Arbejdsprogram - FOTdanmark

fotdanmark.dk

Arbejdsprogram - FOTdanmark

Arbejdsprogram 2013 – 2015

v. Thomas W. Møller


Emne

22-04-2013 | Side 2

Arbejdsprogram 2013 - 2015

> Arbejdsprogrammet har til formål at konkretisere

indholdet i den formulerede strategi og de udpegede

pejlemærker PLUS konkrete forslag fra medlemmerne

> NYHED! Arbejdsprogram dækkende flere år

> Repræsentantskab 2014 vil lave en status og foretage

en justering jf. ny udvikling

> Udgangspunkt og forankring af opgaverne i de faste fora

og bestyrelsen

> Sekretariatet kan ikke løfte opgaven alene!


Emne

22-04-2013 | Side 3

Basisopgaver & anvendelsesområder

> Opdeling i basisopgaver og anvendelsesområder

> BASIS – grundlæggede interne initiativer nødvendige for

at få FOT-data til at fungere (endnu bedre)

> ANVENDELSESOMRÅDER – Initiativer hvor FOT med

sektoren udvikler og anvender FOT-data på nye måder


Emne

22-04-2013 | Side 4

Pejlemærke - Basisopgaverne

Specifikationen

> Løbende gennemgang af FOT-specifikationen –

objekterne og ajourføring af disse

> Tilpasning til FODS initiativer

Systemunderstøttelsen

> Afklaring af funktionalitetskravene til det fremtidige

system og nyt system

Sektorsamarbejde

> Nye mulige samarbejdspartnere? (løbende proces)

> BC vurdering af potentialerne


Emne

22-04-2013 | Side 5

Pejlemærke - Basisopgaverne – fortsat

Effektiv dataproduktion

> Forslag til ny samarbejdsmodel i de lokale

FOTsamarbejder udarbejdes. Denne skal drøftes med

parterne bag FOT

> Projekt om fastlæggelse af standardiserede

fotogrammetriske ydelser

Administrativ ajourføring

> Etablering af procedure for indberetning af fejl og

mangler i FOT-data

> Rettelse af fejl i vandløbstema med udgangspunkt i

indberegninger fra landbruget

> Projekt om ajourføring af statsvejnettet samt veje i

statsskove


Emne

22-04-2013 | Side 6

Pejlemærke – bygninger

> Arbejde for at bygningsgeokodning bliver en effektiv del

af kommunernes BBR-opdatering

> Medvirke til at få etableret den nødvendige infrastruktur

så der kan udvikles værktøjer til kommunernes arbejde

med geokodning.

> Give inspiration til kommunerne i form af forslag til

arbejdsprocesser mv. i forbindelse med opdatering


Emne

22-04-2013 | Side 7

Pejlemærke - veje

> Deltagelse i arbejdet med etablering af grunddata på

vejområdet

> Pilotprojekt med henblik på administrativ ajourføring af

FOT-vejnettet

> Pilotprojekt med henblik på sikring af sammenhæng ml.

FOT-specifikationen og de vejadministrative systemer


Emne

22-04-2013 | Side 8

Pejlemærke - vandløb

> Understøtte arbejdet i FODS delpakke 3 frem mod ØA14

> Undersøgelse af muligheder for videreudvikling af FOTvandløbstema

med rørlagte vandløb og dræn mv.

> Igangsætte pilotforsøg med indarbejdelse af rørlagte

vandløb og evt. hoveddræn i 2 – 3 kommuner

> Indarbejde rettelser til vandløbstemaet indkommet fra

landbruget i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens

Kompensationskort


Emne

22-04-2013 | Side 9

Pejlemærke - natur

> Igangsættelse af et pilotprojekt med henblik på

undersøgelse af muligheder for etablering af fælles §

3/FOT naturregistrering

> Deltage i KL arbejde med etablering af metoder og

retningslinjer for den planlagte 10-årige

ajourføringscyklus af § 3-arealerne

> I samarbejde med DMP undersøge de forskelle teknisk

muligheder for en understøttelse af ajourføringsprocessen

af naturarealerne


Pejlemærke – bred anvendelse

> Indgå i dialog med ‘Geodataforum for Beredskab’ med

henblik på afklaring af om behovet for ændringer i FOTspecifikationen

> Indgå i dialog med de centrale parter i arbejdet med

klimatilpasning med henblik på afklaring af om behovet

for ændringer i FOT-specifikationen


Emne

22-04-2013 | Side 11

Forslag fra medlemmerne

> Indberetning af fejl og mangler

> Statslige bidrag til ajourføring af FOT vejnettet

> 3D bygninger i FOT


Emne

22-04-2013 | Side 12

Projektorganisering

> Målene fremgår stort set af

arbejdsprogrammet

> Det skal operationaliseres

> Vi organisere arbejdet i projekter


Emne

22-04-2013 | Side 13

Prioritering i projekterne


Emne

22-04-2013 | Side 14

Prioritering i mellem projekterne


Emne

22-04-2013 | Side 15


Emne

22-04-2013 | Side 16


Emne

22-04-2013 | Side 17

Resultater fra sidste år

> Professionaliseringen af produktion

> Nye web snitflader til FOT2007

> Roadshow i alle kortsamarbejder

> Foranalyse for bygnings geokodningsprojektet

> Ny strategi

> Ny specifikation

> Sektor samarbejder om vindmøller, kulturarv, §3 området

More magazines by this user
Similar magazines