Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

SIKKERHEDSINSTRUKSER

SIKKERHEDSINSTRUKSER Vigtige forholdsregler ved installation: · Tilslut aldrig telefaxen til net- eller telefonstik i tordenvejr. · Tilslut aldrig telefaxen til telefon- eller netstik i fugtige lokaler, medmindre stikkene er specielt indrettet til fugtige omgivelser. · Berør aldrig uisolerede telefon- eller strømledninger, medmindre telefonledningen er trukket ud af telefonstikket, og/eller strømledningen er trukket ud af netstikket. · Installer aldrig telefaxen i nærheden af radiatorer eller aircondition-anlæg. · Placer telefaxen på en jævn overflade, og sørg for, at der er mindst 10 cm afstand til andre maskiner og genstande. · Sørg for, at telefaxen står stabilt og vandret på den understøttende overflade. Hvis den falder ned, kan det betyde alvorlige skader på telefaxen og/eller personer – især små børn. · Sørg for fri luftcirkulation omkring telefaxen. Benyt ikke telefaxen i lukkede kasser, små rum, skabe osv. Hold 10 cm fri omkring telefaxens udluftningsgitter. Dæk aldrig telefaxen til (duge, papir, brochurer osv.) Stil aldrig telefaxen på senge, duge, hynder, sofaer, tæpper og andre bløde underlag på grund af risiko for overophedning og deraf følgende brandfare. · Pas på løse ledninger (risiko for at snuble og beskadigelse af ledningerne eller telefaxen). Vigtige forholdsregler ved brug: Udsæt aldrig telefaxen for regn eller anden form for fugt, så du undgår faren for stød eller brand. Tag stikkene ud af både lysnet og telefonstik i tordenvejr. Hvis du ikke kan slå telefaxen fra, så undgå at bruge den, og benyt ikke telefonen på grund af faren for lynnedslag og/ eller beskadigelse af maskinen. Eneste undtagelse er brugen af trådløse telefoner, der ikke er placeret i basestationen. · Læs alle advarselsinstrukser, og følg dem nøje. · Undgå brug af telefaxen i direkte sollys. · Tag stikkene ud af både lysnet og telefonstikket inden rengøring af telefaxen. Brug aldrig flydende eller luftformige rengøringsmidler (spray, skurepulver, polish osv.). · Berør aldrig netstikket, adapteren eller telefonstikket med våde hænder. · Der må ikke komme flydende væsker i telefaxen. Sker det, er der risiko for, at du eller andre kan få stød eller komme til skade, og der kan ske alvorlige skader på telefaxen. Hvis der kommer flydende væsker i telefaxen, skal du straks tage netstikket ud og få telefaxen efterset af faguddannet personale. · Placer ikke tunge genstande på telefaxen. · Bloker aldrig ventilationsåbningerne på telefaxen. · Hvis displayet revner, kan en mild lim udbedre skaden. Undgå kontakt med hud og øjne. · I tilfælde af beskadigelse af telefaxens hus og særligt lysnetledningen skal du tage netstikket ud og ringe til dit serviceværksted. Telefaxens hus må kun åbnes af autoriseret servicepersonale. Andre instrukser: · Hvis telefaxen ikke er sluttet til lysnettet, virker den ikke – heller ikke til telefonopkald. · Hvis du bemærker en ændring i telefaxens ydeevne eller kvaliteten af dens funktioner, selv om den altid har været benyttet efter brugsanvisningen, bør du få den efterset. – 6 –

1 Introduktion Vigtige oplysninger Tilslutning af telefaxen til telefonlinjen: telefaxen er testet efter standarderne UL 1950, EN 60950 eller IEC 950 og må kun benyttes på telefonforbindelser, der overholder disse standarder. Støjdæmpning: Vi attesterer hermed, at telefaxen overholder normerne for EN 55022 VDE Part 1 Class Bstøjdæmpning. Dette udstyr kan ikke benyttes i tilfælde af strømsvigt. Træf andre forholdsregler for at kunne foretage nødopkald. Hold strømstikket frit og let tilgængeligt. Telefaxen har ingen tænd/sluk-knap. Strømstikket bruges derfor til at afbryde strømmen til telefaxen. Telefaxen er udelukkende fremstillet til brug i det land, hvor den er købt. Den overholder lokale telefonselskabers forskrifter, og den vil ikke fungere korrekt i andre lande. Under kopiering, afsendelse af faxmeddelelser eller længere telefonsamtaler på en ekstern telefon kan røret på telefaxen blive lidt varmt. Det er normalt, eftersom telefaxen ikke står på standby og derfor bruger mere strøm. Benyt kun blækfilm af samme type som den ekstra rulle, der leveres med telefaxen. Oversigt over telefaxen Kontroller, at følgende er i pakken: 1 2 4 3 1 Telefonledning med stik 6 Papirbakke 2 Netledning med netstik 7 Blækfilm 3 Telefonrør 8 Papir, A4-format 4 Spiralledning til telefonrøret 9 Brugervejledning 5 Telefax 10 Lyninstallationsvejledning 5 – 7 – 7 6 10 8 9 INTRODUKTION

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning - Optagelse.dk