Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

trolbesøgene. Revisionsenheden finder, at det gør det svært at identificere, om kontrollen med

egenkontrollen finder sted.

Fødevarestyrelsen i Mørkhøj oplyser, at ordet egenkontrol ikke nødvendigvis skal fremgå af

kontrolrapporten. Ifølge Fødevarestyrelsen i Mørkhøjs terminologi skal det blot fremgå, når

producentens hygiejnepraksis er gennemgået på kontrolbesøget. Revisionsenheden finder, at

der er en risiko for, at kontrolafdelingerne ikke afrapporterer kontrollen med egenkontrol i

overensstemmelse med Fødevarestyrelsen i Mørkhøjs terminologi, da kontrolafdelingerne

benytter en anden terminologi.

En del af forskellene i sprogbrug bunder i, at lovgivningen og de vejledninger, der knytter sig

til lovgivningen, ikke er helt klare på området. Det gælder for eksempel hygiejneforordningen,

der er relativt bredt formuleret, da den skal kunne bruges i samtlige EU-medlemslande.

De brede formuleringer i forordningen stiller krav til, at styrelsen formulerer nogle klare retningslinjer

for, hvordan forordningen tolkes, og hvilke krav der stilles til egenkontrollen og

kontrollen af egenkontrollen på baggrund af bestemmelserne i forordningen.

I 2 artikler i Fødevarestyrelsens interne blad KontrolNyt gennemgår Fødevarestyrelsen i marts

2007 henholdsvis juraen bag egenkontrollen i primærleddet, og hvordan egenkontrollen skal

kontrolleres. Artiklerne er ment som et hjælperedskab til de tilsynsførende på området.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Det er hensigtsmæssigt med præciseringer på området, og præciseringerne fra artiklerne bliver efterfølgende

indarbejdet i de relevante vejledninger.

EU-Kommissionen skal endvidere udarbejde en rapport om erfaringerne med brugen af hygiejneforordningerne.

Rapporten skal indeholde en vurdering af, om der også skal stilles krav

om, at primærproducenter skal dokumentere egenkontrol i samme omfang som fødevarevirksomheder

i efterfølgende omsætningsled. Kommissionen skal afgive rapport til Europa-Parlamentet

og Rådet senest den 20. maj 2009.

3.5.2 Dokumentation i kontrolrapporten af kontrol med egenkontrol er ikke

gennemskuelig

Konklusion for afsnittet

Ud fra kontrolrapporternes bemærkningsfelter er det ikke klart, om der, hvor det er relevant,

finder kontrol med egenkontrol sted ved kontrolbesøg hos producenter i primærleddet. Revisionsenheden

anbefaler, at Fødevarestyrelsen udarbejder retningslinjer for, hvordan kontrollen

med egenkontrollen skal fremgå af kontrolrapporten.

Der er ikke direkte krav til, hvordan det skal dokumenteres i kontrolrapporten, når egenkontrol

hos producenter i primærleddet er kontrolleret. Der er således ingen bestemmelser om, at

26

More magazines by this user
Similar magazines