Udvidelse af svineproduktion på Skovsmindevej 18 - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Udvidelse af svineproduktion på Skovsmindevej 18 - Naturstyrelsen

Udvidelse af svineproduktionen Skovsmindevej 18

Debat oplæg

8GYLGHOVH DI VYLQHSURGXNWLRQ Sn 6NRYVPLQGHYHM

,QGKROG

,QGOHGQLQJ

(MHQGRPPHQV SURGXNWLRQ

2PJLYHOVHUQH

6DJHQV YLGHUH IRUO¡E

Skovsmindevej 18.

Dette debatoplæg er Århus Am ts oplæg til en offentlig debat om muligheder og vilkår for

udvidelse af svineproduktionen Skovsm indevej 18, Ø. Alling, 8963 Auning.

Ejendom m en ligger i Sønderhald Kom m une. Ansøger ønsker en svineproduktion

354,7 dyreenheder (DE) slagtesvin Skovsm indevej18.

%DJJUXQG

Hvis en husdyrproduktion udvides til m ere end 250 DE skal der udarbejdes et

regionplantillæg m ed en tilhørende Yurdering af Yirkninger Pilj øet - en såkaldt VVMredegørelse.

Se Sam lebekendtgørelsen, under Planloven, bilag 1.

VVM-redegørelsen skal beskrive konsekvenserne for m iljøet, og et tillæg til regionplanen

skal fastlægge de overordnede ram m er for udvidelse af produktionen. VVM-redegørelsen

skal beskrive de konsekvenser, som produktionen kan få for beboerne i nærheden, for

grundvandet, vandløb, søer og havet og for naturen i om rådet.

Form ålet m ed at offentliggøre dette debatoplæg er at indkalde ideer og forslag til

em ner, der bør indgå i det kom mende planlægningsarbejde, herunder i VVMredegørelsen.

6S¡UJVPnO

Side 1 af 6

· Hvordan vil svineproduktionen virke natur og m iljø? Det skal blandt andet vurderes

i forhold til de m ål, der er opstillet i regionplanen?

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-regionplan/nm-rp2005c/nm-rp2005/...

22-11-2006


Udvidelse af svineproduktionen Skovsmindevej 18

· Vil der væ re væ sentlige gener for de om kringboende i området i form af lugt, støj og

trafik?

· Vil overskuddet af næ ringsstofferne kvæ lstof og fosfor udbringningsarealerne

virke søer, fjorde og kyst?

· Vil udvaskning af kvæ lstof virke grundvandet?

· Vil am m oniakfordam pningen fra produktionen virke naturområderne i næ rheden?

· Hvordan kan de eventuelle virkninger af de om kringboende og af natur og m ilj ø i

om rådet afhj æ lpes?

(MHQGRPPHQV SURGXNWLRQ

Svineproduktion Skovsmindevej 18.

Ansøger har siden 2001 drevet en slagtesvineproduktion ejendom m ene

Skovsm indevej 18 i Sønderhald Kom m une og Nørreled 14 i Rosenholm Kom m une.

Ved samdriftens begyndelse var der en slagtesvineproduktion 5.500 slagtesvin

(151,6 DE) Skovsm indevej 18 og 3.900 slagtesvin (107,5 DE) Nørreled 14. Det

giver sam m enlagt en produktion 9.400 slagtesvin, hvilket svarer til 259 (DE). I det

den samlede produktion de to ejendom m e overstiger 250 DE ved sam driften, er der

krav om udarbejdelse af regionplantillæ g m ed VVM-redegørelse.

Siden sam driftens begyndelse i 2001 er der foretaget udvidelse af produktionen i to

om gange Skovsm indevej 18. Svineproduktionen er således i dag 8.964 slagtesvin

svarende til 247,2DE Skovm indevej 18.

Ansøger planlæ gger endvidere at flytte hele slagtesvineproduktionen Nørreled 14 til

Skovm indevej 18, således at den frem tidige produktion bliver i alt 12.415 slagtesvin

svarende til 354,7 DE.

Produktionsudvidelsen, som VVM-redegørelsen vil om handle, er opstillet skem aet

nedenfor.

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-regionplan/nm-rp2005c/nm-rp2005/...

Side 2 af 6

22-11-2006


Udvidelse af svineproduktionen Skovsmindevej 18

¢¡¤£¦¥¨§©¤¢

Slagtesvin, Skovsm indevej

18

¡©¤¡©¨§ ¥

¦©£

£¡¨

¥¨©

¥¡¤£¦¥¨§ ¢

¡

¢¡¤£¨¦©£

¢ ¥¡¤£¦¥¨§

5.500 (30-100 kg)/ 151,6 12.415 (30-102 kg)/ 354,7

Slagtesvin, Nørreled 14 3.900 (30-100kg)/ 107,5 0/ 0

¥¨§ £

¨

Eftersom det planlæ gges at flytte hele slagtesvineproduktionen til Skovsmindevej 18, er

det kun om givelserne til denne ejendom , der nedenfor vil blive beskrevet.

Der er blevet opført en ny stald, hvoraf første halvdel 490 m 2 blev opført i 2003 og

anden halvdel også 490 m 2 i 2004. Stalden frem står som en sam m enhæ ngende

bygning i dag. I forbindelse m ed flytning af de 3.900 slagtesvin fra Nørreled 14 til

Skovsm indevej 18 planlæ gges det at opføre en stald ca. 750 m 2 . Stalden vil blive

bygget sam m en med den nybyggede stald.


Afstanden fra den planlagte stald til den næ rmeste nabobeboelse er ca. 75 m eter. Den

ansøgte placering af stalden kræ ver Sønderhald Kom m unes godkendelse. Sønderhald

Kommune udarbejdede i 2003 en m iljøgodkendelse for ejendom m en Skovsm indevej 18.

I forbindelse med den planlagte produktionsudvidelse ejendom m en skal kommunen

udarbejde et tillæ g til m iljøgodkendelsen fra 2003. Den ansøgte placering af stalden vil

blive behandlet i tillæ gget til m iljøgodkendelsen.

Det ansøgte husdyrhold 354,2 DE vil producere ca. 6.480 m 3 gylle.

Opbevaringskapaciteten til den ansøgte drift bliver i alt 5.130 m 3 fordelt 4.200 m 3

gyllebeholder henholdsvis Skovsm indevej 18 og Nørreled 14, 600 m 3 under stalde og

330 m 3 lejet opbevaringskapacitet. I alt svarer det til, at det er m uligt at opbevare en

produktion af gylle i 9,5 m åneder med den ansøgte drift. Derm ed opfyldes af kravet om

mindst 9 m åneders opbevaringskapacitet.

En produktion 354,7 DE kræ ver et udbringningsareal 253 ha. Til produktionen er

der i alt 255 ha til udspredning af husdyrgødning, fordelt 122 ha ejet og 32 ha

forpagtet jord sam t 101 ha m ed aftaler om udbringning.

Arealkravet til 354,2 DE er 151,8 ha udbringningsareal, herunder brak og perm anent

græ s. 101,7 ha skal væ re til rådighed den ejendom , hvor husdyrproduktionen finder

sted. Til ejendom men hører 73 ha. Herudover ejes 56 ha anden ejendom og der er

32 ha forpagtede arealer. Arealkravet til den ansøgte produktion er således endnu ikke

opfyldt. Arealkravet skal væ re opfyldt før produktionsudvidelsen kan finde sted. Det

planlæ gges derfor at få mere jord lagt under Skovsm indevej 18.

Transporter til og fra ejendom men Skovsmindevej 18 vil stige fra ca. 450 til ca. 570.

Heraf stiger antallet af transporter med husdyrgødning fra ca. 280 til ca. 400 svarende

til en stigning fra ca. 5 hele dage til 7 hele dage om året. Antallet af transporter med vil

forblive uæ ndret ca. 170. Ved flytning af svineproduktionen fra Nørreled 14 til

Skovsm indevej 18 nedbringes det totale antal af transporter ved Nørreled 14 m ed ca.

300.

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-regionplan/nm-rp2005c/nm-rp2005/...

¤


¤


Side 3 af 6

22-11-2006


Udvidelse af svineproduktionen Skovsmindevej 18

2PJLYHOVHUQH

Indkørsel til Skovsmindevej 18.

Skovsm indevej 18 ligger ca. 1 km syd for landsbyen Øster Alling og ca. 5 km sydvest for

Auning. Afstand til næ rmeste nabobeboelse er ca. 75 m eter både fra næ rmeste hjørne

af den nybyggede stald og den planlagte forlæ ngelse af stalden.

Oversigtskort. Klik kortet for flere detaljer.

De fleste udbringningsarealer ligger samlet om kring ejendom m en. Desuden ligger et

ejet areal ved Tårup nord for Auning og et ejet areal mod syd ved Skørring.

Udbringningsarealerne afvander alle til Randers Fjord/ Hevring Bugt, der er om fattet af

international naturbeskyttelse.

Ud over et antal vandhuller, ligger der ingen naturområder om fattet af

naturbeskyttelseslovens § 3 inden for en radius af 1 km fra ejendom m en.

I en afstand af ca. 2,5 km fra ejendom men ligger de næ rmeste eng-, mose- og

overdrevsarealer om fattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-regionplan/nm-rp2005c/nm-rp2005/...

Side 4 af 6

22-11-2006


Udvidelse af svineproduktionen Skovsmindevej 18

Udbringningsarealerne ligger ifølge Regionplanen hovedsageligt uden for områder m ed

sæ rlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for nitratfølsom me om råder (NFO).

0XOLJH NRQVHNYHQVHU IRU RPJLYHOVHUQH

En husdyrproduktion af denne størrelse kan m edføre lugt- og støvgener, lugtgener fra

gylletankene og i kortere perioder fra gylletransport og -udbringning. Desuden vil der

væ re støj og lugt fra transporter til og fra gården af dyr, foder og gylle.

Produktion, håndtering og bortskaffelse af gødningen kan m edføre forøget afstrømning

eller udvaskning af kvæ lstof og fosfor til vandløb, fjord og havet eller næ rliggende

naturom råder. Der er ligeledes risiko for nedsivning af nitrat til grundvandet.

Naturom råderne kan desuden få en forøget tilførsel af kvæ lstof gennem luften, da en del

af kvæ lstoffet i husdyrgødningen vil fordam pe som am moniak, der vil afsæ ttes omkring

ejendom m en og næ rliggende arealer.

6DJHQV YLGHUH IRUO¡E

Århus Am t indkalder med offentliggørelse af dette debatoplæ g forslag og idéer til det

forestående planlæ gningsarbejde for den ansøgte svineproduktion Skovsm indevej

18, 8963 Auning. Am tet skal have bem æ rkningerne senest

RQVGDJ GHQ PDM

Herefter vil am tet tage stilling til, om der skal udarbejdes et regionplantillæ g m ed VVMredegørelse,

og i givet fald, hvilke rammer og vilkår for produktionen, der skal stilles. Et

eventuelt forslag til regionplantillæ g vil blive udsendt i offentlig høring i en periode 8

uger. Am tsrådet vil derefter tage stilling til, om det kan vedtages endeligt. Herefter er

der 4 ugers klagefrist.

Sideløbende herm ed vil Sønderhald Kom m une udarbejde et forslag til et tillæ g til

miljøgodkendelsen fra 2003, som vil blive offentliggjort sammen m ed forslaget til

regionplantillæ gget.

¨¤


N a t u r o g Mi l j ø

Ly se n g Al l é 1

8 2 7 0 H ø j b j e r g

Fa x : 8 9 4 4 6 9 8 2 e l l e r

e - m a i l : n m @a g . a a a . d k

Fo r a t k u n n e i n d g å i d e t v i d e r e p l a n l æ g n i n g s -

a r b e j d e s k a l i d é e r o g f o r s l a g v æ r e a m t e t i h æ n d e se n e s t

¨

¢

År h u s Am t

N a t u r - o g Mi l j ø

Le n e G. An d e r s e n

t l f . 8 9 4 4 6 3 8 8

&RS\ULJKW cUKXV $PW

¤

Mr k . 8 - 5 0 - 7 4 7 - 1 - 0 5 .

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-regionplan/nm-rp2005c/nm-rp2005/...

Side 5 af 6

22-11-2006


Udvidelse af svineproduktionen Skovsmindevej 18

$UWLNOHQ NDQ ILQGHV Sn VLGHQ KWWS ZZZ DDD GN DDD QP UHJLRQSODQ VNRYVPLQGHYHM

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-regionplan/nm-rp2005c/nm-rp2005/...

Side 6 af 6

22-11-2006

More magazines by this user
Similar magazines