11.10.2013 Views

1 Motorolie ? de tekniske begreber - FDM

1 Motorolie ? de tekniske begreber - FDM

1 Motorolie ? de tekniske begreber - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Motorolie</strong> – <strong>de</strong> <strong>tekniske</strong> <strong>begreber</strong><br />

Der fin<strong>de</strong>s ikke én motorolie, som er egnet til alle slags motorer. Når du skal vælge<br />

motorolie skal du bå<strong>de</strong> se på, hvilken motor din bil er udstyret med og hvilke<br />

temperaturer olien skal fungere ved.<br />

Der er mange <strong>tekniske</strong> <strong>begreber</strong>, når <strong>de</strong>t gæl<strong>de</strong>r motorolie. Her er samlet et overblik over <strong>de</strong><br />

<strong>begreber</strong>, du mø<strong>de</strong>r og <strong>de</strong>n <strong>tekniske</strong> forklaring.<br />

<strong>Motorolie</strong> klassificering<br />

<strong>Motorolie</strong>n har forskellige klassificeringer:<br />

SAE Klassificering: Oliens fly<strong>de</strong>evne un<strong>de</strong>r kol<strong>de</strong> og varme forhold.<br />

SAE = Society of Automotive Engineers. Sammenslutning af amerikanske bilfabrikker.<br />

Fly<strong>de</strong>egenskaber for en motorolie bliver målt i SAE-klasser. Eksempelvis: 0w-30, 5w-40 osv.<br />

En olies tykkelse kal<strong>de</strong>s viskositet. Den fortæller ikke noget om kvaliteten af motorolien, men<br />

kun om oliens egenskaber til at fly<strong>de</strong> ved forskellige temperaturer. <strong>Motorolie</strong>ns viskositet<br />

beskrives med motoroliens fly<strong>de</strong>evne ved høje og lave temperaturer. En tyn<strong>de</strong>re olie giver<br />

hurtigere smøring ved koldstart, mens en tykkere olie giver beskyttelse ved høje<br />

temperaturer. På motorolie emballagen fin<strong>de</strong>r du en beskrivelse af viskositeten.<br />

W bety<strong>de</strong>r Winter og beskriver oliens fly<strong>de</strong>evne i koldt vejr. Jo lavere tal (fx 5w), jo<br />

bedre fly<strong>de</strong>evne ved lave temperatur.<br />

Efter W’et kan <strong>de</strong>r stå endnu et tal. Det tal beskriver oliens fly<strong>de</strong>evne ved høje<br />

temperatur. Jo højere tal, jo bedre fly<strong>de</strong>evne ved høje temperatur.<br />

En syntetisk olie med fx multi-viskositet - 5w-30 - giver en rigtig god beskyttelse ved<br />

bå<strong>de</strong> koldstart og ved en driftsvarm motor om sommeren.<br />

API<br />

API = American Petrolium Institute er en betegnelse over <strong>de</strong> Amerikanske anbefalinger og<br />

kvalitetskrav, som en motorolie skal opfyl<strong>de</strong>. De aktuelle API-klassifikationer er for<br />

benzinmotorer SA-SH, mens CA-CF er til dieselmotorer.<br />

Jacob Mortensen<br />

1


Benzin motorer<br />

Bogstavet S er ko<strong>de</strong>n for benzinmotoroliers API-klassificering<br />

SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG og SH: Ikke mere i brug.<br />

SE: Bruges typisk for mo<strong>de</strong>llerne årgang 1972–1980.<br />

SF: Bruges typisk til benzinmotorer for mo<strong>de</strong>llerne årgang 1980-1988.<br />

SG: Kræver bedre egenskaber for slitage, renhol<strong>de</strong>lse, forebyggelse af aflejringer og<br />

holdbarhed end tidligere klassificeringer. Kvalitetskrav si<strong>de</strong>n 1989 i flere køretøjer.<br />

SH: Motorer fra 1996 eller tidligere. Motortester og grænser er magen til klasse SG, men <strong>de</strong> er<br />

uhyre præcist <strong>de</strong>finere<strong>de</strong> og overvåge<strong>de</strong> prøvemeto<strong>de</strong>r gør <strong>de</strong>n bety<strong>de</strong>ligt mere kræven<strong>de</strong>.<br />

SJ: Motorer fra 2001 eller tidligere. Motortest og testmeto<strong>de</strong>r er magen til klasse SH, men <strong>de</strong>r<br />

stilles krav om lavere fordampning og fosforindhold.<br />

SL: Motorer fra 2004 eller tidligere. Motortester og testmeto<strong>de</strong>r magen til klasse SJ, men <strong>de</strong>r<br />

er strengere krav om beskyttelse mod bundfald medført af høje temperaturer og om lavere<br />

olieforbrug.<br />

SM: Kvalitetsklasse, ibrugtaget i 2004. Til alle motorer, <strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s i dag. I <strong>de</strong>nne<br />

klassificering er oliens egenskaber som oxi<strong>de</strong>ring, slitage og antibundfald samt<br />

præstationsevnen ved lave temperaturer og brændstoføkonomien forbedret.<br />

Diesel motorer<br />

Bogstavet C er ko<strong>de</strong>n for dieselmotoroliers API-klassificering:<br />

CA, CB, CC, CD, CD-II og CE: Ikke mere i brug.<br />

CC: Let dieselanven<strong>de</strong>lse. Additiver til olien mod bundfald, medført af høje temperaturer, samt<br />

mod rustdannelse og korrosion.<br />

CD: Firetaktmotorer med kompressor, <strong>de</strong>r udfører tungt arbej<strong>de</strong>. Olie med effektive additiver<br />

mod slitage og bundfald, samt mod rust og korrosion, når <strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s forskelligarte<strong>de</strong><br />

fly<strong>de</strong>n<strong>de</strong> brændstoffer.<br />

CD-II: 2-taktsdieselmotorer<br />

CE: Opfyl<strong>de</strong>r kravene til lavere klasser og er <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n specielt udviklet til forhold, hvor motoren<br />

skal arbej<strong>de</strong> med lav hastighed og med meget høje belastninger eller med stor hastighed og<br />

tung last.<br />

CF: Erstatter CD-klassen. Motorer, som anven<strong>de</strong>r brændstof med højt svovlindhold.<br />

CF-2: 2-taktsdieselmotorer. Erstatter CD-II.<br />

CF-4: Overstiger CE-kravene til olieforbrug og stempelurenhe<strong>de</strong>r.<br />

CG-4: Amerikanske motorer med lave emissioner. Erstatter CE og CF-4.<br />

CH-4: Lanceret i 1998. Amerikanske lavemissionsmotorer, som er <strong>de</strong>signet til at opfyl<strong>de</strong><br />

kravene til udstødningsgasser, stillet i 1998. Erstatter CD, CE, CF-4 og CG-4.<br />

CI-4: Lanceret i 2002. Amerikanske lavemissionsmotorer, som er <strong>de</strong>signet til at opfyl<strong>de</strong><br />

kravene til udstødningsgasser, stillet i 2004. Specielt til motorer med recirkulation af<br />

udstødningsgas (EGR). Erstatter CD, CE, CF-4,CG-4 og CH-4.<br />

CJ-4: Lanceret i 2006. Hurtigkøren<strong>de</strong> firetaktsmotorer, som er <strong>de</strong>signet til at opfyl<strong>de</strong> kravene<br />

til udstødningsgasser, stillet i 2007. Beregnet hovedsageligt til alle brændstoffer med un<strong>de</strong>r15<br />

ppm svovl og med partikelfilter til diesel. Erstatter CI-4, CI-4 Plus, CH-4, CG-4 og CF-4.<br />

Olie af bedre kvalitet end anbefalet kan bruges i alle firetaktsmotorer, hvorved<br />

motorbeskyttelse mod slitage, korrosion osv. bliver større.<br />

I totakts dieselmotorer bør man anven<strong>de</strong> <strong>de</strong>n kvalitet, fabrikanten anbefaler.<br />

<strong>Motorolie</strong>n opfyl<strong>de</strong>r som regel API-kravene, stillet til bå<strong>de</strong> benzin- og dieselmotorolier. Oliens<br />

API-klassificering kan f.eks. være SJ/CF. Det bety<strong>de</strong>r, at olien opfyl<strong>de</strong>r eller overstiger<br />

Jacob Mortensen<br />

2


kvalitetskravet API SJ til benzinmotorolie og også er egnet til dieselmotorer, hvor kravet er API<br />

CF.<br />

Når oliens API-klassificering er CG-4/SH, egner olien sig til dieselmotorer, <strong>de</strong>r udfører tungt<br />

arbej<strong>de</strong>, og benzinmotorer, hvor kravet SH er tilstrækkeligt – forudsat, at olien opfyl<strong>de</strong>r<br />

kravene til viskositet.<br />

Klassificering af 2-taktsmotorolier<br />

2-taktsmotoroliers præstationsevne <strong>de</strong>fineres af API-, ISO-, JASO- eller NMMA-klassificeringen.<br />

Som ved 4-taktsmotorolier fastsættes klassificeringen på basis af motor- og laboratorieprøver.<br />

API TA (ISO-L-ETA): 2-taktsmotorer til knallerter, plæneklippere og andre maskiner, <strong>de</strong>r<br />

kræver mindre effekt. Typisk un<strong>de</strong>r 50 cc.<br />

API TB (ISO-L-ETB): Oliens smøreevne er tilstrækkelig til bl.a. motorcykler og scootere med<br />

lav effekt. Ikke mere i brug. Typisk 50 til 200 cc.<br />

API TC (ISO-L-ETC): Motorer, <strong>de</strong>r har ten<strong>de</strong>ns til for tidlig tændingsfejl, og hvor olien skal<br />

arbej<strong>de</strong> ved meget høje temperaturer u<strong>de</strong>n at forårsage friktionslåsning af stempelringene.<br />

Oliens præstationsevne er tilstrækkelig selv til smøring af kraftige motorcykler, snescootere og<br />

motorsave. Typisk 50 til 500 cc.<br />

API TCS: Som ved API TC, men produktet er syntetisk.<br />

API TD (ISO-L-ETD): Til smøring af påhængsmotorer. Ikke mere i brug.<br />

JASO FB / ISO-L-EGB: Olier i lavere kvalitetsklasse.<br />

JASO FC / ISO-L-EGC: Minimumkrav fra japanske motorfabrikanter.<br />

JASO FCS: Som ved JASO FC, men produktet er syntetisk.<br />

ISO-L-EGD: 2-taktsolier med en fremragen<strong>de</strong> renhol<strong>de</strong>lsesevne og en højere præstationsevne<br />

ved høje temperaturer.<br />

NMMA TC-W3: Påhængsmotorolier. Erstatter API TD.<br />

ACEA:<br />

ACEA = Association <strong>de</strong>s Constructerurs Européens Automobiles, ACEA er <strong>de</strong> europæiske<br />

bilfabrikanters fællesorganisation. Organisationens opgave er at udvikle bl.a.<br />

kvalitetsklassificeringer til motorolier med særlig hensyntagen til europæiske<br />

motorkonstruktioner og anven<strong>de</strong>lsesforhold. For at opfyl<strong>de</strong> en bestemt kvalitetsklasse skal<br />

olien bestå bå<strong>de</strong> laboratorie- og motorprøver. Ved laboratorieprøver testes bl.a. oliens<br />

viskositet, tilbøjelighed til skumdannelse, forskydningsstabilitet og rustbeskyttelsesevne. Ved<br />

motorprøver un<strong>de</strong>rsøges bl.a. oliens evne til at forebygge korrosion i lejer, rivning fra<br />

stempelringene og slitage i knastaksel og cylin<strong>de</strong>rvægge. ACEA-klassificeringerne til motorolier<br />

trådte i kraft i begyn<strong>de</strong>lsen af 1996, da <strong>de</strong> tidligere CCMC-klasser G4, G5, PD2, D4 og D5 blev<br />

annulleret.<br />

<strong>Motorolie</strong>r ind<strong>de</strong>les i tre grupper:<br />

Jacob Mortensen<br />

ACEA A, 1 til 5 for benzin motorer i personbiler og varevogne<br />

ACEA B, 1 til 5 for diesel motorer i personbiler og varevogne<br />

ACEA C, 1 til 5 for diesel motorer med partikelfilter i personbiler og<br />

varevogne<br />

Si<strong>de</strong>n 1996 har ACEA A og ACEA B været adskilt, men i 2004 blev <strong>de</strong> slået sammen til A/Bklasser,<br />

da <strong>de</strong> egner sig til bå<strong>de</strong> benzin- og dieselmotorer.<br />

A1/B1: Til benzin- og dieselmotorer, hvor <strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s olier med lav friktion og lav<br />

viskositet, dvs. en HTHS-viskositet på 2,6–3,5 cP.<br />

A2/B2: Er egentlig ikke længere i brug, men egner sig til ældre motorer.<br />

3


A3/B3: Olier til benzin og dieselmotorer, stabile olier, <strong>de</strong>r bevarer <strong>de</strong>res viskositet ved høj<br />

præstationsevne, til lange olieskiftintervaller og/eller tung anven<strong>de</strong>lse, og/eller når <strong>de</strong>r er brug<br />

for lav viskositet året rundt.<br />

A3/B4: Benzin- og direkte indsprøjtnings dieselmotorer; stabile olier, <strong>de</strong>r bevarer <strong>de</strong>res<br />

viskositet og har en høj præstationsevne. Egner sig til anven<strong>de</strong>lsesformål, hvor <strong>de</strong>r kræves olie<br />

i A3/B3-klassen.<br />

A5/B5: Til benzin- og dieselmotorer; stabile olier, <strong>de</strong>r bevarer <strong>de</strong>res viskositet og har en høj<br />

præstationsevne, til lange olieskiftintervaller, når <strong>de</strong>r er brug for olier med lav friktion og lav<br />

viskositet, dvs. en HTHS-viskositet på 2,9–3,5 cP<br />

Low SAPS-olier til lette køretøjer med katalysator og partikelfilter<br />

ACEA C blev indført i 2004 som en ”Low SAPS” smøreolie til benzin- og dieselmotorer. Olien er<br />

udviklet til motorer, <strong>de</strong>r har et dieselpartikelfilter eller trevejs katalysator, og hvor <strong>de</strong>r kræves<br />

Low SAPS-olier med lav friktion og lav viskositet. Disse olier forlænger holdbarhe<strong>de</strong>n af<br />

partikelfilteret eller trevejs katalysatoren og giver brændstofbesparelser. Low SAPS smøreolier<br />

har et reduceret indhold af sulfoneret aske, fosfor og svovl. De in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r en ny generation af<br />

additiver, <strong>de</strong>r optimerer anven<strong>de</strong>lsen af partikelfilteret og trevejs katalysatoren betragteligt.<br />

Ordforklaring:<br />

Saps: Forkortelse for Sulphated Ash (sulfoneret aske) – Phosphorous (fosfor) – Sulphur (svovl).<br />

C1: Til benzin- og dieselmotorer; stabile olier, <strong>de</strong>r bevarer <strong>de</strong>res viskositet, er velegnet til<br />

katalysatorer og har en høj præstationsevne, til køretøjer, <strong>de</strong>r har et dieselpartikelfilter (DPF)<br />

og trevejs katalysator (TWC), og hvor <strong>de</strong>r kræves SAPS-olier med lav friktion og lav viskositet,<br />

og hvis HTHS- viskositet er på over 2,9 cP. Disse olier forlænger holdbarhe<strong>de</strong>n af DPF og TWC<br />

og giver brændstofbesparelser.<br />

C2: Til benzin- og dieselmotorer; stabile olier, <strong>de</strong>r bevarer <strong>de</strong>res viskositet, er velegnet til<br />

katalysatorer og har en høj præstationsevne, til køretøjer, <strong>de</strong>r har et dieselpartikelfilter (DPF)<br />

og trevejs katalysator (TWC), og hvor <strong>de</strong>r kræves olier med lav friktion og lav viskositet, og<br />

hvis HTHS-viskositet er på over 2,9 cP. Disse olier forlænger holdbarhe<strong>de</strong>n af DPF og TWC og<br />

giver brændstofbesparelser.<br />

C3: Til benzin- og dieselmotorer; stabile olier, <strong>de</strong>r bevarer <strong>de</strong>res viskositet, er velegnet til<br />

katalysatorer og har en høj præstationsevne, til køretøjer, <strong>de</strong>r har et dieselpartikelfilter (DPF)<br />

og trevejs katalysator (TWC). HTHS-viskositeten i disse olier er højere end 3,5 cP. Disse olier<br />

forlænger holdbarhe<strong>de</strong>n af DPF og TWC.<br />

C4: Til benzin- og dieselmotorer; stabile Low SAPS-olier, <strong>de</strong>r bevarer <strong>de</strong>res viskositet, er<br />

velegnet til katalysatorer og har en høj præstationsevne, til køretøjer, <strong>de</strong>r har et<br />

dieselpartikelfilter (DPF) og trevejs katalysator (TWC). HTHS-viskositeten i disse olier er højere<br />

end 3,5 cP. Disse olier forlænger holdbarhe<strong>de</strong>n af DPF og TWC.<br />

Bilfabrikanters specificering<br />

Ud over API- og ACEA klassificeringen har flere motorfabrikanter udviklet <strong>de</strong>res egne<br />

betegnelser for at fastlægge kvalitetskravet for olien til <strong>de</strong>res motorer. Det gæl<strong>de</strong>r for<br />

eksempel Ford, Volkswagen, PSA (Peugeot/Citroën), Toyota m.m. De fleste olieproducenter<br />

oplyser selv at <strong>de</strong>res olie lever op til bilfabrikantens specifikationer. Eksempel:<br />

Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 anbefales hvor følgen<strong>de</strong> specifikationer foreskrives:<br />

Jacob Mortensen<br />

4


ACEA A3/B3-08<br />

ACEA A3/B4-08<br />

API CD / CF<br />

BMW Special Oil<br />

Porsche oil kat. A40<br />

MB 229.3<br />

VW 505.00<br />

VW 505.01<br />

GM LL-025B<br />

Renault RN 700, RN 0710<br />

PSA B71 2296<br />

Bilfabrikanters godken<strong>de</strong>lser af olie: Forskellen mellem en godken<strong>de</strong>lse og en specifikation<br />

er, at man ved en godken<strong>de</strong>lse får et officielt dokument fra <strong>de</strong>n pågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> bilfabrikant.<br />

Produktnavn og kvalitet vil også fremgå af fabrikantens interne forskrifter. En godken<strong>de</strong>lse<br />

kræver mange avancere<strong>de</strong> test og koster mange penge. Mange bilfabrikanter kræver i dag at<br />

<strong>de</strong>r kun må påfyl<strong>de</strong>s godkendte motorolier for i forbin<strong>de</strong>lse med garantiarbej<strong>de</strong>. Dette<br />

forekommer ofte ved at <strong>de</strong>r i en instruktion nævnes forskellige selskabers godkendte olier. Ved<br />

en specifikation opstiller fabrikanten en række krav til smøremidlet, men <strong>de</strong>r foreligger ingen<br />

formel godken<strong>de</strong>lse.<br />

Brændstoføkonomi<br />

Syntetiske olier kan forbedre brændstoføkonomien mærkbart. Un<strong>de</strong>r en typisk køretur er <strong>de</strong><br />

mineralske olier i opvarmningsfasen tykkere og bevæger sig langsommere, hvorved motoren<br />

forbruger mere og <strong>de</strong>ns effekt er svagere. Eftersom <strong>de</strong>n syntetiske olie begyn<strong>de</strong>r at virke<br />

hurtigere, opnås motorens bedste funktionseffekt bety<strong>de</strong>ligt hurtigere. En an<strong>de</strong>n for<strong>de</strong>l ved<br />

syntetiske olier er, at <strong>de</strong> er renere og mere miljørigtige − udslip fra motoren reduceres i<br />

forhold til traditionelle mineralolier. De traditionelle mineralolier har flere urenhe<strong>de</strong>r, så som<br />

svovl, reaktive og ustabile kulbrinter samt andre uønske<strong>de</strong> urenhe<strong>de</strong>r, som ikke helt kan<br />

fjernes ved en traditionel raffinering.<br />

Ordforklaring:<br />

HTHS: High Temperature/High Shear. Begreb ifm. måling af dynamisk viskositet ved høj temperatur og stor<br />

forskydningsbelastning på olien.<br />

Dynamisk viskositet: Funktionen af <strong>de</strong>n indre friktion i en væske, som beregnes ud fra <strong>de</strong>n kraft, som kræves for at<br />

forsky<strong>de</strong> en væskefilm, <strong>de</strong>r befin<strong>de</strong>r sig imellem to fla<strong>de</strong>r med en bestemt afstand og som forsky<strong>de</strong>s med en bestemt<br />

hastighed.<br />

Cp: (Centipoise) 0,01 Poise. Se Dynamisk viskositet.<br />

I dag benævnt mPa*s (milli Pascal * sekund), som er en absolut viskositetsangivelse i modsætning til en relativ<br />

viskositetsangivelse som f.eks. Engler.<br />

Engler (E°): Foræl<strong>de</strong>t tysk viskositetsbetegnelse, som udtrykker forhol<strong>de</strong>t mellem en olies udløbstid ved 50 °C og<br />

vands udløbstid ved 20 °C i samme apparat.<br />

Jacob Mortensen<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!