indhold - FDM

fdm.dk

indhold - FDM

FDM valgte at sælge de tyske miljømærkater Tempo 100 - 100 km/t med campingvognen 32 nye bilmodeller blev craschtestet

Sagerne gav god medieomtale, og

sikkerhed. Langt de fleste fik topresulta- I ferieperioder er campingvogne i Dan-

justitsministeren lovede efterfølgende, at tet fem stjerner til glæde for trafiksikkermark ofte med til at skabe kø på motorve-

der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med heden, men ligesom tidligere år var der jene ved for eksempel overhalinger. Prob-

repræsentation fra blandt andet FDM. ar- også modeller, der klarede sig langt unlemet er ikke blevet mindre som følge

bejdsgruppen skal se på retssikkerheden der det forventede sikkerhedsniveau for af, at bilisterne flere steder må køre 130

i forbindelse med parkering,

en ny model. Fra slutningen af km/t, mens campingvognene er begræn-

og om der er behov for et uvil- FDM vil fortsat ar- året blev der ændret på euro set til 80 km/t. Derfor valgte FDM i eftdigt

ankenævn på området

som tidligere foreslået af FDM

i foråret 2008.

bejde for, at der

bliver skabt bedre

forhold for de dan-

NCaP’ss pointsystem, således

at biler uden eSC ikke længere

kan opnå topkarakter. Samtidig

blev reglerne justeret, så

eråret at sætte fokus på denne problemstilling

i medierne med henvisning til de

gode erfaringer fra blandt andet tyskland.

FDM vil fortsat arbejde for, at der bliver

I en anden sag, som FDM ske campingvogne både fodgængeres sikkerhed, skabt bedre forhold for de danske camp-

ligeledes førte på vegne af et på motorvejene, sikkerheden for børn på bagingvogne på motorvejene, da det også vil

medlem mod euroPark, fik da det også vil sædet og piskesmældsresul- gavne trafikflowet generelt.

FDM og medlemmet medhold

i, at der gælder almindelige

bevisbyrderegler ved privat

gavne trafikflowet

generelt

tatet fremover vil få en mere

fremtrædende rolle, når euro

NCaP tester nye bilmodeller.

Lægehelikoptere

parkering. Det betyder, at det

FDM kunne glæde sig over, at regeringen

er parkeringsselskabet, som skal bevise, at Befordring

i forbindelse med finansloven meldte ud,

reglerne er overtrådt. Da medlemmet samt

at man fra 2011 har besluttet at oprette

et vidne samstemmende fastholdt, at der tårnhøje brændstofpriser i første halvdel et lægehelikopterberedskab i Danmark.

havde været parkeringsbillet i bilen, tilside- af 2008 fik bilisterne til at kræve et høj- FDM ser lægehelikoptere som et vigtigt

satte retten parkeringsvagtens forklaring ere befordringsfradrag. FDM var i flere redskab til at kunne forbedre overlevelsesom,

at der ikke havde været gyldig parker- omgange i dialog med skattemyndighe- og rehabiliteringschancer efter alvorlige

ingsbillet i bilen, og medlemmet blev derderne, og hurtigt blev det klart, at det ikke trafikuheld, navnlig i forbindelse med syfor

frifundet.

kun var brændstofprisen, der var proble- gehusreformen, hvor der vil blive længere

met. Hele beregningsmodellen havde be- vej til akutmodtagelserne.

Miljøzoner i tyskland

hov for at blive tilrettet, da den værdityskland

valgte fra begyndelsen af 2008

at indføre såkaldte miljøzoner for biler i

tabstakst, der indgår i beregningen,

var for lav i forhold til

bilisternes reelle udgifter til

2008 blev også

året, hvor det

Lap på lap

FDM påpegede i løbet af året

flere store tyske byer. Miljøzonerne fik bilen. Det lykkedes desværre nye netbaserede flere gange over for politikerne

også betydning for de danske bilister, der kun i beskedent omfang at få Ankenævn for problemerne i det nuværende

for at få bilen med til centrum skulle an- løftet satserne for 2009. biler, bilklage.dk registreringsafgiftssystem.

skaffe sig et lille miljømærke som dokumentation

for bilens miljømæssige stand.

For at hjælpe bilisterne valgte FDM at

tempo 100 i Danmark

endeligt blev

etableret

I flere omgange henvendte

FDM sig til Skatteministeriet

for at gøre opmærksom på

sælge disse miljøgodkendelser både via Mens hastighedsgrænsen for

det nuværende systems kon-

telefon, nettet og via FDM’s testcentre. campingvogne på de danske motorveje er sekvenser for både trafiksikkerheden og

80 km/t, har mange danske campister i de danske bilisters udgifter til biler. I for-

Nye euro NCaP krav

tyskland i flere år haft lov til at køre op til bindelse med det politiske forlig om trafik-

100 km/t med den samme campingvogn. investeringer er det aftalt, at Skattemini-

32 nye bilmodeller blev sendt en tur mod Det eneste, det krævede, var en såkasteriet i løbet af 2009 udarbejder konkret

euro NCaP’s mur for at teste modellernes ldt tempo 100 godkendelse af vognen. forslag til indførelse af kørselsafgifter, og

ÅRSRaPPORt SIDe 4

More magazines by this user
Similar magazines