Vi planter spirer til udVikling og

perogpoul.dk

Vi planter spirer til udVikling og

iation · Rådgivning · RekRutteRing · udvikling · dialog · individuelle løsningeR · vejledning · uddannelse · Mediation · Rådgivning · RekRutteRing · udvikling · dialo

eRing · udvikling · dialog · individuelle løsningeR · vejledning · uddannelse · Mediation · Rådgivning · RekRutteRing · udvikling · dialog · individuelle løsningeR ·

KONSULENTGRUPPEN


KONSULENTGRUPPEN

PERogPOUL – vi PLantER sPiRER tiL UdvikLing Og vækst

Konsulentgruppen har stor erfaring med at udvikle og gennemføre korte kurser og processer målrettet menighedsråd,

provstier og medarbejdere i Folkekirken. Vi har haft kontakt med mere en 1.000 menighedsråd og haft

mere end 1.800 menighedsrådsmedlemmer på vore kurser.

Vi letter de administrative byrder for menighedsrådene og skaber mere fokus på vision og mål.

Gennem korte, målrettede og meget konkrete kurser, sættes deltagerne i stand til umiddelbart at håndtere en

række hjælperedskaber. Se aktuelle kurser på hjemmesiden.

Gennem visions- og strategiprocesser sætter vi menighedsråd og medarbejdere og provstier i stand til at arbejde

sammen i en nærmere aftalt retning. Kontakt os for en dialog om jeres situation og muligheder – og hør om

andre menighedsråds erfaring med PERogPOUL som konsulenter.

Vi etablerer kurser i ledelse og samarbejde, der frigør tid for menighedsrådsmedlemmerne og sætter fokus på

samarbejde og udvikling til gavn for kirkelivet. Læs mere om samarbejde og ledelse. Eller læs her om mulighederne,

hvis I er plaget af konflikter eller uenighed i rådet eller blandt medarbejderne.

visiOn Og stRatEgi

Folkekirken er inde i en stor forandringsproces i disse år. Med Menighedsrådslovens ændring i 2007 fik Folkekirken

en egentlig formålsparagraf, hvor det for det første bliver tydeligt, at det samlede menighedsråd har ansvaret

for sognets kirkelige liv og administrationen heraf. Og endnu tydeligere, når det af stk. 2 fremgår, at rådet SKAL

“virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse”. Så er menighedsrådenes formål helt tydeligt!

Derfor er der mere end nogensinde brug for, at det enkelte menighedsråd og provsti formulerer tydelige visioner

og mål: Hvordan skal Folkekirkens medlemmer opfatte deres medlemskab i jeres sogn? Hvordan vil I “være kirke” i

2013 – 2014 – 2015...? Osv.

Sammen finder vi den fælles vision og får sat tydelige mål. Det er vores erfaring, at hvor man tager fat om denne

udfordring, sættes der meget positive spor i sognets og menighedsrådets arbejde.

Det er vores erfaring, at alle menighedsrådsmedlemmer har drømme og forventninger til menighedsrådsarbejdet,

men også mange bliver skuffede over de mange praktiske beslutninger og gøremål. Hvis den fælles retning

og vision er klar, vil mange afgørelser og prioriteringer falde på plads.

Men hvordan skaber man en fælles vision? Hvordan får man sat nogle fælles, tydelige mål? Hvordan taler vi med

hinanden om den strategi, der skal anvendes for at nå målene? Det er en erfaring, at hvor man tager fat om denne

udfordring, sætter det nogle meget positive spor i sognets arbejde og menighedsrådet samarbejde. Men det

skal skabes i en fælles proces for at der bliver ejerskab til de formulerede visioner og mål.


KONSULENTGRUPPEN

sådan kan En PROcEs sE Ud:

• Kaffe – socialt samvær.

• En enkelt lille øvelse til at løsne op.

• Afstemning af formål og indhold for dagen. Aftale “spilleregler”

• Et par situationsoplæg - Scenen sættes!

• Statusfasen - hvor er vi nu?

Visionsfasen - hvor vil vi hen?

• Realismefasen. Hvordan kommer vi derhen?

• Målsætninger. Udarbejde handlingsplan - prioriteret.

• Opsamling af konklusioner - evt. plenum - evaluering af dagen.

• Efterfølgende skal konklusioner m.v. renskrives i en redaktionsgruppe.

Kontakt os med henblik på dialog om oplæg til en visionsproces for dit sogn eller provsti. Se eksempler (se nedenstående)

på cases og læs mere om hvordan deltagerne opfatter resultatet.

kOnfLikthåndtERing

Man fremmer samarbejde og udvikling i et menighedsråd ved at være bevidst om samarbejdsforhold, relationer

og opgavefordelingen. Hvordan kan man forbedre kommunikationen i menighedsrådet eller blandt det kirkelige

personale? Kan man forebygge konflikter imellem de enkelte grupper?

Det er vigtigt, at alle i menighedsrådet og blandt medarbejderne kender deres opgaver og roller. Og det er vigtigt

at være bevidst om, hvordan man samarbejder og kommunikerer. Det er en kendt kommunikationsregel, at det

vigtige er, hvordan det sagte opfattes af modtageren. Hvordan kommunikerer man, så det opfattes, som det var

tænkt.

nåR kOnfLiktEn ER hER …

Konflikter opstår overalt, hvor mennesker arbejder og lever sammen. Meningsforskelle og diskussioner betragtes

for det meste som uskyldige, nyttige og udviklende, hvis de håndteres korrekt. Men optrappes de - og bliver til

egentlig vrede og had, er det endog meget skadeligt for vores trivsel, vores arbejdsresultater og for vores omgivelser.

Konflikter handler ikke kun om at have ret eller uret. Bag konflikterne ligger ofte langt mere komplicerede problemer,

som opstår på grund af vores forskellige holdninger og mål, vores personligheder, måden vi kommunikerer

på osv. Konflikthåndtering er først og fremmest at erkende, acceptere og forstå disse forskelle. En af metoderne

til at løse konflikter på er mediation. Læs mere om dette på www.persoegaard.dk.


eRing · udvikling · dialog · individuelle løsningeR · vejledning · uddannelse · Mediation · Rådgivning · RekRutteRing · udvikling · dialog · individuelle løsningeR ·

KONSULENTGRUPPEN

PEROGPOUL · PER MOBIL 40 16 55 29 · POUL MOBIL 26 27 51 82 · www.PEROGPOUL.DK · MAIL@PEROGPOUL.DK

Tel 7665 2000 — 55211, 01/13

More magazines by this user
Similar magazines