Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Figuren viser, hvor mange audit kontrolafdelingerne i gennemsnit gennemførte i auditfrekvensgrupperne

i engrosvirksomheder med behandling.

Hver enkelt engrosvirksomhed med behandling får fastsat sit kontrolbehov ud fra en særlig

behovsorienteret vurdering. Vurderingen sker på et fagligt grundlag inden for rammerne af

auditfrekvensvejledningens bestemmelse om, at virksomhederne som minimum skal have én

audit pr. år. I afsnit 10.2. uddybes, hvorledes behovsvurderingen foretages.

Behovsvurderingen betyder, at det antal audit, de enkelte virksomheder skal have, kan ligge

på, over eller under minimumsfrekvensen. Behovsvurderingen springer således rammen for

den risikobasering, hvor de enkelte brancher er inddelt i forskellige auditfrekvensintervaller.

Fødevarestyrelsen har oplyst, at det betyder, at man ikke længere kan måle på, om kontrolafdelingerne

i gennemsnit overholder frekvensintervallerne. Den hidtidige, centralt udmeldte

risikovurdering, der består af inddelingen i frekvensgrupper, er dermed blevet suppleret af en

ny metode til risikovurdering, hvor kontrolafdelingerne fastsætter kontrolbehovet for hver

engrosvirksomhed med behandling.

Fødevarestyrelsen har hvert år siden 2001 haft vanskeligheder med præcist at registrere, hvilke

typer af kontrol der skulle indberettes som audit 23 i gruppen af virksomheder, der skal have

6-8 audit pr. år. Det betød, at nogle kontrolafdelinger i tidligere år havde indberettet, at de i

gennemsnit havde gennemført betydeligt flere audit, end den gældende frekvensvejledning

foreskrev. Revisionsenheden konstaterer på baggrund af figur 3, at ingen kontrolafdelinger i

denne frekvensgruppe ligger over 8 audit i gennemsnit pr. virksomhed, og at Fødevarestyrelsen

derfor i 2006 sikrede sig, at indberetningerne var korrekte og sammenlignelige.

10.2 Dokumenterer kontrolafdelingerne behovsvurderingen i

engrosvirksomheder med behandling?

Når fødevareregionen planlægger antallet af årlige audit i en fødevarevirksomhed, skal det

som nævnt i indledningen til dette kapitel blandt andet ske på baggrund af en konkret vurdering

af den enkelte virksomhed.

Kontrolafdelingerne skal foretage en konkret vurdering af behovet for kontrolbesøg 24 gennemført

som audit i hver enkelt engrosvirksomhed med behandling. De elementer, der skal

indgå i vurderingen af kontrolbehovet, består af 7 faktorer, som kan udgøre en risiko:

23 I perioden 2001-2005 anvendte Fødevarestyrelsen betegnelsen tilsyn.

24 Fra 2006 indførtes med kontrolforordningen 3 begreber, som alle omhandler kontrolbesøg: Audit er kontrol af

virksomhedens system til at overholde reglerne og er således et nyt ord for kontrol af egenkontrol. Tilsyn er

kontrol af, om de faktiske forhold på virksomheden overholder reglerne, men omhandler ikke virksomhedens

egenkontrol. Verifikation er kontrol af, om virksomheden overholder fastsatte krav, hvilket vil sige at efterprøve

om de konstaterede kontrolresultater er i overensstemmelse med lovgivningen eller virksomhedens egenkontrolprogram.

Verifikation er automatisk indbygget både i kontrolbesøg gennemført som audit og i kontrolbesøg

gennemført som tilsyn.

85

More magazines by this user
Similar magazines