Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

5 Registerdata

Formålet med dette kapitel er at give en karakteristik af danske patienter med OSA og

OHS, herunder vækst og variation over blandt andet tid og regioner.

NDOSA er en national klinisk kvalitetsdatabase for søvnapnø og indeholder sygehuskontakter

for patienter med OSA eller OHS. Dette afsnit tager udgangspunkt i et udtræk fra

NDOSA. Afsnittet indeholder således kun tal for patientgruppens sygehuskontakter, tallene

beskriver af den grund ikke den samlede aktivitet for OSA- og OHS-patienter i sundhedsvæsenet.

Der vil yderligere være aktivitet i primærsektor.

OSA og OHS behandles overvejende ved offentlige sygehuse og privathospitaler/klinikker,

der alle rapporterer til Landspatientregistret (LPR). Forekomsten af OSA og OHS i NDOSA

anses derfor repræsentativ. [11]

NDOSA er stedvist meget mangelfuldt og informationer herfra kan derfor betvivles. Dataoparbejdningen

starter ved registrering på sygehuset ved henvisning og efterfølgende

kontakt. Disse registreringer indberettes til LPR og inkorporeres efterfølgende i NDOSA.

Det er uvist om der skal strammes op over for registreringspraksis og/eller overførslen af

data for at rette op på kompletheden.

5.1 Datagrundlag

Udtrækket fra NDOSA indeholder 22.496 patienter, diagnosticeret med OSA eller OHS i perioden

fra 1. januar 2008 til 9. juli 2012. For disse er angivet ambulante kontakter, indlæggelse

og skadestuebesøg i perioden 1. januar 2005 til 10. juli 2012. I alt 336.131 sygehuskontakter

er registreret. Da valideringsprocedurerne for NDOSA ikke er færdigkørt for

2012 på tidspunktet for dataudtræk, er året ikke medtaget i tabeller fordelt på årstal.

For hver kontakt optræder informationer om henvisning, kontakt og afslutning (herunder

aktionsdiagnose, patienttype og afdeling). Der er ikke oplyst procedurer. Derudover er der

for hver person knyttet oplysninger om kontakten, hvor OSA eller OHS diagnosticeres første

gang (debut). Desuden indgår enkelte oplysninger fra CPR-registret.

Udtrækket fra NDOSA er indsendt til Danmarks Statistiks Forskningsservice, hvor demografiske

oplysninger kan kobles til den enkelte patient. Da udtrækket fra NDOSA og koblingen

i Forskningsservice blev sat i værk, fandtes det ikke relevant at danne en alders- og

kønsjusteret kontrolgruppe. Samtidig svarer køns- og aldersfordelingen af patienterne i

NDOSA ikke til baggrundsbefolkningens. Der vil derfor kun sjældent optræde sammenligninger

mellem patienterne i NDOSA og baggrundsbefolkningen. Hvor der alligevel sammenlignes,

er dette med forbehold for patienternes karakteristika.

5.2 Patientkarakteristika

Tabel 10 viser, hvordan patienterne fordeler sig på OSA og OHS, når man ser på deres aktionsdiagnose

(hhv. ICD10-kode DG473, DG4732 eller DE662). Personer, der på intet tidspunkt

er registreret med en OSA- eller en OHS-diagnose, er udeladt (i alt 2.100 personer).

Nogle personer optræder med OSA som aktionsdiagnose på en kontakt og med OHS på en

anden. Disse er listet som 'både OSA og OHS' nedenfor.

Side 65

More magazines by this user
Similar magazines