Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Der bør ligeledes udarbejdes fælles kliniske retningslinjer for diagnostik, behandling og opfølgning

af patienter med OSA, således at patienterne møder et ensartet og standardiseret

forløb, uanset hvilken region/institution der udreder, behandler og følger op på behandlingen.

Det bør synliggøres i retningslinjerne, hvorvidt den anbefalede diagnostik og behandling

er evidensbaseret, og hvorvidt dette baseres på gængs praksis. Dertil bør det udforskes,

hvorvidt antal AHI'er fortsat skal være det bærende kriterium for iværksættelse af

behandling, da patientens symptomer og AHI-indekset ikke nødvendigvis er overensstemmende.

Indsatsen skal følges op af systematisk monitorering af patientens kontaktmønster

til offentlige og private institutioner. Dette bør inkludere en vurdering af kontaktmønstret

til primærsektoren – fx praktiserende læge. Som anført i organisationskapitlet er

praktiserende lægers kendskab til søvnapnøområdet begrænset, dog har hovedparten stiftet

bekendtskab med patientgruppen. Muligheden for at øge behandlingsaktiviteten beror

blandt andet på, at praktiserende læge i højere grad identificerer og henviser patienter til

videre udredning. Igen kan det tilføjes, at behandlingen ikke gavner patienten, såfremt behandlingen

afbrydes, hvorfor velplanlagte og standardiserede opfølgningsstrategier bør

indgå i ethvert behandlingsprogram med CPAP eller tandskinner. Afsluttende skal det nævnes,

at fremtidige studier inden for området bør forholde sig til, hvordan den yderst uhomogene

patientgruppe samt uensartede metoder til at vurdere effekten af diagnostik og

behandling kan håndteres.

Behov for forskning/udvikling inden for området

Gennemføre studier/tiltag som kan være med til at forbedre prædiagnostikken i primærsektor.

Der er behov for at undersøge brugbarheden af eksisterende/nye metoder

til vurdering af risiko for OSA i primærsektor. Gennemføre initiativer som kan være

med til at øge fokus på patientgruppen i primærsektor.

Undersøge hvorvidt ambulant PSG er et reelt og effektivt alternativ til CRM, herunder i

hvilket omfang dette vil påvirke ventetiden til udredning.

Undersøge omfang af og årsager til inkonklusive målinger ved brug af CRM, som resulterer

i fornyet ambulant CRM.

Gennemføre studier som vurderer udviklingen i livskvalitet blandt OSA-patienter.

Undersøge uoverensstemmelser i diagnostiske metoder som Epworth Sleepiness

Scale (dagtræthed) og apnø-hypopnø-indeks.

Undersøge langtidseffekter/-bivirkninger ved brug af tandskinner og CPAP-behandling.

Foretage yderligere undersøgelser om mulighederne ved brug af telemedicinske løsninger

som opfølgende tiltag.

Gennemføre tiltag/studier med henblik på at øge graden af compliance ved CPAPbehandling.

Undersøge prognostiske forhold/forløb hos patienter med ubehandlet OSA blandt

milde (og sværere) tilfælde.

Gennemføre initiativer med henblik på at forbedre registreringspraksis i vedrørende

OSA- og OHS-patienter samt øge datakvalitet/datakomplethed i National Database

for Søvnapnø og Landspatientregistret.

Gennemføre studier med henblik på effekten og omkostningseffektiviteten af diagnostiske

og behandlingsmæssige alternativer hos patienter med obesity hypoventilation

syndrome (OHS).

Side 109

More magazines by this user
Similar magazines