BPFvejledning.doc - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

BPFvejledning.doc - Fødevarestyrelsen

Kun produkter som hører ind under punkterne 1-10 må anvendes til fremstilling af foder til

selskabsdyr og til fremstilling af forarbejdet animalsk protein.

IV. Kategori 3 forarbejdningsvirksomheder

Kategori 3 forarbejdningsvirksomheder som fremstiller petfood

Virksomheder som fremstiller petfood ud fra uforarbejdede eller delvis forarbejdede råvarer skal

godkendes som kategori 3 virksomhed i henhold til biproduktforordningen (EF) nr. 1774/2002.

Virksomheder, som fremstiller petfood i form af tørfoder med forarbejdet animalsk protein som

eneste animalske bestanddel skal godkendes af Plantedirektoratet.

Generelle godkendelseskrav til forarbejdningsanlægget

Ansøgning

Med henblik på godkendelse skal virksomheden sende en skriftlig ansøgning til Plantedirektoratet,

Sektor for Foder og Gødning, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby.

Ansøgningen skal indeholde tegninger med en situationsplan som angiver virksomhedens

beliggenhed evt. i forhold til nabobebyggelser, og tegninger over virksomhedens indretning med

angivelse af materiale og inventar. Der skal også foreligge en beskrivelse af virksomhedens drift,

samt en beskrivelse af et egenkontrolprogram for virksomheden. Herudover skal det fremsendte

materiale indeholde en beskrivelse af hvilke råvarer der skal modtages og forarbejdes på

virksomheden, hvilke produkter der ønskes fremstillet og hvordan de skal afsættes.

Betingelser for godkendelse af Kategori 3 forarbejdningsanlæg som fremstiller pet-food

Beliggenhed m.v.

For at virksomheden kan godkendes skal den være beliggende i passende afstand fra

hovedfærdselsårer, og den skal være fysisk adskilt fra andre virksomheder som f. eks. kategori 1

virksomheder, kategori 2 virksomheder og slagterier, foderstofvirksomheder, fødevarevirksomheder

og ejendomme med husdyrhold med videre.

Det er Plantedirektoratet der i hvert enkelt tilfælde vurderer om kravene til beliggenhed er opfyldt.

Forarbejdningsanlægget skal være indhegnet så uvedkommende personer og dyr ikke kan få adgang

til anlægget.

(Uanset den ovenfornævnte bestemmelse kan et særskilt forarbejdningsanlæg dog forbindes med et

slagteri på samme sted ved transportbånd eller lignende, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1) Forarbejdningsanlægget og slagteriet har separate indgange, losseramper, udstyr og udgange.

2) De animalske biprodukter, der skal forarbejdes, hidrører fra det samme drift.)

6

More magazines by this user
Similar magazines