Dansk Energi

folkecenter.dk

Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile

brændsler - elsektorens rolle

Jesper Koch, Dansk Energi

MERE VEDVARENDE

ENERGI

ENERGIEFFEKTIVITET

EL BLIVER CENTRAL

ENERGIBÆRER


2011

Der findes vel realistisk set ikke en alternativ

strategisk retning for dansk energipolitik


Centrale initiativer

Stærkere infrastruktur i elnettet i EU

Bedre integration mellem el-, gas- og

fjernvarmesystemer

Udvikl Smart grid-strategi

Energieffektivitet

Skabe økonomi for investorer

Skattereform - Nyt regime for afgifter, PSO og tilskud

Fix CO2-kvotesystemet

Ren transport – elektrificering, biogas

Øge midler til forskning & udvikling

Strategisk energiplanlægning


Øg det danske markedsområde

Stærkere kobling til

naboområder medfører

højere priser og mindre

fluktuation

Giver mere værdi til vind

Giver værdi til de øvrige

50% og sikrer større

”grundlast”


Nye forbindelser fra Danmark til Holland og til UK.

Øge rådigheden på forbindelser til Tyskland


Vinden udhuler kraftvarme

Kraftværker producerer el, når vinden ikke blæser

– mere fleksibelt

Kraftværker producerer efter varmebehov

– færre driftstimer

Indtjeningsgrundlag bliver mere på varme, mindre

på el og indtjening på kapacitet/systemydelser

bliver vital

– ændring i indtjening


Vattenfall sælger deres kraftvarmeværker og DONG Energy drosler ned

Lave elpriser i Norden i mange år fremover

Svært at låne penge => højere risikopræmier

Usikkerhed om økonomisk politik


Energi- og miljøskatter


Energiaftale – Forsyningssikkerhedsafgift og PSO

Afgifter og PSO i 2020, ved 2012-prisniveau

kr/GJ (2012-priser)

400

350

300

250

200

150

100

50

0

68

10

36

18

206

34

12

122

22 23 23

12

5

20 20

12 9

77

El Benzin blyfri Diesel (let) Fyringsolie

(gasolie)

20

17

13

59 59 50

Naturgas Fjernvarme

(kul)

7

27

Pillefyr

Moms af afgifter

Stigende PSO-2020

Forsyningssikkerhedsafgift

2020

PSO-2012

CO2-afgift

Energiafgift


Ensartet energibeskatning

Afgifter på energivarer ved ensartet enerafgift, samt forskel ift. nuværende afgiftsniveau

Kroner/GJ

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

-120,6

-87,8

El (normal) El (til

opvarmning)

-36,9

Benzin

(blyfri)

8,4

Kilde: SKAT's Punktafgiftsvejledning, samt egne beregninger

Note: Der betales ydermere moms af selve energivaren.

Diesel (Let) Fyringsolie

(gasolie)

26,1 26,1

36,0

Naturgas Fjernvarme

(kul)

Afgiftsændring i

forhold til

nuværende afgifter

Moms af afgifter

CO2-afgift

Ensartet afgift


Kontakt: jko@danskenergi.dk

Tak for opmærksomheden


Dansk Energi

Dansk Energi – Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Dansk Elhandel - 27 elhandelsselskaber

Dansk Energi – Produktion - 14 produktionsselskaber

Dansk Elbil Alliance - 56 selskaber

Dansk Energi Gas - 10 selskaber

• Intelligent Energi - 92 selskaber

• Associerede medlemmer - 3 selskaber

• Leverandørforum - 15 virksomheder

12


Korrigerede drivhusgasudledninger i 2020 er 34,1

pct. lavere i forhold til 1990

Manko på ca. 4 mio. ton i 2020

Kilde: Energistyrelsen


Vedvarende energis andel af det endelige

energiforbrug i 2020

Pct. af endeligt energiforbrug

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

27,1%

VE-andel i basisfremskrivning

(ekskl. Anholt)

0,8%

3,3%

Anholt Ny vind --> 50% vind i

elforbrug

Kilde: Energistyrelsens basisfremskrivning 2011, samt Dansk Energis egne beregninger.

4,5%

Udfasning af kul på fem

centrale kraftværker

1,0%

Energi-besparelser


Andelen af vind i 2020


Indhold i aftalen – vind, biogas og biomasse

1000 MW havmøller – 600 MW på Kriegers Flak og 400 MW Horns Rev

(Idriftsættes 2017-2020)

500 MW kystnære møller – nærmere vilkår ikke besluttet

500 MW landvind (1800 MW nye og nedtagning af 1300 MW)

Ændring i afregning til landvind – maksimum på 58 øre/kWh inkl. elprisen

Ændring i afregning til biogas (~115 kr./GJ tidligere 79)

Ændring i varmeforsyningsloven – indgå frivillige aftaler – afgiftsfordel ved

at gå over til biomasse skal kunne deles

Forsyningssikkerhedsafgift pålægges al rumvarme – senest i 2014 for

biomasse. Reduceres med 7,5 kr./GJ senest i 2020 på allerede beskattede

fossile brændsler

Hjælp til barmarksværker – 35 stk. må opstille max 1 MW biomassekedel

Pulje på 35 mio. 2012-2015 til VE i fjernvarmen

Analyse af fjernvarmens rolle

Analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark

More magazines by this user
Similar magazines