Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Titel, institution, land, år, Evidensbaggrund Anbefalinger / konklusioner

målgruppe

2008


Patienter med OSAS

Der kan konstateres nogenlunde enslydende anbefalinger for diagnostik og behandling af

patienter med OSA. Det skal dog bemærkes, at ovenstående guidelines primært er amerikanske/canadiske,

og at der muligvis her udvises større tilbageholdenhed med at anvende

kardiorespiratorisk monitorering (CRM≈PM) [32]. Der bemærkes desuden en udvikling i

anbefalinger vedrørende bl.a. brug af CRM, hvilket efter alt at dømme beror på teknologisk

udvikling og forbedring af udgående diagnostik. Enkelte guidelines kommer ind på det, der

kan betegnes prædiagnostikken med anbefalinger om at indarbejde spørgsmål vedrørende

OSA ved initiale kontakter til sundhedsvæsenet. Der anbefales en grundig klinisk evaluering

af patienten, men prædiagnostik kan ikke alene danne grundlag for iværksættelse af

behandling [30]. Polysomnografi (PSG) anses fortsat som guldstandarden, men CRM anbefales

som et gangbart alternativ, såfremt prætest-sandsynligheden er stor, relevant faglig

ekspertise er til stede, der ikke forekommer væsentlig komorbiditet hos patienten og der er

adgang til PSG ved behov. Continuous positive airway pressure (CPAP) er fortsat førstevalg

i behandling af OSA med andre behandlingsmodaliteter som alternativ, hvis dette ikke

er muligt. En guideline anbefaler desuden, at patienten inkluderes i beslutningstagningen

vedrørende behandlingsstrategi, og at OSA bør håndteres som en kronisk sygdom. Afslutningsvis

anbefales opfølgende kontakt til patienten i forhold til compliance.

4.6 Obstruktiv søvnapnø (OSA)

Resultater fra litteraturgennemgangen præsenteres under fire hovedområder:

Diagnostik i primærsektor: her omtales primært diagnostik i forbindelse med udredning

i primærsektoren – hvilke metoder og redskaber er indledningsvis brugbare i forhold til

at afgrænse patienter med mulig OSA (to studier).

Diagnostik (sekundærsektor): hvilken diagnostisk tilgang bør benyttes i forbindelse med

endelig udredning af patienten (ni studier).

Behandling: typer af behandlinger og anbefalet brug (35 studier).

Opfølgning: Hvilke tiltag kan være med til at sikre compliance, fx telefonisk opfølgning,

opfølgende besøg (seks studier).

4.6.1 Diagnostik – screeningsredskaber – primærsektor

Polysomnografi (PSG) anses fortsat som guldstandarden ved diagnosticering af patienter

med OSA. PSG foretages oftest på sygehus. Metoden diagnosticerer ikke alene OSA men

også andre søvnsygdomme. Metoden er dog temmelig arbejdskrævende og udføres kun

ved et begrænset antal afdelinger. Primær sundhedssektor har imidlertid en nøgleposition

i forhold til at identificere patienter i risiko for OSA (prædiagnostik), og der findes et behov

for egnede redskaber i klinikken som nogenlunde hurtigt kan identificere patienter som lider

af OSA eller afvise diagnosen. På baggrund af epidemiologiske forhold (jf. 2.1.1) og behandlingsaktivitet

kan det formodes at der fortsat er behov for at diagnosticere og behandle

flere patienter for OSA. Udover optagelse af anamnese samt kliniske undersøgelser,

hvor fx klager over træthed, søvnproblemer og fedme er vedkommende (jf. MTV-

Side 42

More magazines by this user
Similar magazines