Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

4 Teknologi

4.1 Hovedkonklusioner

Diagnostik - primærsektor

Praktiserende læge kan muligvis forbedre diagnostikken af patienter i risiko for obstruktiv

søvnapnø (bedre prædiktion) ved at anvende validerede spørgeskemaer til

vurdering af patientens symptomer (begrænset evidens).

Diagnostik - sekundærsektor

Kardiorespiratorisk monitorering (CRM) leverer tilfredsstillende diagnostik ved sammenligning

med polysomnografi (PSG) (moderat evidens), dog tyder det på, at nogle

tilfælde af mild OSA vil forblive uopdaget.

Behandling

Der findes moderat til stærk evidens for at continuous positive airway pressure

(CPAP)-behandling har en positiv effekt på dagtræthed, livskvalitet og apnø-hypopnøindeks

(AHI), og begrænset evidens for en positiv effekt i forhold til trafikulykker. I

forhold til effekt af CPAP-behandling på blodtrykket var resultaterne inkonsistente.

Der fandtes ingen forskel hvad angår kardiovaskulær sygdom (moderat evidens).

Tandskinner kan anvendes til behandling af patienter med let (til moderat) OSA samt

hos patienter, som ikke accepterer eller kan tolerere CPAP-behandling (moderat evidens).

Der anbefales en afventende strategi for kirurgisk behandling indtil anden behandling

– især CPAP er afprøvet. Hos enkelte patienter findes indikation for kirurgisk intervention

som primær behandling.

Opfølgning

Tidligere MTV-rapporter betoner vigtigheden af tidlig opfølgning. Der findes begrænset

evidens for at opfølgende behandling enten telemedicinsk, ved intensiv støtte i

hjemmet eller ved kognitiv adfærdsterapi kan øge patient-compliance.

Obesity Hypoventilation Syndrome (OHS)-patienter

Bilevel-behandling og CPAP-behandling er bedre end ingen respirationsstøttende behandling

vurderet på udvalgte fysiologiske forhold (begrænset evidens). Der er endnu

ikke dokumenteret reduktion af morbiditet eller mortalitet, hvilket formentlig kan tilskrives

den meget høje komorbiditet hos OHS-patienter.

4.2 Formål

Teknologikapitlet vil primært beskæftige sig med effekten af relevante diagnostiske tilgange

og behandling/opfølgning blandt patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA). Jævnfør

1 og 2.4 findes det relevant at beskrive evidensgrundlaget inden for området på ny. Er der

fx fremkommet ny evidens omkring patientudredning, kirurgisk behandling samt opfølgning

af patienter med obstruktiv søvnapnø, og hvordan påvirkes patientens livskvalitet,

Side 34

More magazines by this user
Similar magazines