indhold - FDM

fdm.dk

indhold - FDM

FDM ønsker intelligente transportsystemer 387 personer mistede livet i trafikken i 2008 Behovet for mere miljøvenlige biler stiger ItS og ‘parkér- og rejsanlæg’ Flere ulykker på vejene re information til vognmænd og bilister samt fleksible spærretider. Ligeledes effektiv udnyttelse af elektroniske mu- alt for mange måtte lade livet i trafikken i påpegede FDM, at der på landevejene er ligheder og samspil mellem transport- 2008. I alt 387 personer mistede livet behov for anvendelige vigepladser langs formerne er én af måderne, hvorpå man i trafikken, og den negative tendens fra hyppigt anvendte ruter, så særtransport- kan opnå et bedre flow i trafikken. Derfor 2007 fortsatte dermed efter en årrække erne kan lade ophobet trafik passere. roste FDM også, at der i trafikinvesterings- med et stort fald. I 2008 fortsatte FDM planen afsættes midler til de såkaldte in- med at tilbyde køretekniske kurser til så- Stærekasser telligente transportsystemer, ItS, da det vel bilister som motorcyklister. er et af de midler, som hurtigt I forhold til MC-ulykkerne var tidligt på året blev det besluttet at iværk- kan være med til både at optimere kapaciteten og sikker- Samtidig under- fokus rettet mod motorcyklisternes køretekniske evner, og sætte forsøg med fuldautomatisk trafikkontrol – også kaldet stærekasser - på udheden på vejene. Samtidig unstregede FDM på FDM’s køretekniske anvalgte vejstrækninger, noget man i de derstregede FDM vigtigheden vigtigheden af, at læg bevirkede det en frem- øvrige nordiske lande har gjort brug af af, at der også fremadrettet bliver satset på ’parkér- og rejsanlæg’ for at skabe sammenhæng mellem den kollektive trafik og bilisme. der også fremadrettet bliver satset på ’parkér- og rejsanlæg’ gang i antallet af deltagere, der ønskede at få afprøvet deres køretekniske færdigheder på et lukket og sikkert anlæg. Samtidig indgik FDM en igennem flere år. FDM støttede forsøget, men gjorde opmærksom på, at det vil have en væsentlig større effekt at satse på mere synligt politi på vejene. FDM påpegede i forbindelse med debatten om aftale med Motorcykel Im- stærekasser, at det var vigtigt med en Miljø i centrum portørforeningen om at tilbyde oplysende skiltning om, at bilisterne nu er rabat på køretekniske kurser på FDM’s på vej ind på en farlig vejstrækning med Miljøet og ikke mindst transportsektorens køretekniske anlæg til alle, der investe- hastighedsmåling. Således vil stærekaspåvirkning af klimaet kom i fokus i 2008. rede i en ny motorcykel i 2008. Denne ra- serne få en præventiv og opdragende ef- Det at køre i bil blev med fornyet kraft bat benyttede en del sig af. fekt på bilisterne. Denne problematiseret i forhold til CO2-udledningen. FDM arbejdede året igennem på at nuancere denne opfattelse. Uden bilen går Vejens mastodonter Behovet for mere miljøvenlige bi- indgangsvinkel blev valgt i forsøget. Danmark i stå, og FDM pegede på, at be- Både særtransporter og ler og drivmidler Loft over p-indtjening grænsning af mobiliteten ikke var eller er forsøget med modulvogn- samt viden om en gangbar vej, men at det snarere handlede om at gøre transporten mere grøn. Behovet for mere miljøvenlige biler og tog var med til at skabe debat. FDM gjorde ved flere lejligheder opmærksom på, økonomikørsel var FDM’s budskab FDM kunne med tilfredshed notere sig, at der fra politisk side blev lagt loft på kom- drivmidler samt viden om økonomikørsel at modulvogntogene udgør munernes mulighed for at var FDM’s budskab. I et land med en re- en øget risiko på de danske veje. Det er beskatte bilisterne via opkrævning af kordhøj registreringsafgift er det politiske lykkedes FDM at blive inddraget i eva- højere p-afgifter. Det skete, da regeringen ansvar for vognparkens miljøegenskaber lueringen af forsøget, og her vil FDM og Kommunernes Landsforening blev eni- stort. FDM benyttede derfor miljødebatten holde særligt øje med erfaringerne fra ge om, at en eventuel forhøjelse af p-af- til at slå et slag for en omlægning og af- modulvogntogenes færden på landevejgifterne skulle tilfalde statskassen i stevikling af registreringsafgiften, som alt anene, hvoraf flere ikke er bygget til disse det for kommunekassen. Forslaget betød, det lige må anses som den største forhin- kæmpelastbiler. I forhold til de lange sær- at priserne på kommunalparkering blev dring, når det gælder danskernes mulighed transporter fremhævede FDM, at der er holdt i ro, hvilket var med til at bekræfte for at skifte den gamle bil ud med en ny og behov for en bedre indretning af vejnettet, FDM’s påstand om, at mange kommuner mere miljøvenlig og sikker bil. en bedre spredning af transporterne, bed- reelt bruger p-indtægterne til at fylde ÅRSRaPPORt SIDe 2

More magazines by this user
Similar magazines