Pesticidrester i fødevarer 2008 - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 2008 - Fødevarestyrelsen

INDLEDNING/21. DECEMBER 2009

1 Indledning

Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod insekta ngreb,

svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre,

at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan forekomme i vores fødevarer og

i vores miljø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi

(MRL), der er fastsat i lovgivningen.

1. september 2008 trådte pesticidforordning 396/2005 i kraft, og fra denne dato bliver der

kun sat fælles EU MRLs. Indtil 1. september 2008 var der fastsat både danske og fælles EU

MRLs.

Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af pesticider, inden de bliver godkendt til

brug. Maksimalgrænseværdierne bliver fastsat ud fra God Landbrugsmæssig Praksis

(GAP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes ud fra hvor højt et restindhold,

der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GAP. Det tilladte restindhold

er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der ud fra et rent sundhedsmæssigt

synspunkt ville kunne accepteres.

Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter

og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sæ lges

på det danske marked, skal dels støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder,

der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne, dels skal undersøgelserne fremskaffe

datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens

indtag af pesticidrester via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen.

DTU Fødevareinstituttet står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for planlægning

af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering

af resultaterne. De kemiske analyser udføres af Fødevareregion Øst i Ringsted.

Prøveplanen i 2008 er, som i 2006 og 2007, bestemt ud fra hvilke afgrøder, der bidrager

mest til danskernes indtag af pesticidrester. I rapporten ”Pesticide Food Monitoring, 1998 -

2003 Part 2” [4] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stam mer

fra ca. 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne for 2008 udgøres af disse 25 afgrøder. Deru dover

udtages også prøver til EUs moniteringsprogram og prøver til kontrol af grænseværd ierne

for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne

således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder men derimod en mere risikobaseret ko ntrol.

Det skal dog understreges, at inden for de enkelte afgrøder er prøverne udtaget tilfæ ldigt.

I de seneste tre år, 2006-2008, er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt forholdsvis

konstant, hvilket giver basis for en sammenligning af årene. Det skal understreges,

at udvælgelsesprincipperne for moniteringsprogrammet i årene 2006 -2008 er ændret

radikalt i forhold til tidligere år, og det vil derfor generelt være vanskeligere at samme nligne

resultaterne fra disse tre år med tidligere år. I denne rapport er pesticidindholdet i 6

fokusafgrøder sammenlignet for perioden 2004-2008. Der skal også her tages højde for, at

antallet af prøver varierer fra år til år, at grænseværdierne løbende ændres, og at analys eprogrammet

løbende udvides. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse

af udviklingen for de udvalgte afgrøder.

2

More magazines by this user
Similar magazines