Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Kontrolafdeling Århus oplyser, at når der ikke i alle projektbeskrivelser er angivet en baggrund for

projektet, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er foretaget en behovsvurdering. Kontrolafdeling

Århus betragter det forhold, at der udarbejdes nye projektbeskrivelser hvert år som dokumentation

for, at der foretages behovsvurdering hvert år.

Kontrolafdeling Ringsted har oplyst, at kontrolafdelingen siden 2003 har styret den regionalt

tilrettelagte prøveudtagning ved anvendelse af faste projekter. Kontrolafdelingen har således

gennemført de samme 9 projekter hvert år siden 2003. Delformålene i 2 af de 9 projekter har

screeningsmæssig karakter, som efter Revisionsenhedens opfattelse mister værdi, når projekterne

er gennemført 4 år i træk. Der er ikke i øvrigt begrundelser, som beskriver behovet for at

gennemføre projekterne, ligesom kontrolafdelingen ikke har beskrevet, hvad behovet har været

for at gentage alle projekterne i 4 år.

I lighed hermed har Fødevareregion Nord oplyst, at der i 2006 ikke var tid til at kikke på nye

projekter. Projekterne i 2006 har derfor været en gentagelse af tidligere projekter. Her er det

heller ikke beskrevet, hvad behovet er for at gentage projekterne.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Der kan være behov for at gentage regionale projekter, da de kan omfatte prøver, der er udtaget

som støtte for kontrollen.

Fødevareregion Øst’s projekter er kørt i forskellige virksomheder eller områder. Det er begrundelsen

for "behovet". Fødevareregion Øst har selv erkendt dette problem og har derfor nedsat en særlig

projektgruppe, som skal holde fokus på denne problemstilling.

Kontrolafdeling Århus foretager systematisk behovsvurdering for regionalt styret kontrol hvert år. For

så vidt angår 2006 er der i februar 2006 afholdt møder, hvor resultaterne af det foregående års projekter

er gennemgået, og på baggrund heraf er der foretaget en vurdering af behovet for videreførelse

af projekterne i 2006. Endvidere er der foretaget en vurdering af behovet for nye projekter i

2006 baseret på de erfaringer og iagttagelser, som de tilsynsførende har gjort i løbet af det forgangne

år.

Revisionsenhedens samlede opfattelse er, at de regionale projekter har været prioriteret lavt i

nogle af kontrolafdelingerne i 2006. Det underbygges af, at der i 2006 kun er taget 76,2 % af

den udmeldte ramme for de regionalt styrede prøver, jf. afsnit 8.2.1. Det betyder samtidig, at

der i nogle kontrolafdelinger ikke har været fokus på, om projekterne omhandler de områder,

hvor der er størst behov eller risiko. De regionale projekter udgør på det mikrobiologiske område

op mod 50 % af prøverne.

Regionerne har ved interview givet udtryk for, at der for fremtidige projekter foretages en

vurdering af behovet. Der skeles til tidligere projekters resultater, og der indhentes ideer fra

de tilsynsførende og andre regioner. Samtidig vil de regionale projekter blive koordineret

kontrolafdelingerne imellem indenfor hver af regionerne eller blive gennemført som fælles

projekter for hele regionen.

66

More magazines by this user
Similar magazines