Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Hovedparten af studierne har uoplyst prisniveau eller er baseret på ældre omkostningsdata,

som ikke er generaliserbare til nutidens situation grundet den mellemliggende

udvikling i teknologi og priser.

Flere af studierne medregner kun kortsigtede hospitalsomkostninger.

Der er stor variation i omfanget af indregnede omkostninger på tværs af studierne.

Baseret på to danske studier tyder det på, at OSA-patienter er omkostningstunge for det

danske samfund. For at reducere disse omkostninger er det vigtigt at vurdere, i hvor høj

grad tidlig diagnosticering og behandling kan forbedre de samfundsøkonomiske omkostninger

og konsekvenser for patienter med OSA. Det er et generelt resultat, at PSG under

indlæggelse er en dyrere metode end CRM til diagnostik af OSA, men også en mere sikker

metode (jf. litteraturgennemgangen såvel i afsnit 4 som i afsnit 7). Det er derfor også vigtigt

at være opmærksom på, at der er forskel på den generelle anvendelsesmulighed af de

to metoder. Mens CRM kun kan anvendes ved ukompliceret søvnapnø, hvor prætestsandsynligheden

er høj, og hvor det ikke drejer sig om børn, anvendes PSG som led i diagnostik

af alle søvnsygdomme (mere end 90 diagnoser). PSG indgår ligeledes som et redskab

til karakterisering af fx alvorlige neurologiske, kardiologiske og andre medicinske sygdomme

med natlige komplikationer. Samtidig er der forskelle i personalets og lægernes

kompetencer i udførelse og vurdering af undersøgelserne samt håndtering af patienterne.

De udvalgte studier i den økonomiske litteraturgennemgang, der evaluerer PSG i forhold til

CRM, har udelukkende fokus på de sundhedsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med

diagnostik af OSA. Selvom CRM findes at være omkostningseffektiv i flere studier, skal man

således være opmærksom på, at der er sygdomme/patientgrupper, for hvem PSG under

indlæggelse vil være nødvendig som udredningsmetode. Begrænsningen ved PSG er, at

undersøgelsen er mere omkostningstung, mere tidskrævende og kræver særligt uddannet

personale og lægebemanding.

CRM har en lavere sensitivitet og specificitet i forhold til PSG. Jævnfør kapitel 4 betyder

det, at CRM risikerer at underestimere sværhedsgraden af OSA. Det vil primært have den

konsekvens, at patienter med mild OSA forbliver udiagnosticerede. Jennum & Kjellberg finder,

at omkostningerne forbundet med OSA stiger med sværhedsgraden af sygdommen,

hvorfor de milde OSA-patienter ikke er så stor en sundhedsøkonomisk belastning som patienter

med moderat til svær OSA [109]. Der er desuden begrænset evidens for effekten af

behandling af mild OSA.

Tandskinnebehandling er kun registreret meget få gange i NDOSA-dataudtrækket, hvilket

sandsynligvis ikke udtrykker det reelle omfang. Dette skyldes, at de fleste tandskinner laves

på tandlægeskoler (København og Aarhus) eller hos egen tandlæge. På tandlægeskolerne

skal patienterne selv betale for det anvendte materiale (ca. 1.500 kr.), og hos de praktiserende

tandlæger er hele behandlingen egenbetaling (ca. pris 3.000 kr.) (ekspertudsagn:

tandlæge). Disse behandlinger registreres ikke i LPR/NDOSA, og der er derfor ikke præcise

tal for, hvor mange der modtager tandskinnebehandling.

Omkostningerne anvendt i omkostningsopgørelsen er primært baseret på DRG- og DAGStakster.

Dette gør, at resultatet er generaliserbart på nationalt plan. Omvendt kan der sås

tvivl om, hvorvidt takster er korrekte at anvende, da det ikke er konkretiseret, hvad de

dækker over. Det kan ligeledes give en overestimering af omkostningerne. CPAP-

Side 103

More magazines by this user
Similar magazines