bilag 1b ... - FOTdanmark

fotdanmark.dk

bilag 1b ... - FOTdanmark

Bilag 1b

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks

Arbejdsprogram 2009-2010

I lighed med sidste år har FOTdanmarks sekretariat modtaget en række forslag

til indsatsområder, som bestyrelsen imidlertid har skønnet det umuligt at realisere

i indeværende år.

Forslagsstillerne er hhv. Specifikationsforum, opgaver fra sidste års arbejdsprogram

og nyfremsendte forslag fra medlemmerne.

Nedenstående ubearbejdede forslag udgør således en bruttoliste over forslag til

indsatsområder 2009-2010. Bestyrelsen har drøftet hvert forslag og fremsat en

argumentation for deres nedprioritering.

Forslagene vil blive løbende vurderet det kommende år og vil indgå i prioriteringen

af næste års arbejdsprogram.

Listen er opdelt afhængig af hvorfra forslaget kommer.

Forslag fra medlemmerne

Forslag A.1. Etablering af en salgs og leveranceportal til geodata

(forslag fra Esbjerg Kommune)

Kortkontoret i Esbjerg Kommune har foreslået at FOT-danmark i samarbejde

med relevante parter udvikler en "salgs og leveranceportal" til geodata.

Portalen skal gøre det muligt for ledningsejere, konsulenter, der arbejder

for fx. kommuner, samt rådgivningsfirmaer at betjene sig selv med

geodata efter ønsket extent, ønskede featureklasser ("lag"), format, koordinatsystem

etc. og med betaling til rettighedsejere. Portalen bør som minimum

rumme FOT-data, matrikelkort, ortofotos, og højdedata, gerne

suppleret med fx. plan og miljødata.

FOTdanmark

Weidekampsgade 10

2300 København S

tlf: 33 70 33 70

www.fot.dk

Direkte:

e-mail:

ref:

27. marts 2009


Det vil være en stærk serviceforbedring, hvis ovennævnte interessenter

kan hente alle relevante geodata ét sted. De vil kunne spare tid i et umiddelbart

ikke estimérbart omfang.

Kommunerne vil kunne spare en mængde tid. Nedenstående overslag

burde kunne sandsynliggøre, at der er gode økonomiske argumenter for

forslaget.

I Esbjerg Kommune (Primært hos Kortkontor, Plan, Miljø og Forsyning)

vurderes det - lidt konservativt - at der bruges 1 -2 manddage hver uge på

trivielle dataleverancer (klippe ud, konvertere, pakke zippe osv). Det svarer

til 0.2 - 0.4 årsværk v. 220 arbejdsdage om året eller 100.000 -

200.000 kr. (hvis 1 årsværk = 0.5 mio. kr.). I kommunen er 115.000 indbyggere,

altså 0,87 - 1,74 kr./indbygger pr. år. Ganger vi op med Danmarks

befolkning på 5,5 mio. indbyggere svarer det til (afrundet) 5 - 10

mio. kr. Kan portalen blot overtage 50 % af leverancerne, burde der kunne

argumenteres for en investering med en yderst rimelig tilbagebetalingstid.

Beregningsmodellen er grov og kan sikkert kritiseres, men antyder dog en

størrelsesorden, der burde gøre forslaget interessant. Eller sagt på jysk -

der er penge i det.

Bestyrelsens bemærkninger til forslaget:

I forbindelse med udmøntning af Lov om infrastruktur for geografisk information

skal der etableres en geoportal. Denne infrastrukturkomponent

skal give adgang til ”et net af tjenster” der omfatter søge- og visningstjenester

og evt. download, transformation, m.v. Der vil også blive mulighed

for at tilgå tjenesterne fra egne applikationer.

KMS har som ansvarlig for loven også ansvaret for etableringen af denne

portal og de tilhørende tjenester. Det er KMS’s vurdering, at geoportalen

vil kunne tilgodese en række af de behov, som Esbjerg kommune efterspørger.

KMS deltager gerne i en nærmere afklaring, således at dobbeltarbejde

undgås.

Bestyrelsen for FOTdanmark har fuld forståelse for det kommunale behov

for en sådan løsning. Det er imidlertid en opgave, der falder uden for

FOTdanmarks formål, men bestyrelsen støtter, at de relevante dele af

problemet forsøges løst via geoportalen

2


Forslag A.2. Fælles kartografisk vejledning (forslag fra Holstebro

kommune)

FOTdanmark har til formål at etablere et sammenhængende teknisk og

topografisk kortgrundlag, der kan understøtte sagsbehandlingen i staten

og kommunerne.

Indtil videre har der kun været tale om et kortgrundlag, som er etableret

ud fra en fælles teknisk løsning.

Holstebro vil foreslå, at der også laves en fælles kartografisk løsning, således

at FOT-kortene præsenteres ens, ligegyldigt hvilken kommune man

befinder sig i.

Det vil sige, at der skal laves en kartografisk vejledning med bla. følgende

oplysninger:

• Hvilken rækkefølge skal objekttyperne ligge i.

• Hvilken signatur, størrelse/tykkelse og farve skal hver enkelt objekttype

præsenteres med

• I hvilket målforhold skal objekttyperne være synlige

• OSV.

En sådan opsætning kan med fordel laves i FOTdanmark regi, således

hver enkelt kommune ikke selv skal brug tid og kræfter på at udforme den

kartografiske præsentation, med det resultat, at kortet bliver præsenteret

forskelligt, alt efter hvor i landet man er.

Bestyrelsens beærkninger til forslaget:

Den efterspurgte opsætning allerede foreligger i forbindelse med den udleverende

kartografiske opsætning fra KMS, der er fremlagt i forbindelse

med datamodelarbejdet.

Opsætningen fås ved henvendelse i sekretariatet.

Forslag A.3. Etablering af en Landsdækkende Vejmidte Standard

(Forslag Næstved Kommune)

Den nuværende datastruktur for vejmidter er forskellig for de forskellige

eksterne brugere af vejmidte-data, eks: TK-kortet, FOT-2007 kortet, Vejdirektoratet

og Krak/Eniro. Det giver rigtig meget ekstraarbejde for kommunerne.

Tidligst op til 9+12 måneder efter at ændringen er igangsat i marken bliver

ændringerne opdateret i kortet. Ved overgang til FOT bliver tidsforsin-

3


kelsen endnu længere. Det giver huller og utidssvarende datagrundlag for

sagsbehandling.

Næstved Kommune ønsker således at ændringer til bl.a. at indberetninger

på opdateringer til KMD`s GeoAjour slår igennem dagligt til brugerne,

og at indberetninger på opdateringer til DAV-data slår igennem dagligt til

brugerne.

Målet er at man indberetter centralt via WEB-services basisinformationer

som et ”modertema” på vejmidter og formidler tilsvarende centralt. Herefter

kan brugerne udbygge vejmidte-basis temaet til egne formål.

Bestyrelsens bemærkninger til forslaget:

Forslaget er omfattet af den opfølgning, der sker på vejgruppens rapport

og det pilotprojekt, som skal igangsættes i forlængelse heraf (indsatsområde

1.2).

Forslag A.4. Etablering af en Landsdækkende Adresse Standard

(Forslag fra Næstved Kommune)

Næstved kommune har fremført at RAP databasen opdateres med de

ajourførte adresse-punkter per 1. Dag i hver måned. GIS-Funktionen

downloader månedligt fra KMS kommunens adressedatabase og omsætter

data og format til MapInfo og den datastruktur, som anvendes i MapInfo

og CBKort at få labels/adressetekster vist på kortene.

Ved udtræk fra E&M registre, hjemmepleje-systemer, skoleadministrationssystemer

og lignende bøvler vores GIS-funktion med at tilrette adressekolonner,

så de kan geokode tabeller.

Ajourførte adresser slår ikke igennem hos slutbrugerne. Enten fordi brugerne

ikke har en procedure herfor, teknologi hertil eller ikke abonnerer

herpå. Det gælder rednings-beredskab, fragtfirmaer, online bestillinger,

der afsendes via post/pakke-væsen og firmaer, der baserer kørsel på

GPS-rutevisningsprogrammer.

Et og kun et format bør gælde for ALLE adresser (minimum fælles adresse_ID

= primære nøgler= GeoNøgler), således at udtræk fra alle databaser

med adresser direkte kan geokodes via GeoNøgler ”on the fly”. Det

gælder GIS, Offentlige registre inkl. KMD, leverandørers systemer, mm.

at ajourføringer i RAP eller lignende slår igennem dagligt til brugerne.

Det forslås således at der sker en standardisering af de adresse data der

i realiteten ligger hos Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), FOT2007 og

4


BBR samt Vejdirektoratet (VD) og Den centrale vej- og stifortegnelse

(CVF).

Bestyrelsens bemærkninger til forslaget:

Forslaget er en relevant udfordring, men opgaven er et konkret sektor

spørgsmål, der hører til hos myndigheden på området i dette tilfælde

EBST som myndighed for adresserne.

Forslag fra SpecifikationsForum

Forslag A.5. Foretage en specificering af myndighedsspecifikke objekttyper

– VANDLØB

Miljøministeriet/KMS har foretaget en foranalyse, der peger på FOTobjektet

VANDLØB som det langsigtede geometriske grundlag for et

landsdækkende vandløbsgrundlag. Formålet er at etablere et landsdækkende

digitalt vandløbsnetværk til anvendelse i vand- og naturforvaltningen,

således at der foreligger standardiserede vandløbsdata til forvaltningsbrug

af hensynet til INSPIRE og OIO standardiseringen. På baggrund

resultaterne i foranalysen forventes etableret et foreløbigt grundlag

medio 2008, som efterfølgende og i takt med FOT-etableringen foreslås

ført over i FOT-objektet VANDLØB. Der kan i 2009 forventes henvendelser

til FOTdanmark fra forskellige myndigheder med behov for en fælles

standard på området. Det er forventningen, at de forskellige interesser fra

hhv. kommuner, miljøcentre og private vil kræve en analyse af det forretningsmæssige

grundlag for opgaven.

Bestyrelsens bemærkninger:

Opgaven allerede er i gang med at blive løst i regi af Vandløbspilotprojektet

i samarbejde mellem KL, KMS og BLST

Forslag A.6. Foretage en specificering af myndighedsspecifikke objekttyper

i klassen NATUR

Myndighedsspecifikke objekttyper i klassen NATUR er specielle, fordi de

kan være defineret ud fra andre kriterier end de, der benyttes i forbindelse

med fotogrammetri. Naturobjekter som f.eks. sø og vådområde registreres

af myndighederne (natursagsbehandlere i kommunerne) på baggrund

af forhold, der registreres i felten (f.eks. arter på flora eller viden om søer i

forhold til midlertidige vandhuller), mens de samme naturtyper registreres

visuelt ved fotogrammetri. Dette forhold kræver tilretning i FOT både ved

etablering og opdatering. Derfor kræver de myndighedsspecifikke naturobjekttyper

i FOT en særlig harmonisering i etableringssituationen lige-

5


som naturtypernes betydning i for forhold til sagsbehandling i natur- og

miljøforvaltningen kræver særlige bestemmelser i registreringen.

Der bør igangsættes et pilotprojekt til fastlæggelse af etablerings- og

ajourføringsmodel for FOT naturtyperne, som skal indgå som grundlæggende

data i den digitale forvaltning på natur og miljøområdet.

Bestyrelsens bemærkninger:

Opgaven kan af ressourcemæssige grunde ikke indgå dette års arbejdsprogram.

Forslag A.7. Afklaring af om der skal tilknyttes en højdemodel til

FOT

Der anvendes digitale højdemodeller bl.a. i forbindelse med planlægning

– fx støjkortlægning og vandstandsmodellering. Det bør afklares, om en

digital højdemodel skal være en integreret del af FOT-data.

Bestyrelsens bemærkninger:

Opgaven vil være omfattet af det arbejde, der vil ske omkring koblingen af

3D bymodeller og FOT – indsatsområde 2.3

Forslag A.8. Vurdering af om digitale grundplansdata (DGP) skal

indgå i FOT-specifikationen

Vejdirektoratet (VD) har planlagt en kortlægning af deres ca. 3600 km

statsveje således, at der vil foreligge en samlet kortlægning af deres veje

i efteråret 2008 i form af en ny DGP. Desuden har udvalget kommuner i

forbindelse kommunalreformen modtaget DGP over amtslige landevej til

brug i deres administration af disse. Der bør gennemføres en vurdering af,

om DGP-data skal indgå i FOT.

Bestyrelsens bemærkninger:

Opgaven kan af ressourcemæssige grunde ikke indgå dette års arbejdsprogram.

6


Forslag A.9. Formidling af XML/GML skemaer for FOT-objekttyper

Til definition og udveksling af FOT-data herunder FOT-metadata benyttes

GML skemaer. Disse benyttes primært i forbindelse med FOT2007 – og

kan ses som erstatning for de nuværende DSFL koder/oversættere.

Bestyrelsens bemærkninger:

Opgaven kan af ressourcemæssige grunde ikke kan indgå dette års arbejdsprogram.

Derudover er det potentielt en opgave, der er hovedindholdet i det arbejde,

der skal udføres i OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata

Forslag A.10. Yderligere specificering af metoder og regler for etablering

og ajourføring af FOT metadata

I FOT-specifikation er der indarbejdet en generel beskrivelse af, hvordan

metadata håndteres i FOT. Det er nødvendigt at sikre en ensartet håndtering

af metadata. Som situationen er nu, medfører manglen på en fælles

håndtering forskellige tilgange til metadata.

Der bør foretages en detaljeret specificering af metoder og regler vedrørende

etablering og ajourføring af metadata for de enkelte FOT objekttyper.

Bestyrelsens bemærkninger:

Opgaven kan af ressourcemæssige grunde ikke indgå dette års arbejdsprogram.

7

More magazines by this user
Similar magazines