Læs Undervisningsministeriets skrivelse vedrørende ...

hl.dk

Læs Undervisningsministeriets skrivelse vedrørende ...

Undervisningsministeriet

Gymnasieafdelingen

2010-04-29

Lærerkompetencer i forbindelse med undervisning i fag på gymnasialt niveau på eux

Af bekendtgørelsen om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser fremgår, at man har

undervisningskompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser, in casu i gymnasiale fag på eux,

hvis man har faglig kompetence og har bestået det nye (fra 1. august 2009) fælles gymnasiale pædagogikum

(praktisk og teoretisk)

Faglig kompetence på de gymnasiale uddannelser på erhvervsskolerne er betinget af, at man har en

kandidateksamen eller et fagligt niveau svarende til en kandidateksamen og opfylder faglige krav svarende

til kravene i ”Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale

uddannelser (faglige mindstekrav).

For lærere, der skal undervise på hhx og htx, kan faglig kompetence inden for de tekniske, teknologiske,

herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede fag endvidere

opnås af personer uden kandidateksamen gennem en kombination af videregående uddannelse af

mindst 3½ års varighed på en ingeniørhøjskole, handelshøjskole eller universitet og efterfølgende fagligt

kvalificerende beskæftigelse og/eller videre-/efteruddannelse. I den forbindelse gælder dog, at faglig

kompetence i de enkelte fag er betinget af et fagligt niveau, der mindst svarer til et uddannelsesforløb

gennemført ved et universitet eller lignende svarende til mindst 90 ECTS-point, ligesom man stadig skal

opfylde faglige krav svarende til kravene i de faglige mindstekrav.

Endelig skal lærere, der underviser i erhvervsrelaterede fag på hhx og htx have mindst to års relevant

erhvervserfaring.

Det betyder følgende, for de lærere, der i dag underviser på erhvervsskolerne:Lærere med undervisningskompetence til undervisning på hhx og htx

o Lærere, der har fået meddelt undervisningskompetence til undervisning på hhx og htx

vil fortsat have kompetence til undervisning på det gymnasiale niveau i eux

Lærere med de gamle erhvers-PG

o Lærere, der efter de eksisterende regler har den faglige kompetence til at undervise på

gymnasialt niveau, men som har undervist på eud-nivea (eller ikke har fået meddelt undervisningskompetence

til undervisning på hhx og htx) og har det gamle erhvervspædagogikum,

vil ved at gennemføre kurser i fagdidaktik (knap en uges varighed pr. fag)

kunne få undervisningskompetence til undervisning i gymnasiale fag på eux.

o Lærere, der ikke har den tilstrækkelige faglige kompetence og har gennemført det gamle

erhvervspædagogikum, vil gennem en individuel faglig supplering (f.eks. på baggrund af


en ækvivalensvurdering) samt kurser i fagdidaktik (knap en uges varighed pr. fag) kunne

få undervisningskompetence til undervisning i gymnasiale fag på eux.


Lærere med det nye erhvervs-PD

o Lærere, der ikke har den tilstrækkelige faglige kompetence og har gennemført det ny erhvervs-PD,

vil gennem en individuel faglig supplering (f.eks. på baggrund af en ækvivalensvurdering)

samt kurser i fagdidaktik (knap en uges varighed pr. fag) kunne få undervisningskompetence

til undervisning i gymnasiale fag på eux.

o Lærere, der efter de eksisterende regler har den faglige kompetence til at undervise på

gymnasialt niveau, men som bliver ansat til at undervise på eud og derfor gennemfører

erhvervs-PD, vil ved at gennemføre kurser i fagdidaktik (knap en uges varighed pr. fag)

kunne få undervisningskompetence til undervisning i gymnasiale fag på eux.

Om det gymnasiale pædagogikum

Lærere, der bliver ansat til at undervise i de gymnasiale uddannelser skal (normalt) i ansættelsens

første år gennemføre og bestå det fælles gymnasiale pædagogikum. Pædagogikum har et omfang på

60 ECTS-point og består af teoretisk pædagogikum (20 ECTS-point), der afsluttes med en skriftlig

prøve, som skal bestås, samt af praktisk pædagogikum. Praktisk pædagogikum er delt på undervisning

i vejlederes klasser samt egenundervisning, hvortil kan knyttes supervision. Praktisk pædagogikum

afsluttes med en prøve, der skal bestås.

Faglig kompetence sammen med bestået pædagogikum giver undervisningskompetence til undervisning

i alle de gymnasiale uddannelser.

Det gymnasiale pædagogikum er fuldt finansieret, således at knap halvdelen af udgifterne er lagt ind

i uddannelsestaxameteret, og udgiften til teoretisk pædagogikum betales direkte til den udbydende

institution. Resten, dvs. knap halvdelen, følger den enkelte pædagogikumkandidat, og udbetales således

til skolen, når kandidaten er i pædagogikum. Kandidaterne får overenskomstmæssig løn i hele

pædagogikumperioden.

Om pædagogisk diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Lærere, der ansættes som undervisere på erhvervsuddannelserne, skal gennemføre en erhvervspædagogisk

læreruddannelse aflagt på diplomniveau inden 6 år efter ansættelse på erhvervsskolen. Den

erhvervspædagogiske læreruddannelse har et omfang på 60-ECTS point.

Uddannelsen er fuldt finansieret, idet det dog er forudsat, at lærerne får SVU i kursusperioderne.

More magazines by this user
Similar magazines