Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Ellers fremgår det, at fugleinfluenzaen ikke har resulteret i et underforbrug på aktiviteter, der

knytter sig til antallet af audit i fødevarevirksomheder. Rapporten om prioritering ved kriser

åbner mulighed for en reduktion af målopfyldelsen til 80 %, men Fødevarestyrelsen valgte i

2006 til trods for konstatering af fugleinfluenza at opretholde 100 % målopfyldelse i forhold

til resultatkontrakten.

7.2.2 Resultatkontrakten mangler rum for omprioriteringer

Konklusion for afsnittet

Fødevareregionernes opgaver er for en stor dels vedkommende bundet af Fødevarestyrelsens

resultatkontrakt, hvorfor der ikke levnes meget rum for omprioriteringer af opgaverne i eksempelvis

krisesituationer.

Fødevareregionerne fortalte ved interview, at en stor del af ressourcerne på fødevareområdet

er bundet i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt - svarende til 95-97 % af opgaverne. På veterinærområdet

er en noget mindre del af opgaverne bundet i resultatkontrakten, idet der er

mange ad hoc opgaver.

Bekæmpelse af fugleinfluenza indgår ikke i resultatkontrakten, og da Fødevarestyrelsen arbejder

ud fra en 100 % målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten, levnes der ikke rum for

en omprioritering af de arbejdsopgaver i regionerne, der er omfattet af resultatkontrakten.

Regionerne var derfor i videst muligt omfang nødt til at finde ressourcer til bekæmpelse af

fugleinfluenza uden for resultatkontraktens område. Regionerne nævner, at da områder som

kontrol med mink, strudse- og hjortebesætninger samt biprodukter ikke er en del af resultatkontrakten,

så var det på områder som disse, at de valgte at nedprioritere kontrollen. Denne

prioritering stemmer fint overens med rapporten om prioritering ved kriser.

7.2.3 Trods tilførte ressourcer foretog regionerne omprioriteringer

Konklusion for afsnittet

Fugleinfluenzaen betød et stort arbejdspres i fødevareregionerne, og selvom Fødevarestyrelsen

blev tilført ekstra ressourcer via merbevillinger, var der behov for, at regionerne måtte

prioritere deres arbejdsopgaver. Det skyldes blandt andet, at det var svært at skaffe kvalificerede

medarbejdere.

Revisionsenheden spurgte regionerne, om konstateringen af fugleinfluenza havde indflydelse

på det øvrige kontrolarbejde i regionerne. Regionerne svarer, at fugleinfluenzaen havde indflydelse

blandt andet i de kontrolafdelinger, der har en beredskabsenhed. Her arbejdede medarbejderne

tilknyttet enheden udelukkende med fugleinfluenza. Normalt er medarbejderne i

beredskabsenhederne delt ligeligt mellem beredskabsenheden og kontrolafdelingen. Det bela-

58

More magazines by this user
Similar magazines