Bilag 1. Arbejdsprogram for 2011-2012 - FOT - Danmark

fotdanmark.dk

Bilag 1. Arbejdsprogram for 2011-2012 - FOT - Danmark

FOTdanmarks arbejdsprogram 2011/2012 — høringsudkast

Baggrund / Indledning

Arbejdsprogrammet for FOTdanmark 2011/2012 tager udgangspunkt i foreningens

aktuelle udvikling. Med afsæt i en evaluering af arbejdsprogrammet

2010/2011 har en arbejdsgruppe udarbejdet nærværende høringsudkast til arbejdsprogrammet

for det kommende år på et internat den 10. og 11. januar

2011.

Arbejdsgruppen bestod af to repræsentanter for FOTdanmarks Kontaktforum,

formændene for henholdsvis Specifikationsforum og FOT2007 Forum, ressourceperson

fra KMS, samt FOTdanmarks sekretariat.

Den aktuelle strategiske situation for FOTdanmark

Som følge af

at FOT er på vej mod at tydeliggøre ambitionen om at være et fællesoffentligt

administrationsgrundlag

at den konkrete udmøntning af IT-arkitekturen for et nyt databasesystem

endnu ikke er endeligt fastlagt

at de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer er under udvikling og

implementering

at der er ved at blive formuleret en ny digital strategi for den offentlige

sektor, og at denne strategi i løbet af foråret 2011 vil få en delstrategi,

der omhandler miljøområdet

at Specifikationsforum er i proces med en revision af sit kommissorium

og at de fremtidige perspektiver for udvikling af specifikationen derfor pt.

er under udvikling

vil høringsudkastet blive ændret som en konsekvens af både høringsprocessen,

men også ovenstående udviklingsfaktorer.

FOTdanmark

Weidekampsgade 10

2300 København S

tlf: 33 70 33 70

www.fot.dk

Direkte: 33 70 37 44

e-mail: amc@kl.dk

ref: AMC

4.april 2011


Udkastet må således opfattes som en beskrivelse af de strategiske tiltag, som

af bestyrelsen anses som de væsentligste indsatser for FOTdanmark, både på

relativt kort sigt og i et langtrækkende perspektiv.

Fra kort til administrationsgrundlag

FOTdanmark blev stiftet som forening i 2007. I de første år af foreningens virke

har man naturligt fokuseret på etableringen af det fællesoffentlige samarbejde

mellem stat og kommuner, etableringen af FOT-data ifølge FOT-specifikationen,

det fælles databasesystem (FOT2007) og på at etablere en forståelse af FOT

som fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.

FOTdanmark er nu næsten landsdækkende med 94 medlemmer. Etableringen

af FOT-data er i fuld gang; mere end 60 kommuner har data i det fælles databasesystem

og de første erfaringer med indlægning af ajourføringsdata er opnået.

FOTdanmark forventer at have et landsdækkende administrationsgrundlag

med udgangen af 2012. Konsolideringen af FOT som det fælles offentlige

geografiske administrationsgrundlag for sagsbehandling er det næste vigtige

skridt i udviklingen.

FOTdanmark har til formål at etablere et sammenhængende fælles geografisk

administrationsgrundlag, der kan understøtte den offentlige forvaltning. FOTdanmark

skal skabe et geografisk fundament for en effektiv administration på

tværs af den offentlige sektor. FOT-data skal understøtte sagsbehandlingen i

den offentlige forvaltning og skal anvendes til at træffe afgørelser som led i udøvelsen

af myndighedsopgaver.

FOT er baseret på frivillige aftaler om fælles geodataproduktion mellem staten

og kommunerne. Forudsætningen for, at det frivillige aftalekoncept fungerer, er

at parterne bag samarbejdet føler, at de har en direkte nytte af at deltage.

Den egentlige nytte af FOT opstår, når FOT-data indgår i offentlige forvaltningsløsninger.

Det forudsætter, at der er etableret et effektivt samspil mellem sektoradministrationssystemer

og FOTdanmarks fælles databasesystem. Dette

samspil er samtidig forudsætningen for, at man kan sikre en aktualitet i FOTdata,

som modsvarer kravene i forvaltningsløsningerne. For til stadighed at

kunne leve op til forudsætningen om aktualitet, skal data være af en kendt kvalitet

og tilvejebringes efter en aftalt specifikation.

Det indgår — ifølge kommissoriet af 2. november 2010 — som en grundlæggende

forudsætning for den Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-

2015, at netop fællesoffentligt samarbejde og tværgående koordinering er forudsætningen

for at indfri målsætningen om øget anvendelse af digitale løsninger.

Derfor vil genbrug af data og fælles standarder for de data, der arbejdes

med, være et omdrejningspunkt i strategiarbejdet på tværs og indenfor de udvalgte

indsatsområder. Et af indsatsområderne er miljøområdet, hvor der tales

2


om en mulig udbygning af en fælles infrastruktur. Den Ny fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

2011-2015 forventes at være færdig i løbet af første halvår

2011.

Centrale udfordringer for FOT-samarbejdet

FOTdanmark står overfor en række centrale udfordringer, som skal håndteres.

Det er bestyrelsens opgave i samarbejde med sekretariatet at sikre, at de opstillede

udfordringer bliver løst sideløbende med gennemførelsen af de konkrete

indsatsområder, der identificeres i arbejdsprogrammet.

Følgende centrale udfordringer er identificeret:

Anvendelse af FOT data til administration

Etableringen af FOT data har været den centrale udfordring for FOTdanmark de

seneste år. I takt med at etableringen er ved at være tilendebragt, er det en

central udfordring, at FOT data kommer bredt i anvendelse.

Landsdækkende FOT

FOT skal være landsdækkende, for at nytten ved et fælles landsdækkende administrationsgrundlag

kan realiseres fuldt ud i den offentlige sektor. Først da er

FOT for alvor interessant for de statslige styrelser.

Det er vigtigt for foreningen, at målsætningen om et landsdækkende FOT med

udgangen af 2012 kan indfries. For at realisere dette er det nødvendigt, at der i

løbet af 2011 indgås aftaler om FOT-produktion med de sidste kommuner.

Effektiv adgang til FOT data

Det er målet, at FOT-data skal skabe et geografisk fundament for en effektiv

administration i — og på tværs af — den offentlige sektor. For at opfylde dette

mål skal FOTdanmark skabe muligheder for, at der sikres en let og effektiv adgang

til ajourførte FOT-data.

Et nyt og moderne database system

For at realisere ambitionen om FOT som administrationsgrundlag igangsatte

bestyrelsen i arbejdsprogrammet for 2010/2011 en IT-arkitekturanalyse, som

afrapporteres februar/marts 2011. Det vil være en central opgave for foreningen

i 2011/2012 videre at få konkretiseret IT-arkitekturanalysens anbefalinger og få

specificeret modeller, snitflader og services for et fremadrettet system, så det

bliver lettere at dele data med andre aktører.

Udviklingen af geodataområdet

I 2011 er der flere udviklingsinitiativer i gang på geodata området.

I 2010 udarbejdede 37 kommuner en række fælles principper for udvikling af

kommunernes GIS strategi (OGF-principperne) og blev enig om 1. version til en

3


fælles datamodel for hele det kommunale geodataområde. På baggrund af projektet

er det Fælleskommunale Geodatasamarbejde (FKG) blevet etableret.

Arbejdet med den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi betyder, at der i de

kommende år vil blive arbejdet på at få etableret en fælles teknisk infrastruktur

for alle offentlige geodata. Endvidere arbejdes der med begrebet ”autoritative

grunddata”, hvori FOT-data også forventeligt vil indgå.

FOTdanmark har en naturlig relation til flere af disse initiativer og indsatser. I

det kommende år vil arbejdet med udmøntningen af IT-arkitekturen kræve, at

FOTdanmark forholder sig aktivt til flere af disse initiativer.

Foreningen FOTdanmark vil med udgangspunkt i tankerne bag Fællesoffentlig

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 samt IT- og Telestyrelsen ”Stedet som Nøgle”

være med til at fylde rammerne ud for udviklingen på Geodata området. Dette

er en væsentlig strategisk opgave for FOTdanmarks bestyrelse i de kommende

år.

Hvis foreningen vil sikre, at etablering af en ny fælles IT-arkitektur i FOT forankres

i hele den offentlige sektor, kræver det, at FOTdanmark er lydhør overfor

sektorernes behov og ønsker. Det kan forudses, at dette vil medføre et behov

for en revision af foreningens arbejde og på sigt en gennemgang af de økonomiske

fordelingstal bagved FOT-konstruktionen.

Fokus på både kort og langt sigt

FOT er et udviklingsprojekt, der strækker sig over en længere årrække. Der er i

forbindelse med flere af de aktuelle initiativer i FOTdanmark fokus på at identificere

en række mere langsigtede målsætninger for FOTdanmark.

Det er samtidig vigtigt, at der ikke alene fokuseres på de langsigtede mål, men

at der sideløbende hermed holdes fokus på de initiativer, som vil være til nytte

her og nu for medlemmerne.

Etablering af forslag til kartografisk repræsentation, videreudvikling af dataindlæsningsfunktionalitet,

udvikling af model for løbende videreudvikling af kvalitetssikringsmanualen

er eksempler på sådanne initiativer.

Det vil fortsat være en udfordring for FOTdanmark, at der skal arbejdes for løsninger

både på kort og langt sigt.

Øget medlemsinddragelse

FOTdanmark er en frivillig forening med mange medlemmer. Foreningen er afhængig

af, at medlemmerne deltager aktivt i arbejdet. Hvis vi vil sikre en fortsat

opbakning og tilslutning, skal foreningen løbende sikre en aktiv inddragelse af

medlemmerne i arbejdet. Dette kan ske eksempelvis via øget kommunikation

4


fra sekretariatet og bestyrelse, etablering af netværk, afholdelse af seminarer

og workshops mv.

Det er således en fortsat udfordring at sikre åbenhed og dialog i foreningen og

arbejdet med medlemsinddragelse er en væsentlig opgave for sekretariatet.

Målsætning for FOTdanmark 2011/2012

Hovedudfordringen i FOTdanmark i de kommende år er at få igangsat udviklingen,

hvor FOT-data bringes i konkret anvendelse i den offentlige sektor

FOT-data skal bringes i anvendelse i den konkrete daglige sagsbehandling, så

der herigennem kan skabes aktuelle og ajourførte data. Kun på den måde sikres

det, at FOT lever op til sin ambition om at være det fællesoffentlige administrationsgrundlag.

For at få realiseret målsætningen om at gøre FOT til et administrationsgrundlag

er der i år peget på fire indsatsområder for foreningens arbejde.

Indsatsområder 2011/2012

I det følgende præsenteres de planlagte indsatsområder for arbejdsåret

2011/2012:

1. Detaljeret specifikation/udmøntning af den fremtidige IT-arkitektur

2. Sektorsamarbejde og administrationsgrundlag

3. Vurdering og professionalisering af FOT-samarbejdsmodellen

4. Kvalitetssikringen og kvalitetssikringsprocessen

1. Detaljeret specifikation/udmøntning af den fremtidige ITarkitektur

Et af foreningens kerneområder er det fælles databasesystem FOT2007, som

rummer medlemmernes FOT-data. I arbejdsprogrammet 2010/2011 blev et

større analysearbejde igangsat med henblik på at få beskrevet de overordnede

behov for og mulighed i et nyt fælles databasesystem. For at sikre fokus på nytten

af FOT i den offentlige forvaltning var det et krav, at den beskrevne løsning

tog udgangspunkt i sektorernes behov og ønsker.

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra den gennemførte IT-arkitekturundersøgelse

vil der det kommende år skulle arbejdes med en udmøntning af

arkitekturen, eksempelvis via en bedre integration med løsninger indenfor de

forskellige sektorer. Den konkrete udmøntning afhænger af de forundersøgelser,

der skal gennemføres i løbet af foråret 2011, hvor bl.a. mulighederne i det nuværende

FOT2007 system evalueres.

5


Dette vil være en omfattende og væsentlig opgave det kommende år.

Der skal være fokus på medlemmernes adgang til løbende at hente og aflevere

data til den fælles database både i det nuværende system og i arbejdet med

den fremtidige arkitektur.

Det skal sikres, at den kravspecificerede løsning understøtter den gældende

specifikation.

2. Sektorsamarbejde og administrationsgrundlag

For at realisere tanken om FOT som administrationsgrundlag skal flere FOTdata

bringes til løbende at blive opdateret på baggrund af indberetning fra sektorerne.

Der er således behov for opbygning af et tættere samarbejde mellem FOT og

de forskellige myndigheder om arbejdet. I 2010/2011 arbejdsprogrammet var

der allerede fokus på etablering af samarbejde med sektorerne. I løbet af 2010

blev der således etableret et samarbejde med Vejdirektoratet og herigennem

igangsat et fælles arbejde om løsning af opgaven med at etablere et datagrundlag

i Vejdirektoratets projekt Digital Vejnet. Dette arbejde skal evalueres i 2011.

FOTdanmark påbegyndte i 2010 et arbejde med Vejdirektoratet, KMS og Kommunerne

om en revision af FOT vejmidten. Arbejdet består af flere faser og forventes

afsluttet medio 2011.

Opgaven med en løbende ajourføring af FOT-data forudsætter, at der indgås

aftaler med de relevante forvaltninger om etablering af samarbejde om sektorindberetning

samt indledes en dialog om evt. tilpasning af FOT-specifikationen

til sektorernes behov. Specifikationsforum vil i 2011 forsøge at etablere nye

samarbejder med hhv. Energistyrelsen (om Vindmøller) og Kulturarvstyrelsen

(om Fredede Fortidsminder).

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen har gennemført en

business case, som peger på positive gevinster ved opbygning af en infrastruktur

og komponenter til geokodning af bygninger og med en integration til FOTsystemet.

Business case undersøgelsen er forankret i Domænebestyrelsen for

Bygning, Bolig og Forsyning (DBBF) og i Samordningsudvalget for Infrastrukturen

for Geografisk Information (SIGI). Der skal i 2011/12 arbejdes med modeller

til realisering heraf.

Erfaringerne fra de igangsatte aktiviteter skal samles, analyseres og evalueres,

således at det kan være udgangspunkt for det videre arbejde med sektorsamarbejde

og etablering af aftaler om sektorindberetning.

6


3. Vurdering og professionalisering af FOT-samarbejdsmodellen

Også produktionen af FOTdata er i færd med at bevæge sig fra etablering til

vedligeholdelse. Mere end 60 kommuner har data i FOT2007 og med udgangen

af 2012 vil der være etableret et landsdækkende administrationsgrundlag. Udviklingen

stiller stadigt større krav til FOT samarbejdet, både for så vidt angår

produktionen af FOT data, driften af FOT2007 og sekretariatsopgaverne.

Som en konsekvens af denne udvikling skal der foretages en vurdering af hele

FOT-samarbejdsmodellen med henblik på en øget professionalisering.

Eksempelvis er produktionsprocesserne er efterhånden ganske velkendte —

ikke blot for KMS, men også i de enkelte lokale FOT-samarbejder — og det bør

vurderes om en øget centralisering af arbejdet vil kunne frigøre ressourcer til

andre formål, fx til at arbejde for en øget anvendelse af det fællesoffentlige

geografiske administrationsgrundlag i sektorsamarbejdet.

En mere rationel og centraliseret produktionsproces vil naturligvis skulle organiseres

i respekt for medlemmernes behov og i overensstemmelse med gældende

lovgivning, hvad angår udbud og kontrakter.

4. Kvalitetssikringen og kvalitetssikringsprocessen

Arbejdet med kvalitetssikring er afgørende for brugen af FOT-data. Kvaliteten af

data afgør, hvilke anvendelsesmuligheder der er for FOT-data og dermed hvilken

værdi, som kan udledes af FOT-data. Kvalitetssikring er således en vigtig

del af tilvejebringelsen af FOT-data. I lighed med sidste år skal der således være

fokus på en udvikling af kvalitetssikringen og kvalitetssikringsprocedurerne.

Den udarbejdede kvalitetssikringsmanual skal videreføres således, at det bliver

et dynamisk dokument, der videreudvikles gennem brugernes (dvs. de lokale

FOT-samarbejders) erfaringer. Det skal overvejes, hvordan denne dynamiske

udvikling sikres bedst muligt, og hvordan manualen fremover skal formidles.

Forankring og organisering af arbejdet

Arbejdsprogrammet 2011/2012 forankres i de permanente fora, som er nedsat

af bestyrelsen, henholdsvis FOT2007 Forum og Specifikationsforum. FOTdanmarks

Kontaktforum fungerer som generel følgegruppe og har til formål at skabe

dialog og kommunikation mellem FOTdanmarks medlemmer og fra medlemmerne

til bestyrelsen.

Denne organisering af arbejdet som påbegyndtes sidste år er en naturlig udvikling,

som hænger sammen med, at FOTdanmark er i fuld gang med at skifte fra

en etablerings- til en konsolideringsfase med tilhørende større fokus på at understøtte

samarbejde og videndeling mellem medlemmerne.

7


FOTdanmark er et frivilligt samarbejde og det er netop det fællesoffentlige samarbejde,

der er FOTs styrke. Der er et stigende behov for, at sekretariat og de

nedsatte fora bevidst arbejder med at understøtte formidling og dialog i foreningen.

Det er blandt medlemmerne, at der kan høstes erfaringer med anvendelse

af FOT-data og det er blandt medlemmerne, at der findes viden om arbejdsprocesser,

tekniske og organisatoriske behov.

FOTdanmark vil derfor i det kommende år i stigende grad arbejde med inddragelse,

åbenhed og dialog i foreningen i form af eksempelvis ERFA-grupper,

workshops og anvendelse af netværk.

De tre fora har hver deres specifikke ressortområder:

Specifikationsforum har til formål at sikre det tekniske vedligehold og

den løbende udvikling af FOT-specifikationen.

FOT2007 Forum har til opgave at støtte FOTdanmarks bestyrelse i

spørgsmål, der angår den videre udvikling af det fælles databasesystem.

FOTdanmarks Kontaktforum skaber dialog og kommunikations mellem

foreningens medlemmer og fra medlemmerne til bestyrelsen.

Arbejdsprogrammets indsatsområder forankres og konkretiseres i bestyrelse og

i disse fora, hvor der vil blive foretaget indledende undersøgelser for blandt andet

at vurdere indsatsområdernes mere præcise indhold, omfang og økonomi.

I forbindelse med arbejdet med konkretiseringen af indsatsområderne er det

sekretariatets opgave på bestyrelsens vegne at sikre, at de identificerede centrale

udfordringer bliver løst.

Målet er fortsat en tydelig struktur for foreningens arbejde og en øget synlighed,

hvad angår FOTs kerneopgaver. Endvidere giver en konkret inddragelse af de

permanente arbejdsgrupper mulighed for at foretage løbende kvalificering og

prioritering af arbejdsprogrammet i et tættere samarbejde med medlemmerne

og med henblik på at målrette arbejdet mod bestyrelsen.

8


FOT-samarbejdet

FOTdanmark Lokale samarbejder

FOT repræsentantskab

FOT bestyrelse

Fælles

databasesystem

Kontaktforum

Øvrige

fælles

opgaver

Sekretariat

Specifikationsforum

FOT2007

Forum

Lokalt samarbejde

Dataproduktion

Den tværgående koordinering mellem de tre fora og mellem de enkelte indsatsområder

varetages af sekretariatet. Arbejdsdokumenter m.m. er åbne og tilgængelige

på tværs af de tre fora. Dagsordener og referater offentliggøres på

FOTdanmarks hjemmeside.

Sekretariatsfunktioner i konsolideringen af foreningen

I takt med, at foreningen er vokset til 94 medlemmer, at der både etableres og

ajourføres data i det fælles databasesystem, og at medlemmer i stigende omfang

deltager i pilotprojekter, der indebærer samarbejde med andre sektorer, er

der et stadigt og stigende behov for, at sekretariatet understøtter netværk og

erfaringsudveksling samt følger udviklingen. Det forpligtende samarbejde samt

den almindelige løbende drift af Foreningen FOTdanmark er således en voksende

kerneopgave for sekretariatet.

9

More magazines by this user
Similar magazines