Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

der det på, at nogle tilfælde af mild OSA vil forblive uopdaget. Nogle af ulemperne ved CRM

er, at metoden ikke evaluerer kvaliteten af søvnen, at luftvejslidelser undervurderes, og at

andre ikke-respiratoriske søvnforstyrrelser ikke kan evalueres. CRM har den fordel, at patienten

sover i sin egen seng, hvorfor man må formode, at patientens søvnmønster derfor i

højere grad repræsenterer et normalt/sædvanligt søvnmønster [30].

Der findes moderat til stærk evidens for, at CPAP-behandling har en positiv effekt på dagtræthed,

livskvalitet og AHI. Effekten er konsistent hen over studierne, men den kliniske relevans

er i flere studier begrænset. Det bemærkes desuden at effekten optræder kortvarigt

efter behandlingsstart (jf. tabel 6). Der findes begrænset evidens for en positiv effekt i

forhold til trafikulykker. Denne konklusion ligger i forlængelse af tidligere arbejder [9;50].

Der findes moderat evidens for ingen effekt at CPAP-behandling i forhold til kardiovaskulær

sygdom.

Tandskinner (OA/MADs) kan anvendes til behandling af patienter med let til (moderat) OSA

samt hos patienter som ikke accepterer eller kan tolerere CPAP-behandling (moderat evidens).

Evidensgrundlaget for kirurgisk behandling af OSA er begrænset, og sammenfattende anbefales

afventende strategi for kirurgisk behandling, indtil anden behandling – især CPAP –

er afprøvet, medmindre der hos enkelte patienter forekommer strukturelle forhold i øvre

luftveje, som åbenlyst kræver kirurgisk intervention. Der kan dog nævnes trakeostomi, som

er en meget effektiv intervention, og et alternativ hos personer med meget svær OSAS,

som ikke tåler CPAP.

Med hensyn til anden behandling tyder det på, at der kan være en effekt af livsstilsintervention,

herunder diæter (begrænset evidens). Der findes effekt af træning på AHI, men

sammenligningsgrundlaget er ingen behandling. I forhold til effekten af lejring inkluderes

udelukkende patienter med positionel OSA. Effekten er ikke entydig.

Der findes begrænset evidens for at opfølgende behandling telemedicinsk, ved intensiv

støtte i hjemmet eller ved kognitiv adfærdsterapi, kan øge patient-compliance. Der fandtes

utilstrækkelig evidens for effekten af information/undervisning. Opfølgning af patienterne

varierer betydeligt i de europæiske lande [97] og markerer et område, hvorpå fokus bør

rettes fremover. Der synes således at være en sammenhæng mellem tidlig opfølgning og

god compliance, og muligvis langvarig compliance, og at de første uger/måneder i behandlingsforløbet

er centrale.

Hos OHS-patienter peger et lille datagrundlag på, at bilevel-behandling og CPAP-behandling

er bedre end ingen respirationsstøttende behandling, vurderet på udvalgte fysiologiske

forhold (begrænset evidens). Der er endnu ikke dokumenteret reduktion af morbiditet

eller mortalitet, hvilket formentlig kan tilskrives den meget høje komorbiditet hos OHSpatienter.

Side 64

More magazines by this user
Similar magazines