Videnskabelig Årsberetning 2005 - Glostrup Hospital

glostruphospital.dk

Videnskabelig Årsberetning 2005 - Glostrup Hospital

Videnskabelig Årsberetning 2005


3 |

4 |

8 |

10 |

12 |

13 |

14 |

15 |

20 |

21 |

22 |

24 |

24 |

26 |

27 |

28 |

29 |

32 |

33 |

36 |

36 |

37 |

38 |

Forord

Basal forskning i hjernens folkesygdom

Selektiv perfusion af midterste hjernearterie MCA

Øget forskning med fokus på ældresygdomme

Arbejdsmedicinsk Klinik

Børneafdelingen

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Geriatrisk/reumatologisk afd. B

Gynækologisk/obstetrisk afd. G

Kirurgisk afd. D

Klinisk Biokemisk afd.

Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling

Klinisk Fysiologisk/nuklearmedicinsk afd.

Klinisk Neurofysiologisk afd.

Kæbekirurgisk afd. Z

Medicinsk afd. M

Neurokirurgisk afd. H

Neurologisk afd. N

Operations- og anæstesiologisk afd. Y

Ortopædkirurgisk afd. A

Psykiatrisk Center og Tandlægeklinikken

Radiologisk afd.


På tærsklen til Region Hovedstaden

På tærsklen til Region Hovedstaden

står Amtssygehuset i Glostrup vel

rustet som universitetshospital og

forskningsinstitution. Det fremgår

på overbevisende måde af sygehusets

Videnskabelige Årsberetning

for 2005.

Forskning og udvikling er omdrejningspunktet

for sygehusvæsenets virksomhed. Gennem

disse aktiviteter genereres den nye viden og

indsigt, som er forudsætningen for, at den eksponentielle

vækst i behandlingsmulighederne

med stadigt forbedrede behandlingsresultater

for en lang række sygdomme kan fortsætte til

gavn for patienterne og sundhedstilstanden i

befolkningen.

Beretningen anskueliggør, at året 2005 har

været et fremragende år for forsknings- og

udviklingsaktiviteterne ved sygehuset. Bibliografien

over artikler, afhandlinger og anden

publicerende virksomhed er lang, og et betydeligt

antal publikationer offentliggjort i

internationalt anerkendte tidsskrifter viser, at

meget

af forskningen ligger på et højt internationalt

niveau.

Det er glædeligt at konstatere, at næsten alle

kliniske afdelinger er forskningsaktive i større

eller mindre omfang. Spændvidden er stor.

Der findes afdelinger og specialer, hvor forskningen

har rod i en lang, kontinuerlig forskningstradition

og kultur. Disse afdelinger er

karakteriseret ved anerkendte forskergrupper

og stærke individuelle forskere med et etableret

internationalt netværk og en omfattende

videnskabelig produktion, som er imponerende

og afgørende for sygehusets placering

i det

videnskabelige landskab. Lige så bemærkelsesværdigt

er det imidlertid, at en række afdelinger

med en knap så fremtrædende forskningsmæssig

profil synes godt på vej til at opbygge

bæredygtige og slagkraftige forskningsmiljøer.

Også på anden vis har forskningen ved

Amtssygehuset i Glostrup medvind. I erkendelse

af at den patientnære forskning bliver stadig

tættere forbundet til grundforskningen, er

der et stigende behov for at samle de

sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer med

henblik på at føre kundskaber og viden fra

klinikken til laboratoriet og tilbage igen. For at

imødegå denne udfordring ansøgte Sygehusdirektionen

i 2004 Københavns Amt om økonomiske

midler til at etablere en integreret og

dedikeret forskningsenhed - Forskerparken -

ved sygehuset. Pengene blev frigivet i 2005,

og alt tyder på, at Forskerparken kan tages i

brug i september 2006. Virkeliggørelsen af

denne Forskerpark er et markant gennembrud

i bestræbelserne på at gøre sygehuset til et

sundhedsfagligt kundskabscentrum med

udgangspunkt i vore spidskompetencer og vil

medvirke til at fastholde og udbygge sygehusets

fremtrædende position på det forskningsmæssige

landkort – både regionalt, nationalt

og internationalt.

En anden betydningsfuld milepæl for sygehusets

forskning og forskningsmiljøerne var, at

LundbeckFonden i efteråret 2005 besluttede

at tildele et af i alt tre centre for neuroforskning

til en gruppe af forskere ved Amtssygehuset

i Glostrup med professor Jes Olesen i spidsen.

Bevillingen på 30 mio. kr. over en

5-årig periode er givet til et ”LundbeckFondcenter

for Neurovaskulær Signalering (LU-

CENS).” Centret består af seks samarbejdende

forskergrupper, og de eksperimentelle forskningsaktiviteter

vil blive gennemført i Forskerparken,

der således allerede fra åbningsdagen

vil blive taget i anvendelse af en stor gruppe

forskere. Tildelingen af LundbeckFondcentret

må ses som en anerkendelse af den fremragende

forskningsindsats inden for neuroområdet,

der finder sted på sygehuset. To af de tre

artikler om sygehusets forskning, der indgår i

årsberetningen, omhandler aktiviteterne omkring

centret.

I 2005 kunne sygehuset besætte flere nye forskerstillinger

herunder et professorat i geriatri.

I den anledning har vi bedt den nye professor

om at skrive den tredje artikel, som handler

om forskning med fokus på ældresygdomme.

I forbindelse med præsentationen af rapporten:

”Status for sundhedsforskningen i den

kommende Region Hovedstaden” udtalte formanden

for Forberedelsesudvalget i Region

Hovedstaden, amtsborgmester Vibeke Storm

Rasmussen, at Hovedstadsregionen også fremover

skal være Danmarks vækstlokomotiv indenfor

forskning. Amtssygehuset i Glostrup

står stærkt og er parat til at yde sit bidrag til,

at lokomotivet får fremdrift.

Sygehusdirektionen

Amtssygehuset i Glostrup | 3


Professor, dr.med. Jes Olesen

Lundbeckfondcentret for Neurovaskulær Signalering (LUCENS)

Basal forskning i

hjernens folkesygdomme

Lundbeckfondcentret for Neurovaskulær

Signalering - kaldet “LUCENS”

Lundbeckfonden har for årene 2006-2010 bevilliget 30

millioner kroner til et Center for Neurovaskulær Signalering

(LUCENS) på Glostrup Amtssygehus. Centret består

af seks samarbejdende grupper (fig. 1). Gruppelederne

er Jes Olesen (leder af hele Centret) (migræne), Lars

Edvinsson (apopleksi), Michael Larsen (øjne), Henrik

Lublin (skizofreni), Martin Lauritzen (funktion, meta

bolisme, flow) og Henrik Larsson (MR).

Den intensiverede eksperimentelle forskning, der skal

udføres i Lundbeckfondcentrets regi, vil blive lokaliseret

i helt nyindrettede laboratorier, hvortil Københavns

Amt har doneret 20 millioner kroner. Der bliver også

oprettet en dyrestald til mindre dyr, mens mere komplicerede

dyreforsøg og dyreforsøg på større arter skal udføres

i samarbejde med eksterne partnere.

University of

Trondheim,

Norway

Humboldt

University,

Berlin, Germany

Neurovascular

signaling and

Eye disease

Royal School

of Veterinary and

Agricultural

Science, Denmark

University of

Lund, Sweden

Advanced MR

Function, Flow,

Metabolism

The Danish

University of

Pharmaceutical

Sciences

Neurovascular

signaling and

Migraine

University of

Washington

Seattle, USA

Basic

Neuroscience

Faculty of

Health

Fig. 1 De fire sygdomsorienterede temaer afbildes yderst. I centrum er de to

basale funktioner – nemlig dyreeksperimentel og MR-baseret vurdering af

sammenhængen mellem funktion, flow og metabolisme. Stjernerne uden

om figuren viser nogle af de vigtigste eksterne samarbejdspartnere. Det

forventes, at det eksterne samarbejde vil blive yderligere styrket og udvidet

i løbet af projektet.

4 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Neurovaskulær Signalering

Ved Neurovaskulær Signalering forstås det meget

komplicerede samspil mellem nerver og

blodkar. Hjernens arterier forsynes med sympatiske

og parasympatiske nerver samt følenerver,

som løber via nervus trigenimus. Disse

nerver indeholder forskellige signalstoffer, der

frigøres af nerveimpulser og derefter virker på

receptorer i karrenes glatte muskelceller eller i

karrenes glatte inderside (endotelet) (fig. 2).

De mindste tilførende blodkar, arteriolerne, regulerer

modstanden i hjernens kredsløb og bestemmer

blodgennemstrømningen. Arteriolerne

befinder sig inde i hjernevævet og har ingen

eller kun ringe nerveforsyning. Deres

diameter reguleres derfor af aktivitet og stofskifte

i hjernecellerne og de deraf følgende

ændringer i den væske, der ligger rundt om

blodkarrene og mellem nervecellerne.

Lundbeckfondcentret vil studere regulationsmekanismerne

både i arterier og i arterioler. I

det følgende gennemgås de seks delprojekter,

der indgår i Lundbeckfondcentrets planlagte

fremtidige aktiviteter.

Neurovaskulære migrænemekanismer

Ti procent af den voksne danske befolkning

har migræne. Anfaldene er ofte voldsomme

og medfører sygefravær, og dette, i forbindelse

med sygdommens store forekomst, gør, at migræne

koster 27 milliarder euro om året i

Europa og 2 milliarder kroner om året i Danmark

i direkte og indirekte sundhedsudgifter.

Dansk forskning står bag opdagelsen af mekanismer,

som netop nu udnyttes af mange multinationale

medicinalfirmaer til at udvikle ny

migrænemedicin. Det er Lundbeckfondcentrets

plan at fortsætte denne udvikling og derved

afdække flere basale migrænemekanismer

samt om muligt at dokumentere, at sådanne

mekanismer kan føre til ny medicinudvikling.

En metode, der tidligere har vist sig succesfuld,

er at studere stoffers evne til at udløse hovedpine

hos normale og hos migrænepatienter. På

denne måde har vi tidligere påvist, at signalstofferne

Nitrogen Oxid (NO) og Calcitonin

gen-relateret peptid (CGRP) kan udløse migræne,

og at deres antagonister er effektive i

behandling af migræneanfald.

Der udføres for tiden parallelt dyreforsøg for

at undersøge de mere basale mekanismer,

hvorved disse stoffer udløser migrænen. Der

er tale om at påvise forekomsten i væv ved

hjælp af PCR-reaktion og western blotting.

Den anatomiske lokalisation påvises ved hjælp

af in situ hybridisering og immunohistokemi

samt autoradiografi. I in vitro farmakologiske

studier undersøges isolerede blodkars reaktioner

dels i karbade, dels i en perfusionsmodel,

og endelig undersøges effekten på hjernehinder

og hjernens cirkulation i en såkaldt lukket

kranievinduemodel hos rotter. Hos mennesket

undersøges stofferne ved hjælp af

single photon emision computerised tomography

(SPECT), MR, ultralydsmålinger af arteriernes

strømningshastighed og -diameter

samt hovedpinescore.

De ionkanaler, der i første omgang bliver undersøgt,

er ATP-følsomme kaliumkanaler (KATP)

samt kalciumfølsomme kaliumkanaler (BKCa).

Her drejer det sig udelukkende om dyreeksperimentel

udforskning af kanalernes lokalisation

og funktion, idet der ikke er anvendelige stoffer

til mennesket. Peptid-signalstofferne PACAP,

Superior cervical ggl.

PG

ATP

NA, NPY

Signalstoffer

CGRP, SP

NOS, NKA

PACAP

VIP, PHM og tre prostanoider undersøges både

dyreeksperimentelt og humant.

En af Lundbeckfondcentrets store forcer er, at

den basale forskning bliver styrket, så både klinisk

og basal forskning findes på højt niveau

inden for samme forskningsgruppe. Resultater

opnået ved den ene type forskning kan derfor

meget hurtigt omsættes til forskning af en anden

type som beskrevet oven for. Denne såkaldte

translationsforskning er for tiden internationalt

højt prioriteret og i fokus i alle centres

projekter.

Apopleksi

En lang række stoffer til apopleksi har i dyremodeller

haft en glimrende virkning, men har

svigtet hos patienter. Professor Lars Edvinsson,

leder af apopleksiforskningen i Lundbeckfondcentret,

har for flere år siden vist, at dyrkning

af glatte muskelceller fra hjernens blodkar

medfører opregulering af endothelinreceptoren.

Det samme sker i forbindelse med eksperimentel

apopleksi. Receptoren virker sammentrækkende

på hjernens blodkar, og hvis en sådan

sammentrækkende receptor øges

Trigeminal ggl..

ACh, NOS

VIP, P HM

Endothelin, NOS

Sphenopalatine ggl.

Otic ggl.

PACAP, helodermin,

helospectin

histamin

* * * * * *

*

* * * * * *

* *

*

* * *

* * * * * * *

* * * *

* *

* *

*

* * * * * *

*

*

*

* * * * * * *

* *

* * * * * *

*

* *

* * * * *

* *

* *

* *

* *

* *

*

* *

* *

*

* * *

* *

* * *

* * *

* *

* *

*

*

*

* * * *

* * * * * * * *

*

* * * * * *

* * * * * *

*

* *

* * * *

* * * * *

* **

* * *

* * * *

*

Fig. 2 Billedet viser en af hjernens pulsårer med de tre forskellige former for nerveforsyning: Det sympatiske

nervesystem fra ganglion cervicale superior, det parasympatiske nervesystem fra ganglion sphenopalatimum

og oticum og de trigeminale sensoriske nervefibre fra ganglion nervi trigemini. For hver af de tre typer

innervation vises ligeledes de vigtigste signalstoffer, som indeholdes i nervetrådene. Endelig vises to stoffer,

som dannes i arteriens endotel – dvs. glatte indvendige beklædninger.

BK

Amtssygehuset i Glostrup | 5


voldsomt, må det antages, at der er en betydelig

risiko for nedsat blodgennemstrømning.

Det kræver dog en yderligere karakterisering

af receptoropreguleringen og de mekanismer,

der betinger opreguleringen, at påvise.

Endvidere ønskes det fastslået, hvordan opregulerede

receptorer igen kan nedreguleres.

Her samler interessen sig om proteinkinaser,

og hvorvidt hæmning af proteinkinaser kan

være en mulig behandling til apopleksi. Adskillige

receptorer virker på samme proteinkinase,

der igen kan udøve mange forskellige virkninger

inde i cellen (fig. 3).

Intracellulære transkriptionsfaktorer kan ligeledes

vise sig at være involveret, og hæmningen

af sådanne faktorer er også et muligt nyt behandlingsprincip.

Første led i den intracellulære

signaltransduktion er som regel øget produktion

af cykliske nukleotider. Disse nedbrydes

igen af en lang række af intracellulære enzymer

kaldet fosfodiesteraser.

Kortlægningen af fosfodiesteraser i hjernen og

hjernehindernes blodkar er yderligere en gren i

centrets apopleksiforskning. Der vil også blive

foretaget undersøgelser på blodkar indsamlet

fra afdøde apopleksipatienter for at karakterisere

de præcise ændringer, der forekommer

ved apopleksi hos mennesket. Hvis ovennævnte

forskning påviser nye lovende behandlingsprincipper,

kan disse afprøves i små studier hos

et begrænset antal patienter. Senere har centret

så kapacitet til at indgå i store multicenterundersøgelser

i fase 3.

Skizofreni

Ved skizofreni er aktiveringen af forskellige

hjernedele påvirket. En sådan aktivering kan

studeres med funktionel MRI (fMRI). Hos unge

med nydiagnostiseret skizofreni vil aktiveringsmønstre

blive undersøgt og sammenlignet

med hjernens elektriske aktivitet.

Nethindesygdomme

Øjenforskningen vil fokusere på de sygdomme,

der rammer nethinden. Hypotesen er her,

at en hæmning af nethinden ved injektion i

glaslegemet kan hæmme udviklingen af diabetisk

nethindesygdom i en eksperimentel rottemodel

(fig. 4). I andre rottemodeller undersøges,

om forskellige neuroprotektive stoffer har

effekt på degeneration i retina. Dette vil være

en model af såkaldt senil macula degeneration,

som er den hyppigste årsag til synssvækkelse

hos ældre. Det er muligt at måle på

mennesker med atraumatiske, optiske metoder,

der er så nøjagtige, at man kan måle de

forskellige lag i nethinden.

Fordelen ved deltagelse i Lundbeckfondcentret

er, at øjenforskning og neuroforskning kan udveksle

både ideer og metoder. Signalstoffers

effekt på det retinale kredsløb kan som nævnt

undersøges med meget stor nøjagtighed og

ganske uden gener for patienterne og kan være

en udmærket model for, hvordan de samme

stoffer virker på hjernens blodgennemstrømning.

Hjerneaktivitet, hjerneblodgennemstrømning

og hjernemetabolisme

Det er aktiviteten i nerveceller og gliaceller, der

er bestemmende for diameteren af de intracerebrale

arterioler og dermed vævsperfusionen.

Dele af koblingen mellem funktion og flow

er blevet klarlagt bl.a. af professor Martin

Lauritzen, der leder denne gren af LUCENS. I

fig. 5 vises en model af de cellulære elementer,

der er involveret i et sådant regulationssystem.

Nyere undersøgelser har vist, at aktivitetsafhængig

øgning af hjernens blodgennemstrømning

er uafhængig af aktionspotentialerne.

A.

VA 0.2

T = +500 µm

p = 9.0 e-7 cm/s

B.

VA 0.3

T = 400 µm

p = 9.0 e-7 cm/s

Fig. 3 Mange forskellige receptorer på cellens overflade kan aktiveres af forskellige

signalstoffer. Dette medfører dannelse af cykliske nukleotider eller giver øget

kalciumindhold i cellen. De cykliske nukleotider fosforylerer proteinkinaser, i dette

tilfælde mitrogenaktiveret proteinkinase (MAPK). Denne kinase aktiverer igen en

eller flere transskriptionsfaktorer, som virker på en genpromotor og udløser dannelsen

af forskellige substanser i cellen.

Fig. 4 Kortlægning af tykkelsen af nethinden før (A) og en uge efter (B) intravitrial

injektion af triamcinolone acetonide 4 mg til en patient med diabetesbetinget

maculaødem. Reduktion af blodretinabarrierepermibiliteten var ledsaget af signifikant

reduktion af maculaødemet (hvid og rød farvekode) og

af maksimumtykkelsen af retina (T).

6 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Andre studier tyder på, at det såkaldte BOLDkontrastsignal

(blood-oxygen-level-dependent

= BOLD) er uafhængigt af aktionspotentialer

men tæt knyttet til synaptisk aktivitet i dendritterne.

Man vil modulere dette system og foretage

måling af såvel aktionspotentialer som flow og

stofskifte. Disinhibition af cerebellar cortex kan

f.eks. fremkaldes af GAB A-receptorantagonister.

Det er også muligt at hæmme hjernefunktionen

ved at lædere den modsatte hemisfære

og så observere ændringer i aktivitet,

flow og metabolisme. Endelig kan aktiviteten

stimuleres ved at aktivere interneuroner, men

dette kræver en betydelig metodeudvikling.

Human neurovaskulær signalering og farmakologi

evalueret ved avancerede MR-teknikker

BOLD-signalet er generelt accepteret som et

udtryk for hæmodynamiske ændringer, der reflekterer

cerebral aktivitet. Det er imidlertid

uklart, hvordan dette signal korrelerer til hjernens

elektriske aktivitet. Vi vil derfor studere

sammenhængen mellem BOLD-signalet og

evokerede potentialer (EP) samt måle hjernens

regionale blodgennemstrømning (rCBF). Når

disse sammenhænge er fastlagt, vil man farmakologisk

modulere systemerne f.eks. ved

at give en GAB A-agonist. Hjernens regionale

blodgennemstrømning og funktionel aktivering

er målemetoder, som allerede fungerer

optimalt på vores tre teslaskannere (fig. 6).

Synsnervebetændelse, også kaldet opticus

neuritis (ON), er en inflammatorisk læsion i

synsnerven oftest i forbindelse med multipel

sclerose. ON giver stærk synssvækkelse grænsende

til blindhed, men forandringerne er som

regel næsten fuldstændig reversible. I denne

naturlige model er det derfor muligt at studere

fMRI under restitutionsfasen efter ON.

Ud over disse undersøgelser på hjernevævet er

det muligt at studere hjernens store blodkar

med MR-angiografi (MRA). Et såkaldt insert

gradiant coil-system vil tillade målingen på

langt mindre blodkar. Man kan formentlig opnå

en opløselighed ned på cirka 10 microns i

humane studier. Lundbeckfondcentret har allerede

etableret aftaler om at blive et af de første

centre, der får det nye udstyr stillet til rådighed.

Hermed åbnes for præcise studier hos

mennesket af vasoaktive stoffers effekt på små

arterier.

Som det ses, er Lundbeckfondcentrets forskning

rettet mod mekanismer, der ser ud til at

have så stor betydning i sygdomspatogenesen,

at de kan tjene som mål for udvikling af ny

medicin til folkesygdomme som migræne,

slagtilfælde, blindhed og skizofreni.

Summary

The Lundbeck Foundations Centre for Neurovascular

Signaling brings together research

groups based in the different departments of

the Clinical Neuroscience Centre of Glostrup

Hospital. The main emphasis is on basic

research done in new, top modern laboratory

facilities. This basic research is combined with

existing and future human research. The close

geographical approximity and the combination

of basic and clinical research under the same

leadership provide optimal possibilities for

translational research. We expect that this

research will lead to new understanding of

migraine, stroke, schizophrenia and blindness.

Fig. 5 Model af neurovaskulær signalering i hjernen. Inputsystemet vises i blåt,

interneuroner i gult og efferente neuroner i rødt. I midten en arteriole i rødt.

Diameteren af arteriolen reguleres i overensstemmelse med stofskiftets behov

ved hjælp af meget fint mærkende mekanismer. Her spiller den synaptiske

aktivitet en afgørende rolle.

Fig. 6 Til venstre vises en MR-optagelse af hjernens regionale blodgennemstrømning.

Bemærk at der er tale om en ganske god rummelig opløselighed, idet man

tydeligt ser lavt flow i hvid substans og højt flow i cortex cerebri. Metoden er udviklet

af en af ansøgerne (HL). Til højre ses en fMRI-optagelse af en patient med

hjernesvulst. Bemærk den tydelige aktivering af håndens område i forbindelse med

håndbevægelser. Denne metode, til at kortlægge placeringen af det motoriske område,

hjælper neurokirurgerne til at foretage en mere komplet fjernelse af tumorvæv,

end det ellers ville være muligt, uden at man ødelægger det vigtige motoriske

område.

Amtssygehuset i Glostrup | 7


Professor i neurokirurgi Jens Astrup

Ny dyremodel til neurokirurgi

Selektiv perfusion af midterste hjernearterie MCA

Forsøg med rotter

I denne eksperimentelle model kan blodforsyningen

i den midterste hjernearterie (arteria

cerebri media – MCA) erstattes af saltvand

gennem et særligt konstrueret mikrokateter.

Modellen er under udvikling i samarbejde med

forskningslaborant Gunilla Gidö på Hjerneforskningslaboratoriet

på Wallenbergs Neurocentrum

i Lund i Sverige.

Modellen er udviklet med det formål at etablere

en eksperimentel forskningsmodel, som er

relevant for den endovaskulære behandling af

aneurysmer og andre karmisdannelser i hjernen.

Den eksperimentelle model og den kliniske

endovaskulære behandling har det til fælles,

at et kateter indføres i en hjernearterie og på

den måde ’giver adgang til’ arteriens forsyningsområde

i hjernen.

Dette kan udnyttes til at teste neurotrope og

neuroprotektive farmaka under f.eks. midlertidig

aflukning af hjernearterien som led i behandlingen

af aneurysmet. Modellen kan derfor

siges at være translationel forstået på den

måde, at resultater fra modellen kan overføres

til videre testning i klinikken.

En ny model

Modellen er en videreudvikling af ’filamentmodellen’.

I denne model indføres en cirka 300 µ

(cirka 1/3 mm) nylontråd i arteria carotis interna

og videre frem, således at filamentet udfylder

8 | Videnskabelig Årsberetning 2005


arterien og glider forbi afgangen af den midterste

hjernearterie og lukker for denne. Herved

udvikles et iskæmisk infarkt i MCA’s forsyningsområde

i hjernen.

I den nye model er filamentet erstattet af et

mikrokateter på 250-300 µ smeltet til i enden

og forsynet med små sidehuller. Kateteret

føres op gennem carotis og passerer forbi

MCA-afgangen og videre frem til stop og

indkiling (figur 1). Kateteret lukker af for blodforsyningen

til MCA dels ’forlæns’ fra carotis,

dels ’baglæns’ fra anterior. Ved at perfundere

gennem kateteret løber perfusionen ud gennem

sidehullerne i kateteret og videre ud i

MCA. Dette er f.eks. vist ved at perfundere

med Ewans Blue (figur 2). På den måde erstattes

blodforsyningen i MCA med en perfusion.

Hidtil har vi anvendt isoton saltvand for at udvikle

modellen, men alle kombinationer af perfusionsvæsker

og tilsætninger af farmaka kan i

princippet anvendes med eksperimentelt og terapeutisk

formål.

Modellen er et led i Lundbeckfondcentret for

Neurovaskulær Signalering, og det er hensigten

at etablere den i Forskerpark Glostrup.

Figur 2 viser farvning med Ewans Blue af MCA’s forsyningsområde

som dokumentation for selektiv perfusion af MCA.

Figur 1 viser mikrokateterets placering i carotis interna

og frem til indkiling i anterior på rotten.

Amtssygehuset i Glostrup | 9


Aldrings- og Osteoporoseforskning

Øget forskning med

fokus på ældresygdomme

I 2005 blev Peter Schwarz ansat som

klinisk professor i geriatri med henblik på

at styrke den geriatriske forskning på

Amtssygehuset.

I Danmark og i de øvrige OECD-lande forventes hver tredje borger i år 2030 at være over 60 år, hvilket var en

medvirkende årsag til, at FN udnævnte 1999 til internationalt ældreår. I år 2000 udkom Københavns Amts

Ældreplan som naturlig opfølgning på ældreåret. Ældreplanen er dels beskrivende og analyserende, dels

visionsskabende på ældreområdet i forhold til demografi og behandlingen af området ældre og sygdom samt

ældre og rehabilitering. En række områder fremhæves som særlige kommende indsatsområder, bl.a. sygdomsområder

som apopleksia cerebri, demens og osteoporose.

Geriatrisk/reumatologisk afd. B har gennem

mange år været en af landets største geriatriske

afdelinger, rummende bred klinisk kompetence

i behandler- og plejegruppen inden

for en række af netop de specielle indsatsområder,

Københavns Amts Ældreplan udpeger.

Forskningsmæssigt har der i de seneste år

været beskedne muligheder for at nå et internationalt

højt niveau sideløbende med det

kliniske arbejde.

Forskningscenter for

Aldring og Osteoporose

I 2005 blev Peter Schwarz ansat som klinisk

professor i geriatri med henblik på at styrke

den geriatriske forskning på Amtssygehuset.

Med dette tiltag, tillige med etableringen af

Forskerpark Glostrup, blev der åbnet mulighed

for at etablere et egentligt Forskningscenter

for Aldring og Osteoporose.

Forskningscenter for Aldring og Osteoporose

vil fokusere på forskning inden for områderne

forebyggelse og rehabilitering og basalforskning

inden for knoglealdring og klinisk osteoporoseforskning.

Når det bliver muligt, vil disse

aktiviteter samles umiddelbart omkring Forskerpark

Glostrup med henblik på at opnå den

største synergieffekt med hospitalets øvrige

forskningscentre. Desuden:

10 | Videnskabelig Årsberetning 2005


- Er der i den nuværende opbyggende fase

etableret et ph.d.- og MTV-forskningsprojekt

omkring faldforebyggelse og intervention.

Læge Ane Bonnerup Vind har modtaget de

nødvendige økonomiske ressourcer til, i samarbejde

med bl.a. ergo- og fysioterapeuter, at

randomisere nye faldpatienter til faldudredning

og eventuelt efterfølgende interventionsbehandling.

- Fokuseres der i samarbejde med Glostrupundersøgelserne

i den næstkommende cohorteundersøgelse

også på området osteoporose

sammen med velkendte områder som hjertekarsygdom,

metabolisk syndrom m.m. Det ventes,

at de nye informationer fra spørgeskemaer

sammen med kliniske og biokemiske undersøgelser

vil kunne give yderligere viden omkring

aldring og osteoporose.

- Ventes rehabilitering efter apopleksia cerebri

– med fokus på det vigtige vitamin D, der er

en vigtig neurovaskulær stimulator – påbegyndt

i 2006.

Den basalvidenskabelige forskning

Den vigtige basalvidenskabelige forskning, der

er grundlaget for videreudvikling af den kliniske

forskning, foretages i dag i samarbejde med

forskere fra Klinisk Biokemisk afd., Hvidovre

Hospital, Center for Molekylær Cardiologi på

Rigshospitalet, Department of Endocrinology

and Hypertension, Brigham and Womens

Hospital, Boston, USA og en forskergruppe

ved Milano Universitet. Følgende forskningsprojekter

er på nuværende tidspunkt igangsat:

- I samarbejde med KBA, Hvidovre Hospital

foretages undersøgelser af P2X7-receptorens

medvirken i udviklingen af osteoporose.

- I samarbejde med forskergrupper på Rigshospitalet,

i Milano og Boston arbejdes med forståelsen

af calciumreceptorens betydning for

udvikling af calciummetabolisk sygdom og

osteoporose.

- I samarbejde med flere af ovennævnte grupper,

ortopædkirurgisk afd. her på hospitalet og

industrielle partnere er flere basalvidenskabelige

og kliniske projekter under udarbejdelse.

Internationalt forskningssamarbejde

Københavns Universitet har derudover indledt

et samarbejde med syv førende universiteter i

forskningssamarbejdet: International Alliance

of Research Universities (IARU). Samarbejdet

har deltagelse af Australian National University,

ETH Zürich, National University of Singapore,

Peking University, University of California, Berkeley,

University of Cambridge, University of

Oxford, The University of Tokyo og Yale University.

I arbejdet omkring forskningsområdet

Ageing and Health vil professor Peter Schwarz

deltage i opbygningen af samarbejdet. Allerede

i slutningen af 2006 ventes den første internationale

Ageing and Health-workshop

mellem de otte universiteter afviklet.

Geriatrisk/reumatologisk afd. har med ovenstående

arbejde taget hul på første del af

skabelsen af en international forskningsgruppe

inden for området aldring og osteoporose.

Amtssygehuset i Glostrup | 11


Arbejdsmedicinsk Klinik

Overordnede forskningsområder

Arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet

Computerarbejde

Indeklima

Psykosocialt arbejdsmiljø og sygefravær

Stress, udbrændthed og depression

Videnskabelige medarbejdere

I 2005: 2 års eksternt finansieret og 0.5 års internt finansieret

VIP-tid, i alt 2.5 års VIP-tid til forskning samt 2 Ph.d-studerende

i 2005.

Publikationer i 2005

Originale videnskabelige publikationer

1. Bonde JP, Mikkelsen S, Andersen JH, Fallentin N, Baelum J,

Svend sen SW, Thomsen JF, Frost P, Kaergaard A; PRIM Health

Study Group. Understanding work related musculoskeletal pain:

does repetitive work cause stress symptoms? Occup Environ Med

2005; 62: 41-8.

2. Lassen CF, Mikkelsen S, Kryger AI, Andersen JH. Risk factors for

persistent elbow, forearm and hand pain among computer

workers. Scand J Work Environ Health 2005; 31:122-31.

3. Andersen JH, Vilstrup I, Brandt LP, Lassen CF, Kryger AI, Overgaard

E, Mikkelsen S. Activity-based registration of computer use in

epidemiological studies. Ugeskr Laeger 2005; 167: 1377.

4. Lassen CF. Computer work and development of pain and

disorders in elbow, forearm, wrist and hand. PhD Thesis.

Copenhagen 2005.

5. Brauer C. The sick building syndrome revisited. PhD Thesis.

Copenhagen 2005.

6. Meyer HW, Jensen KA, Nielsen KF, Kildesø J, Norn S, Permin H,

Poulsen LK, Malling HJ, Gravesen S, Gyntelberg F. Double blind

placebo controlled exposure to moulds: Exposure system and

clinical results. A project under the Danish Moulds in Buildings

programme (DAMIB). Indoor Air 2005; 15 Suppl 10: 73-80.

7. Meyer HW, Würtz H , Suadicani P , Valbjørn O, Sigsgaard T ,

Gyntelberg F. Moulds in floor dust and building-related symptoms

among adolescent school children: A problem for boys only? In

door Air 2005; 15 Suppl 10: 17-24.

8. Ebbehøj NE, Meyer HW, Würtz H, Suadicani P, Valbjørn O,

Sigsgaard T, Gyntelberg F. Moulds in floor dust, building-related

symptoms, and lung function among male and female school

teachers. Indoor Air 2005; 15 Suppl 10: 7-16.

9. Wurtz H, Sigsgaard T, Valbjørn O, Doekes G, Meyer HW. The

dustfall collector – a simple passive tool for long-term collection

of airborne dust: a project under the Danish Mould in Buildings

program (DAMIB). Indoor Air 2005; 15 Suppl 9: 33-40.

10. Brauer C, Kolstad H, Orbaek P, Mikkelsen S. No consistent risk

factor pattern for symptoms related to the sick building syndrome:

a prospective population based study. Int Arch Occup Environ

Health. DOI: 10.1007/s00420-005-0074-3.

11. Brauer C, Kolstad H, Orbaek P, Mikkelsen S. The sick building

syndrome: a chicken and egg situation? Int Arch Occup Environ

Health. DOI: 10.1007/s00420-005-0075-2.

12 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Børneafdelingen

Overordnede forskningsområder

Publikationer i 2005

Diabetes mellitus hos børn og unge

Den videnskabelige produktion har i perioden hovedsageligt været

koncentreret omkring epidemiologiske, kvalitetssikringsmæssige og

molekylærbiologiske emner vedrørende diabetes mellitus hos børn og

unge.

Endokrinologi, herunder testis- og vækstforstyrrelser

Væksthormonmangel og forstyrrelser i testis udvikling og – funktion,

samt optimering af behandling af krypt-orkisme hører til afdelingens

forskningsområder.

Nefro-urologi

Optimering af behandling og forløb ved prænatalt diagnosticerede

nefro-urologiske anomalier.

Neuropædiatri.

Særlige forskningsområder er Tourette Syndrom samt forskning indenfor

mental retardering og genetik.

Neonatalogi

Videnskabelige medarbejdere

4 Ph.d.-studerende (3 i diabetologi, 1 i neuropædiatri) ansat på fondsmidler

(4 VIP) samt 1 klinisk assistent-stilling (diabetologi), 1 MPH

forskningssygeplejerske (diabetologi), en 1⁄2 projektassistent (diabetologi)

ansat på fondsmidler (11⁄2 TAP). Fondsansatte i alt: 51⁄2 samt

1 klinisk assistent (2005).

Herudover: 1 professor,1 klinisk forskningslektor samt 1 lektor ansat

ved Københavns Universitet.

Originale videnskabelige publikationer

1. Broløs EJ, Cortes D, Thorup JM. Late presentation of congenital

diaphragmatic hernia. A diagnosis that should be remembered.

Ugeskr Laeger 2005;167:1844-8.

2. Duchatelet S, Ostergaard E, Cortes D, Lemainque A, Julier C.

Recessive mutations in PTHR1 cause contrasting skeletal dysplasias

in Eiken and Blomstrand syndromes. Hum Mol Genet 2005

1;14:1-5.

3. Hahnemann JMD, Nir M, Friberg M, Engel U, Bugge M. Trisomy

10 mosaicism and maternal uni-parental Disomy 10 in a liveborn

infant with severe congenital malformations. Am Med Gene A

2005;138A:150-4.

4. Lindquist SG, Kirchhoff M, Lundsteen C, Pedersen W, Erichsen G,

Kristensen K, Lillquist K, Smedegaard HH, Skov L, Tommerup N,

Brøndum-Nielsen K. Further delineation of the 22q13 deletion

syndrome. Clin Dysmorphol 2005;14:55-60.

5. Mathiesen PR, Andersen J. Hypernatremia and neurological complications

in rotavirus gastroenteritis. Ugeskr Laeger 2005;

167:409-10.

6. Nordly S, Mortensen HB, Andreasen AH, Hermann N, Jorgensen T.

Factors associated with gly-caemic outcome of childhood diabetes

care in Denmark. Diabet Med 2005;22:1566-73.

7. Povlsen L, Olsen B, Ladelund S. Diabetes in children and adoles

cents from ethnic minorities: barri-ers to education, treatment and

good metabolic control. J Adv Nurs 2005;50:576-82.

8. Povlsen L, Olsen B, Ladelund S. Educating families from ethnic

minorities in type I diabetes - expe-riences from a Danish interven

tion study. Patient Educ Couns 2005;59:164-70.

9. Sogaard M , Tumer Z, Hjalgrim H , Hahnemann J, Friis B, Ledaal P,

Pedersen VF , Baekgaard P , Tommerup N , Duno , Brondum-Niel

sen K . Subtelomeric study of 132 patients with mental retardation

reveals 9 chromosomal anomalies and contributes to the deli

neation of submicroscopic dele-tions of 1pter, 2qter, 4pter, 5qter

and 9qter. BMC Med Genet 2005;6:21.

10. Svensson J, Carstensen B, Mortensen HB, Borch-Johnsen K. Early

childhood risk factors associ-ated with type 1 diabetes - is gender

important? Eur J Epidemiol 2005;20:429-34.

11. Nguyen KV, Ostergaard E, Ravn SH, Balslev T, Danielsen ER,

Vardag A, McKiernan PJ, Gray G, Naviaux RK. POLG mutations in

Alpers syndrome. Neurology. 2005 8;65:1493-5.

12. Østergaard E, Bradinova I, Ravn SH, Hansen FJ, Simeonov E,

Christensen E, Wibrand F, Schwartz M. Hypertrichosis in patients

with SURF1 mutations. Am J Med genet 2005;138A:384-8

Amtssygehuset i Glostrup | 13


Børne- og ungdomspsykiatrisk Center

Overordnede forskningsområder

Publikationer i 2005

Børnepsykiatrisk epidemiologi

Med udgangspunkt i fødselskohorten CCCC 2000 gennemføres aktuelt

en række undersøgelser af psykopatologi i førskolealderen.

Neuropsykiatriske udviklingsforstyrrelse, primært autisme spektrum tilstande

og ADHD.

Spæd- og småbarnspsykiatriske forstyrrelser, herunder spise- og trivselsforstyrrelser.

Videnskabelige medarbejdere

2 ph.d-studerende ansat på fondsmidler.

1 lektor ansat ved Københavns Universitet.

Akademiske afhandlinger

1. Olsen EM. Failure to Thrive in 0-1 year-old Chldren. Definition and

predictors. A population study based on the Copenhagen County

Child Cohort. Ph.D afhandling, Københavns Universitet. 2005

Originale videnskabelige publikationer

2. Olsen EM, Petersen J, Skovgaard AM, Jørgensen T, Weile B. The

growth pattern of 0-1-year-old Danish children, when screened by

public health nurses -the Copenhagen County Child Cohort 2000.

Ann Hum Biol. 2005;32:297-315

3. Olsen EM. Failure to thrive-stil a problem of definition. Clinical

Pediatrics 2005 45:1-6.

4. Skovgaard AM, Olsen EM, Houmann T, Christiansen E, Samberg V,

Lichtenberg A, Jørgensen T. The Copenhagen County Cohort –

Design of a longitudinal Study of Child Mental Health. Scand

Public Health 2005;33:197-202.

5. Skovgaard AM, Houmann T, Christiansen E, Andreasen AH. The

Reliability of ICD 10 and DC 0-3 in an Epidemiological Sample of

Children 11⁄2 years of Age. Infant Mental Health Journal 2005;

26:470-480

14 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Overordnede forskningsområder

Befolkningsbaseret epidemiologi

Fordeling af og årsager til sygdomme i befolkningen. Forskningen tager

hovedsagelig udgangspunkt i befolkningsstudier og sygdomsregistre.

Klinisk epidemiologi

Analyser af årsager til gode og dårlige patientforløb. Forskningen tager

hovedsagelig udgangspunkt i kliniske databaser.

Sundhedstjenesteforskning og kvalitetsudvikling

Analyse af betydningen af sundhedsvæsenets struktur og organisation

på patientforløb. Foretages ofte i rammerne af en medicinsk teknologivurdering.

Ovennævnte forskningsområder spænder over de fleste kroniske sygdomme.

Videnskabelige medarbejdere

I 2005 har der været 30 videnskabelige medarbejdere (heraf 8 ph.d.-

studerende) tilknyttet centret

Publikationer i 2005

Akademiske afhandlinger

1. Knudsen N. Risk factors for benign thyroid diseases

(doktordisputats). Københavns Universitet, 2005.

2. Andersen G. Human sequence variation in metabolic disease

– investigation of the genes encoding PPARγ, GLUT10, NCB5OR,

and G 3. (Ph.d.-afhandling). Københavns Universitet, 2005

3. Andersen I. Social inequality in the risk of myocardicial infarction

– causes and mechanisms. (Ph.d.-afhandling). Københavns

Universitet, 2005.

4. Elberling J. Ocular and respiratory symptoms elicited by perfume

and fragrance products. (Ph.d.-afhandling). Københavns

Universitet, 2005.

5. Hamid YH. Epidemiological and molecular studies of genetic

variation in IL6, IL6R, LTA, ACDC and GPR40 in relation to pheno

types of the metabolic syndrome. (Ph.d.-afhandling). Københavns

Universitet, 2005.

6. Hansen SKP. Studies of genetic risk factors in the pathogenesis of

monogenic diabetes and polygenic type 2 diabetes. (Ph.d.-afhand

ling). Københavns Universitet, 2005.

7. Hansen TW. The prognostic significance of ambulatory blood

pressure monitoring in a general population. (Ph.d.-afhandling).

Københavns Universitet, 2005.

8. Jacobsen MU. Dietary fat intake and risk of coronary heart

disease. (Ph.d.-afhandling). Københavns Universitet, 2005.

9. Lauenborg J. Gestational Diabetes Mellitus. Consequence &

Inheritance. (Ph.d.-afhandling). Københavns Universitet, 2005.

10. Nickelsen TN. Treatment of colorectal cancer. (Ph.d.-afhandling).

Københavns Universitet, 2005.

11. Nielsen ED. Molecular and epidemiological studies of genetic

determinants of Type 2 diabetes: An experimental focus on the

candidate genes encoding Kir6.2, PPARα, IGF-1, CDKN1C, and

CDK4. (Ph.d.-afhandling). Københavns Universitet, 2005.

12. Olsen EM. Failure to thrive in 0-1-year-old children. Definition

and predictors. (Ph.d.-afhandling). Københavns Universitet, 2005

13. Strid MA. Sero-response to salmonelle enteritidis and typhimurium

infections: antibody decay profiles and sero-epidemiology. (Ph.d.-

afhandling). Københavns Universitet, 2005.

14. Birkedal A. Rygestop og sociale relationer. En klinisk kontrolleret

intervention blandt kirurgiske patienter (MPH-afhandling).

Københavns Universitet, 2005.

Originale videnskabelige artikler

15. Ambye L, Rasmussen S, Fenger M, Jørgensen T, Borch-Johnsen K,

Madsbad S, Urhammer SA. Studies of the Gly482Ser poly

morphism of the peroxisome profilerator-activated receptor μ

coactivator 1a (PGC-1a) gene in Danish subjects with the

metabolic syndrome. Diabetes Research and Clinical Practice

2005;67;175-179.

16. Andersen G, Overgaard J, Albrechtsen A, Glümer C,

Borch-Johnsen K, Jørgensen T, Hansen T, Pedersen O.

Studies of the association of the GNB3 825C>T polymorphism

with components of the metabolic syndrome in white Danes.

Diabetologia 2005;1-8.

17. Andersen G, Wegner L, Yanagisawa K, Rose CS, Lin J, Glümer C,

Drivsholm T, Borch-Johnsen K, Jørgensen T, Hansen T, Spiegel

mann BM, Pedersen O. Evidence of an association between genetic

variation of the coactivator PGC-1b (beta) and obesity. J Medical

Genetics 2005;42:402-407.

18. Andersen G, Wegner L, Jensen DP, Glümer C, Tarnow L, Drivsholm

T, Poulsen P, Hansen SK, Nielsen E-MD, Ek J, Mourtizen P, Vaag A,

Parving H-H, Borch-Johnsen K, Jørgensen T, Hansen T, Pedersen O.

PGC-1alpha gly482Ser polymorphism associates with hypertension

among Danish whites. Hypertension 2005;45:565-570.

Amtssygehuset i Glostrup | 15


19. Andersen I, Gamborg M, Osler M, Prescott E, Diderichsen F.

Income as mediator of the effect of occupation on the risk of

myocardial infarction: does the income measurement matter?

J Epidemiol Community Health 2005;59:1080-1085.

20. Andersen KL, Echwald SM, Larsen LH, Hamid YH, Glümer C,

Jørgensen T, Borch-Johnsen K, Andersen T, Sørensen TIA, Hansen

T, Pedersen O. Variation of the McKusick-Kaufman gene and stu

dies of the relationships with common forms of obesity. J Clin

Endocrin Metab 2005;90:225-230.

21. Andersen S, Hvingel B, Kleinschmidt K, Jørgensen T, Laurberg P.

Changes in iodine excretion in 50-60-y-old denizens of an Arctic

society in transition and iodine excretion as a biomarker of the

frequency of consumption of traditional Inuit foods. Am J Clin

Nutr 2005;81:656-63.

22. Barstad B, Sørensen TIA, Tjønneland A, Johansen D, Becker U,

Andersen IB, Grønbæk M. Intake of wine, beer and spirits and risk

of gastric cancer. Eur J Cancer Prevention 2005;14:239-243.

23. Bing C, Ambye L, Fenger M, Jørgensen T, Borch-Johnsen K,

Madsbad S, Urhammer SA. Large-scale studies of the Leu72Met

polymorphism of the ghrelin gene in relation to the metabolic

syndrome and associated quantitative traits. Diabet Med

2005;22:1157-1160.

24. Bonnevie L, Thomsen T, Jørgensen T. The use of computerised

decision support systems in preventive cardiology – principal

results from the national PRECARD® survey in Denmark.

Eur J Cardiovascular Prev and Rehab 2005;12:52-55.

25. Ek J, Schack CR Jensen DP, Glümer C, Borch-Johnsen K, Jørgensen

T, Pedersen O, Hansen T. The Functional Thr130Ile and Val255Met

Polymorphisms of the Hepatocyte Nuclear Factor-4α (HNF-4α) Gene

Associate with Type 2 Diabetes and Altered ß-cell Function among

Danes. J Clin Endocrin Metabol 2005;90:3054-3059.

26. Elberling J, Linneberg A, Mosbech H, Dirksen A, Menné T, Nielsen

NH, Madsen F, Frølund L, Johansen JD. Airborne chemicals cause

respiratory symptoms in individuals with contact allergy. Contact

Dermatitis 2005;52:65-72.

27. Elberling J, Linneberg A, Dirksen A, Johansen JD, Frølund L,

Madsen F, Nielsen NH, Mosbech H. Mucusal symptoms elicited

by fragrance products in a population-based sample in relation

to atopy and bronchial hyper-reactivity. Clin Exp Allergy 2005;

35:75-81.

28. Eplov L, Jørgensen T, Birket-Smith M, Segel S, Johansen C,

Mortensen EL. Mental vulnerability as a predictor of early mor

tality. Epidemiology 2005;16:226-232.

29. Evans A, Salomaa V, Kulathinal S, Asplund K, Cambien F, Ferrario

M, Perola M, Peltonen L, Shields D, Tunstall-Pedoe H, Kuulasmaa

K for the MORGAM project. MORGAM (an international pooling

of cardiovascular cohorts). Int J Epidemiol 2005;34:21-27.

30. Færch K, Lau C, Tetens I, Pedersen O B, Jørgensen T,

Borch-Johnsen K, Glümer C. A statistical approach based on

substitution of macronutrients provides additional information to

models analyzing single dietary factors in relation to type 2 diabe

tes in Danish adults: the Inter99 study. Nutritional Epidemiology

2005;135:1177-1182.

31. Glümer C, Borch-Johnsen K, Colagiuri S. Can a screening pro

gramme for diabetes be applied to another population? Diabetic

Medicine 2005;22:1234-1238.

32. Godtfredsen NS, Prescott E, Osler M. Effect of smoking reduction

on lung cancer risk. JAMA 2005;294:1505-1510.

33. Hamid YH, Rose CS, Urhammer SA, Glümer C, Nolsoe R, Kristian

sen OP, Mandrup-Poulsen T, Borch-Johnsen K, Jørgensen T, Han

sen T, Pedersen O. Variations in the interleukin-6 promotor are as

sociated with features of the metabolic syndrome in Caucasian

Danes. Diabetologia 2005;48:251-260.

34. Hamid YH, Vissing H, Holst B, Urhammer SA, Pyke C, Hansen SH,

Glümer C, Borch-Johnsen K, Jørgensen T, Schwartz TW, Pedersen

O, Hansen T. Studies of relationships between variation of the

human G protein-coupled receptor 40 Gene and Type 2 Diabetes

and insulin release. Diabetic Medicine 2005;22:74-80.

35. Hamid YH, Urhammer SA, Glümer C, Borch-Johnsen K, Jørgensen

T, Hansen T, Pedersen O. The common T60N polymorphism of the

lymphotoxin-alpha gene is associated with type 2 diabetes and

other phenotypes of the mebatolic syndrome. Diabetologia

2005;48:445-51.

36. Hansen SK, Nielsen ED, Ek J, Andersen G, Glümer C, Carstensen

G, Mouritzen P, Drivsholm T, Borch-Johnsen K, Hansen T, Pedersen

O. Analysis of separate and combined effects of common variati

on in KCNJ11 and PPARG on risk of type 2 diabetes. J Clin En

docrinol Metab 2005;90:3629-3637.

37. Hansen SK, Rose CS, Glümer C, Drivsholm T, Borch-Johnsen K,

Jørgensen T, Pedersen O, Hansen H. Variation near the Hepatocyte

Nuclear Factor (HNF)-4α Gene Associates with Type 2 Diabetes in

the Danish Population. Diabetologia 2005;48:452-458.

38. Hansen TW, Jeppesen J, Rasmussen S, Ibsen H, Torp-Pedersen C.

Ambulatory blood pressure and mortality. Hypertension

2005;45:499-504.

39. Harling H, Bülow S, Kronborg O, Møller LN, Jørgensen T and the

Danish Colorectal Cancer Group. Hospital volume and outcome of

rectal cancer surgery in Denmark 1994-1999. Colorectal Disease

2005;7:1-6.

16 | Videnskabelig Årsberetning 2005


40. Harling H, Nickelsen T. Dansk Kolorektal Cancer Database.

Ugeskr Læger 2005;167:4187-4189.

41. Hein HO, Suadicani P, Gyntelberg F. The Lewis blood group – a

new genetic marker of obesity. Int J Obes 2005;29:540-542.

42. Knudsen N, Laurberg P, Rasmussen LB, Bülow I, Perrild H, Ovesen

L, Jørgensen T. Small differences in thyroid function may be impor

tant for body mass index and the occurrence of obesity in the

population. J Clin Endocrin Metab 2005;90:4019-4024.

43. la Cour P, Avlund K, Schultz-Larsen K. Religion and survival in a se

cular region. A twenty year follow-up of 734 Danish adults born

in 1914. Social Science & Medicine 2005;62:157-164.

44. Lau C, Færch K, Glümer C, Tetens I, Pedersen O, Carstensen B,

Jørgensen T, Borch-Johnsen K. Dietary glycemic index, glycemic

load, fiber, simple sugars and insulin resistance. The Inter99 study.

Diabetes Care 2005;28;1397-1403. Erratum: Diabetes Care

2005;28:2340-2341.

45. Lauenborg J, Damm P, Hansen T, Pedersen O, Mathiesen E, Borch-

Johnsen K, Jørgensen T, Glümer C, Hornnes P. The prevalence of

the metabolic syndrome in a Danish population of women with

previous GDM is 3-fold higher than in the general population. J

Clin Endocrinol Metab 2005;90:4004-4010.

46. Legarth KH, Ryan S, Avlund K. The most important activity and

the reasons for that experience expressed by a Danish population

at age 75. Br J Occup Ther 2005;68:501-508.

47. Linneberg A. Hypothesis: urbanization and the allergy epidemic –

a reverse case of immunotherapy? Allergy 2005; 60: 538-9.

48. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jørgensen T, Jensen R. Has the prevalence

of migraine and tension-type headache changed over a

12-year period? Eur J Epidemiol 2005;20:243-249.

49. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jørgensen T, Jensen R. Incidence of

primary headache: a Danish epidemiologic follow-up study. Am J

Epidemiol 2005;161:1066-1073.

50. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jørgensen T, Jensen R. Prognosis of

migraine and tension-type headache. Neurology 2005;65:580-585.

51. Lyngberg C, Rasmussen BK, Jørgensen T, Jensen R. Secular changes

in health care utilization and work absence for migraine and

tension-type headache: A population based study. Eur J Epidemiol

2005;20:1007-1014.

52. Løkkegaard E, Eplov LF, Køster A, Garde K. Cardiovascular risk fac

tors in a cohort of Danish women born in 1936 prior to use of

hormone therapy. Maturitas 2005;51:221-226.

53. Nickelsen TN, Jørgensen T, Kronborg. Lifestyle and 30-day mortali

ty to surgery for colorectal cancer. Acta Oncologica 2005;44:218-

223.

54. Nickelsen TN, Jørgensen T, Kronborg O. Thirty-day mortality after

surgery for colorectal cancer in Denmark. Colorectal Disease

2005;7:500-506.

55. Nielsen EM, Hansen L, Stissing T, Yanagisawa K, Borch-Johnsen K,

Poulsen P, Vaag A, Hansen T, Pedersen O. Studies of variations of

the cyclin-dependent kinase inhibitor 1C and the cyclin-dependent

kinase 4 genes in relation to type 2 diabetes mellitus and related

quantitative traits. J Mol Med 2005;83:353-361.

56. Nordly S. Mortensen HM, Andreasen AH, Hermann N, Jørgensen

T. Factors associated with glycaemic outcome of childhood diabe

tes care in Denmark. Diabetic Medicine 2005;22:1566-1573.

57. Olsen EM, Petersen J, Skovgaard AM, Thomsen BL, Jørgensen T,

Weile B. The growth pattern of 0-1-year-old Danish children,

when screened by public health nurses – The Copenhagen County

Child Cohort 2000. Ann Hum Biol 2005;32:297-315.

58. Olsen J, Willaing I, Ladelund S, Jørgensen T, Gundgaard J, Søren

sen J. Cost-effectiveness of nutritional counseling for obese pa

tients and patients at risk of ischaemic heart disease. Int J Technol

Assess Health Care 2005;21:194-202.

59. Olsen MH, Hansen TW, Christensen MK, Gustafsson F, Rasmussen

S, Wachtell K, Borch-Johnsen K, Ibsen H, Jørgensen T, Hildebrandt

T. N-terminal pro brain natriuretic peptice is inversely related to

metabolic cardiovascular risk factors and the metabolic syndrome.

Hypertension 2005;46:660-666.

60. Owen CG, Whincup PH, Cook DG. Are early life factors responsi

ble for international differences in adult blood pressure? An

ecological study. Int J Epidemiol 2005;34:649-654.

61. Pedersen IB, Laurberg P, Knudsen N, Jørgensen T, Perrild H,

Ovesen L, Rasmussen LB. A population study of the association

between thyroid autoantibodies in serum and abnormalities in

thyroid function and structure. Clinical Endocrinology 2005;

62:713-720.

62. Pisinger C, Vestbo J, Borch-Johnsen K, Thomsen T, Jørgensen T.

Acceptance of the smoking cessation intervention in a large ran

domised population based study. The Inter99 study. Scand J Pub

Health 2005;33:138-145.

63. Pisinger C, Vestbo J, Borch-Johnsen K, Jørgensen T. It is possible to

help smokers in early motivational stages to quit. The Inter99 study.

Preventive Medicine 2005;40:278-284.

64. Pisinger C, Vestbo J, Borch-Johnsen K, Jørgensen T. Smoking reduction

intervention in a large population based study. The Inter99

study. Preventive Medicine 2005;40:112-118.

Amtssygehuset i Glostrup | 17


65. Pisinger C, Vestbo J, Borch-Johnsen K, Jørgensen T. Smoking ces

sation intervention in a large randomised population based study.

The Inter99 study. Preventive Medicine 2005;40:285-292.

66. Rose CR, Ek J, Urhammer SA, Glümer G, Borch-Johnsen K, Jørgen

sen T, Pedersen O, Hansen T. A-30G>A polymorphism of the b-

cell-specific glucokinase promoter associates with hyperglycemia

in the general population of whites. Diabetes 2005;54:3026-

3031.

67. Rose CR, Andersen G, Hamid YH, Glümer C, Drivsholm T, Borch-

Johnsen K, Jørgensen T, Pedersen OB, Hansen T. Studies of relati

onships between the GLUT10 Ala206Thr polymorphism and im

paired insulin secretion. Diabetic Medicine 2005;22:946-949.

68. Rosenbaum B, Valbak K, Harder S, Knudsen P, Køster A, Lajer M,

Lindhardt A, Winther G, Petersen L, Jørgensen P, Nordentoft M,

Andreasen AH. The Danish National Schizophrenia Projekt: pro

spective, comparative longitudinal treatment study of first-episode

psychosis. Br J Psychiatry 2005;186:394-399.

69. Schnohr P, Grønbæk M, Petersen L, Hein HO, Sørensen TIA.

Physical activity in leisure-time and risk of cancer: 14-year followup

of 28,000 Danish men and women. Scan J Public Health

2005;33:244-249.

70. Settnes A, Andreasen AH, Jørgensen T. Hypertension is associated

with an increased risk for hysterectomy. A Danish cohort study.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;122:218-224.

71. Skovgaard AM, Olsen EM, Houman T, Christiansen E, Samberg V,

Lictenberg A, Jørgensen T. The Copenhagen County child cohort:

Design of a longitudinal stud of child mental health. Scand J Public

Health 2005;33:197-202.

72. Skovgaard AM, Houmann T, Christiansen E, Andreasen AH. The

reliability of the ICD-10 and the DC 0-3 in an epidemiological

sample of children 11⁄2 years of age. Infant Mental Health Journal

2005;26:470-480.

73. Stage KG, Middelboe T, Pisinger C. Depression and chronic

obstructive pulmonary disease (COPD). Impact of survival. Acta

Psychiatr Scand 2005;111:320-3.

74. Suadicani P, Hein HO, Gyntelberg F. Airborne occupational exposure,

ABO phenotype, and risk of obesity. Int J Obes 2005;29:

689-696.

75. Suadicani P, Hein HO, Gyntelberg F. Lifestyle, social class, and obe -

stity – the Copenhagen Male Study. Eur J Cardiovasc Prev Rehab

2005;12:236-242.

76. Sørensen LT, Møller LN, Wille-Jørgensen P, Jørgensen T, Kjærgaard

J, Kallehave FL. Risk factors for tissue and wound complications in

gastrointestinal surgery. Ann Surg 2005;241:654-658.

77. Sørensen LT, Hemmingsen UB, Kirkeby LT, Kallehave F,

Jørgensen LN. Smoking is a risk factor for incisional hernia. Arch

Surg 2005;140:119-123.

78. t’Hart LM, Hansen T, Rietveld I, Dekker JM, Nijpels G, Janssen

GMC, Arp PA, Uitterlinden AG, Jørgensen T, Borch-Johnsen K, Pols

HAP, Pedersen O, van Duijn CM, Heine RJ, Maassen JA. Evidence

that the mitochondrial leucyl tRNA synthetase (LARS2) gene represents

a novel type 2 diabetes susceptibility gene. Diabetes

2005;54:1892-1895.

79. Tolonen H, Dobson A, Kulathinal S. Effect on trend estimates of

the difference between survey respondents: Results from 27 po

pulations in the WHO MONICA Project. Eur J Epidemiol

2005;20:887-898.

80. Tolonen H, Ferrario M, Kuulasmaa K. Standardization of total

cholesterol measurement in population surveys – pre-analytic

sources of variation and their effect on the prevalence of hyper

cholesterolaemia. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005;12:257-267.

81. Tolonen H, Keil U, Ferrario M, Evans A. Prevalence, awareness and

treatment of hypercholesterolaemia in 32 populations: results

from the WHO MONICA Project. Int J Epidemiol 2005;34:181-

192.

82. Tønnesen P, Pisinger C, Hvidberg S, Wennike P, Bremann L, Westin

Å, Thomsen C, Nilsson F. Effects of smoking cessation and reduction

in asthmatics. Nicotine Tob Res 2005;7:139-148.

83. Torekov S, Larsen LH, Glümer C, Borch-Johnsen K, Jørgensen T,

Holst JJ, Madsen OD, Hansen T, Pedersen O. Evidence of an asso

ciation between the Arg72 allele of the peptide YY and increased

risk of type 2 diabetes. Diabetes 2005;54:2261-2265.

84. Utzon J, Hansen CCT, Andreasen J, Ottesen BS. Dansk Hysterektomi

Database set i et sundhedsøkonomisk perspektiv. Ugeskr

Laeger 2005;167:3170-3174.

85. Verschuur M, Jellema A, Bladbjerg EM, Feskens EJM, Mensink RP,

Møller L, Vos HL, de Maat MPM. The plasminogen activator inhibi

tor-1 (PAI-1) promoter haplotype is related to PAI-1 plasma concentrations

in lean individuals. Atherosclerosis 2005;181:275-284.

86. Willaing I, Ladelund S. Nurse counselling of patients with an over

consumption of alcohol. J Nurs Scholarsh 2005;37:30-35.

87. Wolf HK, Kuulasmaa K, Tolonen H, Sans S, Molarius A, Eastwood

BJ. Effect of sampling frames on response rates in the WHO MO

NICA risk factor surveys. Eur J Epidemiol 2005;20:293-299.

18 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Oversigtsartikler, bøger, kapitler, ledere

88. Eplov LF, Kistrup KR, Lajer IMK, Poulsen HD, Svendsen A-MB. Re

covery og rehabilitering i psykiatrien. Gammel vin på nye flasker

eller nyskabelse med indhold? Ugeskrift for Læger

2005;167:1269-1271.

89. Hansen TW, Jeppesen J, Ibsen H. Letter regarding article by Sega

et al. Prognositic value of ambulatory and home blood pressures

compared with office blood pressure in the general population.

Circulation 2005;112:e244.

90. Jørgensen T. Klinisk epidemiologi. I: Jørgensen T, Christensen E,

Kampmann JP (eds.). Klinisk Forskningsmetode 2. udgave. Munks

gaard Danmark 2005. p.33-62. ISBN 87-628-0513-4.

91. Jørgensen T. Kritisk litteraturgennemgang. I: Jørgensen T, Chri

stensen E, Kampmann JP (eds.). Klinisk Forskningsmetode 2. ud

gave. Munksgaard Danmark 2005. p.103-109. ISBN 87-628-

0513-4.

92. Jørgensen T. Finansiering af forskning. I: Jørgensen T, Christensen

E, Kampmann JP (eds.). Klinisk Forskningsmetode 2. udgave.

Munksgaard Danmark 2005. p.203-206. ISBN 87-628-0513-4.

93. Jørgensen T. Præsentation og publikation. I: Jørgensen T,

Christensen E, Kampmann JP (eds.). Klinisk Forskningsmetode 2.

udgave. Munksgaard Danmark 2005. p.207-215.

ISBN 87-628-0513-4.

94. Jørgensen T, Bach KF. Den videnskabelige undersøgelse. Procedurer

og lovgivning. I: Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP

(eds.). Klinisk Forskningsmetode 2. udgave. Munksgaard Danmark

2005. p.111-125. ISBN 87-628-0513-4.

95. Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP. Klinisk Forskningsme

tode 2. udgave. Munksgaard Danmark 2005. ISBN 87-628-0513-4.

96. Jørgensen T. Epidemiologi og galdestenssygdom. Ugeskr Læger

2005;167:2610-2613.

97. Jørgensen T. Evidensbaseret galdestensbehandling. Ugeskr Læger

2005;167:2605.

98. Jørgensen T, Willaing I, Thomsen TF. Hjerte-kar-sygdom. Ugeskr

laeger 2005;167:1170-1173.

99. Thomsen T. HeartScore®: a new web-based approach to Europe

an cardiovascular disease risk management. Eur J Cardiovasc

Prev Rehab 2005;12:424-426.

100. Østerballe M, Linneberg A. Hvor mange har allergi? Ugeskr

Laeger 2005; 167: 605-607.

Rapporter

101. Landsdækkende klinisk register for børn og unge med diabetes

under 18 år. Årsrapport 2003 og 2004. Dansk Børnediabetes

Register, 2005.

102. Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm. Års

rapport 2003. Dansk Kolorektal Cancer Database, 2005.

103. Eplov LF. Integreret behandling og rehabilitering ved svære psyki

ske sygdomme – med speciel fokusering på integreret behand

ling og rehabilitering under indlæggelse. H:S Sct. Hans Hospital,

2005.

104. Eplov LF, Jørgensen T, Hougaard E, Kessing L, Larsen L, Stage K,

Videbech. Behandling af depressionssygdomme. Kommentering

af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt.

Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologi

vurdering, 2005.

105. Pisinger C. Praktiserende lægers implementering af rygeafvænning

– med hovedfokus på barrierer mod implementering. Sundhedsstyrelsen,

2005.

106. Mikkelsen S. National kortlægning af rygestopaktiviteter og ni

veau for røgfrihed på danske sygehuse. Netværk af forebyggen

de sygehuse i Danmark, Nationalt Center for Rygestop, 2005.

107. Willaing I, Folmann N, Gisselbæk AB. Patientskoler og gruppebaseret

patientundervisning – en litteraturgennemgang med

fokus på metoder og effekter. Sundhedsstyrelsen, 2005.

Andre publikationer

108. Johannesen A. Hverdagslivet for svækkede gamle. Gerontologi

2005;1:50-56.

109. Johannesen A.. 85-årige med overskud til at klare fysisk svæk

kelse. Gerontologi 2005;1:16-19

110. Johannesen A. Svækkede gamle med vellykket aldring. Sygekas

sernes Helsefonds årsskrift 2004. 2005;44-48.

111. Jørgensen T. Metodeovervejelser ved vurdering af betydningen af

passiv rygning. I: Clemmensen IH (eds.). Passiv rygning. Hvidbog

om passiv rygning udgivet af 16 sundhedsfaglige organisationer.

2005;13.

112. Jørgensen T (ansvarshavende redaktør). ). Nyhedsblad for Køben

havns Amts Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Registerforskning – muligheder og begrænsninger. Nyt om Fore

byggelse 2005;9.

113. Jørgensen T, Borch-Johnsen K. Forebyggelse uden styring. Kronik

i Weekendavisen 2005;21.-27. okt;9.

Amtssygehuset i Glostrup | 19


114. Kristensen AH, Nøhr LS. Inter99 – en metode til forebyggelse af

livsstilssygdomme. Kandidatafhandling. Institut for Idræt. Københavns

Universitet. 2005.

115. Linneberg A. Changes in atopy over 25 years: allergy epidemic

has spread to old age. BMJ 2005; 331:352.

116. Olsen J, Willaing I, Jørgensen T. Kostvejledning ved diætist eller

praktiserende læge – sundhedsøkonomiske aspekter. Diætisten

2005;76:24-29.

117. Pisinger C, Godtfredsen N. Sammenhæng mellem passiv rygning

og luftvejssygdomme. I: Clemmensen IH (eds.). Passiv rygning.

Hvidbog om passiv rygning udgivet af 16 sundhedsfaglige orga

nisationer. 2005;16.

118. Pisinger C, Jørgensen T. Rygeintervention. Ugeskr læger

2005;167:1193-1196.

119. Utzon J, Hansen CCT, Andreasen J, Ottesen BS. Dansk Hysterek

tomi Database – set i et sundhedsøkonomisk perspektiv. Tidsskrift

for Dansk Sundhedsvæsen 2005;7:262-267.

120. Willaing I. Forskning – vejen til evidensbaseret forebyggelse.

Liv 2005;1:14-17.

121. Willaing I (ansvarshavende redaktør). Nyhedsblad for Københavns

Amts Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Synergi

effekt i mødet mellem klinikere og epidemiologer. Nyt om Forebyggelse

2005;8.

Geriatrisk/reumatologisk afd. B

Overordnede forskningsområder

Publikationer

Afdelingens forskningsvirksomhed ligger primært inden for apopleksia

cerebri, faldforebyggelse, demens, bindevævslidelser, osteoporose og

andre calciummetaboliske sygdomme.

Videnskabelige medarbejdere

1 læge, 2 x 1⁄2 sygeplejerske, 3 x 1⁄2 fysioterapeut, 1 ergoterapeut og

6 timer sekretær.

Herudover: 1 professor samt 2 lektorer ansat ved Københavns Universitet.

1. Pelvic floor muscle training is effective in women with urinary in

continence after stroke. A randomised, controlled blinded study.

Neurourol Urodyn 2005; 24: 348-57.

2. Winther K, Apel K, Thamsborg G: A powder made from seeds

and shells of rose-hip subspecies (Rosa canina) reduces symptoms

of knee and hip osteoarthritis: a randomized, double-blind, place

bo-controlled clinical trial. Scand J Rheumatol 2005; 34:302 - 8.

3. Thamsborg G, Florescu A, Oturai P, Fallentin E, Tritsaris K, Dissing S:

Treatment of knee osteoarthritis with pulsed electromagnetic

fields: a randomized, double-blind, placebo-controlled study.

OsteoArthritis and Car-tillage 2005; 13: 575-81.

20 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Gynækologisk/obstetrisk afd. G

Overordnede forskningsområder

Urogynækologi

Endometriose

Endoskopi

Perinatal medicin/obstetrik

Videnskabelige medarbejdere

Klinisk professor, 5 ph.d.-studerende (1 + 1 fælles med narkoseafdelingen).

Publikationer i 2005

Originale videnskabelige publikationer

1. Brostrom S. Can neurogenic incontinence be evaluated using

functional magnetic stimulation? Nature Clin Prac Urology. 2005;

2: 224-5.

2. Gimbel H, Zobbe V, Andersen BM, Filtenborg T, Jakobsen K,

Sorensen HC, Sidenius K, et al. Lower urinary tract symptoms after

total and subtotal hysterectomy: results of a randomized control

led trial. Int Urogynecol 2005;16:257-62.

3. Jensen DM, Ovesen P, Beck-Nielsen H, Molsted-Pedersen L,

Sorensen B, Vinter C, et al. Gestational weight gain and pregnancy

outcomes in 481 obese glucose-tolerant women. Diabetes Care

2005 ;28:2118-22.

4. Klarskov N, Rasmussen SB, Lose G. Pressure reflectometry: in vitro

recordings with a new technique for simultaneous measurement

of cross-sectional area and pressure in a collapsible tube. Physiol

Meas 2005;26:269-80.

5. Lamont RF, Khan KS, Beattie B, Roura LC, Di Renzo GC, Duden

hausen JW, Svare J, et al. The qual-ity of nifedipine studies used to

assess tocolytic efficacy: a systematic review. J Perinat Med

2005;33:287-95.

6. Lose G. Desmopressin - A viewpoint. Drugs 2005;65:108.

7. Lose G. The burden of stress urinary incontinence. European Uro

logy Supplements 2005;4:5-10.

8. Moller LM. [Complications of gynaecological operations. A oneyear

analysis of a hospital database]. Ugeskr Laeger 2005;167:

4654-9.

9. Mouritsen L. Classification and evaluation of prolapse. Best Pract

Res Clin Obstet Gynaecol 2005 ;19:895-911.

10. O’Donnell M, Lose G, Sykes D, Voss S, Hunskaar S. Help-seeking

behaviour and associated factors among women with urinary in

continence in France, Germany, Spain and the United Kingdom.

Eur Urol 2005;47:385-92.

11. Papanicolaou S, Hunskaar S, Lose G, Sykes D. Assessment of

bothersomeness and impact on quality of life of urinary inconti

nence in women in France, Germany, Spain and the UK. BJU Int

2005;96:831-8.

12. Settnes A, Andreasen AH, Jorgensen T. Hypertension is associated

with an increased risk for hyster-ectomy - A Danish cohort study.

Eu Obstet Gynecol and Reprod Biol 2005;122:218-24.

13. Wagg A, Andersson KE, Cardozo L, Chapple C, Kirby M, Kelleher

C, Lose G, et al. Nocturia: morbidity and management in adults.

Int J Clin Pract 2005;59:938-45.

14. Lose G, Fischer-Rasmussen V. Nedsynkning af genitalier (prolapsus

genitalis). In: Ottesen B, Mogen-sen O, Forman A, editors. Gynækologi.

3. udgave ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005. p. 278-

87.

15. Lose G, Fischer-Rasmussen V. Urininkontinens (incontinentia uri

nea). In: Ottesen B, Mogensen O, Forman A, editors. Gynækologi.

3. udgave ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005. p. 288-304.

16. Fischer-Rasmussen W, Lose G. Fistler til genitaltraktus. In: Ottesen

B, Mogensen O, Forman A, edi-tors. Gynækologi. 3. udgave ed.

Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005. p. 384-5.

17. Clevin L, Kjer JJ, Ottesen B: Operativ Gynækologi. Gads Forlag,

2005.

Amtssygehuset i Glostrup | 21


Kirurgisk afd. D

Overordnede forskningsområder

Publikationer i 2005

Minimal invasiv kirurgi

Den gastroenterologiske sektions væsentligste forskningsområde, hvor

der fokuseres på fysiologiske og patofysiologiske problematikker samt

videreudvikling og evaluering af minimalt invasive procedurer indenfor

såvel endoskopi som laparoskopi.

Forskningen omfatter såvel dyreeksperimentelle som klinisk humane

undersøgelser samt evaluering af færdighedsuddannelse (simulatorer).

Nye operationsmetoder evalueres med henblik på at optimere det perioperative

forløb.

Tarmkanalens neurofysiologi

Afdelingen har i laboratoriet en langvarig tradition for undersøgelser

af specielt den øvre mave-/tarmkanals fysiologi og problematik omkring

neurofysiologi med diverse hormoneffekter. Der foregår et formaliseret

samarbejde med øvrige laboratorier om dette område.

Kolorektal kirurgi

Forskningen koncentrerer sig om problematikker omkring stadieinddeling

såvel udredningsmæssigt som på et mere eksperimentelt plan,

hvor afdelingen f.eks. huser en vævsbank i samarbejde med Klinisk

Biokemisk afd. Der foretages for øjeblikket kun undersøgelser på væv

fra patienter med kolorektal cancer.

Videnskabelige medarbejdere

Kirurgisk afd. D har ingen eksterne eller fuldtidsansatte videnskabelige

medarbejdere.

Originale videnskabelige publikationer

1. Adamsen S, Funch-Jensen PM, Drewes AM, Rosenberg J,

Grantcharov TP. A comparative study of skills in virtual laparoscopy

and endoscopy. Surg Endos 2005;19:229-34.

2. Albrethsen J, Bogebo R, Gammeltoft S, Olsen J, Winther B,

Raskov H. Upregulated expression of human neutrophil peptides

1, 2 and 3 (HNP 1-3) in colon cancer serum and tumours: a bio

marker study. Bmc Cancer 2005;19:5.

3. Bay-Nielsen M, Kehlet H. Inguinal herniorrhaphy in women.

Hernia 2005; 25:1-4.

4. Bisgaard T, Rosenberg J, Kehlet H. From acute to chronic pain

after laparoscopic cholecystectomy: A prospective follow-up

analysis. Scand J Gastroenterol 2005;40:1358-64.

5. Carter FJ, Schijven MP, Aggarwal R, Grantcharov T, Francis NK,

Hanna GB, et al. Consensus guide-lines for validation of virtual

reality surgical simulators. Surg Endos 2005;19:1523-32.

6. Eriksen JR, Grantcharov T. Objective assessment of laparoscopic

skills using a virtual reality stimulator. Surg Endos 2005;19:1216-9.

7. Eriksen JR, Kristiansen VB, Hjortso NC, Rosenberg J, Bisgaard T.

Effect of laparoscopic cholecystec-tomy on the quality of life of

patients with uncomplicated socially disabling gallstone disease.

Ugeskr Læger 2005; 167:2654-6.

8. Grantcharov TP, Carstensen L, Schulze S. Objective assessment of

gastrointestinal endoscopy skills using a virtual reality simulator.

JSLS 2005;9:130-3.

9. Grantcharov TP, Rosenberg J. Laparoscopic appendectomy.

Ugeskr Læger 20058;167:2879-82.

10. Grantcharov TP, Schulze S. Diagnostic laparoscopy under local

anaesthesia. Ugeskr Læger 2005;167:4360-2.

11. Gyrtrup HJ, Crone PO, Olsen JA. Implementation of laparoscopic

resection of the sigmoid colon, initial results and experiences.

Ugeskr Læger 2005;167:3682-4.

12. Jakobsen HL, Rosenberg J, Schulze S, Kristiansen VB. Treatment of

gallstone pancreatitis in Denmark. Ugeskr Læger 2005;167:2651-3.

13. Nagell CF, Pedersen CR, Gyrtrup HJ. Complications after stoma

closure. A retrospective study of 11 years’ experience. Ugeskr

Læger 2005;167:1742-5.

14. Schulze S, Kristiansen VB, Hansen BF, Rosenberg J. Biological tissue

adhesive for mesh-application in pigs - An experimental study.

Surg Endos 2005;19:342-4.

22 | Videnskabelig Årsberetning 2005


15. Wara P, Bay-Nielsen M, Juul P, Bendix J, Kehlet H. Prospective

nationwide analysis of laparoscopic versus Lichtenstein repair of

inguinal hernia. Br J Surg 2005;92:1277-81.

16. Bardram, L, Rosenberg J, Kristiansen VB. The Danish cholecystec

tomy Database – DCD. Ugeskr Læger 2005; 167: 2618-20.

17. Bisgaard T, Kehlet H. Letter: Randomized clinical trial of the effects

of oral preoperative carbohydrates on postoperative nausea and

vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 2005; 92:

415-421.

18. Christensen M, Milland T, Rasmussen, V, Schulze S., Rosenberg J.

ECG changes during endoscopic retrograde cholangio-pancreato

graphy and coronary artery disease. Scand J Gastroenterol

2005;40:713-20.

19. Carter FJ, Schijven MP, Aggarwal R, Grantcharov T, Francis NK,

Hanna GB, Jakimowicz JJ. Work Group for Evaluation and Imple

mentation of Simulators and Skills Training Programmes. Surg

Endosc 2005;19:1523-32.

20. Hansen JM, Schmidt PN, Gyrtrup HJ, Matzen P, Bytzer P. Appro

priateness of colonoscopy. Are Euro-pean standards applicable to

a Danish population? Ugeskr Læger 2005;167:1738.

21. Hansen JM, Schmidt PN, Gyrtrup HJ, Matzen P, Bytzer P. Kvaliteten

af kolonoskopi i Danmark. Ugeskr Læger 2005; 167:1733.

22. Trap R, Bechsgaard P. Gallstone pains in general practice. Ugeskr

Læger 2005; 167: 2636.

Bogkapitler

23. Schulze S. Kapitlet indledning. Basisbog i sygdomslære. 1. udgave

ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005.

Bøger

24. Schulze S, Schroeder TV. Basisbog i sygdomslære. 1. udgave ed.

Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005.

Amtssygehuset i Glostrup | 23


Klinisk Biokemisk afd.

Overordnede forskningsområder

Molekylær cellebiologi (hormoner og vækstfaktorers signal

mekanismer i normale og syge celler).

Proteomics (struktur og funktion af protein kinaser og

identifikation af phosphorylerede proteiner).

Bioinformatik (identifikation af nye proteiner, strukturanalyse af

proteiner og påvisning af modifikationer).

Molekylær neurobiologi (signal mekanismer i hjernens blodkar

ved hovedpine).

Molekylær genetik (arvelige årsager til type I diabetes hos børn

og unge).

Cancer diagnostik (biomarkører i serum/plasma for colon cancer).

Videnskabelige medarbejdere i 2005

Ledende overlæge, dr.med Steen Gammeltoft,.

1. reservelæge dr.med Søren Sheikh.

Seniorforsker, kemiker, ph.d. Malene Brandt.

Seniorforsker, biokemiker, ph.d. Tia Sorsa.

Ph.d.-studerende, biokemiker Majbrit Hjerrild.

Ph.d.-studerende, biokemiker Jakob Albrechtsen.

Ph.d.-studerende, agronom Rikke Bøgebo.

Ph.d.-studerende, biokemiker Lotte Brøndum Nielsen.

Ph.d.-studerende, human biolog Lars Schack Kruse.

Ph.d.-studerende, biolog Gitte Lund Christensen

(fra d. 1.4.2005).

Specialestuderende, stud.scient. Morten Eskildsen,

(fra d. 1.5.2005).

Publikationer 2005

1. Albrethsen J, Bogebo R, Gammeltoft S, Olsen J, Winther B,

Raskov H. Upregulated expression of human neutrophil peptides

1, 2 and 3 (HNP 1-3) in colon cancer serum and tumours: a bio

marker study. BMC Cancer 2005;5:8.

2. Dummler BA, Hauge C, Silber J, Yntema HG, Kruse LS, Kofoed B,

Hemmings BA, Alessi DR, Frodin M. Functional characterization of

RSK4, a new 90 kDa ribosomal S6 kinase, reveals constitutive acti

vation in most cell types. J Biol Chem 2005;280:13304-14

3. Artus J, Vandormael-Pournin S, Frodin M, Nacerddine K, Babinet

C, Cohen-Tannoudji M. Impaired mitotic progression and preim

plantation lethality in mice lacking OMCG1, a new evolutionarily

conserved nuclear protein. Mol Cell Biol 2005;25:6289-302.

4. Fiory F, Alberobello AT, Miele C, Oriente F, Esposito I, Corbo V,

Ruvo M, Tizzano B, Rasmussen TE, Gammeltoft S, Formisano P,

Beguinot F. Tyrosine phosphorylation of phosphoinositide-depen

dent kinase 1 by the insulin receptor is necessary for insulin meta

bolic signaling. Mol Cell Biol 2005;25:10803-14.

Klinisk Eksperimentel Forskningsafd.

Overordnede forskningsområder

Professor dr.med Lars Edvinsson og medarbejdere. Klinisk Eksperimentel

Forskningsafdeling. Blodkarrenes regulation i cerebrale og

perifere blodkar studeres ved forskning i signal-transduktions mekanismer

og receptor regulering ved sygdom. Emnerne er dels kardiologiske,

dels neurologiske herunder hovedpineforskning og forskning

i apoplexi. Der samarbejdes med neurologisk og neurokirurgisk afd.

klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afd. samt med Universitetet i

Lund.

Professor dr.med. Jes Olesen og seniorforsker Inger Jansen Olesen.

Neurologisk afd. N. In vivo studier af tilgrundlæggende vaskulære mekanismer

ved migræne udføres i en såkaldt ”lukket kranievinduemodel”

på henholdsvis rotter. In vitro forsøg med henblik på at analysere

cerebrovaskulære effekter af migræne relevante stoffer og molekylære

udtryk af receptorer og ionkanaler i kranielle blodkar. Der samarbejdes

med neurokirurgisk afd., Danmarks Farmaceutiske universitet samt Panum

Instituttet. Desuden forskes der i immunologiske studier ved dissemineret

sclerose.

24 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Interface Biotech A/S dyrker autologe bruskceller til implantation i

knæled til reparation af bruskskader hos mennesker. Der forskes i

anvendelse af humane knogleceller samt mesenchymale stamceller

til reparation af vævsskader. Der samarbejdes med Fysiurgisk/Reumatologisk

afd. og Ortopædkirurgisk afd. i Glostrup og Gentofte,

Frederikssund Idrætsklinik samt Slagelse Sygehus.

Videnskabelige medarbejdere

Med tilknytning til Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling:

1 professor, overlæge, dr.med.

1 post doc ph.d.

2 ph.d.-studerende

1 MSc, ph.d.

1⁄2 sekretær

1 medicinstuderende

Med tilknytning til Neurologisk afd.:

1 seniorforsker, cand.pharm. dr.med.

2 ph.d.-studerende

1 laborant

Publikationer i 2005

1. Jansen-Olesen I, Zhou M, Zinck T, Xu CB, Edvinsson L. Expression

of inducible nitric oxide synthase in trigeminal ganglion cells

during culture. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005;97:355-63.

2. Beg SA, Hansen-Schwartz JA, Vikman PJ, Xu CB, Edvinsson LI.

ERK1/2 inhibition attenuates cerebral blood flow reduction and

abolishes ET(B)and 5-HT(1B) receptor upregulation after subarach

noid hemorrhage in rat. J Cereb Blood Flow Metab. 2005 Nov 2;

[Epub ahead of print]

3. Andersson SE, Edvinsson ML, Edvinsson L. Reduction of homo

cysteine in elderly with heart failure improved vascular function

and blood pressure control but did not affect inflammatory activity.

Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2005;97:306-10.

4. Zheng JP, Cao YX, Xu CB, Edvinsson L. Vasodilation effect of

atropine on rat mesenteric artery] Yao Xue Xue Bao. 2005;40:

402-5. Chinese.

5. Kruuse C, Khurana TS, Rybalkin SD, Birk S, Engel U, Edvinsson L,

Olesen J. Phosphodiesterase 5 and effects of sildenafil on cerebral

arteries of man and guinea pig. Eur J Pharmacol 2005 ;521:105-14.

6. Cao YX, Zheng JP, He JY, Li J, Xu CB, Edvinsson L. Induces vasodi

latation of rat mesenteric artery in vitro mainly by inhibiting recep

tor-mediated Ca(2+)-influx and Ca(2+)-release. Arch Pharm Res.

2005;28:709-15.

7. Andersson SE, Edvinsson ML, Alving K, Edvinsson L.. Vasodilator

effect of endothelin in cutaneous microcirculation of heart failure

patients. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2005;97:80-5.

8. Edvinsson L, Uddman R. Neurobiology in primary headaches. Brain

Res Brain Res Rev. 2005 ;48:438-56.

9. Edvinsson L. Clinical data on the CGRP antagonist BIBN4096BS for

treatment of migraine attacks. CNS Drug Rev 2005;11:69-76.

10. Edvinsson L, Uddman E, Wackenfors A, Davenport A, Longmore J,

Malmsjo M. Triptan-induced contractile (5-HT1B receptor) responses

in human cerebral and coronary arteries: relationship to clinical

effect. Clin Sci (Lond) 2005;109:335-42.

11. Hasbak P, Eskesen K, Schifter S, Edvinsson L. Increased alphaCGRP

potency and CGRP-receptor antagonist affinity in isolated hypoxic

porcine intramyocardial arteries. Br J Pharmacol 2005;145:646-55.

12. Wackenfors A, Jarvius M, Ingemansson R, Edvinsson L, Malmsjo

M. Triptans induce vasoconstriction of human arteries and veins

from the thoracic wall. J Cardiovasc Pharmacol 2005;45:476-484.

13. Cao YX, He LC, Xu CB, Luo GG, Edvinsson L. Enhanced transcrip

tion of contractile 5-hydroxytryptamine 2A receptors via extra

cellular signal-regulated kinase 1/2 after organ culture of rat

mesenteric artery. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005;96:282-288.

14. Edvinsson, L.Correlation between CGRP and migraine attacks.

Cephalalgia. 2005; 25: 163-164

15. Frese A, Schilgen M, Edvinsson L, Frandsen E, Evers S. Calcitonin

gene-related peptide in cervicogenic headache Cephalalgia 2005.

25;700-703

16. Petersen KA, Dyrby L, Williamson D, Edvinsson L, Olesen, J. Effect

of hypotension and carbon dioxide changes in an improved genui -

ne closed cranial window rat model. Cephalalgia 2005;25: 23-9

17. Petersen KA, Nilsson E, Olesen J, Edvinsson L. Presence and function

of the calcitonin gene-related peptide receptor on rat pial

arteries investigated in vitro and in vivo Cephalalgia 2005; 25:

424-32.

Amtssygehuset i Glostrup | 25


Klinisk Fysiologisk/nuklearmedicinsk afd.

Overordnede forskningsområder

Det forhøjede blodtryk

Osteoporose

Binyrebarksygdomme

Funktionel MR

Prognostiske faktorer ved hjerte-kar-sygdomme

Videnskabelige medarbejdere

Forskningsoverlæge Henrik BW Larsson

Ph.d-studerende, læge Marina Christensen

Publikationer i 2005

Tidsskriftartikler:

1. Frese A, Schilgen M, Edvinsson L, Frandsen E, Evers S. Calcitonin

gene-related peptide in cervi-cogenic headache. Cephalalgia

2005;25:700-3

2. Melander O, Frandsen E, Magnusson M, Grubb A, Jovinge S,

Groop L. Nt-proANP in plasma, a marker of salt sensitivity, is

reduced in type 2 diabetes patients. J Intern Med 2005;257:281-8.

3. Hasbak P, Eskesen K, Schifter S, Edvinsson L. Increased alphaCGRP

potency and CGRP-receptor antagonist affinity in isolated hypoxic

porcine intramyocardial arteries. Br J Pharmacol 2005;145:646-55

4. Thamsborg G, Florescu A, Oturai P, Fallentin E, Tritsaris K,

Dissing S. Treatment of knee os-teoarthritis with pulsed electro

magnetic fields: a randomized, double-blind, placebo-controlled

study. Osteoarthritis and Cartilage 2005;13:575-81.

5. Birk S, Petersen KA, Kruuse C, Guieu R, Jonassen O, Eisert W, et

al. The effect of circulating adenosine on cerebral haemodynamics

and headache generation in healthy subjects. Cephalalgia

2005;25:369-77.

6. Petersen KA, Birk S, Lassen LH, Kruuse C, Jonassen O, Lesko L &

Olesen J. The CGRP-antagonist, BIBN4096BS does not effekt cere

bral or systemic haemodynamics in healthy volun-teers.Cephalagia

2005;25:139-47.

7. Olsen MH, Fossum E, Hoieggen A, Wachtell K, Hjerkinn E, Nesbitt

SD, Andersen UB, Phillips RA, Gaboury CL, Ibsen H, Kjeldsen SE,

Julius S. Long-term treatment with losartan versus atenolol impro

ves insulin sensitivity in hypertension: ICARUS, a LIFE substudy.

J Hypertens 2005;23:891-8.

8. Christensen M, Ibsen H, Worck R. Effect of eprosartan on catecho

lamines and peripheral haemo-dynamics in subjects with insulininduced

hypoglycaemia. Clin Sci 2005;108:113-9.

9. Hoilund-Carlsen PF, Gadsboll N, Hein E, Stage P, Badsberg JH,

Jensen BH. Assessment of left ventricular systolic function by the

chest x-ray: comparison with radionuclide ventriculography. J Card

Fail 2005;11:299-305.

10. Johannsen TH, Mallet D, Petersen HD, Muller J, Main KM, Morel

Y, et al. Delayed diagnosis of congenital adrenal hyperplasia with

salt wasting due to type II 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase

deficiency. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:2076-80.

11. Tvedskov JF, Lipka K, Ashina M, Iversen HK, Schifter S, Olesen J.

No increase of calcitonin gene-related peptide in jugular blood

during migraine. Ann Neurol 2005;58:561-8.

12. Olsen MH, Hansen TW, Christensen MK, Gustafsson F, Rasmussen

S, Wachtell K, Borch-Johnsen K, Ibsen H, Jorgensen T, Hildebrandt

P. N-terminal pro brain natriuretic peptide is inversely related to

metabolic cardiovascular risk factors and the metabolic syndrome.

Hypertension 2005;46:660-6.

13. Olsen MH, Wachtell K, Neland K, Bella JN, Rokkedal J,

Dige-Petersen H, Ibsen H. Losartan but not atenolol reduce carotid

artery hypertrophy in essential hypertension. A LIFE substudy.

Blood Press 2005;14(3):177-83.

14. Olsen MH, Wachtell K, Tuxen C, Fossum E, Bang LE, Hall C, Ibsen

H, Rokkedal J, Devereux RB, Hildebrandt PR. Opposite effects of

losartan and atenolol on natriuretic peptides in patients with

hypertension and left ventricular hypertrophy: a LIFE substudy.

J Hypertens. 2005 May;23(5):1083-90.

15. Olsen MH, Christensen MK, Wachtell K, Tuxen C, Fossum E, Bang

LE, Wiinberg N, Devereux RB, Kjeldsen SE, Hildebrandt P,

Dige-Petersen H, Rokkedal J, Ibsen H. Markers of collagen synthe

sis is related to blood pressure and vascular hypertrophy: a LIFE

substudy. J Hum Hypertens 2005 ;19:301-7

16. Olsen MH, Wachtell K, Bella JN, Gerdts E, Palmieri V, Nieminen

MS, Smith G, Ibsen H, Devereux RB; LIFE substudy. Aortic valve

sclerosis relates to cardiovascular events in patients with hypertension

(a LIFE substudy). Am J Cardiol 2005;95:132-6.

Lærebogskapitler:

17. Jensen LT. Medicinske stråleskader. Kapitel 64, Medicinsk Kompendium

Lommebog. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. ISBN

8717037794, 3. udgave, 1. oplag 2005.

26 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Klinisk Neurofysiologisk afd.

Overordnede forskningsområder

Publikationer 2005

Dyreeksperimentelle undersøgelser

– Hjernens blodgennemstrømning.

– Hjernens energistofskifte.

– Akutte hjerneskaders neurofysiologi og plasticitet.

– Neurofysiologiske mekanismer i cerebellum.

– Hypokretin-systemets betydning for regulation af søvn.

– Søvn og epilepsi.

Kliniske undersøgelser

– Hjernebarkens elektriske aktivitet hos patienter med akut hjernesygdom

undersøgt med elektrokortikografi.

– Søvn og søvnforstyrrelser hos patienter med epilepsi og Parkinsonsygdomme

og andre neurodegenerative sygdomme.

– Søvn og nycturi.

– Narkolepsi - søvn, symptomer og csv-hypokretin.

– Perifer nervefunktion ved polyneuropati.

– Neurofysiologiske undersøgelser af ’critical illness’ polyneuropati/

myopati.

– Neurofysiologiske undersøgelser af smertesans.

– Neurofysiologiske undersøgelser af kortiko-spinale baner til

urethrale og anale lukkemuskler.

– Neurofysiologiske undersøgelser af larynxmuskler efter struma

operationer.

– Elektrofysiologiske aspekter ved registrering af sensoriske

potentialer.

– Genotype-fænotype sammenhænge ved arvelige

ionkanalsygdomme.

Videnskabelige medarbejdere

Professor, dr.med. Martin Lauritzen

Klinisk assistent, læge ph.d, Kirsten Thomsen

Post-doc, ph.d, cand.scient. Kirsten Caesar

ph.d.-studerende, cand.scient. Pia Enager

Post-doc, ph.d, cand.scient. Tina Rasmussen

Læge, ph.d.-studerende, Henning Piilgaard Hansen

Læge. ph.d.-studerende, Stine Knudsen

Læge, dr.med.-studerende Susanne Babara Fuhr, Humboldt

Universität, Berlin.

Læge, dr.med.-studerende Nikolas Offenhauser, Humboldt

Universität, Berlin.

1. Lauritzen M. Opinion: Reading vascular changes in brain imaging:

is dendritic calcium the key? Nat Rev Neuro-sci 2005;6:77-05.

2. Offenhauser N, Thomsen K, Caesar K. & Lauritzen M. Activityinduced

tissue oxygenation changes in rat cere-bellar cortex: Inter

play of postsynaptic activation and blood flow. J Physiol 2005;

565(Pt 1):279-94.

3. Roed H, Frederiksen J, Langkilde A, Sørensen TL, Lauritzen M,

Sellebjerg F. Systemic T-cell activation in acute clinically isolated

optic neuritis. Neuroimmunol 2005;162:165-72.

4. Roed HG, Langkilde A, Sellebjerg F, Lauritzen M, Bang P, Mørup A,

Frederiksen J. A double-blind, randomized trial of IV immunoglo

bulin treatment in acute optic neuritis. Neurology 2005;64:804-10.

5. Bastlund,J.F., Jennum,P., Mohapel,P., Penschuck,S., & Watson,W.P.

Spontaneous epileptic rats show changes in sleep architecture and

hypothalamic pathology. Epilepsia 205;46:934-8.

6. Colding-Jorgensen,E. Phenotypic variability in myotonia congenita.

Muscle Nerve 32 2005;32:19-34.

7. Dunø M, Colding-Jørgensen E: Myotonia congenita. In: GeneRe

views at GeneTests: Medical Genetics Informa-tion Resource.

Available at http://www.genetests.org August 2005.

8. Jennum PJ, Tonnesen P, Rasmussen N, Norregaard O. [Sleeprelated

respiration disorders. Definition, preva-lence, pathophysio

logy and consequences]. Ugeskr Laeger 2005;167:2380-5.

9. Jennum PJ, Tonnesen P, Rasmussen N, Norregaard O. [Sleeprelated

respiration disorders. Diagnosis and treatment]. Ugeskr

Laeger 2005 ;167:2385-9.

10. Larsen K, Smith T. Tab af kæben som atypisk debutsymptom ved

Kennedys syndrom. Ugeskr Læger 2005; 167:3310-11.

11. Parkin M, Hopwood S, Jones DA, Hashemi P, Landolt H, Fabricius

M, Lauritzen M, Boutelle MG, Strong AJ. Dynamic changes in brain

glucose and lactate in pericontusional areas of the human cerebral

cortex, monitored with rapid sampling on-line microdialysis: rela

tionship with depolarisation-like events. J Cereb Blood Flow

Metab 2005; 25:402-13

12. Lauritzen M, Kraig RP. Spreading Depression. Chapter 28, 269-

274, in The Headaches, 3rd –Edition, edited by J Olesen, PJ

Goadsby, NM Ramadan, P Tfelt-Hansen, KMA Welch. 2005

Amtssygehuset i Glostrup | 27


Kæbekirurgisk afd. Z

Overordnede forskningsområder

Videnskabelige medarbejdere

Kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling

Vækstbetingede kæbeanomalier (store under- og overbid), der ikke

kan rettes med almindelig tandretning, kræver kombineret tandretning

og kæbeflytningsoperation. Denne behandling er særdeles

kompliceret og er baseret på computeranalyse af røntgenbilleder af

kæber og kranium, samt planlægning af operation ved hjælp af

modeller af kæberne. Projektet søger at optimere planlægning,

simulering af operation samt kvalitetskontrol af kæbeoperationerne.

Ossøs rekonstruktion af kæber

Patienter med svind af gummen efter mange års tandløshed har dårlig

protesefunktion og kan ikke tygge maden. Ved hjælp af ossøs rekonstruktion

af kæben med hofteknogle kan man opbygge en ny kæbekam.

Der kan efterfølgende indsættes implantater i kæberne til fastholdelse

af protese eller bro. Andre muligheder for rekonstruktion er

osseo-distraktion samt indsættelses af kindbensimplantater (zygomaimplantater).

Disse områder er under videreudvikling mhp. optimering.

Præmaligne mundslimhindelidelser/oral cancer

Visse mundslimhindeforandringer (leukoplakier og erytroplakier) viser

øget hyppighed af udvikling af oral cancer. Når disse læsioner udviser

epiteldysplasi eller carcinoma in situ ved biopsi, bliver de fjernet kirurgisk.

Projektet undersøger recidivfrekvens, risikofaktorer så som tobak

og alkohol m.fl. samt søger at forebygge cancerudvikling i mundhulen.

Sjögrens syndrom

Kæbekirurgisk afd. har i slutningen af 2003 indgået et globalt forskningsprojekt

om Sjögrens syndrom mhp. at oprette en fælles international

data- og vævbank mhp. udforskning af ætiologi og patogenese

af Sjögrens syndrom. Projektet er støttet af National Institute of Health

(NIH) og omfatter en række internationale samarbejdspartnere i USA,

Asien, Sydamerika og Europa. Projektet skal løbe i 5 år.

Tandlæge 12 timer/uge

Projektsygeplejerske 32 timer/uge

Publikationer i 2005

1. Arx T, Broggini N, Jensen SS, Bornstein MM, Schenk RK, Buser D.

Membrane durability and tissue response of different bioresorba

ble barrier membranes: A histologic study in the rabbit calvarium.

Int. J Oral Maxillofac Implants 2005;20:843-853.

2. Asmussen K, Schiødt M, Johansen S. Sjögrens syndrom. I Lærebog

i Reumatologi. FADL’s forlag. 2. Udg. 2005 in press.

3. Flint S. & Schiødt M. Necrotizing Sialometaplasia. In: European

Oral Medicine Textbook. European Association of Oral Medicine.

2005.

4. Gottrup F, Jensen SS, Andreasen JO. Wound healing subsequent

to injury. In: Textbook and Coloratlas of traumatic injuries to the

teeth 4th edition. Eds. Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson

L. Blackwell Munksgaard 2005;in press.

5. Jensen T, Worsaae N, Møller M. Deformation of the mandible due

to neonatal moulding: a 10-year follow-up. Int J Oral Maxillofac

Surg 2005;34:686-589.

6. Jensen SS, Broggini N, Weibrich G, Hjørting-Hansen E, Schenk R,

Buser D. Bone Regeneration in Standardized Bone Defects with

Autografts or Bone Substitutes in Combination with Platelet

Concentrate: A Histologic and Histomorphometric Study in the

Man dibles of Minipigs. Int J Oral Maxillofac Implants 2005;

20:703-712.

7. Jensen SS, Broggini N, Hjørting-Hansen E, Schenk R, Buser D.

Bone healing and graft resorption of autograft, anorganic bovine

bone and synthetic β-tricalcium phosphate. A histologic and

histomorphometric study in the mandibles of minipigs. Clin Oral

Implants Res 2005;in press.

8. Schiødt M: Mundhulen. Lægemiddelkataloget. 2005.

28 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Medicinsk afd. M

Overordnede forskningsområder

Gastromedicinsk sektion M1

Syrerelateret dyspepsi

Inflammatoriske tarmsygdomme

Pancreatitis

Kardiovaskulær sektion M2

Hypertension

Hyperlipidæmi

Hjertesvigt

Iskæmisk hjertesygdom

Videnskabelige medarbejdere

1 klinisk assistent

2 sygeplejersker

1 bioanalytiker

Publikationer i 2005

Gastromedicinsk sektion – M1

1. Van Blankenstein M, Looman CW, Hop WC, Bytzer P. The incidence

of adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the esophagus:

Barrett’s esophagus makes a difference. Am J Gastroente

rol 2005;100:766-74.

2. Søndergaard B, Bytzer P. Eradikationsbehandling for ulcussygdom

hos Helicobacter pylori-positive patienter. Ugeskr Laeger

2005;167:500-2.

3. Pedersen JF, Dakhil AZ, Jensen DB, Søndergaard B, Bytzer P. Ab

normal hepatic vein Doppler waveform in patients without liver

disease. Br J Radiol 2005;927:242-4.

4. Bytzer P. Gastro-oesophageal reflux disease: Epidemiologic chal

lenges (editorial). Scand J Gastroenterol 2005;40:247-9.

5. Schmidt PN, Hansen JM, Bytzer P, Gyrtrup HJ, Matzen P. Kvaliteten

af kolonoskopi I Danmark. Resultater fra et europæisk kvalitets

studie. Ugeskr Læger 2005;167:1733-7.

6. Hansen JM, Schmidt PN, Matzen P, Gyrtrup HJ, Bytzer P. Appropri

ateness af kolonoskopi. Værdien af europæisk udviklede kriterier

for en dansk population. Ugeskr Læger 2005;167:1738-42.

7. Bytzer P. Dyspepsi og helicobacter – fra evidens til klinisk praksis

(videnskabelig leder). Ugeskr Læger 2005;167:4631.

8. Tack J, Müller-Lissner S, Bytzer P et al. A randomised controlled

trial assessing the efficacy and safety of repeated tegaserod thera

py in women with irritable bowel syndrome with constipation.

Gut 2005;54:1707-13.

9. Vader J-P, Wietlisbach V, Harris J-K et al. Gastroenterologists

overestimate the appropriateness of colonoscopies they perform:

An international observational study. Endoscopy 2005; 37:840-6.

10. Hughes DA, Bodger K, Bytzer P, de Herdt D, Dubois D. Economic

analysis of on-demand maintenance therapy with proton pump

inhibitors in patients with non-erosive reflux disease. Pharmaco

Economics 2005;23:1031-41.

11. Bytzer P, O’Morain C. Treatment of Helicobacter pylori. Helico

bacter 2005;10(Suppl 1):40-6.

12. Pedersen JF, Larsen VA, Bytzer P, Madsen LG, Hamberg O. Hepatic

transit time of ultrasound contrast in biopsy characterised liver di

sease. Acta Radiologica 2005;46:557-60

13. Behrend L, Vibe-Petersen J, Perrild H. Sildenafil in the treatment of

erectile dysfunction in men with diabetes: demand, efficacy and

patient satisfaction. Int J Impot Res 2005;17:264-9.

14. Bytzer P, O’Morain C. Treatment of Helicobacter pylori. Helicobacter

2005;10:40-6.

15. Tack J, Muller-Lissner S, Bytzer P, Corinaldesi R, Chang L, Viegas A,

et al. A randomised controlled trial assessing the efficacy and safe

ty of repeated tegaserod therapy in women with irritable bowel

syndrome with constipation. Gut 2005;54:1707-13.

Kardiovaskulær sektion M 2

16. Olsen MH, Wachtell K, Bella JN, Gerdts E, Palmieri V, Nieminen

MS, Smith G, Ibsen H, Devereux RB. Aortic valve sclerosis relates

to cardiovascular events in patients with hypertension (a LIFE substudy).

Am J Cardiol 2005;95:132-6.

17. Olsen MH, Christensen MK, Wachtell K, Tuxen C, Fossum E, Bang

LE, Wiinberg N, Devereux RB, Kjeldsen SE, Hildebrandt P, Dige-

Petersen H, Rokkedal J, Ibsen H. Markers of collagen synthesis is

related to blood pressure and vascular hypertrophy: a LIFE substu

dy. J Hum Hypertens 2005;19:301-7.

18. Wachtell K, Hornestam B, Lehto M, Slotwiner DJ, Gerdts E, Olsen

MH, Aurup P, Dahlof B, Ibsen H, Julius S, Kjeldsen SE, Lindholm

LH, Nieminen MS, Rokkedal J, Devereux RB. Cardiovascular morbidity

and mortality in hypertensive patients with a history of atrial

fibrillation: The Losartan Intervention For End Point Reduction in

Hypertension (LIFE) study. J Am Coll Cardiol 2005;45:705-11.

19. Wachtell K, Lehto M, Gerdts E, Olsen MH, Hornestam B, Dahlof B,

Ibsen H, Julius S, Kjeldsen SE, Lindholm LH, Nieminen MS, Devereux

RB. Angiotensin II receptor blockade reduces new-onset atrial

fibrillation and subsequent stroke compared to atenolol: the Losartan

Intervention For End Point Reduction in Hypertension (LIFE)

study. J Am Coll Cardiol 2005;45:712-9.

Amtssygehuset i Glostrup | 29


20. Hansen TW, Jeppesen J, Rasmussen S, Ibsen H, Torp-Pedersen C.

Ambulatory Blood Pressure and Mortality. A Population-Based

Study. Hypertension 2005;45:499-504.

21. Reims HM, Oparil S, Kjeldsen SE, Devereux RB, Julius S, Brady WE,

Fyhrquist F, Ibsen H, Lindholm LH, Omvik P, Wedel H, Beevers G,

de Faire U, Kristianson K, Lederballe-Pedersen O, Nieminen MS,

Dahlof B; LIFE Study Group. Losartan benefits over atenolol in

non-smoking hypertensive patients with left ventricular hypertrophy:

the LIFE study. Blood Press 2005;13:376-84.

22. Olsen MH, Fossum E, Hoieggen A, Wachtell K, Hjerkinn E, Nesbitt

SD, Andersen UB, Phillips RA, Gaboury CL, Ibsen H, Kjeldsen SE,

Julius S. Long-term treatment with losartan versus atenolol improves

insulin sensitivity in hypertension: ICARUS, a LIFE substudy. J

Hypertens 2005;33:891-8.

23. Kjeldsen SE, Lyle PA, Kizer JR, Dahlof B, Devereux RB, Julius S, Beevers

G, de Faire U, Fyhrquist F, Ibsen H, Kristianson K, Lederballe-

Pedersen O, Lindholm LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Snapinn

SM, Harris KE, Wedel H; LIFE Study Group. The effects of losartan

compared to atenolol on stroke in patients with isolated systolic

hypertension and left ventricular hypertrophy. The LIFE study.

J Clin Hypertens (Greenwich) 2005;7:152-8.

24. Fyhrquist F, Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers

G, de Faire U, Ibsen H, Kristianson K, Lederballe-Pedersen O, Lindholm

LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Hille DA, Lyle PA, Edel

man JM, Snapinn SM, Wedel H; LIFE Study Group. Pulse pressure

and effects of losartan or atenolol in patients with hypertension

and left ventricular hypertrophy. Hypertension 2005;45:580-5.

25. Olsen MH, Wachtell K, Tuxen C, Fossum E, Bang LE, Hall C, Ibsen

H, Rokkedal J, Devereux RB, Hildebrandt PR. Opposite effects of

losartan and atenolol on natriuretic peptides in patients with hypertension

and left ventricular hypertrophy: a LIFE substudy. J Hy

pertens 2005;23:1083-90.

26. de Simone G, Wachtell K, Palmieri V, Hille DA, Beevers G, Dahlof

B, de Faire U, Fyhrquist F, Ibsen H, Julius S, Kjeldsen SE, Lederballe-

Pedersen O, Lindholm LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Devereux

RB. Body build and risk of cardiovascular events in hypertension

and left ventricular hypertrophy: the LIFE (Losartan Interventi

on For Endpoint reduction in hypertension) study. Circulation

2005;111:1924-31.

27. Olsen MH, Wachtell K, Neland K, Bella JN, Rokkedal J, Dige-Petersen

H, Ibsen H. Losartan but not atenolol reduce carotid artery

hypertrophy in essential hypertension. A LIFE substudy. Blood Press

2005;14:177-83.

28. Franklin SS, Wachtell K, Papademetriou V, Olsen MH, Devereux

RB, Fyhrquist F, Ibsen H, Kjeldsen SE, Dahlof B. Cardiovascular

morbidity and mortality in hypertensive patients with lower versus

higher risk: a LIFE substudy. Hypertension 2005;46:492-9.

29. Olsen MH, Hansen TW, Christensen MK, Gustafsson F, Rasmussen

S, Wachtell K, Borch-Johnsen K, Ibsen H, Jorgensen T, Hildebrandt P.

N-terminal pro brain natriuretic peptide is inversely related to me

tabolic cardiovascular risk factors and the metabolic syndrome.

Hypertension 2005; 46:660-6.

30. Fossum E, Moan A, Kjeldsen SE, Devereux RB, Julius S, Snapinn

SM, Edelman JM, de Faire U, Fyhrquist F, Ibsen H, Kristianson K,

Lederballe-Pedersen O, Lindholm LH, Nieminen MS, Omvik P,

Oparil S, Wedel H, Dahlof B; LIFE Study Group. The Effect of

Losartan Versus Atenolol on Cardiovascular Morbidity and Mortali -

ty in Patients With Hypertension Taking Aspirin The Losartan Inter -

vention for Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE) Study. J Am

Coll Cardiol 2005;46:770-5.

31. Kjeldsen SE, Lyle PA, Tershakovec AM, Devereux RB, Oparil S, Dahlof

B, de Faire U, Fyhrquist F, Ibsen H, Kristianson K, Lederballe-

Pedersen O, Lindholm LH, Nieminen MS, Omvik P, Wedel H. Targe -

ting the renin-angiotensin system for the reduction of cardiovascular

outcomes in hypertension: angiotensin-converting enzyme

inhibitors and angiotensin receptor blockers. Expert Opin Emerg

Drugs 2005;10:729-45.

32. Olsen MH, Wachtell K, Bella JN, Palmieri V, Gerdts E, Smith G,

Nieminen MS, Dahlof B, Ibsen H, Devereux RB. Aortic valve sclerosis

and albuminuria predict cardiovascular events independently in

hypertension: a losartan intervention for endpoint-reduction in hypertension

(LIFE) substudy. Am J Hypertens 2005;18:1430-6.

33. Carr AA, Kowey PR, Devereux RB, Brenner BM, Dahlof B, Ibsen H,

Lindholm LH, Lyle PA, Snapinn SM, Zhang Z, Edelman JM, Shahin

far S.Hospitalizations for new heart failure among subjects with

diabetes mellitus in the RENAAL and LIFE studies. Am J Cardiol

2005;96:1530-6.

34. Kjaer A, Meyer C, Wachtell K, Olsen MH, Ibsen H, Opie L, Holm S,

Hesse B. Positron emission tomographic evaluation of regulation

of myocardial perfusion in physiological (elite athletes) and patho

logical (systemic hypertension) left ventricular hypertrophy. Am J

Cardiol. 2005;96:1692-8.

35. Boman K, Olofsson M, Dahlof B, Gerdts E, Nieminen MS, Papademetriou

V, et al. Left ventricular structure and function in sedenta

ry and physically active subjects with left ventricular hypertrophy

(the LIFE study). Am J Cardiol 2005;95:280-3.

30 | Videnskabelig Årsberetning 2005


36. Christensen M, Ibsen H, Worck R. Effect of eprosartan on catecho

lamines and peripheral haemodynamics in subjects with insulininduced

hypoglycaemia. Clin Sci 2005 Feb;108(2):113-9.

37. Wachtell K, Lehto M, Gerdts E, Olsen MH, Hornestam B, Dahlof B,

et al. Angiotensin II receptor blockade reduces new-onset atrial fi

brillation and subsequent stroke compared to atenolol - The Losartan

Intervention For End point reduction in hypertension (LIFE)

study. J Am Coll Cardiol 2005;45:712-9.

38. Ibsen H, Olsen MH, Wachtell K, Borch-Johnsen K, Lindholm LH,

Mogensen CE, et al. Reduction in albuminuria translates to reduction

in cardiovascular events in hypertensive patients - Losartan intervention

for endpoint reduction in hypertension study. Hypertension

2005;45:198-202.

39. Kizer JR, Dahlof B, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U, et

al. Stroke reduction in hypertensive adults with cardiac hypertrophy

randomized to losartan versus atenolol - The Losartan Intervention

for Endpoint reduction in hypertension study. Hypertension

2005;45:46-52

Amtssygehuset i Glostrup | 31


Neurokirurgisk afd. H

Overordnede forskningsområder

Videnskabelige medarbejdere

Subarachnoidalblødning fra aneurysme:

Den tidlige fase. Fibrinolyse og antifibrinolystisk behandling.

CEDRIC:

Cervikal diskusprotese versus cage ved cervical spondylose

Kronisk subduralt hæmatom:

Skylledrænage versus standarddrænage

Selektiv perfusion af a. cerebri media:

En ny eksperimentel model til forskning i cerebral iskæmi

SonoWand ultralydsguided neuronavigation og optimering af

hjernetumorkirurgi

Effekten af mikrovaskulær dekompression for trigeminusneuralgi:

En retrospektiv analyse.

Professor Jens Astrup

Publikationer i 2005

Originale videnskabelige publikationer

1. Albeck MJ, Boge-Rasmussen T, Fedders O, Nielsen CJ, Lundberg J.

Spinal surgery organization. Danish Society of Neurosurgery.

Ugeskr Laeger 2005;167:1397

2. Bech-Azeddine R, Gjerris F, Waldemar G, Czosnyka M, Juhler M.

Intraventricular or lumbar infu-sion test in adult communicating

hydrocephalus? Practical consequences and clinical outcome of

shunt operation. Acta Neurochir (Wien) 2005;147:1027-36.

3. Lohse N, Hansen AB, Jensen-Fangel S, Kronborg G, Kvinesdal B,

Pedersen C, Larsen CS, Moller A, Willumsen L, Obel N. Demographics

of HIV-1 infection in Denmark: results from the Danish HIV

Cohort Study. Scand J Infect Dis 2005;37:338-43.

COSBID:

Cortical spreading depression ved svær hjernelæsion

32 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Neurologisk afd. N

Overordnede forskningsområder

Hovedpine

Apopleksi

Sklerose

Epilepsi

Videnskabelige medarbejdere

1 professor

9 overlæger

3 speciallæger

1 post.doc

1 seniorforsker

14 ph.d.-studerende

Publikationer 2005

Artikler

1. Andlin-Sobocki P, Jonsson B, Wittchen HU, Olesen J. Cost of disor -

ders of the brain in Europe. Eur J Neurol 2005;12 suppl 1:1-17

2. Ashina M, Jorgensen M, Stallknecht B, Mork H, Bendtsen L,

Pedersen JF, Olesen J, Jensen R. No release of interstitial glutamate

in experimental human model of muscle pain. European Journal

of Pain 2005;9:337-343.

3. Ashina S, Ashina M. Headache in systemic mastocytosis: a case

report with pathophysiological consid-erations. Cephalalgia

2005;25:314-316.

4. Ashina S, Babenko L, Jensen R, Ashina M, Magerl W, Bendtsen L.

Increased muscular and cutaneous pain sensitivity in cephalic regi

on in patients with chronic tension-type headache. Eur J Neurol

2005;12:543-549.

5. Ashina S, Bendtsen L, Ashina M. Pathophysiology of tension-type

headache. Curr Pain Headache Rep 2005;9:415-422.

6. Baandrup L, Jensen R. Chronic post-traumatic headache - a clinical

analysis in relation to the Interna-tional Headache Classification

2nd Edition. Cephalalgia 2005;25:132-138.

7. Birk S, Petersen KA, Kruuse C, Guieu R, Jonassen O, Eisert W,

Olesen J. The effect of circulating adenosine on cerebral haemo

dynamics and headache generation in healthy subjects. Cephalalgia

2005;25:369-377.

8. Christensen MB, Bendtsen L, Ashina M, Jensen R. Experimental in

duction of muscle tenderness and headache in tension-type headache

patients. Cephalalgia 2005;25:1061-1067.

9. Eriksen MK, Thomsen LL, Olesen J. Sensitivity and specificity of the

new international diagnostic crite-ria for migraine with aura.

Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:212-217.

10. Eriksen MK, Thomsen LL, Olesen J. The visual aura rating scale

(VARS) for migraine aura diagnosis. Cephalalgia 2005;25:801-

810.

11. Freedman MS, Thompson EJ, Deisenhammer F, Giovannoni G,

Grimsley G, Keir G, Ohman S, Racke MK, Sharief M, Sindic CJ,

Sellebjerg F, Tourtellotte WW. Recommended standard of cerebrospinal

fluid analysis in the diagnosis of multiple sclerosis: a consensus

statement. Arch Neurol 2005;62:865-870.

12. Gozalov A, Petersen KA, Mortensen C, Jansen-Olesen I, Klaerke D,

Olesen J. Role of K-ATP channels in the regulation of rat dura and

pia artery diameter. Cephalalgia 2005;25:249-260.

13. Jansen-Olesen I, Mortensen CH, El-Bariaki N, Ploug KB. Characterization

of K-ATP-channels in rat basilar and middle cerebral arteri

es: Studies of vasomotor responses and mRNA expression. Eur J

Pharmacol 2005;523:109-118.

14. Jansen-Olesen I, Zhou M, Zinck T, Xu CB, Edvinsson L. Expression

of inducible nitric oxide synthase in trigeminal ganglion cells

during culture. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005;97:355-363.

15. Jensen J, Krakauer M, Sellebjerg F. Cytokines and adhesion mole

cules in multiple sclerosis patients treated with interferon-beta 1b.

Cytokine 2005;29:24-30.

16. Kruuse C, Khurana TS, Rybalkin SD, Birk S, Engel U, Edvinsson L,

Olesen J. Phosphodiesterase 5 and effects of sildenafil on cerebral

arteries of man and guinea pig. Eur J Pharmacol 2005;521:105-

114.

17. Lassen LH, Sperling B, Andersen AR, Olesen J. The effect of i.v. L-

N-G methylarginine hydrochloride (L-NMMA : 546C88) on basal

and acetazolamide (Diamox ((R))) induced changes of blood veloci

ty in cerebral arteries and regional cerebral blood flow in man.

Cephalalgia 2005;25:344-352.

18. Lim ET, Sellebjerg F, Jensen CV, Altmann DR, Grant D, Keir G,

Thompson EJ, Giovannoni G. Acute axonal damage predicts clini

cal outcome in patients with multiple sclerosis. Mult Scler

2005;11:532-536.

19. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jorgensen T, Jensen R. Has the

prevalence of migraine and tension-type headache changed over

a 12-year period? A Danish population survey. Eur J Epidemiol

2005;20:243-249.

20. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jorgensen T, Jensen R. Incidence of

primary headache: A Danish epi-demiologic follow-up study. Am J

Epidemiol 2005 Jun 1;161:1066-1073.

Amtssygehuset i Glostrup | 33


21. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jorgensen T, Jensen R. Prognosis of

migraine and tension-type headache - A population-based followup

study. Neurology 2005;65:580-585.

22. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jorgensen T, Jensen R. Secular

changes in health care utilization and work absence for migraine

and tension-type headache: A population based study. Eur J

Epidemiol 2005;20:1007-1014.

23. McCrory DC, Gray RN, Tfelt-Hansen P, Steiner TJ, Taylor FR.

Methodological issues in systematic reviews of headache trials:

Adapting historical diagnostic classifications and outcome measures

to present-day standards. Headache 2005;45:459-465.

24. Offenhauser N, Zinck T, Hoffmann J, Schiemann K, Schuh-Hofer S,

Rohde W, Arnold G, Dirnagl U, Jansen-Olesen I, Reuter U. CGRP

release and c-fos expression within trigeminal nucleus caudalis of

the rat following glyceryltrinitrate infusion. Cephalalgia

2005;25:225-236.

25. Ogard C, Sorensen TL, Krogh E. Increased CD40 ligand in patients

with acute anterior uveitis. Acta Ophthalmol Scand 2005;83:370-

373.

26. Petersen KA, Birk S, Lassen LH, Kruuse C, Jonassen O, Lesko L,

Olesen J. The CGRP-antagonist, BIBN4096BS does not affect cerebral

or systemic haemodynamics in healthy volunteers. Cephalalgia

2005;25:139-147.

27. Petersen KA, Dyrby L, Williamson D, Edvinsson L, Olesen J. Effect

of hypotension and carbon dioxide changes in an improved genui -

ne closed cranial window rat model. Cephalalgia 2005;25:23-29.

28. Petersen KA, Lassen LH, Birk S, Lesko L, Olesen J. BIBN4096BS antagonizes

human alpha-calcitonin gene related peptide-induced

headache and extracerebral artery dilatation. Clinical Pharmacology

& Therapeutics 2005;77:202-213.

29. Petersen KA, Nilsson E, Olesen J, Edvinsson L. Presence and function

of the calcitonin gene-related peptide receptor on rat pial

arteries investigated in vitro and in vivo. Cephalalgia 2005;25:

424-432.

30. Petrenaite V, Sabers A, Hansen-Schwartz J. Individual changes in

lamotrigine plasma concentrations during pregnancy. Epilepsy

Res 2005;65:185-188.

31. Pinholt M, Frederiksen JL, Andersen PS, Christiansen M. Apo E in

multiple sclerosis and optic neuritis: the Apo E-epsilon 4 allele is

associated with progression of multiple sclerosis. Mult Scler

2005;11:511-515.

32. Ravnborg M, Blinkenberg M, Sellebjerg F, Ballegaard M, Larsen

SH, Sorensen PS. Responsiveness of the Multiple Sclerosis Impairment

Scale in comparison with the Expanded Disability Status

Scale. Mult Scler 2005;11:81-84.

33. Reichmann H, Boas J, MacMahon D, Myllyla V, Hakala A, Reinikainen

K. Efficacy of combining levodopa with entacapone on quality

of life and activities of daily living in patients experiencing wearingoff

type fluctuations. Acta Neurol Scand 2005;111:21-28.

34. Roed H, Frederiksen J, Langkilde A, Sorensen TL, Lauritzen M,

Sellebjerg F. Systemic T-cell activation in acute clinically isolated

optic neuritis. J Neuroimmunol 2005;162:165-172.

35. Roed HG, Langkilde A, Sellebjerg F, Lauritzen M, Bang P, Morup A,

Frederiksen JL. A double-blind, randomized trial of IV immunoglobulin

treatment in acute optic neuritis. Neurology 2005;

64:804-810.

36. Sabers A. Treatment of epilepsy--where are we now? Danish Society

of Epilepsy. Ugeskr Laeger 2005;167:1384.

37. Sellebjerg F, Barnes D, Filippini G, Midgard R, Montalban X,

Rieckmann P, Selmaj K, Visser LH, Sorensen PS. EFNS guideline on

treatment of multiple sclerosis relapses: report of an EFNS task

force on treatment of multiple sclerosis relapses. Eur J Neurol

2005;12:939-946.

38. Sellebjerg F, Ross C, Koch-Henriksen N, Sorensen PS, Frederiksen

JL, Bendtzen K, Sorensen TL. CD26+CD4+T cell counts and attack

risk in interferon-treated multiple sclerosis. Mult Scler 2005;11:

641-645.

39. Sorensen PS, Koch-Henriksen N, Ross C, Clemmesen KM,

Bendtzen K. Appearance and disappear-ance of neutralizing antibodies

during interferon-beta therapy. Neurology 2005;65:33-39.

40. Stoevring B, Jaliashvili L, Thougaard AV, Ensinger C, Hogdall CK,

Rasmussen LS, Sellebjerg F, Chris-tiansen M. Tetranectin in cerebrospinal

fluid: Biochemical characterisation and evidence of in

trathecal synthesis or selective uptake into CSF. Clin Chim Acta

2005;359:65-71.

41. Tibaek S, Gard G, Jensen R. Pelvic floor muscle training is effective

in women with urinary incontinence after stroke: A randomised,

controlled and blinded study. Neurourol Urodyn 2005;24:348-357.

42. Tvedskov JF, Lipka K, Ashina M, Iversen HK, Schifter S, Olesen J.

No increase of calcitonin gene-related peptide in jugular blood

during migraine. Ann Neurol 2005;58:561-568.

43. Wittchen HU, Jonsson B, Olesen J. Towards a better understanding

of the size and burden and cost of brain disorders in Europe.

Eur Neuropsychopharmacol 2005;15:355-356.

44. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R. Efficacy of multidisciplinary treatment

in a tertiary referral headache centre. Cephalalgia

2005;25:1159-1167.

34 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Videnskabelige afhandlinger

45. Petersen KA. CGRP and CGRP-antagonism - An investigation of

vascular headcahe pathophysiology and treatment [Københavns

Universitet. Det sundhedsvidenskabelige fakultet]. own; 2005.

46. Roed HG. IVIG treatment and characterization of Tcell surface expression

of inflammatory markers in patients with acute optic

neuritis [Københavns Universitet. Det sundhedsvidenskabelige

fakultet]. FADL; 2005.

47. Tvedskov JF. A human experimental migraine model using glyceryltrinitrate

for evaluating prophylactic treatment. FADL; 2005.

Bøger

48. Olesen J. The classification and diagnosis of headache disorders.

Oxford: Oxford University Press, 2005.

Bogkapitler m.v.

49. Ashina M. Discussion summary, practical implementation and

research. In: Olesen J (ed.) The classifi-cation and diagnosis of

headache disorders. Oxford: Oxford University Press, 2005.

305-306.

50. Ashina S, Ashina M. Headache diagnosis in systemic mastocytosis.

In: Olesen J (ed.) The classification and diagnosis of headache

disorders. Oxford: Oxford University Press, 2005. 242-245.

51. Bendtsen L, Jensen R. Tension-type headcahe: What is new in the

second edition of the international classification of headcahe disorders.

In: Olesen J (ed.) The classification and diagnosis of headache

disorders. Oxford: Oxford University Press, 2005. 101-108.

52. Jensen R. Hovedpine. In: Callesen T (ed.) Den akutte patient.

1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard Danmark, 2005. 205-212.

53. Eriksen MK, Thomsen LL, Olesen J. ICHD-2 applied to 362 patients

with migraine with aura according to ICHD-1. In: Olesen J (ed.)

The classification and diagnosis of headache disorders. Oxford:

Oxford University Press, 2005. 84-90.

54. Eriksen MK, Thomsen LL, Olesen J. Migraine with aura and its

borderlands. In: Olesen J (ed.) The classification and diagnosis of

headache disorders. Oxford: Oxford University Press, 2005. 62-69.

55. Eriksen MK, Thomsen LL, Olesen J. Validation of new diagnostic

criteria (ICHD-2) for migraine with aura. In: Olesen J (ed.) The

classification and diagnosis of headache disorders. Oxford: Oxford

University Press, 2005. 91-97.

56. Jensen R. Hovedpine. In: Callesen T (ed.) Den akutte patient.

1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard Dan-mark, 2005. 205-212.

57. Jensen R. The international classification of headache disorders.

2nd edition (ICHD-2) and the 10th international classification of

diseases, neurological adaption (ICD10NA) classification of headache

disorders. In: Olesen J (ed.) The classification and diagnosis

of headache disorders. Oxford: Oxford Uni-versity Press, 2005.

12-19.

58. Jensen R, Bendtsen L. Principles and tools: questionaires, structured

interviews, diaries and calendars. In: Olesen J (ed.) The classification

and diagnosis of headache disorders. Oxford: Oxford

University Press, 2005. 20-27.

59. Olesen J. discussion summary, the secondary headaches: Part II. In:

Olesen J (ed.) The classification and diagnosis of headache disorders.

Oxford: Oxford University Press, 2005. 250-252.

Amtssygehuset i Glostrup | 35


Operations- og anæstesiologisk afd. Y

Overordnede forskningsområder

Publikationer i 2005

Den aktuelle forskning på afd. Y er centreret omkring perioperativ

medicin og smertebehandling:

- Klinisk implementation af perioperative smertebehandlingsregimer.

- Systematiske litteraturgennemgange inden for området perioperativ

medicin og smertebehandling.

- Kontraktforskning for industrien: Afprøvning af analgetika og

antihyperalgetika i smertemodeller.

Videnskabelige medarbejdere

Én ph.d-studerende

Én fondslønnet projektkoordinator (sygeplejerske).

To lektorer ansat ved Københavns Universitet (heraf én ekstern

lektor).

1. Duedahl TH, Dirks J, Petersen KB, Rømsing J, Larsen N-E, Dahl JB.

Intravenous dextro-methorphan to human volunteers: Relationship

between pharmacokinetics and anti-hyperalgesic effect.

Pain 2005; 113:360–368.

2. Hansen EH, Duedahl TH, Rømsing J, Hilsted KL, Dahl JB. Intraoperative

remifentanil might influence pain levels in the immediate

post-operative period after major abdominal surgery. Acta

Anaesthesiol Scand 2005;49:1464-70.

3. Rømsing J, Møiniche S, Mathiesen O, Dahl JB. Reduction of opioid

related adverse events using opioid sparing analgesia with cox-2

inhibitors lacks documentation. A systematic review. Acta Anaesthesiol

Scand 2005; 49:133-142.

4. Bell RF, Dahl JB, Moore A, Kalso E. Peri-operative ketamine for

acute post-operative pain: a quantitative and qualitative systematic

review (Cochrane review). Acta Anaesthesiol Scand 2005;49:

1405-28.

5. Dahl JB, Kehlet H. Postoperative pain and its management. I:

McMahon SB, Koltzenburg M, eds. Wall and Melzack’s Textbook

of Pain. Elsevier: Churchill Livingstone, 2006: 635-651.

6. Cohen SL, Sprung CL, Sjøkvist P, Lippert A, et al and The Ethicus

Study Group. Communication of end of life decisions in European

intensive care units. Intensive Care Med 2005;31:1215-21.

7. Bülow HH , Lippert A, Sprung C et al. Beslutninger om behandlingsniveau

på intensive afdelinger i Europa. The Ethicus study

sammenlignet med de danske delresultater. Ugeskr Læger 2005:

167:1522-25.

Ortopædkirurgisk afd. A

Overordnede forskningsområder

Publikationer i 2005

- Bruskforskning. Udvikling af teknikken omkring brusktransplantation

i et samarbejde med Interface Biotech, Dep. Res. Glostrup.

- Biomekanik

Originale videnskabelige publikationer

1. Bernhoft IM, Steentoft A, Johansen SS, Klitgaard NA, Larsen LB,

Hansen LB. Drugs in injured drivers in Denmark. Forensic Sci Int

2005;150:181-9.

Videnskabelige medarbejdere

Ingen.

36 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Psykiatrisk Center og Tandlægeklinikken

Overordnede forskningsområder

Skizofreni

Traumer

Selvmordsforebyggelse

Psykoterapi

Demens og transkulturel psykiatri

Psykisk Sårbarhed

Mental Fitness

Antipsykotikas potentielle effekt cellulær overlevelse. In vitro

undersøgelser på neurale kulturer.

5. Rosenbaum B. Phenomenology and psychoanalysis. Scandinavian

Psychoanalytic Review 2005; 28: 115-9.

6. Rosenbaum B, Valbak K, Harder S, Knudsen P, Koster A, Lajer M,

et al. The Danish National Schizophrenia Project: prospective,

comparative longitudinal treatment study of first-episode psychosis.

Br J Psychiatry 2005;186:394-9.

7. Sorensen HJ, Jepsen PW, Haastrup S, Juel K. Drug-use pattern,

comorbid psychosis and mortality in people with a history of

opioid addiction. Acta Psychiatr Scand 2005;111:244-9.

8. Østergaard P, Mikkelsen O. En kæmpe i profylaksens tjeneste fyl

der år. Tandlægebladet 2005;109:898-9.

Videnskabelige medarbejdere

14 videnskabelige medarbejdere sv.t. 5,61 årsværk, herunder en

ph.d.-studerende i forbindelse med igangværende projekter, der er

støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Psykiatripulje.

Publikationer i 2005

Oversigtsartikler og ledere

9. Bunnage M. Når hverdagen begynder at smuldre. Videnscenter

for Socialpsykiatri. Dec. 2005, 9-11.

10. Lindvig C. Fokus på unge med nærpsykotiske oplevelser. Social

rådgiveren 2005, nr. 20/23 november.

11. Østergaard P. Forebyggelse er en investering. Tandplejeren

2005;30:16-7.

Originale videnskabelige publikationer

1. Lublin H, Eberhard J, Levander S. Current therapy issues and

unmet clinical needs in the treatment of schizo-phrenia: a review

of the new generation antipsychotics. Int Clin Psychopharmacol

2005;20:183-98.

2. Munkner R, Haastrup S, Joergensen T, Kramp P. Incipient offending

among schizophrenia patients after first contact to the

psychiatric hospital system. Eur Psychiatry 2005;20:321-6.

3. Olsen CE, Poulsen HD, Lublin HKF. Drug therapy of dementia in

elderly patients. A review. Nord J Psychiatry 2005;59:71-7.

4. Rosenbaum B. Psychosis and the structure of homosexuality.

Scandinavian Psychoanalytic Review, 2005; 28: 82-9.

Bøger eller bogkapitler

12. Lublin H. Skizofreni. In Poulsen HD, Munk-Jørgensen P, Bolwig

TG (eds). Psykiatri – en grundbog, Munksgaard Danmark 2005,

104-42.

Andet

13. Nordentoft M, Voldsgaard I, Jørgensen P, Lublin HKF, Balsløv KD,

Bredkjær SR, Simonsen E, Vendsborg P, Lindhardt A, Sigsgaard A,

Christensen TØ, Ahlstrand L, Johansen K, Christensen AM, Lorenz

DJ. NIP - Det Nationale Indikatorprojekt vedr. skizofreni. Skizofreni

Standarder, Indikatorer og prognostiske faktorer. Det Koordinerende

Sekretariat, Århus Amt, 2005.

Amtssygehuset i Glostrup | 37


Radiologisk afd.

Overordnede forskningsområder

Publikationer i 2005

Ultralyd af mave-/tarmkanal

MR af neuroområdet

Meurointervention

Videnskabelige medarbejdere

Ingen

Originale videnskabelige publikationer

1. Ashina M, Jorgensen M, Stallknecht B, Mork H, Bendtsen L,

Pedersen JF, et al. No release of in-terstitial glutamate in experimental

human model of muscle pain. Eur Pain 2005;9:337-43

2. Hoilund-Carlsen PF, Gadsboll N, Hein E, Stage P, Badsberg JH,

Jensen BH. Assessment of left ventricular systolic function by the

chest x-ray: comparison with radionuclide ventriculography. J Card

Fail 2005;11:299-305.

3. Martinussen M, Fischl B, Larsson HB, Skranes J, Kulseng S,

Vangberg TR, et al. Cerebral cortex thickness in 15-year-old adolescents

with low birth weight measured by an automated MRIbased

method. Brain 2005;128:2588-96.

4. Pedersen JF. Sonographic comparison of gastric emptying of broth

and water: Is there a promoting cephalic factor? Acta Radiol

2005;46:132-4.

5. Pedersen JF, Dakhil AZ, Jensen DB, Sondergaard B, Bytzer P.

Abnormal hepatic vein Doppler waveform in patients without liver

disease. Br J Radiol 2005;78:242-4.

6. Pedersen JF, Larsen VA, Bytzer P, Madsen LG, Hamberg O. Hepatic

transit time of ultrasound contrast in biopsy characterized liver

disease. Acta Radiol 2005;46:557-60.

7. Thamsborg G, Florescu A, Oturai P, Fallentin E, Tritsaris K, Dissing

S. Treatment of knee os-teoarthritis with pulsed electromagnetic

fields: a randomized, double-blind, placebo-controlled study.

Osteoarthritis Cartilage 2005;13:575-81.

8. Ainsworth AP, Fallentin EM, Myschotzky PS. Diagnostic imaging

modalities for gallstones – where are we heading? Ugeskr Laeger

2005;167:2615-7

38 | Videnskabelig Årsberetning 2005


Videnskabelig Årsberetning 2005

er udgivet af Amtssygehuset i Glostrup

juni 2006

Redaktion

Vicedirektør Morten Brinkløv

Sekretariatschef Gitte Sabroe

Chefsekretær Pia Austen

Jan Fog Pedersen

Foto

Mikal Schlosser m.fl.

Layout og grafisk produktion

Bjørn & List, 5767 1727

Oplag: 1000 eks.


Ndr. Ringvej 29-67

2600 Glostrup

Telefon 4323 2300

www.glostruphosp.dk

More magazines by this user
Similar magazines