Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

indsamlet gennem en followup på en spørgeskemaundersøgelse, gennemført i regi af et

nordisk samarbejde i 2006 [7]. Der er således fokuseret på at præsentere aktuelle data, til

dels sammenlignet med undersøgelsen fra 2006.

De primære spørgsmål, der samlet bliver besvaret i dette kapitel, er følgende:

1) Hvordan organiseres søvnapnø på nationalt og regionalt plan?

Der gives en kort gennemgang og diskussion af, hvordan søvnapnø figurerer i nationale

retningslinjer. Desuden beskrives de fem regioners overordnede planlægning vedrørende

søvnapnø kort.

2) Hvordan gennemføres udredning og behandling af søvnapnø i Danmark?

På baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt praktiserende læger og på private og

offentlige hospitaler og klinikker præsenteres et billede af, hvordan henvisning, udredning

og behandling af søvnapnø foregår. Der gives en indledende karakteristik af kendskabet til

og vurderingen af søvnapnø, og det beskrives blandt andet, hvilke faggrupper der udfører

udredningen, hvilke metoder der anvendes, og hvor ofte opfølgende behandlinger/tilsyn

foregår.

Det primære fokus i analysen er at beskrive de faktuelle forhold omkring håndteringen af

søvnapnø i Danmark. Kapitlet er inddelt i fire afsnit:

1) Specialeplanlægning og regional organisering

2) Henvisning

3) Udredning og diagnosticering

4) Behandling

6.3 Metode

Kapitlet om organisation er baseret på to forskellige metodiske kilder. Der er gennemført

et litteraturstudie samt spørgeskemaundersøgelser blandt praktiserende læger og blandt

afdelinger og klinikker, der udreder og behandler søvnapnø. Spørgeskemaundersøgelserne

er stikprøveundersøgelser, og konklusionerne i kapitlet skal tages med et forbehold for

eventuelle unøjagtigheder i stikprøven.

Litteraturgennemgang

En systematisk litteratursøgning vedrørende organisation, udredning og kliniske guidelines

OG søvnapnø er gennemført for at give et billede af de eksisterende videnskabelige

artikler vedrørende organiseringen af udredning og behandling af søvnapnø. 5 En litteratursøgning

på engelsk i databaserne PubMed, Embase, Cinahl og PsycInfo gav 179 referencer.

Heraf blev 26 artikler udvalgt til videre analyse på baggrund af overskrift og abstract.

Af disse 26 artikler havde én artikel fra 2003 et fagligt indhold af relevans for beskrivelsen

af organisatoriske forhold relateret til obstruktiv søvnapnø.

5 Kliniske guidelines er beskrevet i kapitel 4 og indgår derfor ikke særskilt i dette kapitel.

Side 73

More magazines by this user
Similar magazines