Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

også behandlet i det nordiske review fra 2007, hvorfor udelukkende compliance-studier fra

2006 i randomiseret design inkluderes i udvælgelsen. Andre initiativer i forhold til opfølgningsdelen

inkluderes fortsat tilbage til 2002 samt i kohortedesign.

Søgeperioden er i de fleste tilfælde afgrænset fra 2006 frem til juni 2012. Der er medtaget

litteratur på engelsk, dansk, svensk og norsk. Søgningen til teknologikapitlet er opdelt i otte

søgninger, som inkluderer studier under følgende kriterier opdelt på henholdsvis OSAog

OHS-patienter: (jf. bilag 3)

Eksklusionskriterier

Studier hvori forskellige typer apparatur (til samme formål) sammenlignes.

Studier som sammenligner standardsystemer versus fleksible systemer.

Studier omhandlende to kirurgiske metoder eller to skinnesystemer over for hinanden.

For behandlingsstudier inkluderes kun studier med n > 50. Små studier medfører mindre

præcise resultater og risiko for type-2 fejl, hvor sande forskelle mellem alternativer/interventioner

afvises på baggrund af den statistiske metode.

Studier omhandlende titreringsmetoder (der anvendes næsten udelukkende auto-

CPAP-apparatur i behandling).

Studier omhandlende medicinsk behandling.

Studier der inkluderer patienter under 18 år.

Jævnfør bilag 1 har to projektdeltagere udvalgt studier med indledningsvis eksklusion af

tydeligt irrelevante studier på titel og /eller abstract. Efterfølgende blev fuldtekstartikler

indhentet og vurderet for at afgøre, om de imødekom opstillede inklusionskriterier. I bilag 4

findes diagram for udvælgelse af litteratur. Enkelte udvalgte studier med organisatorisk

fokus overgår til organisationskapitel.

4.3.1 Kritisk gennemgang af litteraturen

Studiernes kvalitet er kritisk vurderet med støtte fra tjeklister publiceret af Sundhedsstyrelsen

[3]. Disse tjeklister baseres på 'Method of Evaluating Research and Guideline Evidence'

(MERGE), som er et system udviklet af New South Wales Department of Health i

Sydney i 1996. Ved kritisk vurdering og opsummering vurderer to personer fra projektgruppen

og gerne flere uafhængigt af hinanden de inkluderede studier (jf. bilag 2). Herefter

sammenlignes vurderinger med henblik på eventuelle uoverensstemmelser, som i pågående

tilfælde løses via opnåelse af konsensus blandt projektgruppemedlemmer. Jævnfør

ordlisten gradueres den metodologiske kvalitet af de enkelte studier i tre niveauer, nemlig

høj, moderat og lav kvalitet. Herefter er det muligt at udtale sig om evidensniveauet, som

kan angives i fire niveauer: utilstrækkelig, begrænset, moderat og stærk evidens (jf. ordliste)

netop på baggrund af kvaliteten af de inkluderede studier, men også studiedesign,

antallet af studier og graden af konsistens mellem studiernes konklusioner og resultater.

Herefter er muligheden for generalisering af evidensen til danske forhold bedømt samt anvendelighed

af evidensen.

4.4 Effektmål og måleredskaber

I tabel 3 præsenteres hyppigt forekommende effektmål og måleredskaber i relation til obstruktiv

søvnapnø. Oversigten er ikke udtømmende. Dagtræthed er et af de fremherskende

Side 36

More magazines by this user
Similar magazines