Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

stede ifølge regionerne kontrolafdelingerne, at beredskabsenhederne lagde beslag på delemedarbejderne

i perioden.

Kontrolafdelingerne har foretaget en række prioriteringer af opgaver, ligesom visse opgaver

har måttet udskydes. Her skelner regionerne ligesom rapporten om prioritering ved kriser

mellem opgaver, der er nødvendige at udføre, og mindre hastende eller mindre akutte opgaver.

Regionerne nævner eksempelvis, at kontrol med eksportforretninger og transporter blev

opretholdt, mens ikke-akutte opgaver som dyrevelfærdskontrol, medicinkontrol og krydsoverensstemmelseskontrol

blev nedprioriteret. Dyrevelfærdskontrol og medicinkontrol i form af

risikobaserede kontrolbesøg fremgår af prioriteringsrapportens liste over aktiviteter, som rapporten

anbefaler, at regionerne nedprioriterer. Krydsoverensstemmelseskontrol fremgår ligeledes

af rapporten som en aktivitet, der kan nedprioriteres i regionernes veterinære afdelinger.

Regionerne giver udtryk for, at de tilførte økonomiske ressourcer gjorde en forskel, men at det

var svært at få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Fødevareregion Øst oplyser eksempelvis,

at de først var tilstrækkeligt bemandet i august-september 2006. Der blev dog ansat

vikarer, og kontrolafdelingen fik hjælp fra andre afdelinger, medicinrejseholdet mm. Medarbejdersituationen

blev forværret af, at dyrevelfærdsrejseholdet blev oprettet samtidig med

konstateringen af fugleinfluenza, hvilket yderligere trak medarbejdere fra kontrolafdelingerne.

Konklusion for kapitel 7

Konstateringen af fugleinfluenza medførte en nettoudgift for Fødevarestyrelsen på 3,7 mio.

kr., der ikke blev dækket ind af merbevillinger på henholdsvis 13,4 og 0,9 mio. kr. Det betød,

at styrelsen måtte prioritere sine opgaver for at frigive ressourcer til at bekæmpe fugleinfluenzaen.

Prioritering af opgaver relateret til fugleinfluenza resulterede ikke i en reduktion i målsætninger

om at gennemføre et bestemt antal audit i fødevarevirksomheder. En rapport om prioritering

ved kriser åbner mulighed for en reduktion af målopfyldelsen til 80 %, men Fødevarestyrelsen

valgte i 2006 til trods for konstatering af fugleinfluenza at opretholde 100 % målopfyldelse

i forhold til resultatkontrakten. Regionerne måtte dog trods ekstra tilførte ressourcer

foretage en række omprioriteringer af deres opgaver. Det skyldes blandt andet, at det var

svært at skaffe kvalificerede medarbejdere.

Fødevareregionernes opgaver er for en stor dels vedkommende bundet af Fødevarestyrelsens

resultatkontrakt, hvorfor der ikke levnes meget rum for omprioriteringer af opgaverne i eksempelvis

krisesituationer.

59

More magazines by this user
Similar magazines