Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

7 Økonomi

7.1 Hovedkonklusioner

Litteraturgennemgang

Diagnostik

På baggrund af de inkluderede studier er der evidens for - omend i begrænset grad -

at hjemmediagnostik (CRM) er en mere omkostningseffektiv metode end polysomnografi

under indlæggelse (PSG) til udredning af patienter med obstruktiv søvnapnø

(OSA).

To ud af otte studier finder situationer, hvor PSG er omkostningseffektiv i forhold til

CRM. Begge studier er baseret på modelanalyser, hvor omkostninger til behandling

med CPAP er medregnet i opfølgningstiden. Studierne har den længste opfølgningstid

blandt de otte studier omhandlende diagnostik. Det ene studie finder dog, at resultaterne

for CRM og PSG er meget ens blandt personer med stor prætest-sandsynlighed

for OSA, og det andet finder, at CRM er omkostningseffektiv ved mindre betalingsviljer.

Behandling

Der er moderat evidens for, at CPAP-behandling er et omkostningseffektivt alternativ

i forhold til ingen behandling/konservativ behandling eller behandling med tandskinner

hos patienter med OSA.

Der er moderat evidens for, at tandskinner er et omkostningseffektivt behandlingsalternativ

i forhold til ingen behandling for de patienter, som enten ikke accepterer eller

kan tolerere CPAP-behandling.

Opfølgning

Der er utilstrækkelig evidens, hvad angår opfølgningsmuligheder. Et enkelt studie af

lav kvalitet antyder dog, at telemedicinske samtaler, hvori vigtigheden af CPAP-behandlingen

betones, medfører øget behandlings-compliance.

Omkostningsanalyse

På baggrund af sygdomsområdets kompleksitet samt kvaliteten af tilgængelige danske

data er det ikke fundet muligt at udføre en sundhedsøkonomisk evaluering inden

for rammerne af MTV-rapporten.

Der er udarbejdet en oversigt over de umiddelbare hospitalsomkostninger ved de anvendte

diagnosticeringsmetoder. Ligeledes er der udarbejdet en omkostningsoversigt

over de anvendte behandlingsmetoder ved et års anvendelse.

7.2 Formål

Formålet med økonomikapitlet er at evaluere omkostninger og effekter ved forskellige diagnosticerings-

og behandlingsalternativer for patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA)

og obesity hypoventilation syndrome (OHS).

Kapitlet har følgende delformål:

At udføre en systematisk litteratursøgning med efterfølgende gennemgang af primære

og sekundære sundhedsøkonomiske studier, som omhandler alternativer til diagnostik,

behandling og opfølgning af patienter med OSA og OHS.

Side 87

More magazines by this user
Similar magazines