FOT2007 datailægning - FOTdanmark

fotdanmark.dk

FOT2007 datailægning - FOTdanmark

FOT2007 datailægning

Ref: sabje@kms.dk

September 2010

Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007.

Når FOT-data er godkendt af det lokale FOT-samarbejde, skal de lægges i det fælles

databasesystem FOT2007. Kort & Matrikelstyrelsen har ansvaret for ilægningsprocesserne.

Ilægningen består af følgende processer:

1) Sluteditering.....................................................................................................................................2

2) Grænseafstemning ...........................................................................................................................3

3) Klassificering af større veje.............................................................................................................4

4) Intervaller.........................................................................................................................................5

5) Topologi...........................................................................................................................................6

6) Metadata ..........................................................................................................................................7

7) Oversættelse til GML ......................................................................................................................8

8) Validering ........................................................................................................................................9

9) Ilægning .........................................................................................................................................10

10) Testudtræk og klarmelding..........................................................................................................10


1) Sluteditering

Sluteditering omfatter rettelse af de sidste fejl og mangler i en dataleverance.

Det lokale FOT-samarbejde kan beslutte at godkende en dataleverance fra dataproducenten på trods

af en resterende fejlmængde, som FOT-parterne aftaler selv at rette.

Eksempler på fejl som er påpeget over for en producent. Afhængig af omfanget og typen af fejl, kan

det lokale FOT-samarbejde beslutte at godkende data og rette fejlene selv.

Hvor tidskrævende opgaven er, afhænger af, hvilke aftaler der er indgået med producenten og i det

lokale FOT-samarbejde, og hvor mange fejl der skal rettes.

2


2) Grænseafstemning

Opgaven består i at tilpasse grænserne mellem de etaper, som leveres fra producenten. Hvis de nye

data støder op til allerede eksisterende data i FOT2007, skal disse grænser også afstemmes. Dette

arbejde kan således omfatte rettelser i såvel de nye data, som de data der i forvejen ligger i

databasen.

Eksempel på arbejdet med grænseafstemning, her langs en kommunegrænse (den blå linje).

Ofte vil producenten blive bedt om at udføre en del af grænseafstemningen, men da det kan være

vanskeligt at komme helt i mål, førend alle etaper er færdige, kan der stadig være noget tilpasning,

som foretages af Kort & Matrikelstyrelsen, når alle etaper er godkendt.

Grænseafstemning er en opgave, som er svær at automatisere. Opgaven kan derfor være

tidskrævende.

3


3) Klassificering af større veje

Opgaven omfatter klassificering af de større veje, som ikke klassificeres af dataproducenten.

Ved etablering af FOT-data, sørger dataproducenten for klassificering af de mindre veje, dvs.

følgende vejklasser:

Vejklasse

Lokalvej

Indkørselsvej

Anden vej (tidligere: Vej, diverse)

Hovedsti

Cykelsti langs vej

Sti, diverse

De større veje klassificeres inden data lægges i databasen.

Her udfyldes attributterne ”Vejklasse” og ”Trafikart” således for FOT3-data:

Vejklasse Trafikart

Primærvej Motorvej

Primærvej Motortrafikvej

Anden vigtig vej Al færdsel

Større lokalvej Al færdsel

og således for FOT4-data:

Vejklasse Trafikart

Trafikvej-Gennemfart Motorvej

Trafikvej-Gennemfart Motortrafikvej

Lokalvej-Primær Al færdsel

Lokalvej-Sekundær Al færdsel

Lokalvej-Tertiær Al færdsel

Vejene klassificeres med støtte fra Top10DK-data. Opgaven foretages ved hjælp af automatiske

sammenligninger og kontroller med efterfølgende visuel gennemgang af de større veje.

Denne klassificering af de større veje skal ses som et ”første bud” på en klassificering.

Vejklassificering kan naturligvis rettes og forbedres løbende af vejmyndighederne.

4


4) Intervaller

Denne opgave består i at implementere den særlige datamodel, som FOT-specifikationen angiver

for linjemidte-objekterne VEJMIDTE, JERNBANE og VANDLØBSMIDTE.

Disse objekttyper har udover en række almindelige attributter også en række såkaldte ”sekundære

attributter”. Ifølge FOT-specifikationen må de sekundære attributter ikke bryde objektet. De

sekundære attributter skal i stedet implementeres i databasen som ”intervaller”, i den forstand at det

for hver sekundær attribut angives, hvilket interval af objektet, attributten gælder for.

For ikke at pålægge dataproducenten implementeringen af denne forholdsvis komplicerede

datamodel, er det besluttet, at dataproducenten kan levere en simplere model, hvor objekterne er

overskårne, der hvor de sekundære attributter skifter værdi. Intervallerne etableres derfor først lige

inden, data lægges i databasen.

Et eksempel på en sekundær attribut er ”Synlig” på VANDLØBSMIDTE. Attributten beskriver om

objektet kan ses fotogrammetrisk, eller er skjult af fx en bro eller en tunnel. Billedeksemplet

herunder illustrerer en VANDLØBSMIDTE (den mørkeblå linje), hvor en del af objektet (den

lyseblå linje) er skjult under en bro. Et objekt som dette, leveres fra producenten som tre

delobjekter, der hver især er enten ”synligt” eller ”usynligt”. Inden databaseilægningen samles de

tre objekter til ét med angivelse af, hvilke intervaller af objektet der er synlige/usynlige.

Fra dataproducenten:

Vandløbsmidte 1: synlig

Vandløbsmidte 2: usynlig

Vandløbsmidte 3: synlig

Til FOT2007-databasen:

Vandløbsmidte: synlig (interval = 0-100 meter)

usynlig (interval = 100 – 105 meter)

synlig (interval = 105 – 200 meter)

For nogle FOT-brugere kan det være vigtigt, at vandløbet indgår i et samlet netværk uden

unødvendige opdelinger. For andre kan det være vigtigt at se, at vandløbet løber under broen.

Derfor kan VEJMIDTE, JERNBANE og VANDLØBSMIDTE trækkes ud af FOT2007-databasen i

to versioner: Både som hele objekter med intervaller, og i en opbrudt version:

Etableringen af intervallerne er en automatisk proces, som afsluttes med en reparation af topologien

(se nedenfor).

5


5) Topologi

Inden data lægges i databasen kontrolleres, at topologien på de lineære objekter følger FOTspecifikationens

netværksregler, og eventuelle fejl repareres.

LYSEBLÅ= Forgreningspunkt

Her forgrener et netværk sig.

SORT=Brudpunkt

Det røde netværk brydes, da en attribut

skifter værdi.

GRØN=Brudpunkt

Det røde netværk brydes, da en anden

objekttype er snappet ind på netværket

og objekter af denne type bryder

netværket ved dette snap.

Uddrag af FOT-specifikationens generelle netværksregler

Det er dataproducentens opgave at etablere den lineære topologi, men kontrollen skal foretages igen

inden databaseilægningen, fordi der kan være sket ændringer i data, fx som følge af

grænseafstemning. Reparation af topologien er desuden det sidste trin i etableringen af

”intervalmodellen” for VEJMIDTE, JERNBANE og VANDLØBSMIDTE (se ovenfor).

Eventuelle topologifejl repareres ved hjælp af et automatisk reparationsprogram, som kan opsplitte

og samle linjeobjekterne, samt genberegne eventuelle intervaller i overensstemmelse hermed.

6


6) Metadata

FOT-data skal ifølge specifikationen indeholde metadata på såvel objekt- som punktniveau.

Dataproducenten leverer objektmetadata. For ikke at pålægge dataproducenten også at levere

metadata for hvert enkelt punkt, dannes punktmetadata først som led i databaseilægningen.

Punktmetadata dannes automatisk ved at sammenstille FOT-data med de originaldata, der er

anvendt som kildemateriale i produktionen. Det kan fx være kommunens tekniske data, Top10DK

og data fra BaneDanmark.

Som illustreret herover undersøges det automatisk, om et punkt i FOT-data findes i originaldata, og

i så fald dannes punktmetadata ud fra disse oplysninger. Findes punktet ikke i originaldata, dannes

punktmetadata ud fra dataproducentens objektmetadata.

7


7) Oversættelse til GML

Al udveksling af data med FOT2007-systemet sker i GML-format.

Da FOT-data som oftest leveres fra dataproducenten og efterbehandles i andre formater, skal

datafilerne oversættes til GML, inden de lægges i databasen.

Uddrag af en GML-fil

GML-filerne skal overholde det specificerede GML-format - se FOTdanmarks hjemmeside:

http://www.fotdanmark.dk/Menu/FOT2007/GML.

8


8) Validering

Inden GML-filen lægges i databasen kontrolleres det, om filen overholder det specificerede GMLformat

(se FOTdanmarks hjemmeside: http://www.fotdanmark.dk/Menu/FOT2007/GML).

Valideringen foretages via FOTupload: https://fotupload.kms.dk/FOTwus/FOTDataUpload.jsp.

Alle FOT-parter med data i FOT2007 har adgang til FOTupload.

På FOTupload siden udpeges den fil, der skal valideres:

Filen uploades til en KMS server, hvorfra FOT2007 systemet foretager valideringen.

Det kontrolleres, om data overholder FOTdatamodellen, herunder:

- at objekttyper har korrekt geometritype (flade/linje/punkt)

- at objekttyper, attributtyper og attributværdier er lovlige

- at ingen obligatoriske attributter er udeladt

- at der ikke er ulovlige kombinationer af attributværdier på samme objekt

- at metadatatyper og -værdier er lovlig

Valideringen indeholder ingen geometriske kontroller. Det forudsættes, at brugeren selv har sørget

for, at de geometriske regler er overholdt.

Resultatet af valideringen sendes pr. e-mail til brugeren.

Eventuelle fejl skal rettes, inden data skal lægges i databasen.

9


9) Ilægning

Når en GML-fil er valideret, kan den lægges i FOT2007 databasen. Ilægningen foregår ligesom

valideringen via FOTupload (se afsnit 8), blot vælges nu ”Data skal registreres”.

GML-filen uploades til en KMS server, hvorfra FOT2007 systemet igen foretager en validering og

derefter – såfremt filen valideres – fortsætter med at lægge data i databasen.

Resultatet af ilægningen sendes pr. e-mail til brugeren.

10) Testudtræk og klarmelding

Efter datailægning foretages et testudtræk for at kontrollere, at data er korrekt ilagt.

Når alle FOT-data for en kommune er ilagt, kan data klarmeldes. Klarmeldingen sendes til

FOTdanmark og parterne i det lokale FOT-samarbejde, således at parterne får adgang til data.

Proceduren for klarmelding findes på FOTdanmarks hjemmeside:

http://www.fotdanmark.dk/Menu/FOT2007/Status+for+data+i+FOT2007.

10

More magazines by this user
Similar magazines