Projektfolder (dk) - ICROFS

icrofs.dk

Projektfolder (dk) - ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Økologisk fiskeopdræt

ORAQUA 2007-2010

Det økologiske dambrug Skravad Mølle mellem Viborg og Hobro producerer ca. 8 tons økologiske portionsørreder om

året.

Økologisk Akvakultur

– bindeleddet mellem bæredygtig produktion og kvalitetsprodukter

ICROFS

Den første danske økologiske regnbueørred med det danske røde Ø-mærke kom på markedet i

2005. Der er stigende efterspørgsel efter økologiske ørreder og flere danske dambrugere er under

omlægning til økologisk produktion. Udviklingen af den økologiske ørredproduktion i Danmark er

imidlertid blevet hæmmet af et meget stramt nationalt regelsæt for økologisk fiskeopdræt.

Formålet med forskningsprojektet omfatter de mest kritiske områder i krydsfeltet mellem foder,

økologisk fiskeopdræt og forbrugeren. Den primære fokus er rettet mod foder til økologisk fiskeopdræt,

hvor fiskemel delvis erstattes af bæredygtige økologiske planteproteiner.


Den globale produktion af fisk i akvakultur udgør

ca. 50 millioner tons om året. Det kommercielle

fiskeri udgør ca. 95 millioner tons, hvoraf fisk til

human konsum udgør ca. 60 millioner tons. Heraf

kan beregnes, at ca. 45 % af de konsumerede fisk

produceres i akvakultur. FAO har anslået, at efterspørgslen

efter opdrættede fisk vil stige med yderligere

ca. 40 millioner tons i år 2030. Stigningstakten

indenfor akvakultur er således den højeste inden

for alle animalske fødevaresektorer på grund af den

øgede efterspørgsel efter fiskeprodukter i kombination

med faldet i det kommercielle fiskeri.

I dansk akvakultur produceres ca. 40.000 tons regnbueørreder

og ca. 2.000 tons ål om året. Den økologiske

produktion omfatter kun regnbueørreder, som

udgør ca. 1 % af den totale produktion.

Bæredygtig økologisk fiskefoder

Fiskefoder er en af de vigtigste faktorer i akvakultur-produktionen.

Det forudses imidlertid, at den

globale ekspansion inden for akvakultur vil føre til

mangel på fiskemel og fiskeolie. En del fiskefodertyper,

herunder også de økologiske, indeholder p.t.

mere end 50 % fiskemel. Det er således nødvendigt

at udforske alternative strategier for fremtidens

fiskefoder. De grundlæggende principper i økologisk

opdræt tilskynder imidlertid til udvikling af foder,

som ikke er afhængig af havets bestande af fisk.

Det kunne være nærliggende at anvende fiskeudsmid

og fiskeaffald som alternative ingredienser

i foder til økologiske fisk, men dette er i konflikt

med den danske miljølovgivning på grund af det

høje fosforindhold. Delvis substitution af fiskemel og

fiskeolie med økologisk planteprotein og planteolie

synes således at være et relevant alternativ.

Proteinindhold i økologiske

planteafgrøder

Projektets primære fokus er rettet mod behovet for

konkurrencedygtige, økologisk producerede planteafgrøder

med højt proteinindhold. Idet planteafgrøder

generelt har et lavere proteinindhold end

fiskemel, rummer dette også muligheden for at

koncentrere proteinfraktionen i eksisterende prote-

Formålene med ORAQUA projektet er

at undersøge

tilgængeligheden af relevante økologisk producerede

planteafgrøder med højt protein

indhold

effekten af de økologiske proteinkilder på

vækst og fordøjelighed i regnbueørred

effekten af de økologiske planteafgrøder på

spisekvaliteten

effekten af de økologiske planteafgrøder på

sundhed og velfærd hos opdrætsfisk

optimering af produktionen ved casestudier

af økologiske produktionssystemer

inkilder, som har en relevant aminosyreprofil i forhold

til fiskemel. Således er f. eks. planteafgrøderne

ærter, raps og lupin blevet forarbejdet og de resulterende

proteinfraktioner er hævet til henholdsvis 72

%, 37 % and 55 %. Til sammenligning indeholder

fiskemel 70–72 % protein. Det danske regelsæt

for økologisk akvakultur produktion fastsætter, at

anvendt fiskemel til økologisk opdræt skal stamme

fra bæredygtige fiskebestande.

Der fremstilles og testes eksperimentelle forsøgsdiæter,

der er baseret på optimerede foderrecepter.

I modsætning til almindeligt fiskefoder, er det ikke

tilladt at tilsætte kunstige aminosyrer med henblik

på optimering af aminosyreprofilen i foder til økologiske

fisk.

Fiskevækst, velfærd og sundhed

Kvaliteten af de økologiske foderdiæter undersøges

med hensyn til fordøjelighed og næringsstof-tilgængelighed.

Desuden undersøges fiskenes vækst og

sundhed udtrykt ved:

Foderkonvertering


Specifik vækstrate

Sundheds- og velfærdsstatus

Der udføres casestudier med henblik på optimering

af de eksisterende produktionssystemer. Undersøgelserne

omfatter også forsøg med udvalgte eksperimentelle

fodertyper under dambrugsforhold samt

overvågning af den generelle sundhed og velfærdstilstand

hos opdrætsfiskene.

Sundhedstilstand i den økologiske

produktion

De økologiske fisks sundhedstilstand kan imidlertid

blive påvirket af den ændrede fodersammensætning.

Således kan erstatning af fiskemel med

planteprotein medføre underskud af visse essentielle

Varmrøget økologisk ørred med rosinkompot.

næringsstoffer som aminosyrer og vitaminer, idet

optimering med kunstige aminosyrer ikke er tilladt

i foder til økologiske fisk. Endvidere kan et højt

indhold af planteprotein fremkalde skader på fordøjelsessystemet.

Det er afgørende for den økologiske

opdrætter at være opmærksom på potentielle

sygdomsrisici, idet det danske regelsæt for økologisk

akvakultur-produktion kun tillader en antibiotikabehandling

i et fuldt produktionsforløb, d.v.s. fra

fiskene indsættes på dambruget, ved ca. 25 g/stk.,

og frem til slagtetidspunktet. Det er således vigtigt,

at der i den daglige driftspraksis tages særligt

hensyn til fiskevelfærd og herunder forebyggelse af

sygdomme ved f. eks. vaccination af fiskene.

Kvaliteten af slutproduktet til forbrugeren undersøges

i forhold til udvalgte forsøgsfodertyper. Disse

undersøgelser omfatter objektive sensoriske og

biokemiske analyser af fiskekødet med henblik på

bedømmelse af spisekvaliteten.

Projektet har således fokus på belysning af konkrete

problemstillinger med henblik på udvikling af et

bæredygtigt økologisk fiskeopdræt I Danmark.


Økologisk fiskeopdræt

– bindeleddet mellem bæredygtig produktion og kvalitetsprodukter

(ORAQUA 2007-2010)

Projektleder

Seniorrådgiver Alfred Jokumsen,

Danmarks Tekniske Universitet,

Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Akvakultur, Nordsøen Forskerpark,

P.O. Box 101, 9850 Hirtshals.

E-mail: ajo@aqua.dtu.dk.

Projektdeltagere

Peter B. Jessen og Jørgen Holm, BioMar A/S

John Kold og Hanne T. Pedersen, Teknologisk Institut,

Center for Proces Innovation

Inger Dalsgaard, Henrik Hauch Nielsen,

Lone Madsen, Grethe Hyldig, Charlotte Munch

Jacobsen og Flemming Jessen, Danmarks Tekniske

Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer

Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur

Om ICROFS

Publikationer

Jokumsen, A. (2006): Gennembrud for økologiske

fisk. Økologisk Jordbrug, 366.

Jokumsen, A. (2006): Vidensyntese om økologisk

fiskeopdræt. Nyhedsbrev fra FØJO, august 2006.

www.icrofs.org

Jokumsen, A., Larsen, V.J., Dalsgaard, I., Nielsen,

H.H., Jessen, P. og Kold, J.: (2006): Økologisk

Fiskeopdræt. Vidensyntese om udviklingsmuligheder

indenfor økologisk fiskeopdræt i Danmark.

FØJO rapport nr. 21, 2006. Redaktør: A. Jokumsen.

110 sider.

Jokumsen, A. (2008): Flere økologiske fisk. Økologisk

Jordbrug, 405.

Links

Projektets hjemmeside: www.oraqua.elr.dk/uk;

www.eco-aquafish.dk

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)

er et ”center uden mure”, hvor forskningen udføres i et tværfagligt samarbejde mellem

forskergrupper ved forskellige institutioner. Centeret er en udvidelse af det tidligere

forskningscenter FØJO, som regeringen i 2008 besluttede at give et internationalt mandat

og en international bestyrelse.

Hovedformålet for ICROFS er at koordinere og overvåge den internationale forskning

inden for økologiske fødevare- og jordbrugssystemer med henblik på at opnå optimalt

udbytte af de tildelte forskningsmidler. Derudover er det ICROFS’ mål at igangsætte

forskning og skabe udbredelse af forskningsresultaterne gennem støtte til og formidling

af forskning af høj kvalitet og international standard.

Yderligere information på www.icrofs.org

ICROFS

More magazines by this user
Similar magazines