

Omkodninger af spørgsmål:

Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler:

- Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret ( 3(1) ).

- Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat.

- Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne

"for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar.

Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: www.patientoplevelser.dk/omkodninger

Sammenligning over tid (, eller ):

Pilene i figurer og tabeller viser, om ambulatoriets resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra ambulatoriets eget

resultat i sidste måling.

Placering i forhold til specialeresultatet (O, U eller G):

I figurer og tabeller angiver O, U og G, om ambulatoriets resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for

Gynækologi og Obstetrik på landsplan.

Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ):

En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen.

En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er:

- at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med.

- at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i 2010 og 2011.

Læsevejledning:

Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/vejledning

Spørgeskemaer:

Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: www.patientoplevelser.dk/skema

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 2

3

4

7

14

18

22

27

30


LUP 2011 - Ambulante

OVERSIGTSFIGUR

18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (25)

15. Den skriftlige information er god (97)

16_3. Informationen på sygehusets/ambulatoriets hjemmeside er god (9)

1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (206)

22. Det samlede indtryk er godt (206)

16. Den mundtlige information er god (205)

21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (183)

16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (137)

22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (201)

5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (40)

8_5. Patienten får svar på spørgsmål (198)

8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (89)

8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (157)

6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (155)

7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (203)

17. Patienten er tryg ved at tage hjem (203)

8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (167)

4_1. Samarbejdet mellem kontaktperson og praktiserende læge er godt (22)

8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (151)

8_1. Lægerne har tid til patienten (165)

8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (107)

11. Personalet er gode til at håndtere fejl (13)

9. Patienten oplever ikke fejl (205)

13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (76)

3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (143)

12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (189)

22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (202)

19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (67)

8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (188)

20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (135)

20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (126)

14. Patienten modtager skriftlig information (130)

5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (160)

4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (60)

3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (116)

36 64

26 74

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %


G


G

11 89

*

36 63 0 G

49 50 1 O

39 60 1 G

40 58 11 G

69 29 2


26 72 11


33 65 3

68 29 12 -

97 3

76 20 3 1 -

30 66 3 1 G

96 4

G

51 45 3 0 O

75 20 2 2


18 77 5

74 22 5

75 21 4 1 -

69 23 6 2 -

15 77 8 * *

92 8

G

26 66 4 4

G

92 8

G

74 18 6 3

O

14 77 7 2


18 72 6 4

G

89 11


86 14


77 6 8 9

G

78 22

G

71 29

68 32

35 65

Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ

Antal svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken

sammenligning over tid (første * ) eller placering i forhold til specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser.

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 3

-

*

*

-

U

*

-


G


LUP 2011 - Ambulante

VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET

1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (206)

3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (143)

3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (116)

Fakta om temaet

36 63 0 G

92 8

G

35 650 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ

Spørgsmål, der ikke indgår i figuren

Spørgsmål 3, der handler om patientens vurdering af længden af ventetid, er opgjort på to måder. Spørgsmål 3(1) viser, hvor mange der

oplever ventetid. Spørgsmål 3(2) viser, om patienter, der oplever ventetid, synes ventetiden er acceptabel eller uacceptabel. Det er kun

spørgsmål 3(2), der vises i figuren, mens begge spørgsmål kan ses i tabellerne senere i kapitlet.

Kommentarfelt

Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i ambulatoriet i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 2). De kommentarer,

patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen.

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 4


LUP 2011 - Ambulante

1. Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet?

Antal

Virkelig

god God Dårlig

Virkelig

dårlig

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5809 36,0 61,3 2,4 0,3 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 206 36,4 63,1 0,5 0,0 G

0-59 år 159 35,2 64,2 0,6 0,0 - -

60+ år 47 40,4 59,6 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 206 36,4 63,1 0,5 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 91 35,2 63,7 1,1 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 115 37,4 62,6 0,0 0,0 - -

3(1). Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind?

Antal Ja Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5828 75,1 24,9 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 205 69,8 30,2 O

0-59 år 158 72,2 27,8 - -

60+ år 47 61,7 38,3 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 205 69,8 30,2 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 90 84,4 15,6 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 115 58,3 41,7 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 5


LUP 2011 - Ambulante

3(2). Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind?

(Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid)

Antal

Acceptabel

Uacceptabel

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 4272 91,1 8,9 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 143 91,6 8,4 G

0-59 år 114 89,5 10,5 - -

60+ år 29 100,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 143 91,6 8,4 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 76 86,8 13,2 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 67 97,0 3,0 - -

3_1. Informerede personalet dig om, hvorfor der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind?

(Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid)

Antal Ja Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 116 35,3 64,7 -

0-59 år 93 33,3 66,7 - -

60+ år 23 43,5 56,5 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 116 35,3 64,7 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 63 25,4 74,6 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 53 47,2 52,8 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 6


LUP 2011 - Ambulante

PERSONALE

4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (60)

4_1. Samarbejdet mellem kontaktperson og praktiserende læge er godt (22)

5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (40)

5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (160)

6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (155)

7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (203)

8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (89)

8_1. Lægerne har tid til patienten (165)

8_2. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (157)

8_3. Det øvrige personale har tid til patienten (151)

8_4. Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (107)

8_5. Patienten får svar på spørgsmål (198)

33 65 3

71 29

-

30 66 3 1 G

96 4

G

97 3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %


G

75 21 4 1 -

76 20 3 1 -

69 23 6 2 -

68 29 12 -

Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 7

68 32

18 77 5

74 22 5

*

-

*

-

U

*


LUP 2011 - Ambulante

4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb?

(Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder)

Antal Ja Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 1162 69,9 30,1 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 60 68,3 31,7 G

0-59 år 56 66,1 33,9 - -

60+ år 4 100,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 60 68,3 31,7 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 54 64,8 35,2 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 6 100,0 0,0 - -

4_1. Hvordan vurderer du samarbejdet mellem din/dine kontaktperson(er) og din praktiserende læge?

(Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder, og som har haft en kontaktperson)

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 22 18,2 77,3 0,0 4,5 * -

0-59 år 21 14,3 81,0 0,0 4,8 - -

60+ år 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 22 18,2 77,3 0,0 4,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 19 15,8 78,9 0,0 5,3 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 8


LUP 2011 - Ambulante

5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb?

(Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder, og som har haft en kontaktperson)

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 790 49,0 49,0 1,4 0,6 - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 40 32,5 65,0 2,5 0,0 - U

0-59 år 36 30,6 66,7 2,8 0,0 - -

60+ år 4 50,0 50,0 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 40 32,5 65,0 2,5 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 34 32,4 64,7 2,9 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 6 33,3 66,7 0,0 0,0 - -

5_1. Blev du informeret om, hvem af følgende du skulle kontakte, hvis du havde spørgsmål mellem dine ambulante besøg?

(Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder, og som har haft en kontaktperson)

Antal

Ja, praktiserende

læge

Ja,

kontaktperson

Ja,

andre

ja,

til flere Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 160 13,1 41,3 5,0 11,3 29,4 - -

0-59 år 128 14,1 36,7 3,9 10,9 34,4 - -

60+ år 32 9,4 59,4 9,4 12,5 9,4 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 160 13,1 41,3 5,0 11,3 29,4 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 73 19,2 17,8 5,5 11,0 46,6 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 87 8,0 60,9 4,6 11,5 14,9 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 9


LUP 2011 - Ambulante

6. Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler?

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5083 31,3 60,7 6,7 1,3 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 155 29,7 66,5 2,6 1,3 G

0-59 år 113 30,1 64,6 3,5 1,8 - -

60+ år 42 28,6 71,4 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 155 29,7 66,5 2,6 1,3 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 52 25,0 67,3 5,8 1,9 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 103 32,0 66,0 1,0 1,0 - -

7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling?

Antal For meget Passende For lidt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5766 1,5 92,8 5,7 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 203 1,5 96,1 2,5 G

0-59 år 157 1,3 95,5 3,2 - -

60+ år 46 2,2 97,8 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 203 1,5 96,1 2,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 90 1,1 96,7 2,2 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 113 1,8 95,6 2,7 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 10


LUP 2011 - Ambulante

8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling?

Antal For meget Passende For lidt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 2256 1,7 90,1 8,2 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 89 1,1 96,6 2,2 * *

0-59 år 79 1,3 96,2 2,5 - -

60+ år 10 0,0 100,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 89 1,1 96,6 2,2 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 61 1,6 95,1 3,3 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 28 0,0 100,0 0,0 - -

8_1. Oplevede du, at ambulatoriets læger havde tid til dig?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 165 74,5 20,6 3,6 1,2 - -

0-59 år 120 67,5 26,7 4,2 1,7 - -

60+ år 45 93,3 4,4 2,2 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 165 74,5 20,6 3,6 1,2 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 54 51,9 40,7 3,7 3,7 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 111 85,6 10,8 3,6 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 11


LUP 2011 - Ambulante

8_2. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 157 75,8 20,4 2,5 1,3 - -

0-59 år 112 71,4 23,2 3,6 1,8 - -

60+ år 45 86,7 13,3 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 157 75,8 20,4 2,5 1,3 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 48 60,4 31,3 6,3 2,1 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 109 82,6 15,6 0,9 0,9 - -

8_3. Oplevede du, at ambulatoriets øvrige sundhedspersonale (sygeplejerske, sosu- assistent, fysioterapeut osv.) havde tid til dig?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 151 73,5 21,9 4,6 0,0 - -

0-59 år 115 72,2 22,6 5,2 0,0 - -

60+ år 36 77,8 19,4 2,8 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 151 73,5 21,9 4,6 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 55 61,8 29,1 9,1 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 96 80,2 17,7 2,1 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 12


LUP 2011 - Ambulante

8_4. Oplevede du, at det øvrige sundhedspersonale lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 107 69,2 23,4 5,6 1,9 - -

0-59 år 86 67,4 23,3 7,0 2,3 - -

60+ år 21 76,2 23,8 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 107 69,2 23,4 5,6 1,9 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 40 52,5 30,0 12,5 5,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 67 79,1 19,4 1,5 0,0 - -

8_5. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede i ambulatoriet?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 198 68,2 29,3 1,0 1,5 - -

0-59 år 153 64,1 32,7 1,3 2,0 - -

60+ år 45 82,2 17,8 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 198 68,2 29,3 1,0 1,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 86 58,1 38,4 2,3 1,2 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 112 75,9 22,3 0,0 1,8 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 13


LUP 2011 - Ambulante

UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB

8_6(1). Der bliver lagt planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet (188)

8_6(2). Planer for undersøgelses-/behandlingsforløbet bliver overholdt (167)

9. Patienten oplever ikke fejl (205)

11. Personalet er gode til at håndtere fejl (13)

12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (189)

13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (76)

Fakta om temaet

89 11

75 20 2 2


92 8

G

15 77 8 * *

74 18 6 3

O

26 66 4 4

G

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ

Kommentarfelt

Patienten har mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne

har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen.

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 14


LUP 2011 - Ambulante

8_6(1). Oplevede du, at der blev lagt planer for dit ambulante undersøgelses-/behandlingsforløb?

Antal Ja Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 188 88,8 11,2 -

0-59 år 144 87,5 12,5 - -

60+ år 44 93,2 6,8 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 188 88,8 11,2 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 79 86,1 13,9 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 109 90,8 9,2 - -

8_6(2). Oplevede du, at de planer, der blev lagt for dit ambulante undersøgelses-/behandlingsforløb, blev overholdt?

(Omfatter kun patienter, som har oplevet, at der blev lagt en plan)

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 167 75,4 20,4 2,4 1,8 -

0-59 år 126 75,4 20,6 2,4 1,6 - -

60+ år 41 75,6 19,5 2,4 2,4 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 167 75,4 20,4 2,4 1,8 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 68 75,0 17,6 4,4 2,9 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 99 75,8 22,2 1,0 1,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 15


LUP 2011 - Ambulante

9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet?

Antal Ja Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5779 9,2 90,8 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 205 7,8 92,2 G

0-59 år 158 7,0 93,0 - -

60+ år 47 10,6 89,4 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 205 7,8 92,2 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 91 5,5 94,5 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 114 9,6 90,4 - -

11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget?

(Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen)

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 393 22,0 47,1 24,8 6,1 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 13 15,4 76,9 7,7 0,0 * *

0-59 år 9 0,0 88,9 11,1 0,0 - -

60+ år 4 50,0 50,0 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 13 15,4 76,9 7,7 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 4 0,0 100,0 0,0 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 9 22,2 66,7 11,1 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 16


LUP 2011 - Ambulante

12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5334 3,3 8,3 21,6 66,9 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 189 2,6 5,8 18,0 73,5 O

0-59 år 146 2,7 5,5 17,1 74,7 - -

60+ år 43 2,3 7,0 20,9 69,8 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 189 2,6 5,8 18,0 73,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 83 3,6 8,4 24,1 63,9 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 106 1,9 3,8 13,2 81,1 - -

13. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling?

(Omfatter kun patienter, hvor andre afdelinger/ambulatorier har været involveret)

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 2624 24,4 66,6 6,0 3,1 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 76 26,3 65,8 3,9 3,9 G

0-59 år 60 25,0 65,0 5,0 5,0 - -

60+ år 16 31,3 68,8 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 76 26,3 65,8 3,9 3,9 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 32 15,6 68,8 9,4 6,3 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 44 34,1 63,6 0,0 2,3 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 17


LUP 2011 - Ambulante

INFORMATION

14. Patienten modtager skriftlig information (130)

15. Den skriftlige information er god (97)

16. Den mundtlige information er god (205)

16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (137)

16_3. Informationen på sygehusets/ambulatoriets hjemmeside er god (9)

Fakta om temaet

26 74


G

39 60 1 G

69 29 2


11 89

78 22

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ

Spørgsmål, der ikke indgår i figuren

Spørgsmål 16_2 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i

kapitlet.

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 18


G

*


LUP 2011 - Ambulante

14. Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling?

(Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information)

Antal Ja

Nej, jeg

fik ikke

tilbudt det

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 4284 80,5 19,5 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 130 77,7 22,3 G

0-59 år 99 74,7 25,3 - -

60+ år 31 87,1 12,9 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 130 77,7 22,3 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 48 70,8 29,2 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 82 81,7 18,3 - -

15. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet?

(Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den)

Antal

Virkelig

god God Dårlig

Virkelig

dårlig

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 3397 31,4 65,9 2,3 0,4 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 97 25,8 74,2 0,0 0,0 G

0-59 år 73 21,9 78,1 0,0 0,0 - -

60+ år 24 37,5 62,5 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 97 25,8 74,2 0,0 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 34 20,6 79,4 0,0 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 63 28,6 71,4 0,0 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 19


LUP 2011 - Ambulante

16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet?

Antal

Virkelig

god God Dårlig

Virkelig

dårlig

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5722 42,1 54,3 3,1 0,4 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 205 38,5 60,0 1,5 0,0 G

0-59 år 158 35,4 63,3 1,3 0,0 - -

60+ år 47 48,9 48,9 2,1 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 205 38,5 60,0 1,5 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 89 31,5 67,4 1,1 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 116 44,0 54,3 1,7 0,0 - -

16_1. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale i ambulatoriet, stemte overens?

(Omfatter kun patienter, som har fået information fra mere end én person)

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 137 68,6 29,2 2,2 0,0 -

0-59 år 109 66,1 31,2 2,8 0,0 - -

60+ år 28 78,6 21,4 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 137 68,6 29,2 2,2 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 61 60,7 34,4 4,9 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 76 75,0 25,0 0,0 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 20


LUP 2011 - Ambulante

16_2. Har du inden dit besøg i ambulatoriet, søgt information om din sygdom og/eller undersøgelse/behandling på internettet?

Antal

Ja, sygehusets

side

Ja,

andre

sider

Ja, andre

og sygehusets

Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 205 2,0 33,7 2,9 61,5 - -

0-59 år 159 2,5 36,5 3,8 57,2 - -

60+ år 46 0,0 23,9 0,0 76,1 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 205 2,0 33,7 2,9 61,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 90 2,2 36,7 4,4 56,7 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 115 1,7 31,3 1,7 65,2 - -

16_3. Hvordan vurderer du den information om din sygdom og/eller undersøgelse/behandling, du fandt på sygehusets/ambulatoriets hjemmeside?

(Omfatter kun patienter, som har søgt information på sygehusets/ambulatoriets hjemmeside)

Antal

Virkelig

god God Dårlig

Virkelig

dårlig

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 9 11,1 88,9 0,0 0,0 * -

0-59 år 9 11,1 88,9 0,0 0,0 - -

60+ år 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 9 11,1 88,9 0,0 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 5 20,0 80,0 0,0 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 4 0,0 100,0 0,0 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 21


LUP 2011 - Ambulante

EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET

17. Patienten er tryg ved at tage hjem (203)

18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (25)

19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (67)

20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (126)

20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter besøg (135)

Fakta om temaet

51 45 3 0 O

36 64


G

18 72 6 4

G

77 6 8 9

G

86 14


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ

Spørgsmål, der ikke indgår i figuren

Spørgsmål 20_1 er en opsamling af spørgsmål 20_1a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20_1a-c kan ses

i tabellerne senere i kapitlet.

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 22


LUP 2011 - Ambulante

17. Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet?

Antal

Meget

tryg Tryg Utryg

Meget

utryg

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5759 39,4 54,0 5,5 1,1 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 203 50,7 45,3 3,4 0,5 O

0-59 år 157 52,9 42,0 4,5 0,6 - -

60+ år 46 43,5 56,5 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 203 50,7 45,3 3,4 0,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 90 52,2 41,1 6,7 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 113 49,6 48,7 0,9 0,9 - -

18. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje

har samarbejdet om dit undersøgelses-/behandlingsforløb?

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 687 26,9 65,8 5,0 2,3 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 25 36,0 64,0 0,0 0,0 G

0-59 år 18 33,3 66,7 0,0 0,0 - -

60+ år 7 42,9 57,1 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 25 36,0 64,0 0,0 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 13 23,1 76,9 0,0 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 12 50,0 50,0 0,0 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 23


LUP 2011 - Ambulante

19. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses-/behandlingsforløb?

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 1816 18,2 64,5 11,8 5,6 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 67 17,9 71,6 6,0 4,5 G

0-59 år 52 15,4 75,0 5,8 3,8 - -

60+ år 15 26,7 60,0 6,7 6,7 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 67 17,9 71,6 6,0 4,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 32 9,4 78,1 6,3 6,3 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 35 25,7 65,7 5,7 2,9 - -

20. Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred

(fx motion, ernæring, rygning og alkohol)?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 3328 5,8 12,6 12,4 69,1 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 126 8,7 7,9 6,3 77,0 G

0-59 år 101 7,9 4,0 5,9 82,2 - -

60+ år 25 12,0 24,0 8,0 56,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 126 8,7 7,9 6,3 77,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 58 8,6 3,4 8,6 79,3 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 68 8,8 11,8 4,4 75,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 24


LUP 2011 - Ambulante

20_1. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om noget?

Antal Ja Nej

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 135 14,1 85,9 -

0-59 år 100 12,0 88,0 - -

60+ år 35 20,0 80,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 - -

Kvinde 135 14,1 85,9 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 47 12,8 87,2 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 88 14,8 85,2 - -

20_1a. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om følgende:

Efterbehandling/genoptræning?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 89 0,0 10,1 21,3 68,5 -

0-59 år 65 0,0 10,8 21,5 67,7 - -

60+ år 24 0,0 8,3 20,8 70,8 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 89 0,0 10,1 21,3 68,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 27 0,0 11,1 11,1 77,8 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 62 0,0 9,7 25,8 64,5 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 25


LUP 2011 - Ambulante

20_1b. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om følgende:

Den medicin du skulle tage?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 73 0,0 5,5 11,0 83,6 -

0-59 år 50 0,0 6,0 8,0 86,0 - -

60+ år 23 0,0 4,3 17,4 78,3 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 73 0,0 5,5 11,0 83,6 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 17 0,0 5,9 17,6 76,5 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 56 0,0 5,4 8,9 85,7 - -

20_1c. Har du efter dit/dine besøg i ambulatoriet været i tvivl om følgende:

Ved hvilke ændringer i din tilstand du skulle kontakte praktiserende læge eller ambulatorium?

Antal

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen

grad

Nej, kun

i mindre

grad

Nej,

slet ikke

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 118 4,2 5,9 13,6 76,3 -

0-59 år 87 3,4 3,4 14,9 78,2 - -

60+ år 31 6,5 12,9 9,7 71,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 118 4,2 5,9 13,6 76,3 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 45 4,4 6,7 15,6 73,3 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 73 4,1 5,5 12,3 78,1 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 26


LUP 2011 - Ambulante

SAMLET INDTRYK

21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (183)

22. Det samlede indtryk er godt (206)

22_1. Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god (201)

22_2. Ventefaciliteterne i ambulatoriet er gode (202)

Fakta om temaet

40 58 11 G

49 50 1 O

26 72 11


14 77 7 2


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ

Kommentarfelt

Hvis patienten synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt, kan det

skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen.

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 27


LUP 2011 - Ambulante

21. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter dit/dine ambulatoriebesøg)?

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5360 37,2 58,8 3,1 0,9 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 183 40,4 57,9 1,1 0,5 G

0-59 år 139 38,1 59,7 1,4 0,7 - -

60+ år 44 47,7 52,3 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 183 40,4 57,9 1,1 0,5 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 76 28,9 68,4 1,3 1,3 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 107 48,6 50,5 0,9 0,0 - -

22. Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet?

Antal

Virkelig

godt Godt Dårligt

Virkelig

dårligt

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik 5769 42,8 53,6 3,1 0,5 -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 206 49,0 49,5 1,5 0,0 O

0-59 år 159 45,3 52,8 1,9 0,0 - -

60+ år 47 61,7 38,3 0,0 0,0 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 206 49,0 49,5 1,5 0,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 91 35,2 62,6 2,2 0,0 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 115 60,0 39,1 0,9 0,0 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 28


LUP 2011 - Ambulante

22_1. Hvordan oplevede du alt i alt, at rengøringsstandarden var i ambulatoriet?

Antal

Virkelig

god God Dårlig

Virkelig

dårlig

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 201 25,9 71,6 1,5 1,0 -

0-59 år 156 23,1 74,4 1,9 0,6 - -

60+ år 45 35,6 62,2 0,0 2,2 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 201 25,9 71,6 1,5 1,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 90 20,0 76,7 2,2 1,1 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 111 30,6 67,6 0,9 0,9 - -

22_2. Hvordan vurderer du ventefaciliteterne i ambulatoriet?

Antal

Virkelig

gode Gode Dårlige

Virkelig

dårlige

Resultat i

forhold til

2010

Placering

i forhold til

specialet

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialeresultat for Gynækologi og Obstetrik - - - - - - -

Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 202 13,9 76,7 7,4 2,0 -

0-59 år 156 12,2 77,6 8,3 1,9 - -

60+ år 46 19,6 73,9 4,3 2,2 - -

Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Kvinde 202 13,9 76,7 7,4 2,0 - -

8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 90 8,9 77,8 11,1 2,2 - -

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 112 17,9 75,9 4,5 1,8 - -

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 29


LUP 2011 - Ambulante

DATAMATERIALE

Respondenter og repræsentativitet

Antal

respondenter

Fordeling af

respondenter

Antal i

stikprøven Svarprocent

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chisq-test for

uafhængighed

% xxxxxxxxxxxxxxxx

Ambulatorium Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium 209 100,0 408 51,2 -

Speciale Gynækologi og Obstetrik 5952 100,0 10452 56,9 -

Alder 0-59 år 160 77,3 339 47,2 0,0015

60+ år 47 22,7 69 68,1 0,0015

Køn Mand - - - - -

Kvinde 207 100,0 408 50,7 -

Afsnit 8001_087 Alb Gyn Konsultation f svangre 91 44,0 211 43,1 0,0015

8001_089 Alb Gyn. Ambulatorium 116 56,0 197 58,9 0,0015

Besøg 1 besøg 87 42,0 161 54,0 0,0055

2-3 besøg 77 37,2 134 57,5 0,0055

Mere end 3 besøg 43 20,8 113 38,1 0,0055

Kronisk sygdom Ja 30 15,2 - - -

Nej 168 84,8 - - -

Udfyldt skema Patient 199 97,1 - - -

Forklaring på tabellens indhold

Pårørende 6 2,9 - - -

Kolonnerne viser

De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på

baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på

repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable.

Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med

de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en

signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i forhold til den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere

end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til

at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i forhold til den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede.

Brug af oplysningerne

Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der

har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et

spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis

svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene

køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet i forhold til specialeresultatet.

Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: www.patientoplevelser.dk/vejledning

LUP Gynækologisk-Obstetrisk ambulatorium, Aalborg Sygehus SIDE 30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!