Beskrivelse af KOMBIT-projekter, hvor Guldborgsund Kommune ...

guldborgsund.dk

Beskrivelse af KOMBIT-projekter, hvor Guldborgsund Kommune ...

Beskrivelse af KOMBIT-projekter, hvor Guldborgsund Kommune

deltager samt mulige projekter

- Udarbejdet med afsæt i porteføljeoversigten, februar 2012

Nuværende engagement i KOMBIT-projekter

Guldborgsund Kommune deltager på nuværende tidspunkt i følgende KOMBIT-projekter:

1. NemRefusion

2. BBR

3. DUBU

4. Arbejdsgangbanken

5. Håndhævelse af Transitionsaftalen

1. NemRefusion:

Via NemRefusion kan virksomheder, selvstændige og a-kasser let og hurtigt anmelde og anmode om

refusion af syge- og barseldagpenge samt indberette sygesamtaler. Kommunerne kan automatisk hente

indberetningerne direkte ind i deres fag- og ESDH-systemer.

Løsningen er obligatorisk til indberetning og anmodning om refusion af syge- og barseldagpenge.

2. BR:

BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysningerne omhandler f.eks.

beliggenhed, anvendelse, areal, installationer, vand- og afløbsforhold samt ydervægs- og

tagdækningsmaterialer.

BBR er også det officielle register over alle adresser i Danmark. Det er et krav, at alle officielle adresser skal

være registeret i systemet .

BBR version 1.4 er idriftsat den 9. februar 2012.

3. DUBU:

DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet på området

Udsatte børn og unge.

Brug af løsningen skal reducere sagsbehandlernes tidsforbrug til administration, frigøre mere tid til konkret

behandling af sager, sikrer overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedrer den

økonomiske styring.

4. Arbejdsgangbanken:

Arbejdsgangsbanken med ved at gøre næsten 900 workflow-diagrammer over de kommunale arbejdsgange

tilgængelige. På alle diagrammer er der koblet relevante lovgrundlag og KL's blanketter.


Arbejdsgangsbanken kan blandt andet anvendes i LEAN-projekter og som elementer i kravsspecifikationer.

5. Håndhævelse af Transitionsaftalen:

KOMBIT har ansvaret for den Transitionsaftale, som KL indgik med KMD i forbindelse med salget af KMD.

Det sker for at sikre, at kommunerne også i de kommende år vil have adgang til effektive systemer.

Formålet med Transitionsaftalen er at sikre, at KMD fortsætter hidtidig praksis i relation til de kritiske itløsninger,

dvs. de løsninger, hvor KMD i dag har monopol. Aftalen er gældende i 9 år fra den 1. marts 2009.

Hvis der opstår konkurrence på nogle af de løsninger, der er inkluderet i Transitionsaftalen, tages den

pågældende løsning ud af aftalen. Konkurrence er i aftalen defineret, som at mindst 3 kommuner finder en

alternativ leverandør.

Mulig projektdeltagelse/kommende projekter

I porteføljeoversigten fra februar 2012 er angivet en række mulige projekter/kommende projekter.

Nedenfor fremgår de projekter, hvor der i porteføljeoversigten er angivet et estimeret økonomisk

potentiale:

1. FLIS:

1. FLIS

2. Digital Flytning

3. Min Digitale Byggesag:

4. Udbudsnetværk DHVU

5. Bibliotekssystem

6. Blanketløsninger Cpr-forespørgsler

7. Netværk for Borgerkontaktløsning

8. Blanketløsning Teknik & Miljø

Formålet med FLIS er at give kommunerne værktøjer til at løse opgaver med ledelsesinformation og

dokumentation på en ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Værktøjerne er:

Et system med præsentation af nøgletal for alle kommuner samt egne, underliggende data

Adgang til egne data bearbejdet efter fælleskommunale definitioner samt mere "rå" data, som de

leveres til FLIS fra kommunernes fagsystemer.

2. Digital Flytning:

Digital Flytning gør det nemmere for borgere at anmelde flytning. Digital Flytning er til rådighed direkte fra

kommunens egen hjemmeside og fra borger.dk.

Hele flytteprocessen er understøttet af løsningen - fra valg af læge og logiværtserklæring.

Med Digital Flytning er det ligeledes muligt at automatisere næsten hele den administrative del af

anmeldelsesprocessen.


3. Min Digitale Byggesag:

Min Digitale Byggesag bliver en webbaseret it-løsning, som skal gøre livet nemmere for borgere og

virksomheder, der ønsker at søge om en byggetilladelse. Med løsningen kan kommunen stille en

webbaseret ansøgningsproces til rådighed. Kommunen skal dog fortsat udstede byggetilladelse mm.

Min Digitale Byggesag vil komme til at omfatte ca. 340 typer af byggesager. Visionen med løsningen er, at

den skal bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet byggesagsbehandling i kommunerne. Løsningen skal

hjælpe kommunerne med at leve op til den målsætning, der fremgår af den Fælleskommunale

Digitaliseringsstrategi, og som består i, at 80 kommuner i 2015 har implementeret digital ansøgning og at

70% af ansøgerne benytter denne kanal.

4. Udbudsnetværk DHVU:

DHUV står for Digitalisering på Handicap- og udsatte Voksne-området. Handicappede og udsatte voksne er

et fagområde i kommunerne, der især de senere år har fået stor bevågenhed.

Flere kommuner har over for KOMBIT givet udtryk for, at de ønsker, at KOMBIT laver et fælles kommunalt

udbud på DHUV–løsningen, der skal understøtte sagsbehandlingen på Handicap- og udsatte Voksneområdet.

Derfor har KOMBIT besluttet at sætte et udbudsnetværk omkring kravspecifikationen på DHUV-løsningen i

gang under forudsætning af, at minimum 10 kommuner tilslutter sig netværket.

5. Bibliotekssystem:

Efter henvendelse fra en række kommuner har KOMBIT startet et forprojekt, der undersøger fælles udbud

af et bibliotekssystem, der skal skabe konkurrence og betyde, at folkebibliotekerne kan anskaffe sig et

moderne og tidssvarende system, som også muliggør fælles drift og systemadministration.

Visionen er at skabe et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebibliotekerne, der understøtter backoffice

biblioteksfunktioner og bygger på en national infrastruktur, herunder brug af nationale data.

Systemet skal muliggøre fælles drift og systemadministration og indgå i Danskernes Digitale Bibliotek.

Udbuddet skal gennem en konkurrenceudsættelse af eksisterende system(er) tilvejebringe et moderne og

tidssvarende bibliotekssystem baseret på en åben platform med anvendelse af anerkendte standarder.

6. Blanketløsninger Cpr-forespørgsler:

Umbrella blanketløsningen Adresseforespørgsel og Bopælsattest vil gøre det nemmere for sagsbehandlere

og borgere, når de har brug for at søge i CPR efter adresseoplysninger.

Målet er en digital selvbetjeningsløsning til håndtering, behandling og udstedelse af:

Adresseforespørgsler - forespørgsel på en anden persons adresse

Bopælsattester - forespørgsel på egne adresseforhold

Københavns Kommune bidrager til projektet, som skal resultere i en digital løsning, der elektronisk

håndterer borgernes henvendelser. Desuden skal den via træk i CPR behandle og foretage en

straksafklaring med de ønskede informationer til borgerne i den udstrækning, dette er lovmæssigt muligt.


7. Netværk for Borgerkontaktløsning:

Borgerkontaktløsningen er et vidensstøttesystem, der har til formål at understøtte:

Borgernes selvbetjening på nettet

Kommunikationen mellem borgere og medarbejdere i kommunen

Medarbejdernes betjening af borgernes henvendelser på alle kanaler

8. Blanketløsning Teknik & Miljø:

Umbrella blanketløsningen Teknik og Miljø bliver en selvbetjeningsløsning, der vil lette det administrative

arbejde i forbindelse med ansøgninger. Følgende områder vil foreløbig blive inkluderet i løsningen:

Etablering af jordvarmeanlæg

Spildevandsanlæg i det åbne land

Oprensning og udvidelse af

Etablering af ny sø

Indvindingsanlæg til drikkevand

Indvinding af vand til markvanding

Anmeldelse af olietank

Løsningen vil gøre det muligt for borgere og virksomheder at udfylde ansøgningerne digitalt og vedlægge

de bilag, som er påkrævet. Blanketløsningen vil blive integreret med NemLog-in og blive udstillet på

kommunens hjemmeside, borger.dk og virk.dk.

Blanketløsningen vil trække data fra:

Bygge- og boligregistret (BBR)

CPR

CVR

ESR


Økonomi

For hvert KOMBIT-projekt er estimeret en samlet økonomisk gevinst for alle 98 kommuner. Guldborgsund

Kommunes andel af den samlede gevinst er nedenfor skønnet ud fra kommunens forholdsmæssige andel af

Danmarks samlede indbyggertal på 5,56 mio. Guldborgsund Kommunes andel er beregnet ud fra et

indbyggertal på 62.072.

Guldborgsund Kommunes nuværende engagementer:

Mio. kr. Investering Skønnet årlig

gevinst 98

2012 2013

kommuner

NemRefusion 0,407 0,407 130 1,5

BBR 0,388 0,388 13 0,1

DUBU 0,532 140 1,6

Arbejdsgangsbanken Gratis Gratis 0 - 20 0 - 0,2

Håndhævelse af

Transitionsaftalen

41 0,5

Skønnet årlig

gevinst GBS

Mulig projektdeltagelse/kommende projekter, hvor der i porteføljeoversigten er angivet et økonomisk

potentiale:

Mio. kr. 2012 2013 2014

Investering Skønnet

gevinst 98

kommuner

Skønnet

gevinst

GBS

Investering Skønnet

gevinst 98

kommuner

Skønnet

gevinst

GBS

FLIS 0,388 20 - 90 2,2 –

10,1

Investering Skønnet

gevinst 98

kommuner

Skønnet

gevinst

GBS

20 - 90 2,2 –

10,1

Digital Flytning 0,072 30 3,4 0,072 30 3,4 0,072 30 3,4

Min Digitale Byggesag 0,195 75 8,4 75 8,4

Udbudsnetværk DHUV* 134 - 268 15 – 30 134 - 268 15 – 30

Bibliotekssystem 35 - 45 3,9 – 5

Blanketløsninger Cprforespørgsler

Netværk for

Borgerkontaktløsning**

Blanketløsning Teknik &

Miljø

3 0,3 3 0,3

23 2,6 23 2,6

8,5 1,0

*Afhængig af tilstrækkelig tilslutning.

**Er afhængig af tilstrækkelig kommunal tilslutning. Gevinstpotentialet er angivet ved 20 kommuners

deltagelse.

More magazines by this user
Similar magazines