BILAG 4: Drift af ØS INDSIGT - Region Nordjylland

rn.dk

BILAG 4: Drift af ØS INDSIGT - Region Nordjylland

BILAG 4: Drift af ØS INDSIGT

– en beskrivelse af nuværende totaldrift i form af krav og ønsker

Det totale driftsansvar omfatter ydelsen serverdrift

Resumé af hovedpunkter og krav

Total serverdrift af ØS INDSIGT omfatter alle ydelser til sikring af, at ØS INDSIGT systemet dagligt er i normal

drift i Region Nordjylland. Dette betyder:

• Systemets funktionalitet og data kan anvendes af brugere i Region Nordjylland via klient

programmel installeret på disse brugeres udstyr, blot det er opkoblet på Region

Nordjyllands netværk.

• Systemets systemkommunikation med andre systemer og servere, som systemet kræver

integrationer med, er i normal drift.

• Fysiske servere, basisprogrammel, softwareprodukter og applikationsprogrammel, som

beskrevet i bilag yy – ”Nuværende konfigurationsbeskrivelse” er velkonfigureret i logiske

serverkomponenter, disse er veltunet og i normal og sikker drift i tilbudsgiverens

driftscenter på én og samme lokalitet.

• Den af tilbudsgiveren leverede fiberbaserede forbindelse til Region Nordjyllands fiber

netværk er i normal drift.

• Tilbudsgiveren modtager brugerhenvendelser vedrørende funktionelle fejl og

performance problemer og genetablerer normal drift inden for rammerne af en aftalt

serviceaftale. Heri indgår også fejl, som kan henføres til evt. underleverandør af

kommunikationsforbindelsen til RN og til tilbudsgiver. I alle tilfælde har tilbudsgiveren

ansvaret for, at normal drift genetableres, som aftalt i serviceaftalen.

• Tilbudsgiveren overvåger selv logiske såvel som fysiske servere, processer herpå, deres

interne kommunikation og kommunikationen med integrerede systemer (i egen server

ende) og med slutbrugernes klienter samt fiber forbindelsen. I denne overvågning

håndterer tilbudsgiveren afvigelser fra normal drift f.eks. funktionelle fejl og performance

problemer og genetablerer normal drift inden for rammerne af en aftalt serviceaftale. Heri

indgår også fejl, som kan henføres til evt. underleverandør af

kommunikationsforbindelsen til RN og til EG. I alle tilfælde har driftstilbudsgiveren

ansvaret for at normal drift genetableres som aftalt i serviceaftalen.

• Tilbudsgiver afholder statusmøder med Region Nordjylland som aftalt i serviceaftalen og

er forpligtet til forud herfor at have afholdt tilsvarende møde med EG A/S. På disse

statusmøder og i det bagvedliggende samarbejde er tilbudsgiveren forpligtet til at foreslå

løsninger på drifts- og kapacitetsproblemer og har ret til at fremsætte forslag til

videreudvikling i forbindelse med kommende systemudvikling.

• Alle driftsdiscipliner og især nedenfor nævnte skal håndteres på professionelt niveau efter

gængse normer.

De vigtigste driftsdiscipliner i ydelsen serverdrift

Konfigurationshåndtering (Configuration Management)

Udstyr (Hardware)

Programmel

Fiberforbindelse

Øvrige elementer – f.eks. andre forbindelser krævet af integrationer

Se også bilag yy

(Heri indgår fysisk konfigurations håndtering og logisk konfigurationshåndtering – i planlægning,

leverings og drift faser efter en dokumenteret projektmodel for konfigurationsstyring).


Kontrakter og aftaler

Konfigurationens fysiske tilslutning til Region Nordjyllands infrastruktur

Maskinstue

Netværk

Øvrige fysiske tilslutninger

Konfigurationens kommunikationsstruktur

Konfigurationens interne kommunikation

Kommunikation med slutbrugerudstyr

Kommunikation med Region Nordjyllands infrastruktur

Kommunikation med Region Nordjyllands applikationssystemer

Kommunikation med eksterne infrastrukturer og systemer

Vilkår for driftsansvar og samarbejde

Vilkår for service og vedligehold

Vilkår for ydelsens etablering

Vilkår for udførelse af driftsdisciplinerne

Nb! Vilkår omhandler generelt: kvalitet, opgaveansvar, dokumentation,

kontraktforhold og samarbejdsrelationer – såvel hovedleverandøren som kontrakter

og aftaler med underleverandører kan indgå – ITIL termer: SLA, ULA)

Installationshåndtering (Installation Management)

Installation

Test

Igangsætning i produktion

Ændringshåndtering

Aftalte og dokumenterede procedurer skal følges for enhver ændring af produktionsmiljøets

maskinel, netværk, programmel og til ændringen knyttede ændringer af data. I det følgende er det

kun ændringer leveret fra EG vedr. ØS INDSIGT systemet og program produkterne nævnt i bilag

3, der omtales.

Tilbudsgiveren afholder møder med EG om systemets vedligeholdelse og udbygning.

Pr. ændring (hasterettelse, opdatering, nye komponenter,…) modtager tilbudsgiveren en

installationsvejledning og et sæt af filer til download. Tilbudsgiveren planlægger, koordinerer og

implementerer dernæst ændringens igangsætning i produktion, så dette sker i aftalt forløb med

alle interessenter, med fall back sikring og med sikkerhed for at alle driftsdiscipliner forinden er

ajourført med ændringen og forankret hos tilbudsgiverens driftspersonale.

Bemærk! Driftsleverandøren bør kunne dokumentere kendskab med drift af økonomisystemer og

beskrive den uddannelsesplan, tilbudsgiveren vil gennemføre til sikring af personalets ØS

INDSIGT kendskab, WebSphere kendskab og DB2 kendskab.

Håndtering af fejl og problemer (Problem Management)

Aftalte og dokumenterede procedurer skal følges.

Registrering af fejl og problemer, reetablering af normal drift efter rammer angivet i serviceaftale

(kan være ved rettelse eller midlertidig omgåelse med efterfølgende rettelse), statistisk

bearbejdning og forslag til vedvarende forbedringer.

Udføres i samarbejde med EG (for ØS INDSIGT med omgivelser) og med RN og evt.

underleverandør af fiberforbindelse.


Operationel håndtering

Proaktiv overvågning af alle elementer der indgår i produktionsmiljøet og dets forbindelse med

omverdenen. Hvis fejl og performance problemer altid opdages ved brugerhenvendelser har

tilbudsgiveren ikke opfyldt kravet om at være proaktiv. Modsat, hvis tilbudsgiveren altid er den,

der underretter interessenterne om fejl og performance problemer ud fra den foretagne

overvågning taler vi om proaktiv overvågning. Tilbudsgiveren kan oplyse hvilke alarmer, der

indgår og hvor der overvåges direkte af personale og hvordan. På statusmøder kan fejlsituationer

behandles og graden af proaktivitet bestemmes. Dog forudsat standardiseret registrering og

kommunikation med brugerne udføres.

Backup, restore og recovery

I afbrydelser og fejl i normal drift skal tilbudsgiveren dokumentere, at backuptagning

transaktionslogning m.v. udføres, så data kan reetableres på ”point in time” recovery niveau, sagt

med andre ord, Region Nordjyllands brugere kan højest opleve at miste data i den sidst udførte

uafsluttede transaktion.

Da sammenhørende data er lagret i såvel data base som i filsystemer skal backuptagningen

ligeledes kunne dokumenterer at data i de forskellige lagringsprodukter bevarer deres integritet

på ”point in time” recovery niveau efter restore i de forskellige recovery situationer.

Tilsvarende skal relationer til integrerede systemer være dokumenteret.

Disaster recovery, som f.eks. er reetablering efter en fysisk servers totale sammenbrud med

fremskaffelse af hardware og genetablering af alt serverens indhold af programel og data skal

være dokumenteret, helst med angivelse af maskimale reetableringstider.

Backup for fiberforbindelsen til Region Nordjylland skal være beskrevet.

Se i øvrigt punkt 5.2

Sikkerhed

Tilbudsgiveren skal dokumenterer at sikkerheden i driftsløsningen etableres på mindst samme

niveau som p.t. Dette omfatter sikkerhed på fysisk niveau, i den øvrige driftsmæssige infrastruktur

og i driftspersonalets håndtering og brugernes systemanvendelse. Tilbudsgiveren må påregne

samarbejde med E.G.Datainform for at kunne leve op til dette krav. Alene netværksmæssigt, med

DMZ zone og firewalls mellem Region Nordjyllands netværk og tilbudsgiverens netværk, er der

tale om så komplicerede forhold, at de kun kan løses som en del af implementeringen. Evt.

betaling i dette samarbejde samt andre steder i implementeringsforløbet, hvor lignende forhold

gør sig gældende er Region Nordjylland uvedkommende.

Håndtering af performance og udstyrskapacitet

Tilbudsgiveren overvåger konfigurationen og udfører løbende tuning af servernes hardware

kapaciteter (f.eks. cpu, ram, i-o-overførelse, disklagre), af softwarekomponenterne (f.eks.

Windows Server, WebSphere og DB2 inklusiv nødvendige indeks).

Dette kræver tilbudsgiveren samarbejder med EG.

Tilbudsgiveren foreslår evt. udbygningsløsninger på statusmøder med Region Nordjylland, hvor

forslag bl.a. sammenlignes med faktiske brugeroplysninger.

Rapportering og statestik

Tilbudsgiveren udfører uden ekstra betaling efterspurgte ad hoc udtræk som nærmere aftalt i

serviceaftalen.

Integrationer

Silkeborg Data Lønsystem

Region Nordjyllands SAS baserede data warehouse.

CPR-Data fra RN.


CVR-Data fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen

TrueLink for tovejs faktura trafik og udbetalinger til NemKonnto

Til Server i Region Nordjylland for udbetalinger der ikke anvender NemKonto

PBS vedr. debitorer

Indkøbs Lager System i RN.

KMD via RN

Navision i RN vedrørende faktura (Sygehus Apoteket)

Tilbudsgiveren må påregne samarbejde med E.G.Datainform for at kunne leve op til kravet om

integrationers drift. Kravet kan først dokumenteres opfyldt som en del af implementeringen. Evt.

betaling i dette samarbejde samt andre steder i implementeringsforløbet, hvor lignende forhold

gør sig gældende er Region Nordjylland uvedkommende.

Nuværende konfigurationsbeskrivelse

Web server / batch server:

Basis software

o Windows 2003 SP2

o IBM Websphere Application server Express 5.1.1.16

o McAfee virus

o TSM backup

- Applikationssoftware

o ØS2000 Web

o ØS2000 batch

Region Nordjylland

Webserver:

- Basis software

o Windows 2003 SP2

o IBM Websphere Application server Express 6.1.0.13

o McAfee virus

o TSM backup

- Applikationssoftware

o ØS2000 Web

Batchserver:

- Basis software

o Windows 2000 SP4

o McAfee virus

o TSM backup

- Applikationssoftware

o ØS2000 Batch

Testserver:

- Basis software

o Windows 2000 SP4

o IBM Websphere Application server Express 6.1.0.13

o McAfee virus

o TSM backup


- Applikationssoftware

o ØS2000 Web

o ØS2000 Batch

Database server:

- Basis software

o Windows 2003 SP2

o IBM DB2 Workgroup Server edition 8.1.16

o McAfee virus

o TSM Backup

- Databaseinstanser

o Nordjyllands Amt - produktion

o Region Nord – production

o Region Nord – test

- Filarkiv til ØS2000

More magazines by this user
Similar magazines