Fakta om produktion af energi fra dansk træ - HedeDanmark

hededanmark.dk

Fakta om produktion af energi fra dansk træ - HedeDanmark

Fakta om produktion af energi fra dansk træ

Produktion af træ er nem at styre

Træ og anden biomasse dannes på grundlag af

solenergi, og modsat olie og kul sker det på overskuelig

tid – produktionen kan styres og planlægges.

Den overvejende del produceres ved udtynding i yngre

bevoksninger, hvor det i praksis sker ved at fælde 10-

30 pct. af træerne, så der kan blive plads til, at

træerne kan udvikle sig. Træerne, der fældes, udnyttes

til flis, hvis de er små, og til byggeri m.v., hvis de

er større. Produktionen er bæredygtig, og denne

udtynding har altid foregået i de danske skove.

Materialet er tidligere blevet anvendt til noget andet,

bl.a. brænde.

Generelt er skovene i Europa sikret til fremtiden

gennem en effektiv regulering og lovgivning.

Produktion af ny vedmasse er langt større end det

nuværende forbrug.

Vigtig bidragyder til den vedvarende energi

Træ udgør allerede i dag en vigtig vedvarende

ressource i energiproduktionen svarende til cirka en

tredjedel af den samlede vedvarende energi. Mere

end eksempelvis energi fra vindmøller.

1000

800

600

400

200

0

864

122

Træ er en vigtig

vedvarende energikilde (PJ)

41 22

Kilde: Energistyrelsen, 2008

”Træ” omfatter: Flis, træpiller, brænde, træaffald

Anvendelsesmuligheder er dog i dag begrænsede, og

eksempelvis har de decentrale kraftvarmeværker ikke

frit brændselsvalg.

Potientiale i energi fra regulære skovarealer

Den direkte produktion af træ fra skovene er på cirka 8

PJ svarende til cirka 1 million kubikmeter træ. Flis

udgør den største del af energiproduktionen. Udover

at forsyne Danmark med energi fra træ forsyner

skovene industrien med træ. Ved bearbejdningen

heraf produceres der restprodukter som træaffald og

træpiller, der kan anvendes til energiformål

Flis fra skove 6 PJ

Brændeproduktion 2 PJ

Kilde: Danmarks Statistik, 2008

Eksperter fra forskningsinstitutioner vurderer

imidlertid, at der er et endnu større potentiale og

mange uudnyttede energiressourcer i skovene. KU Life

vurderer, at der er et potentiale på 23 PJ i skovene i

2010-2019. Et tal som kan vokse til over 50 PJ i 2050.

Også potentiale uden for skovene

Der produceres også flis og brænde i småskove, det

åbne landskab, byerne, energipil m.v. Der hersker

usikkerhed om størrelsen af denne produktion, men

HedeDanmark, som er den største distributør inden

for området, vurderer, at der alene til flis produceres

cirka 3,5 PJ uden for skovene. Potentialet fra disse

områder og ved øget produktion af bl.a. energipil

vurderes at være 5-6 gange større (ca. 21 PJ) end det

nuværende niveau.

Stort vækstpotentiale – træ større end vind

Udnyttes dette potentiale, kan produktionen af træbaseret

energi altså øges med over 30 PJ inden for de

nærmeste år svarende til mere, end hvad der i 2008

blev produceret af energi fra vindmøller.

Træ kan skabe vigtige arbejdspladser

Den direkte produktion af flis fra skove til kraftværker

eller varmeværker beskæftiger medarbejdere

svarende til cirka 550 årsværk. Derudover er der

naturligvis ansatte på de værker, der brænder

energien og følgeerhverv, f.eks. kedelproduktion. En

tredobling af den nuværende produktion vil kunne

betyde cirka 1.000 flere arbejdspladser.

Side 1 af 2


Fakta om nogle af branchens væsentlige aktører:

HedeDanmark a/s er Danmarks største selskab inden for udvikling og levering af

serviceydelser til skove, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne.

HedeDanmark har cirka 1.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og havde i 2009 en

omsætning på knap 1,1 mia. kroner opnået gennem samhandel med kunder og

leverandører i mere end 40 lande. HedeDanmark er Danmarks største leverandør af

biomasse fra skov til danske kraftværker og varmeværker. Læs mere på

www.hededanmark.dk.

Kontakt: HedeDanmark a/s, divisionsdirektør Steen Riber.

Tlf.: 21 47 02 98. Mail svr@hededanmark.dk

De Danske Skovdyrkerforeninger er koordinerende organ for 7 lokale, selvstændige

skovdyrkerforeninger, der repræsenterer cirka en tredjedel af Danmarks skovejere svarende

til op mod 6.000 medlemmer. Foreningerne er tilsammen involveret i driften af 75.000 ha

skov. Herudover samarbejder DDS med både kommunale og private virksomheder om

pasning af grønne arealer. Læs mere på www.skovdyrkerne.dk

Kontakt: De Danske Skovdyrkerforeninger, sekretariatsleder Per Hilbert. Tlf. 40 98 42 66.

Mail: phi@skovdyrkerne.dk

Dansk Skovforening er brancheorganisation for en række private og offentlige skovejere

og herunder privatpersoner, selskaber, fonde og kommuner. Desuden er en række

personer, virksomheder og organisationer der ikke ejer skov, medlemmer. Dansk

Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og

faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Læs mere på

www.skovforeningen.dk

Kontakt: Dansk Skovforening, direktør Jan Søndergaard.

Tlf.: 40 20 05 97. Mail js@skovforeningen.dk

BAT-kartellet er en faglig samarbejdsorganisation for otte LO-forbund med medlemmer i

bygge- og anlægsbranchen, træ- og møbelindustrien samt skoven. De otte medlemsforbund

er 3F, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk El-forbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og

Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund. BAT repræsenterer

via de otte forbund ca. 130.000 erhvervsaktive medlemmer. BAT koordinerer og

repræsenterer medlemsforbundenes interesser nationalt og internationalt på følgende

områder: Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, boligpolitiske spørgsmål, medbestemmelse,

arbejdsmiljø m.m. Læs mere på www.batkartellet.dk

Kontakt: BAT-kartellet, økonom Camilla Vakgaard

Tlf.: 22 28 89 29 Mail: camilla.vakgaard@batkartellet.dk

Side 2 af 2

Similar magazines