Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

β - Beta

Beta er et udtryk for den systematiske risiko på et aktiv i forhold til markedsrisikoen. Den

systematiske risiko er den der vil ramme hele markedet og herved ikke kan diversificeres bort

gennem risikospredning. Beta værdien kan have følgende værdier:

Beta ˂ 1 = mindre risiko end markedsporteføljen

Beta = 1 = samme risiko som der opleves i markedsporteføljen

Beta ˃ 1 = højere risiko end markedsporteføljen

Ved beregning af nøgletallet WACC sætter vi betaværdien til 1 for at gøre WACC tallet

sammenligneligt med en eventuel markedsportefølje. Beta værdien er i dette tilfælde en

teoretiskværdi som vi derfor antager, har samme risiko for markedsporteføljen. Beta værdier

kan udregnes nøjagtigt på aktieselskaber, eksempelvis har Østjydsk Bank aktien i dag en beta

på 0,46, hvilket egentlig betyder at den har en mindre risiko end markedsporteføljen. 74 Dette

burde den umiddelbart ikke have i og med de risici jeg har belyst i min regnskabsanalyse og

de udfordringer jeg ser i pengeinstituttet. Så her mener jeg altså reelt den burde ligge over 1.

Årsagen til at den ligger så lavt kan være, at det er en illikvid aktie, som ikke bliver handlet

ofte og derfor gør det svært at stille en egentlig retvisende betaværdi på grund af manglende

datagrundlag. Men her i min beregning anvender jeg altså bare værdien 1 for at gøre den

sammenlignelig.

Når vi beregner WACC betyder det, som ovenfor beskrevet at den er beregnet ud fra nogle

forudsætninger via CAPM modellen og hermed forbundet med en vis usikkerhed.

Usikkerheden ligger i de forudsætninger selvfølgelig ikke er realistiske, eksempelvis antager

vi at ingen forudsætninger ændrer sig i vores analyse periode, altså er renten og risikoen den

samme for markedsporteføljen i hele perioden.

Nedenfor ses beregnet WACC for de 2 pengeinstitutter, samt både højre og venstre side af

formlen. Det skal her bemærkes at jævnføre den nye regnskabspraksis for renter på

garantkapital er den ikke længere med i renteudgifter for en sparekasse. Denne ligges i dag

som en del af egenkapital opgørelsen i passiver. Dette fordi Sparekasser som tidligere nævnt

ikke længere må fastsætte en fast forretning af deres garantkapital, men denne skal besluttes

74 http://www.proinvestor.com/aktier/OEstjydsk+Bank/OJBA.CO

Side 42 af 85

More magazines by this user
Similar magazines