Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

vil få mulighed for at rette op på eventuelle kritisable forhold inden kontrolbesøget. Derfor

skal regionen være opmærksom på også at foretage uanmeldte kontrolbesøg. Dette modsiger

udgangspunktet om uanmeldte besøg, da det med denne retningslinje virker som om, at uanmeldte

kontrolbesøg er en undtagelse og ikke udgangspunktet. Kontrolvejledningens retningslinjer

fremstår uklare i forhold til udgangspunktet om uanmeldte besøg.

Det fremgår af interview med Fødevarestyrelsen i Mørkhøj, at besætningsbesøg i forbindelse

med medicinkontrol skal være uanmeldte. Ved besøg i dyrlægepraksis må besøget gerne anmeldes

dagen før af hensyn til den praktiske udførelse af kontrollen, idet det er en forudsætning,

at dyrlægen er til stede. Dyrevelfærdskontrollen skal være uanmeldt, men Justitsministeriet

har indtil videre accepteret, at besøg må anmeldes, hvis der har været aflagt 2 forgæves,

uanmeldte besøg på betingelse af, at besøget aflægges inden for 48 timer efter anmeldelsen.

Kontrollen i slagtefjerkræbesætninger kan anmeldes af praktiske hensyn.

Fødevarestyrelsen har ligeledes oplyst, at det er i overensstemmelse med kontrolforordningens

bestemmelse at anmelde kontrolbesøg, hvis:

• Det efter den tilsynsførendes vurdering er nødvendigt for at få adgang til besætningen.

• Landmandens tilstedeværelse er nødvendig for gennemførelse af kontrollen.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Fødevarestyrelsen præciserer i en snarlig revision af kontrolvejledningen betingelserne for anmeldt

og uanmeldt kontrolbesøg. Det vil blive nævnt, at dyrevelfærdskontrol og medicinkontrol i primærproduktionen

som udgangspunkt skal være uanmeldt. Det fremgår også af en mail til regionerne fra

december 2005 om 5 % velfærdskontrol i besætninger med landbrugsdyr og heste i 2006, at denne

kontrol som udgangspunkt skal være uanmeldt.

3.2.1 Medicinkontrol foretages primært uanmeldt

Konklusion for afsnittet

Gennemgangen af kontrolrapporterne fra medicinkontrollen viser, at de fleste kontrolbesøg er

uanmeldte, men 8 af 84 kontrolbesøg har været anmeldte.

Når besøg anmeldes, skyldes det ifølge styrelsen, at man efter 2 forgæves uanmeldte besøg,

har foretaget et anmeldt besøg. Dette er ikke dokumenteret på kontrolrapporterne.

18

More magazines by this user
Similar magazines