Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

skagenhavn.dk

Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

Skagen Havn

- det maritime bindeled

Port of Skagen

- the maritime connection


2

Det maritime bindeled

The maritime connection

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder

i en hovedrolle – et forhold jeg forventer, vil være gældende også

i de kommende år.

Vores vision og strategi, der skal sikre havnen økonomisk råderum og handlefrihed

til udvikling, er med til at fastholde den konkurrencekraft der er nødvendig for at

kunne agere i en dynamisk internationalt orienteret markedssituation. Vision 2015

og den afledte strategi er skabt i dialog med ledende aktører på havnen og i

det maritime erhverv. Også fremadrettet er det målet, at der gennem balanceret

udvikling i relation til kundernes behov og havnens potentialer, skabes nye forretningsområder.

Skagen Havn har viljen til at forfølge de strategiske målsætninger og omstillingsparathed

til at udvikle kundegrundlaget. Vi vil styrke positionen som Danmarks

førende fiskerihavn – og vi vil positionere Skagen Havn som en spiller i det øvrige

maritime marked.

Men Skagen Havn er også en havn med mange andre sider, hvor de oplevelsesmæssige

og turismerelaterede aktiviteter afspejles i den centrale del af havnen.

Her leves livet i nærhed til byen med tæt tilknytning til de erhvervsaktiviteter på

havnen, som er med til at trække mange gæster forbi havnen igennem året.

Skagen Havn vil således også fremadrettet sætte dagsordenen for udviklingen

på havnen – i dialog med havnens interessenter.

Willy Bent Hansen

Adm. Direktør

Skagen Havn

Port of Skagen is an active commercial harbour well frequented by fishing vessels

with extensive fish processing facilities and a shipyard and associated service

companies. We expect these facilities to continue to play a major role in the

harbour’s development in coming years.

Our vision and strategy is to secure a solid financial basis for the harbour’s

operations that will allow us to continue to develop our facilities and to maintain the

competitive edge necessary in a dynamic internationally-oriented market situation.

Our Vision 2015 strategy was formulated in cooperation with leading harbour

operators and maritime businesses. We will continue to develop the harbour in a

balanced manner and create new business areas by recognising customer needs

and exploiting the harbour’s potential.

Port of Skagen is determined to effectively implement this strategy and thereby

develop the harbour’s customer base. We wish to strengthen our position as

Denmark’s leading fishing harbour as well as positioning Port of Skagen as a

significant player in the maritime market generally.

Port of Skagen is a multi-faceted harbour and boasts a number of tourism-related

activities. These are a central part of the life of the harbour, and are aided by

the harbour’s close proximity to the town centre. There are a number of business

activities on the harbour which help to draw a numerous visitors to the harbour

throughout the year.

Port of Skagen will thus continue to set the agenda for harbour developments in

cooperation with harbour stakeholders.

Willy Bent Hansen

Executive Director

Port of SkagenVi

We wish to strengthen our position as Denmark’s leading fishing harbour

vil styrke positionen som Danmarks førende fiskerihavn

3


4

Skagen

Havn er en havn i rivende udvikling

Skagen Havn

Port of Skagen

Skagen Havn er en havn i rivende udvikling. Der er lagt en

overordnet strategi for gennemførelsen af en lang række tiltag,

der skal sikre havnen en central og attraktiv position som ankerpunkt

for fiskeri og det maritime erhverv i en lang fremtid.

Havnen er en international erhvervshavn der servicerer danske

og udenlandske fiskefartøjer som anløber havnen for at lande

fisk, samt de fragtskibe, lystbåde og krydstogtskibe, der i stort

antal besøger havnen. De oplever et servicecenter med alle

de faciliteter og den dynamik, der skal til for at opfylde tidens

krav til en moderne havn.

Virksomheder på Skagen Havn yder totalservice overfor fiskeriet

og de øvrige maritime kunder efter One Stop Shopping

konceptet. På havnen findes servicevirksomheder indenfor alle

genrer, herunder blandt andet el- og smedearbejde, losning,

kran- og truckservice samt elektronik, el- og køleanlæg.

Havnen huser ligeledes virksomheder indenfor shipping,

stevedore, fuel og olie, lodseri, redningsvæsen, proviant og

alt, hvad den maritime sektor efterspørger.

Port of Skagen is a harbour in development

Port of Skagen is a harbour in development. In accordance with

an overall strategy for the harbour’s development, a number of

actions have been initiated which will ensure that the harbour

maintains a central and attractive position for fishing vessel

operators and maritime businesses for a long time to come.

Port of Skagen is an international commercial port that services

the Danish and international fishing vessels that land their catches

here, as well as the freighters, recreational vessels and cruise

liners that regularly visit the harbour in large numbers. They

experience a service centre with all the facilities and dynamism

you’d expect of a modern harbour.

Port of Skagen’s service companies provide a one stop shop

concept that encompasses both fishing and other maritime

customers. The harbour houses service companies of all

descriptions including electrical and body work repair shops,

landing services, cranes and truck services and electronics and

refrigeration facilities.

The harbour also hosts shipping, stevedore, fuel and diesel,

pilotage, search and rescue and provisions companies including

the full range of services required by the maritime industry.


6

Skagen Havn

Port of Skagen

Karstensens Skibsværft tilbyder professionelle reparationer og bygger moderne, effektive fiskefartøjer til en lang række lande, samt

nye enheder til det danske søværn. Danish Yacht bygger luksus lystfartøjer i millionklassen.

Skagen Skipperskole er en anden maritim form for servicevirksomhed, der udbyder en bred vifte af uddannelser – og som arbejder

med planer om en helt ny Skipperskole på Havneudvidelsen mod vest Og selvfølgelig har havnen en velfærdsbygning for fiskerne

og sømandshjem med alle faciliteter.

Lystbådehavn er placeret centralt i Skagen Havn med de berømte Bindesbøllhuse som en meget smuk og livlig kulisse og er især

i sommerperioden præget af et maritimt ferieliv af den bedste slags. Sommerdagene igennem summer hele området af liv, som

fortsætter herfra med aktiviteter, shopping og de mange kulturelle muligheder i bymidten, der kun er få minuttets gang herfra.

Skagen er også en destination for krydstogtskibe, der ofte ligger på reden ud for havnen. For de lidt mindre krydstogtskibe, er der

mulighed for at anløbe selve havnen.

Med ca. 100.000 skibe årligt, som passerer rundt om Grenen, servicerer Skagen Havn helt naturligt mange af disse med lodseri,

slæbning og bugsering, proviant, olie, vand, reparationer og stores m.v. Redservice er et forretningsområde under udvikling, hvor

virksomheder allerede i dag servicerer skibe ud for Skagen Havn med alt.


Sommerdagene

igennem

Throughout the summer the entire


Karstensens Skibsværft (Karstensens Shipyard) provide a professional repairs and maintenance service as well as building modern

and efficient fishing vessels sold in a variety of countries plus new units for use by the Danish Navy. Danish Yacht build luxury vessels

of exceptional quality.

Skagen Skipperskole (Skagen Maritime College) provide a wide range of maritime training courses and plan to extend into completely

new facilities in the harbour’s new western extension. In addition, the harbour also boasts a fishermen’s welfare building and Seamen’s

Home with the full range of facilities.

Port of Skagen’s yachting marina is located at the heart of the harbour against the lively backdrop of the famous Bindesbøllhuse

(Bindesbøl Houses) with the area, particularly during the summer months, being full of the best sort of maritime bustle. Throughout the

summer the entire area is full of activity, plus there are plenty of excellent shops and the full range of town centre cultural activities

only a short walk away.

Skagen is also a favourite destination for cruise ships which are often to be seen at anchor in the harbour. Docking facilities are

also available for smaller cruise ships.

About 100,000 ships pass Grenen (the northernmost tip of Jutland) every year and Port of Skagen is a natural port of call for many

of them. We provide them with piloting services, tugs, provisions, diesel, water, repairs, stores etc. Our services are under constant

development and today we are in a position to service ships off Port of Skagen with everything they might need.

summer hele området af liv

area is full of activity

7


10

Strategi & udvikling

Skagen Havn ønsker at stå bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer

og muligheder. Vores vision er at skabe resultater, som

sikrer havnen økonomisk råderum og handlefrihed til løbende

udvikling af eksisterende og nye attraktive forretningsområder

på havnen.

For at understøtte havnens strategi, er der gennem de seneste få

år gennemført udviklingsprojekter og langsigtede investeringer.

Tiltagene er sket parallelt med de investeringer som flere af

havnens aktører har foretaget – der er således god synergi

mellem havnens og virksomhedernes udvikling.

Skagen Havn har de sidste år haft en mere dynamisk udvikling

på fiskeriområdet end nogen anden dansk havn og positionen

som Danmarks største pelagiske havn er styrket. En fokusering

på potentialerne indenfor det pelagiske område vil danne

grundlaget for fortsat udvikling.

Gods og transportområdet er et andet forretningsområde i

udvikling og vækst. De internationale fremskrivninger på

godsmængder med skib de kommende år gør godsområdet

til et særdeles interessant udviklingsområde for Skagen Havn.

Skagen Havn vil prioritere sin indsats på disse 4 områder:

/ Bevare en selvstændig beslutningskompetence og omstillingsparathed

til at udvikle kundegrundlaget.

/ Sikre en forretningsmæssig organisation og drift, der gør

havnen i stand til at forfølge de strategiske målsætninger.

/ Sikre en balanceret udvikling af havnens arealer og infrastruktur

i relation til kundernes behov og havnenes potentialer.

/ Videreudvikle forholdet til kunderne og deres virksomheder,

således at de betjenes bedst muligt.

På den centrale del af Skagen Havn vil fokus også blive rettet

mod markedet for oplevelser, som vil blive et stadigt mere

interessant område for den velhavende del af verden.

Og endelig vil der satses på kreativt at finde helt nye forretningsområder,

som kan drage fordel af Skagen og Skagen

Havns unikke position både geografisk og kulturelt.


Strategy and development

Port of Skagen wishes to meet future challenges and opportunities

head on. Our vision is to generate results which put the

harbour in a financial position to continue to develop existing

services as well as attracting new commercial ventures.

In order to support the harbour’s strategy a number of development

projects have been initiated in recent years, including long

term investments. These initiatives have developed in parallel

with a number of measures taken by harbour stakeholders,

providing an excellent synergy between the harbour’s general

development and that of individual harbour companies.

Port of Skagen has seen greater developments in the fishing

area than any other Danish port, and its position as Denmark’s

largest open water fishing harbour has been strengthened.

We will continue to focus our attention on the potential for

developments in this area and it will form the basis of the port’s

continued growth.

The freight and transport segment is a further growth area.

International nautical freight volume projections make this a

particularly attractive development area for Port of Skagen.

Port of Skagen will prioritise efforts in the following four areas:

/ Maintain independent authority to take quick decisions and

further develop our customer base.

/ Maintain an administrative and operational level sufficient

to allow the harbour to meet its strategic goals.

/ Maintain a balanced development of the harbour area

and its infrastructure in order to meet customer needs and

develop the harbour’s full potential.

/ Further develop our relation to harbour customers and their

companies’ such that they are serviced in the best possible

way.

In the central section of Port of Skagen we will be focusing on

the market for leisure and recreational services, which continues

to be a growth industry in the developed world.

Furthermore, it is our intention to encourage innovative new

business areas, based on the unique geographical position and

cultural significance of Skagen and Port of Skagen.

11


12

One stop shopping

One stop shopping

“ På

“Have it all done in one place. Save your time. Save your money “. Disse

sætninger stammer oprindeligt fra en annonce for et bilværksted i Nebraska.

Det er blevet en forretningsmodel som i dag har bredt sig til andre grene

af erhvervslivet. Således har konceptet stor relevans for hele den maritime

verden fra fiskeri- og handelsfartøjer til off-shore industri.

At kunne få foretaget alt fra reparation til proviantering på et og samme

sted og tid er effektivt og penge besparende. På Skagen Havn er der

etableret et servicekoncept med 40 servicevirksomheder (Service Team

Skagen Havn), som kan løse snart sagt ethvert problem på ethvert af de

maritime områder.

“Have it all done in one place. Save time. Save money.” This sentence is

taken from an advertisement for a Nebraskan auto repair shop. It became a

business model which quickly reached a number of other business segments.

It’s a concept which is highly relevant to the entire maritime industry, from

fishery and commercial vessels to off-shore industry.

The capacity to provide repairs to provisions etc., at one place and all at

the same time is an efficient and cost effective way to do business. Port

of Skagen’s service concept builds on 40 service companies (Service

Team Port of Skagen) who can tackle the full range of problems in the

maritime areas.

Skagen Havn er der etableret et servicekoncept

med 40 servicevirksomheder, som kan løse snart sagt

ethvert problem på ethvert af de maritime områder

Port of Skagen’s service concept builds on

40 service companies who can tackle the full range

of problems in the maritime areas


“ A

Der er på flere fronter igangværende

tiltag, som skal styrke havnens position

som Danmarks førende fiskerihavn

number of additional actions have

already been initiated which will further

strengthen the harbour’s position as

Denmark’s foremost fishing harbour


16

Konsumfiskeri

Edible Fish

Store mængder konsumfisk tilføres havnen fra fangster af både

danske fartøjer fra mange havne og fartøjer fra bl.a. Norge,

Sverige, Irland, Skotland, Island, Færøerne, Grønland og Polen.

Landinger og eksport omfatter stort set alle typer fisk og skaldyr

fanget i de kølige nordlige farvande og forarbejdet hos Skagens

dygtige og dynamiske virksomheder.

Havnen har en optimal beliggenhed på toppen af det europæiske

kontinent i forhold til fiskepladserne i Nordsøen, Skagerrak og

Kattegat, og har væsentlige potentialer indenfor højværdi konsum

området, som kan udnyttes til fordel for fiskeriet og havnen. Specielt

har Skagen Havns andel af danske jomfruhummer landinger været

stigende de seneste år; en position som vi har stærkt fokus på at

styrke yderligere.

Endvidere arbejder forarbejdnings virksomhederne på havnen

sammen om at aftage fra de enkelte fiskefartøjer, således at der

kan aftages store mængder sild uden unødige lange ligge tider.

Det er med til at sikre kvalitet og flere effektive havdage.

Fisketerminalen byder på optimale landingsfaciliteter, hvor konsum

fisk losses, behandles, sælges og sendes videre ud til køberne i

ubrudt kølekæde. Når et fartøj har lagt til langs den nyrenoverede

terminal, losses den friske fisk hurtigt direkte ind på samlecentralen,

fiskeauktionen eller direkte i kølebiler til videre transport.

Fokus på fiskeriet har resulteret i massive investeringer i faciliteter til

fiskerne og de relaterede erhverv. Et tocifret million beløb er blevet

anvendt på at uddybe Østbassin 1 og 2 til henholdsvis 8 og 9

meters vanddybde.

Og der er på flere fronter igangværende tiltag, som skal styrke

havnens position som Danmarks førende fiskerihavn.

Large quantities of edible fish are landed at Port of Skagen, both

by Danish vessels and vessels from Norway, Sweden, Ireland,

Scotland, The Faroes, Greenland and Poland (amongst others).

We land and export the full range of fish and shellfish caught in

cool northern waters and processed by Skagen’s professional

and dynamic companies.

The harbour’s optimal position in relation to fishing grounds in

the North Sea, Skagerrak and Kattegat, at the tip of continental

Europe makes it an attractive destination. Moreover, the harbour

possesses significant unrealised potential in relation to the

high-value consumption segment, which can be realised to

the benefit of both fishery generally and the harbour. In recent

years Port of Skagen’s share of the market for Danish scampi

has risen significantly, a position which it is our intention to

strengthen further.

In addition, the harbour’s processing companies work together

to process fish from the individual vessels such that large quantities

of herrings can be processed at one time, keeping turn

around time to a minimum. This helps to ensure a high quality

catch and more days spent at sea.

The fishing terminal’s landing facilities are exceptionally well

designed and edible fish can be landed, processed, sold and

distributed to purchasers in an uninterrupted refrigeration chain.

When a vessel docks at the completely renovated terminal the

catch is quickly and efficiently transferred to the collection point,

fish auction or refrigerated lorries for onward transport.

Focusing on fishing has resulted in massive investments in facilities

for fishers and related businesses. We have invested over

1 million GBP in deepening East Basins 1 and 2 to 8 and 9

meters respectively.

A number of additional actions have already been initiated

which will further strengthen the harbour’s position as Denmark’s

foremost fishing harbour.


18

Hoffmann A/S er branchens ældste entreprenørviksomhed. Vi har

gennem årene udført adskillige entrepriser, hvilket har sikret en

stadig udvikling og vedligeholdelse af vore ressourcer og en udbredt

know how inden for alle grene af branchen. Vi lægger desuden stor

vægt på sikkerhed, arbejdsmiljø, kvalitetssikring og ekstern miljø.

Få yderligere information på www.hoffmann.dk

Vi udfører alle former for

anlægs- og havnearbejder

C G Jensen A/S • Rokhøj 8 • 8520 Lystrup • Tlf. 43 44 68 00 • www.cgjensen.dk


“Quality is remembered long after the price is forgotten”

Skagerak Pelagic A/S, P.O.Box 5, DK-9850 Hirtshals, Phone : + 45 98 94 11 00, Fax : + 45 98 94 48 22, www.skagerakgroup.com

Skagerak Pelagic A/S, Coastervej 1, DK-9990 Skagen, Phone : + 45 98 45 40 00, Fax : + 45 98 45 40 45, www. skagerakgroup.com

19


20

Central placering

Central location

Central placering for fisk - transitcenter for gods

Geografisk ligger Skagen jo på den yderste tange mod nord i

Europa, men maritimt set ligger Skagen Havn utroligt godt placeret

i forhold til den stadigt stigende skibstrafik mellem Atlanterhavet

og Baltikum og vi har stærkt fokus på den internationale skibstrafik

gennem Kattegat. Ifølge de økonomiske fremskrivninger vil den

internationale skibstrafik ud for Skagen Havn blive øget væsentligt

de kommende 10 år, bl.a. som følge af intensivering af trafikken

til/fra Øst- og Centraleuropa og Rusland.

Skagen Havn vil også fungere som et maritimt servicecenter for den

forbipasserende skibstrafik og virke som et transitcenter for varer

og gods. Der er således et strategisk fokus på at opbygge nye

forretningsområder der kan være med til at udvikle kapaciteterne

indenfor transitgods og maritim service. Endvidere vil Skagens

kulturelle omdømme gøre havnen til en stadigt mere attraktiv

destination for krydstogtturisme, et marked som er i vækst.

Central location for fishing - transit center for goods

Skagen is located at the extreme North of Continental Europe,

but in maritime terms the port is extremely well located given

the steadily increasing volumes of shipping travelling between

the Atlantic Ocean and the Baltic Sea - and international shipping

through Kattegat is one of our focus areas. According to

financial predictions, volumes of international shipping off Port

of Skagen will increase significantly in the next ten years, partly

as a consequence of the intensification of traffic to and from

Eastern and Central Europe and Russia.

Port of Skagen will also function as a maritime service centre

for passing shipping and a transit centre for products and

goods. Developing new business areas that can help develop

transit goods and maritime service capacity is thus a strategic

focus point. Furthermore, Skagen’s cultural reputation makes

the harbour an increasingly attractive destination for cruise liner

tourists – also a growing market.


22

Pelagisk centrum

Pelagic fish centre

Fisk der lever i de frie vandmasser – dvs. fisk der ikke er knyttet til

havbunden - kaldes pelagiske.

Skagen Havn er uden sammenligning den havn i Danmark, hvori

der landes den største mængde pelagiske fisk. Årligt landes der

eksempelvis godt 130.000 tons sild i Skagen. Skagen Havn vil

som aktiv medspiller underbygge den konsolidering og udvikling der

er sket indenfor sildeindustrien de seneste år . Skagen Havn ønsker

at forblive den vigtigste havn for landing af sild i Nordeuropa.

Den seneste konsolidering indenfor sildeindustrien er etableringen

af Skagerrak Pelagic. Udviklingen og etableringen af helt nye

produktionsfaciliteter forventes at finde sted i løbet af 2010 ved

Coasterkajen i Østbassin 2. Her er der allerede 9 meters vanddybde

langs kajen og direkte indpumpning til skærefaciliteten

skal etableres.

Tilsvarende har Pelagic Skagen etableret direkte indpumpning til

fabrik af sild i Østbassin 1.

For mange er Skagen Havn forbundet med landing af industrifisk

som tobis, brisling, blåhvilling og sperling. Det er ikke uden grund,

for landing og forarbejdning af industrifisk til fremstilling af fiskemel

og fiskeolie er en af Skagen Havns absolutte kerneområder, med

FF Skagen som en solid aktør.

Servicemulighederne er lige ved hånden med adgang til trawlstræks

plads fra Østbassin 1 overfor FF Skagen.

Fish that live above the sea bottom are referred to as pelagic.

Port of Skagen is far and away Denmark’s most utilised harbour

when it comes to pelagic fish. For example, every year over

130,000 tonnes of herring are landed in Port of Skagen. Port of

Skagen is an active participant in supporting the consolidation

and development of the herring fishing industry that has occurred

in recent years. Port of Skagen’s objective is to remain the most

important herring harbour in Northern Europe.

The most recent consolidation in the herring industry is the

creation of Skagerrak Pelagic. The company plans to develop

and construct completely new production facilities during 2010

on Coasterkajen (Coaster Quay) at East Basin 2. Coaster Quay

is already 9 meters deep all along the quay and the plan is to

establish direct pumping into the cutting facility.

Pelagic Skagen have accordingly established direct pumping

of herring into the factory in Østbassin 1.

Many people associate Port of Skagen with the landing of

industrial fish such as sand launce, sprat, blue whiting and

Norway pout. And not without reason; the landing and processing

of industrial fish to produce fish flour and fish oil is one of

Port of Skagen’s key activities - undertaken by FF Skagen.

In addition, service facilities are just next door, with net stretch

facilities available from East Basin 1 opposite FF Skagen.


Grænsekontrol

Border Inspection Point

Skagen Havn er EU godkendt som grænsekontrolpunkt for import af

frossen fisk og skaldyr samt fiskeolie fra 3. lande, en anerkendelse af

et behov og en tilstedeværende kompetence der skaber yderligere

arbejdspladser og indtægtsgivende aktivitet. Sammen med FF

Skagen – er havnen opført som inspektionspunkt for fiskeolie fra

3. lande og lagerfaciliteter til opbevaring og kontrol af sådanne

produkter. Fryselagre til laster af fisk og skaldyr er etableret i

tilknytning til grænsekontrollen ved Claus Sørensen A/S.

Port of Skagen is an EU-approved Border Inspection Point for the

import of frozen fish, shellfish and fish oil from foreign countries.

Port of Skagen have recognised a need and provide the on-site

skills needed to meet that need – creating additional employment

opportunities and further income sources. In cooperation with

FF Skagen the harbour has achieved approval as an inspection

point for fish oil imports and provides facilities for the storage

and control of such products. Frozen storage facilities for fish

and shellfish cargoes have been established in connection with

the Border Inspection Point at Claus Sørensen A/S.


26

Historie og fremtid

Past, present, future

Skagen er et af Skandinaviens mest kendte feriesteder. Berømt for sin storslåede natur,

guldalderkunst, hyggelige bymiljø og placeringen på toppen af Danmark. Berømt for sine

historier om fiskerne, deres barske, enkle liv, om strandinger og heltemodige redningsaktioner,

om havet og stranden og lyset og malerne Krøyer, Ancher, digteren Drachmann og deres

kunstnerkoloni, som kom og henledte Danmarks og verdens opmærksomhed på denne afsides

liggende odde og gjorde den berømt.

Alt dette repræsenterer en fortid, som har forårsaget en levende og aktiv nutid.

Fremtiden kan man ikke spå om, men den tilhører dem, som tænker på den. Og det gør Skagen

Havn. Der er i 2008 gennemført et omfattende strategiarbejde, hvis konklusioner målrettet

og systematisk vil blive igangsat for at styrke havnens position på de eksisterende og nye

forretningsområder frem til 2015. Vi vil stille en optimal infrastruktur til rådighed for det pelagiske,

det erhvervsmæssige og det kulturelle område ved at skabe netværksrelationer til industri,

udenlandske selskaber og redere for at sikre fortsatte leverancer og virksomhedsetableringer

og en fortløbende kunde- og serviceudvikling.

På trods af at Skagen Havn i 2007 havde 100 års jubilæum er havnen på ingen måde

færdig med at udvikle sig. En større udvidelse af havnen mod vest blev samme år gennemført,

således at der nu er plads til udvikling af eksisterende virksomheder, og havnen kan tilbyde

attraktive arealer til virksomheder, som måtte ønske at etablere sig på Skagen Havn.

Skagen is one of Scandinavia’s most recognised holiday destinations. Famous for its

beautiful countryside, Golden Age art, attractive towns and its location at the very top

of Denmark. Famous for its fishermen’s yarns and for the stories of their harsh and simple

lives – of strandings and heroic rescues; famous for the sea and shore and the unparalleled

quality of light; famous for artists like Krøyer and Ancher or the poet Drachmann and

their artists colony which drew Denmark and the world’s attention to this out-of-the-way

place and made it famous.

All this history has given the area an active and lively present.

What the future holds is anybody’s guess, but the future belongs to those who grasp it and

that’s just what Port of Skagen intend to do. In 2008 we carried out a targeted strategic

review process resulting in a number of goals which we will implement systematically in

order to strengthen the harbour’s position in new and existing business areas up to 2015.

We will provide the best possible infrastructure for pelagic fishing and for businesses and

tourists by networking with industry, foreign companies and ship builders in order to be

able to maintain supply levels, encourage new business and secure continual customer

and service development.

Despite the fact that Port of Skagen celebrated its 100th anniversary in 2007 the harbour

is not resting on its laurels. A sizeable extension of the harbour in a westerly direction

was carried out in the same year, such that the harbour now boasts sufficient capacity to

allow resident companies to develop whilst providing attractive premises to companies

wishing to establish a presence at Port of Skagen.


28

Organisation

Organisational structure

Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn med en flad og effektiv organisationsstruktur.

Den udgøres af 18 maritime medarbejdere med lang erfaring og stor kompetence, alle med

et stærkt fokus på den udvikling og service, der forventes af vore nuværende og kommende

kunder og samarbejdspartnere. Direktør Willy B. Hansen leder en administration der består

af kontorassistent Luise Sørensen og regnskabsassistent Eva Kristoffersen, havnevagten med 6

havneassistenter, teknisk afdeling med 2 medarbejdere samt afdelingsleder Per B. Sørensen

og 6 specialarbejdere.

Skagen Havn er menneskeligt og kompetencemæssigt rustet til også i fremtiden være en aktiv

central aktør indenfor fiskeri og udvikling af nye forretningsområder.

Port of Skagen is an independent local authority harbour with a flat and efficient

organisational structure. Our staff of 18 maritime employees are all highly skilled and

possess a wealth of experience between them. The harbour’s operations are focused

on encouraging development and the high service levels which our current and future

customers and partners expect of us. Managing Director Willy B. Hansen heads up an

administrative team including Office Assistant Luise Sørensen and Accounting Assistant

Eva Kristoffersen, the harbour guard, with 6 harbour assistants, a technical department

with 2 employees as well as departmental manager Per B. Sørensen who has 6 specialist

staff under him.

Port of Skagen is equipped with the skills and human resources it needs to remain an active

and central player in the fishing industry and in the development of new business areas.


Kontakt

Contact

www.skagenhavn.dk

Administration:

Havnevagtvej 30, 9990 Skagen

Telefon: +45 (9844 6911)

Fax: +45 (9844 5445)

E-mail: sh@skagenhavn.dk

Havnevagten:

Døgnvagt telefon: +45 (9844 13 46)

Fax: +45 (9845 0338)

VHF kanal 16,12

E-mail: hv@skagenhavn.dk

Havnedirektør:

Willy Bent Hansen

Mobiltelefon: +45 (4046 7136)

E-mail: wbh@skagenhavn.dk

Teknisk afdeling/materialegården

Telefon: +45 (9844 1280)

Fax: +45 (9844 6619)

Teknisk designer:

Per Conradsen

E-mail: pc@skagenhavn.dk

Afdelingsleder på materialegården:

Per Becker Sørensen

E-mail: pbs@skagenhavn.dk

PFSO:

Kim Pedersen

Telefon: +45 (21770666)

E-mail: pfso@skagenhavn.dk

Administration:

Havnevagtvej 30, 9990 Skagen

Tel.: +45 (9844 6911)

Fax: +45 (9844 5445)

E-mail: sh@skagenhavn.dk

Harbour Guard:

24 hr. tel.: +45 (9844 13 46)

Fax: +45 (9845 0338)

VHF channel 16,12

E-mail: hv@skagenhavn.dk

Harbour Director:

Willy Bent Hansen

Mobile: +45 (4046 7136)

E-mail: wbh@skagenhavn.dk

Technical Department / Materials Yard

Tel.: +45 (9844 1280)

Fax: +45 (9844 6619)

Technical Designer:

Per Conradsen

E-mail: pc@skagenhavn.dk

Materials Yard Departmental Manager:

Per Becker Sørensen

E-mail: pbs@skagenhavn.dk

PFSO:

Kim Pedersen

Tel.: +45 (21770666)

E-mail: pfso@skagenhavn.dk

29


30

Vi er stolte af at have designet

og produceret denne brochure

Diving & Inspections

www.jsdanmark.dk

Tlf. 40 82 30 00

E-mail: jh@jh-dyk.dk

Røddikvej 79, 8464 Galten

Homepage: http://www.jh-dyk.dk

ApS

Tlf. (+45) 22 97 98 43

Udskiftning af anoder

Inspektioner/surveys

Højtryksspuling

Svejsning/Skæring

Se mere på…

www.dykkerservice.dk

Dykker &

Entreprenørfirma ApS

Klasset af:


Denmark´s largest and leading net maker

Service divisions in Skagen and Hirtshals

More than 100 years of experience

Always the latest models and technology

Total supplier of all types of fishing gear – for all size vessels

Midwater trawl – Bottom trawls – Purse Seine – Aqua culture cages

For successful fishing, contact Cosmos – we are at your service!

Havnevagtvej 26 * 9990 Skagen * Notkajen 2 * 9850 Hirtshals

www.cosmostrawl.dk

Aut. kloakmester.

Betonboring, flise-,

støbe-, kloak- og

havearbejde udføres

Jørn Lyth Skagen a/S

håndværkervej 11

Postboks 154 . 9990 Skagen

telefon 98 44 22 42

Fax 98 44 62 42

Mobil 40 45 24 42

31


• www.jsdanmark.dk • 297509 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

More magazines by this user
Similar magazines