Præsentation - FOTdanmark

fotdanmark.dk

Præsentation - FOTdanmark

Den fællesoffentlige

digitaliseringsstrategi

- FOT Danmarks

repræsentantsskabmøde 27. april 2011

Jens Krieger Røyen, jro@oes.dk


Økonomisk modvind forstærker behovet for en

konsekvent digitalisering af den offentlige sektor


Udkast til vision for den nye

digitaliseringsstrategi 2011-2015

Ved at udnytte den digitale teknologis muligheder bliver den danske

offentlige sektor enklere og mere effektiv. Borgere og virksomheder oplever

det offentlige som en digitalt sammenhængende helhed, der leverer

tidssvarende velfærd og service med færre ressourcer end i dag.

• Enkelhed: Det offentliges digitale tilbud skal være enkle at bruge og lette

hverdagen for borgere, virksomheder og den offentlige sektors medarbejdere.

Tilpasning og forenkling af love og regler skal understøtte dette.

• Effektivitet: Digitalisering skal bidrage til, at den offentlige sektor tilrettelægger

sit arbejde så effektivt, at borgerne får den bedst mulige kvalitet for pengene.

• Sammenhæng: Den offentlige sektor skal ved hjælp af digitalisering fungere som

en stærkere helhed, der koordinerer og optimerer sin indsats på tværs af sektorer,

myndigheder og institutioner – til gavn for borgere og virksomheder.


Hovedtemaer i digitaliseringsstrategien

• Fuld digital kommunikation for alle, der kan: Ansøgninger,

indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det

offentlige skal som udgangspunkt foregå digitalt for både borgere og

virksomheder.

• Bedre digital hjælp til ”de varme hænder”: Fra især at dreje sig om

administration skal digitaliseringen udnyttes mere intensivt på

velfærdsområder som undervisning, sundhed og ældrepleje.

• Digitalt samarbejde på tværs af myndigheder: Borgere og

virksomheder skal opleve, at alle offentlige myndigheder arbejder

effektivt digitalt sammen – herunder udvikler og samler fælles løsninger

og deler relevante data indbyrdes.


Politikerne er klar til radikal forandring

Finansministeren i JP:

Vi har kørt et tostrenget

system med både papir og

digitale løsninger i årevis, men

hvis vi skal plukke

gevinsterne, skal papiret ud,

og vi skal køre udelukkende

digitalt som vi kender det fra

SU. For de fleste mennesker

vil det ikke være et problem –

de er jo vant til det fra

netbanken o.l.

Jan Trøjborg, formand KL, i JP:

Vi snakker om milliarder,

hvis vi griber det rigtigt an.


Fokus på genbrug af data

• Effektiv deling af grunddata: En mere effektiv og

sammenhængende forvaltning kræver, at alle myndigheder

lettere og mere sikkert kan dele pålidelige grunddata om

borgere, virksomheder, ejendomme, veje mv.

• Et fælles datagrundlag for effektiv miljøforvaltning

• Systematisk genbrug af autoritative adressedata

• Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata


Hvad er ”grunddata”?

• Grunddata er et fælles og fuldt sammenhængende digitalt

forvaltningsgrundlag, der kan tilgås ét sted og på let og

pålidelig vis genanvendes af alle myndigheder

• Grunddata er udvalgte forvaltningsobjekter (bl.a. personer og

fast ejendom), der forvaltes på tværs af den offentlige sektor

og udvalgte oplysninger om disse forvaltningsobjekter, der har

bred anvendelse.

• Alle myndigheder, der har behov for oplysninger omfattet af

grunddata, skal anvende grunddata tilgået fra de autoritative

datakilder


Grunddata-områder

• Landkortlægning, veje og ejendomsdannelse

• Ejendomme, boliger, bygninger og adressedannelse

• Personers identitet, bopæl, familieforhold og opholdsgrundlag

• Virksomheder og deres betroede personer

• Borgernes indkomst, formue og uddannelse


Sammenhængende grunddata for den

offentlige sektor

Personer Virksomheder

Fast ejendom

Huse

Grunde

Lokalitet

Adresser

Landinddelinger

Steder

Natur og

Infrastruktur

Trafiknet

Landskab


Grunddata for området ”Landkortlægning, veje og

ejendomsdannelse” omfatter disse forvaltningsobjekter

• Matrikulære parceller

• Stedbestemte ejerlejligheder

• Stedbestemte bygning på lejet

grund

• Servitutter

• Stednavne

• Digital Højdemodel

• Veje

• Stedbestemte bygninger

• Stedbestemte tekniske anlæg

• Vandløb

• Sø

• Vådområde

• Jernbaner og færgeruter

• Stedbestemte administrative

enheder

• Naturområder

• Kvadratnetsenheder

• Havområder

• Kystlinje


Udfordringer med grunddata

• Grunddatas kvalitet

• Grunddatas sammenhæng

• Ensartet beskrivelse og overblik over grunddata

• Effektiv distribution af data (kapacitet og oppetid, ensartet

teknisk og administrativ snitflade)

• Juridiske barrierer, f.eks. persondataloven

• Betalingsmodeller kan give uhensigtsmæssig adfærd og

anvendelse


Nuværende arkitektur for distribution af data

Data-anvendere

(SKAT, kommuner osv)

Grunddata

Myndigheder med ansvar

for indberetning og opdatering

Adgang i realtid eller batch


Arkitektur for effektiv distribution af grunddata

Data-anvendere

(SKAT, kommuner, private osv)

Data-distribution

Grunddata

Myndigheder med ansvar

for indberetning og opdatering

”Datafordeler” m/ høj kapacitet og oppetid.

Indeholder altid opdateret kopi af grunddata.

Løbende replikering af data i realtid

Uændret setup for indberetning og opdatering af data


Vision for en ”data-fordeler”

• Det er visionen at datafordeleren varetager massedistribution

af data, både til private og offentlige kunder

- Derved kan datadistribution i grunddataregistre minimeres

væsentlig

- Tydeligt hvor data skal hentes fra

• Undtagelser

- Grunddataregistre kan fortsat have ansvar for skræddersyede

udtræk

- Der vil fortsat være behov for beredskabsdistribution


Overordnede krav til en ”datafordeler”

• Løsningen skal sikre et overblik, over hvorfra data skal hentes

• Løsningen skal udstille data via standardiserede grænseflader

• Løsningen skal på basis af rettigheder kunne regulere adgang til data

• Løsningen skal levere hurtig, sikker og stabil data-hentning og kunne

skaleres op til fx 200, 500, 1000 eller 2000 opslag i sekundet

• Løsningen skal levere en mere end 99 pct. tilgængelighed 24 timer i

døgnet, 7 dage om ugen

• Løsningen skal udstille aktuelle data fra de bagvedliggende kilderegistre

• Anskaffes evt. som en cloud-baseret service med etablering ultimo 2012


Perspektivet for grunddata

• Grunddata som et fælles forvaltningsgrundlag for den offentlige

sektor, der vedligeholdes ét sted og anvendes af alle de

myndigheder, der har behov for de omfattede oplysninger

• Grunddata og distribution som en del af den fælles fremtidige

infrastruktur for den fuldt digitale offentlige sektor

• Der kan komme stadig flere grunddata-områder og

forvaltningsobjekter til

More magazines by this user
Similar magazines