samling 20121 aktstykke Aktstk.82 1237928.pdf - Folketinget

ft.dk

samling 20121 aktstykke Aktstk.82 1237928.pdf - Folketinget

Finansudvalget 2012-13

Aktstk. 82

Offentligt

Aktstykke nr. 82 Folketinget 2012-13

Finansministeriet. København, den 16. april 2013.

82

a. Finansministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at videreføre forsøgsordningen, hvor

kontaktcenteropgaven for den fællesoffentlige borgerportal Borger.dk er overdraget fra Digitaliseringsstyrelsen

til Københavns Kommunes Borgerservice. Udgiften på 4,5 mio. kr. i 2013 afholdes af

den på finansloven opførte bevilling til Borger.dk.

b. Regeringen, KL og Danske Regioner har som en del af økonomiaftalen og aftale om den fællesoffentlige

digitaliseringsstrategi 2011-2015 indgået aftale om at finansiere den fællesoffentlige borgerportal,

Borger.dk.

Kontaktcenteret blev i maj 2012 på forsøgsbasis overdraget i et år til Københavns Kommune, jf.

aktstykke nr. 57, tiltrådt af Finansudvalget den 1. marts 2012. Forsøgsordningen er etableret dels som

led i afprøvningen af fællesoffentlig support på obligatorisk selvbetjening, dels for at udnytte administrative

fordele ved at samle supportfunktioner et sted. Forsøgsordningen viser foreløbigt gode erfaringer,

bl.a. at der er administrative stordriftsfordele, og at kapacitetsfordelene har muliggjort en udvidelse

af åbningstiden fra 6,6 til 10 timer dagligt mandag-fredag.

Forsøgsordningen videreføres for en periode på yderligere 10 måneder med henblik på at sikre et

bedre grundlag for den fremadrettede organisering af den fællesoffentlige telefonsupport. På forslag

til finanslov for 2014 indarbejdes der mulighed for, at Digitaliseringsstyrelsen eventuelt kan forlænge

forsøgsordningen på uændrede økonomiske vilkår efter den 1. marts 2014.

Det er forudsat, at de nærmere vilkår for videreførelse af forsøgsordningen fastsættes i samarbejde

med Københavns Kommune.

Forslaget indebærer en betaling til Københavns Kommune i forsøgsperioden på 5,0 mio. kr., hvoraf

4,5 mio. kr. anvendes i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014. Betalingen er øget i forhold til den hidtidige

forsøgsperiode, hvilket skyldes en stigning i de faktiske udgifter til telefonsupporten. Stigningen er

en følge af borgernes øgede brug af Borger.dk og dermed også øgede borgerhenvendelser til kontaktcenteret,

samt at der i 2012 er indført obligatorisk digital selvbetjening for borgerne på en række områder

som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Borger.dks

kontaktcenter yder blandt andet hjælp til borgernes brug af de digitale selvbetjeningsløsninger.

Beløbet dækker udgifter til personale, overhead samt øvrig drift i forsøgsperioden. Udgiften afholdes

inden for den samlede bevilling på § 07.12.06 Borger.dk (reservationsbevilling) og modsvares af

AE001932


tilsvarende mindreudgifter på § 07.12.06 Borger.dk (reservationsbevilling) til det eksisterende kontaktcenter

for Borger.dk. Forslaget medfører hermed ikke merudgifter.

Forslaget medfører ændrede bevillingsmæssige dispositioner inden for den nuværende bevilling på

§ 07.12.06. De bevillingsmæssige konsekvenser kan specificeres på underkonto for 2013:

§ 07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev. ) Udgift

10. Borger.dk

43. Interne statslige overførselsudgifter -4,5 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,5 mio. kr.

c. Sagens forelægges nu med henblik på, at en forlængelse af forsøgsperioden kan træde i kraft, når

den nuværende forsøgsperiode udløber den 30. april 2013.

d. Københavns Kommunes tilslutning foreligger.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at forsøgsordningen, hvor driften af

kontaktcenteropgaven for den fællesoffentlige borgerportal Borger.dk er overdraget til Københavns

Kommunes kontaktcenter, forlænges i yderligere 10 måneder. På forslag til lov om tillægsbevilling

for 2013 optages følgende tekstanmærkning på § 7, materielle bestemmelser:

”Nr. 116. ad 07.12.06.

Finansministeren kan forlænge overdragelsen af kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende

medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune i yderligere 10 måneder udover

den allerede gældende et-årige forsøgsperiode. ”

Udgiften afholdes af bevillingen på § 07.12.06 Borger.dk.

Til Finansudvalget.

2

København, den 16. april 2013

BJARNE CORYDON

/ Lars Frelle-Petersen

More magazines by this user
Similar magazines