11.10.2013 Views

Hent og print en uheldsrapport - FDM

Hent og print en uheldsrapport - FDM

Hent og print en uheldsrapport - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uheldsrapport / Accid<strong>en</strong>t report / Unfallbericht<br />

S<strong>en</strong>des til eget forsikringsselskab<br />

Hvis du bliver involveret i et færdselsuheld, er det vigtigt at få nøjagtige oplysninger om modpart<strong>en</strong>. Brug d<strong>en</strong>ne <strong>uheldsrapport</strong><br />

<strong>og</strong> s<strong>en</strong>d d<strong>en</strong> til dit forsikringsselskab. Du bør anmelde skad<strong>en</strong> til dit forsikringsselskab hurtigst muligt pr. telefon eller<br />

internet <strong>og</strong> her aftale evt. skriftlig opfølgning efter hjemkomst. Er du kaskoforsikret skal du kontakte SOS International.<br />

HUSK: Du må aldrig på forsikringsselskabets vegne påtage dig ansvaret for uheldet. Du er velkomm<strong>en</strong> til at kontakte <strong>FDM</strong>s<br />

Juridiske afdeling for råd <strong>og</strong> vejledning, hvis der efterfølg<strong>en</strong>de opstår problemer.<br />

Uheldet / The accid<strong>en</strong>t / Der Unfall<br />

Dato/Time of accid<strong>en</strong>t/Uhrzeit: Sted/Locality/Ort:<br />

Er der optaget politirapport? /Police report?/behördliche Aufnahme? Rapportnummer / Report number / Nummer des Berichts<br />

Ja Nej<br />

Politimyndighed<strong>en</strong>s navn <strong>og</strong> adresse / name and address of the police<br />

who made the report / Name und Anschrift der berichtaufnehm<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

Behörde:<br />

Oplysninger om modpart<strong>en</strong>/Other vehicle/Unfallgegner:<br />

Køretøjets registreringsnummer / Vehicle registration number /<br />

amtliches K<strong>en</strong>nzeich<strong>en</strong> des Kfz:<br />

Ejers navn <strong>og</strong> adresse / Owner’s name and address / Name und<br />

Anschrift des Halters:<br />

Vidner / Witnesses / Zeug<strong>en</strong><br />

Navn <strong>og</strong> adresse / name and address / Name und Anschrift:<br />

Police nr./Policy no./Polic<strong>en</strong>ummer:<br />

Førers navn <strong>og</strong> adresse / Driver’s name and address / Name und<br />

Anschrift des Fahrzeugl<strong>en</strong>kers:


Beskrivelse af uheldet / Description of the accid<strong>en</strong>t / Beschreibung des Unfalls<br />

Uheldsskitse - din <strong>og</strong> modpart<strong>en</strong>s position<br />

Drawing of place of accid<strong>en</strong>t - position of your own and the other vehicle<br />

Unfallskizze - Position deines und ander<strong>en</strong> KfZ<br />

Beskrivelse af uheldsstedet (hastighed/vejrforhold/vej<strong>en</strong>s tilstand)<br />

Description of place of accid<strong>en</strong>t (speed/weather conditions/road conditions)<br />

Beschreibung vom Unfallort (Geschwindigkeit/Witterungs-verhältnisse/Zustand der Strass<strong>en</strong>oberfläche)<br />

Beskrivelse af hændelsesforløbet:<br />

Describe sequ<strong>en</strong>ce of ev<strong>en</strong>t:<br />

Beschreibung d<strong>en</strong>n verlauf, vor dem ergebnis:<br />

Skade på køretøjerne / damage to the vehicles / Schäd<strong>en</strong> an d<strong>en</strong> Fahrzeug<strong>en</strong>:<br />

Din bil: Modpart<strong>en</strong>/other<br />

vehicle/geg<strong>en</strong>partei:<br />

Yderligere komm<strong>en</strong>tarer / Additional comm<strong>en</strong>ts / Weitere Komm<strong>en</strong>tare:<br />

Din MC eller modpart<strong>en</strong>/other<br />

vehicle/<br />

Geg<strong>en</strong>partei:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!