Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

rapport fra 2006 [6]) ønskes det således belyst hvilke test der bedst egner sig til at afgrænse

patienter i størst risiko for OSA, herunder forhold som validitet og anvendelighed. Et

screeningsværktøj er nødvendigt for at kunne stratificere eller indfange relevante patienter

baseret på kliniske symptomer/fysiske undersøgelser samt andre risikofaktorer.

Dette afsnit præsenterer resultaterne fra to systematiske reviews som er fremkommet på

baggrund af den systematiske litteratursøgning. Reviews beskæftiger sig med forskellige

typer skalaer, spørgeskemaer eller screeningsværktøjer til identifikation af patientgruppen

Abrishami et al. [33]

Reviewet/metaanalysen inkluderer 10 primært prospektive studier, hvori inkluderes ni forskellige

spørgeskemaer/tjeklister/scorer. Alle test er vurderet over for PSG. Berlin

Questionnaire var det mest anvendte skema i studierne. Hos patienter uden kendt søvnforstyrrelse

varierede sensitiviteten blandt skemaerne fra 66-95 %, med en poolet sensitivitet

på 77 % i forhold til at indfange patienter med AHI/RDI > 5. Specificiteten varierede fra

38-95 % (poolet: 53 %). De skemaer der klarede sig bedst var Berlin Questionnaire (poolet

sensivitet og specificitet på henholdsvis 77 % og 74 %) og Wisconsin Sleep Questionnaire

(poolet sensivitet og specificitet på henholdsvis 83 % og 50 %). Se beskrivelser af test

ovenfor. Wisconsin er således en sensitiv test, hvor patienter med OSA kan være nogenlunde

sikre på, at testen opfanger dette, hvorimod raske patienter ofte diagnosticeres med

OSA (dvs. mange falsk positive testsvar). Denne problematik er mindre udtalt ved Berlin

Questionnaire, som har en højere specificitet og således færre falske positive testsvar. I de

to skemaer øges disse forskelle med graden af OSA. Hos patienter med moderat/svær OSA

havde STOPBang Questionnaire størst sensitivitet. Kvaliteten af studiet vurderes at være

høj.

Ramachandran et al. [34]

I dette systematiske review/metaanalyse er der inkluderet 26 studier hvoraf der i 8 studier

vurderes spørgeskemaer og i 18 studier kliniske prædiktionstest. Reviewet er iværksat

med henblik på at etablere evidensgrundlag for præoperativt brug. I studiet fandtes væsentlig

heterogenitet mellem studierne, og sensitiviteten i spørgeskemaerne varierede fra

0,28 til 0,85 med Berlin Questionnaire som det mest sensitive skema. Den poolede sensitivitet

blev beregnet til 0,52. Studiets forfattere konkluderede, at anvendelse af de fleste af

spørgeskemaerne og kliniske modeller for tilgang til patientgruppen formentlig medfører,

at en væsentlig andel af patienter med OSA ikke identificeres og diagnosticeres korrekt. I

reviewet vurderes desuden enkeltstående kriterier fx BMI til prædiktion af OSA. Ingen kriterier

vurderes alene på et acceptabelt niveau at kunne prædiktere tilstedeværelse af OSA.

Andre systematiske strategier som anvendelse af kombination af symptomer, køn, alder og

BMI eller algoritmer vurderes utilstrækkelige i prædiagnostikken af OSA-patienter. Kvaliteten

af studiet vurderes at være høj.

Det kan virke omfattende for praktiserende læger at skulle forholde sig til specifikke skemaer

til screening af patienter i risiko for OSA. BMI, blodtryk, snorken/apnø og træthed kan

bedre lægens formodning om patientens risiko (prætest-sandsynlighed), men isoleret er

kriterierne ringe prædiktorer for om patienten har OSA. Der kan fortsat ikke identificeres

ét skema eller én metode, hvormed størstedelen af patienterne afgrænses korrekt, men

prædiagnostikken kan dog forbedres ved at anvende skemaer som Berlin Questionnaire,

Side 43

More magazines by this user
Similar magazines