Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

For at sikre de forvaltningsmæssige krav har Fødevarestyrelsen en række rammetekster,

blandt andet til brug for sanktionsbreve i medicin- og mælkekontrollen. Rammeteksterne indeholder

elementer og formuleringer, der har til formål at sikre god forvaltningspraksis og

ensartethed i sagsbehandlingen. Kontrolafdelingerne anvender rammeteksterne for de pågældende

sanktioner, hvilket Revisionsenheden finder er en medvirkende årsag til, at kravene til

god forvaltningspraksis er efterlevet i de gennemgåede sanktionsbreve.

I mælkekontrolsagerne er der i ét tilfælde klippet et relevant afsnit ud af rammeteksten. Det

drejer sig om en sag, hvor den tilsynsførende udsteder et administrativt bødeforelæg. Det er

uheldigt, da det skaber uklarhed om baggrunden for bødens størrelse. I en anden sag omhandlende

en administrativ bøde i mælkekontrollen, er der ligeledes klippet i rammeteksten, så det

ikke fremgår på hvilken baggrund, bødestørrelsen er fastsat.

4.1.2 Hjemlerne i mælkekontrolsagerne er uensartede

Konklusion for afsnittet

Det fremgår af de udsendte breve, at sanktionerne er hjemlede. Hjemlerne er dog ikke altid de

samme for de samme overtrædelser, hvilket giver et uensartet billede.

Samtlige sager om påbud indeholder en henvisning til fødevarelovens bestemmelse om udstedelse

af påbud. I 2 tilfælde henvises der endvidere til en anden bestemmelse i fødevareloven,

hvilket er unødvendigt. I 2 tilfælde henviser de tilsynsførende til hygiejneforordningen i tillæg

til hjemlen i fødevareloven.

Hvad angår den materielle hjemmel for overtrædelsen, tegner der sig et uensartet billede. Generelt

er overtrædelserne hjemlet i relevant lovgivning, men i 2 tilfælde er der henvist til en

forkert artikel i hygiejneforordningen, da artiklen ikke gælder for primærproducenter. Størstedelen

af sagerne vedrører påbud om egenkontrolprocedurer, og hjemlerne burde derfor være

ens.

Det er ikke konsekvent, om de tilsynsførende henviser til bekendtgørelser eller forordninger

ved overtrædelser af samme karakter. I nogle sager henvises der kun til forordninger, i andre

kun til bekendtgørelser og i andre igen til både forordninger og bekendtgørelser. Der kan henvises

til begge dele, men det ville skabe en mere ensartet sagsbehandling, hvis der var en fælles

praksis.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Fødevarestyrelsen mener, at det aldrig kan være forkert at henvise til relevante hjemler, og det væsentligste

er at sikre, at der netop sker en sådan henvisning.

I tillæg hertil henvises der i 2 af sagerne til forkerte paragraffer i forældede udgaver af fødevareloven

eller bekendtgørelser.

30

More magazines by this user
Similar magazines