Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

CPAP-behandling

Sammenligning af CPAP-behandling med ingen behandling

Guest et al. er et engelsk studie, der estimerer omkostningseffektiviteten af CPAP i forhold

til ingen behandling for patienter med svært obstruktivt søvnapnø-hypopnø-syndrom

(OSAHS) [102]. Efter gennemførelse af en systematisk litteratursøgning opstilles en Markov-model,

hvormed de direkte sundhedsomkostninger og gevinster relateret til CPAPbehandling

af OSAHS estimeres. Modellen strækker sig over en periode på 14 år, og analysen

udføres ud fra the Natioanal Health Service (NHS)'s perspektiv. Udgangspunktet for

modellen er behandlingen af en 55-årig patient med AHI > 30 og ESS ≥ 12. Ud over død omfatter

den stroke, kardiovaskulær hændelse, trafikulykke, 'ingen hændelse' med henholdsvis

ukontrolleret og kontrolleret OSAHS samt overlevelse efter stroke, kardiovaskulær

hændelse eller trafikulykke.

Det antages, at CPAP-behandlingen påbegyndes 8,4 måneder efter diagnosetidspunktet,

at patienter bliver i én tilstand et år ad gangen, at 74 % af patienterne bruger deres CPAPapparat

gennem det første år med behandling, at der derefter vil være 3,8 %, som stopper

med behandlingen i løbet af det andet år, og at denne stoprate aftager eksponentielt over

resten af modellens løbetid. Omkostningerne opgøres i 2005/2006-priser. Som effektmål

anvendes sandsynligheden for overlevelse (vundne leveår) og QALYs. Sidstnævnte er til

modellens forskellige stadier anvendt fra et spansk studie af Mar et al., der har beregnet

dem ud fra EQ-5D-besvarelser fra før og efter CPAP-behandling [108].

Ved en betalingsvilje på £ 20.000 (175.912 kr.) er resultatet af modellen, at CPAP ikke er en

omkostningseffektiv strategi for NHS sammenlignet med ingen behandling, når en behandlingsperiode

på maksimalt ét år vurderes. Allerede efter to år er CPAP en omkostningseffektiv

strategi med en ICER på maksimalt £ 10.000 (87.956 kr.). Jævnfør tabel 34 kan

CPAP-behandling dog anses for at være omkostningseffektiv allerede første behandlingsår

vurderet ud fra en dansk betalingsvilje. Efter 13 års behandling er CPAP en dominerende

strategi, dvs. den både har bedre effekt og er billigere at bruge end alternativet ingen behandling.

Robustheden af modellens resultater blev testet med probabilistisk og deterministisk

sensitivitetsanalyse og fundet ganske robust over for ændringer i de medregnede

forhold.

Tan et al. vurderer omkostningseffektiviteten af CPAP versus ingen behandling for OSAHpatienter

i en canadisk kontekst. Patientgruppen, der vurderes, er bilister nyligt diagnosticeret

med moderat til svær OSAH mellem 30 og 59 år [104]. En femårig Markov-model med

et år lange stadier opstilles til at vurdere CPAP-behandlingens omkostningseffektivitet i

forhold til at reducere antallet af trafikulykker og til at forbedre patienternes livskvalitet.

Der antages en compliance-rate på 70 %. Kun direkte omkostninger medtages.

På baggrund af modellen vurderes CPAP at være omkostningseffektiv i forhold til ingen

behandling set fra et 'third-party payer'-perspektiv med en ICER på $ 3.626 (20.460 kr.). Fra

et samfundsmæssigt perspektiv er der en ICER på $ 2.970 (16.758 kr.). Den beregnede ICER

blev i sensitivitetsanalyser fundet til at være mest følsom over for valg af metode til indhentning

af nytteværdier. Valg af metode kunne betyde op til seks gange ændringer i værdien

i forhold til udgangspunktet.

Side 95

More magazines by this user
Similar magazines