Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

3.5 Laves der kontrol af egenkontrol?

De overordnede regler om primærproducenters egenkontrol vedrørende fødevarehygiejne

fremgår af hygiejneforordningen samt hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Primærproducenten

skal sikre at de relevante hygiejnebestemmelser i forordningerne overholdes.

Endvidere suppleres det i autorisationsbekendtgørelsen, at primærproducenter, der er autoriseret

i henhold til bekendtgørelsen, i relevant omfang skal udarbejde og følge et egenkontrolprogram,

der sikrer og dokumenterer, at virksomheden overholder fødevarelovgivningen i

øvrigt.

Det er således et krav, at primærproducenter har egenkontrolprocedurer, men det er ikke et

krav, at procedurerne skal være skriftlige, som det er tilfældet for fødevarevirksomheder i

leddene efter primærproduktionen. Hygiejneforordningen indskærper, at primærproducenter

skal træffe passende foranstaltninger, hvilket Fødevarestyrelsen i deres vejledning om kontrol

med hygiejne i primærproduktionen tolker til, at besætningsejeren som minimum skal kunne

redegøre for sine procedurer mundtligt i forhold til at sikre, at produktionen lever op til lovgrundlaget.

I praksis er der ikke krav om, at de tilsynsførende skal gennemgå egenkontrolprocedurer med

besætningsejeren ved hvert kontrolbesøg. En sådan gennemgang finder typisk sted, hvis den

tilsynsførende under kontrolbesøget opdager problematiske forhold. Eller hvis der for eksempel

er tale om systematiske eller gentagne overtrædelser. I sådanne tilfælde bør den tilsynsførende

ifølge Fødevarestyrelsen i Mørkhøj gennemgå besætningsejerens procedurer med ham

mundtligt. Alt efter overtrædelsens karakter og omstændighederne kan den tilsynsførende i

tillæg hertil kræve at få indblik i de journaler, der er krav til, at primærproducenter fører og

opbevarer.

I nogle tilfælde kan det kræves, at besætningsejeren efterfølgende udarbejder skriftlige egenkontrolprocedurer.

I mælkekontrolsager, hvor besætningsejeren ikke følger branchekoden 5 ,

kan der stilles krav om nedskrevne egenkontrolprocedurer. Ved sager om lægemiddelrester i

mælk kan der ligeledes stilles krav om indsendelse af skriftlige egenkontrolprocedurer. Det

samme gælder ved overtrædelser vedrørende hygiejneforhold.

3.5.1 Der er forskelle i sprogbrug vedrørende egenkontrol i primærleddet

Konklusion for afsnittet

Der er i Fødevarestyrelsen forskelle i sprogbrug vedrørende egenkontrol i primærleddet.

Kontrolafdelingerne benytter betegnelsen egenkontrol, mens Fødevarestyrelsen i Mørkhøj

med udgangspunkt i hygiejneforordningerne kalder egenkontrollen i primærleddet for god

hygiejnepraksis. Ofte fremgår ordet egenkontrol ikke direkte af kontrolrapporterne fra kon-

5

En branchekode er en vejledning til, hvordan det kan sikres, at reglerne overholdes. Branchekoden er er udarbejdet

af brancheorganisationerne.

25

More magazines by this user
Similar magazines