19.11.2013 Views

cpap-behandling for obstruktiv søvnapnø - Aarhus Universitetshospital

cpap-behandling for obstruktiv søvnapnø - Aarhus Universitetshospital

cpap-behandling for obstruktiv søvnapnø - Aarhus Universitetshospital

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Patientinformation

CPAP-BEHANDLING FOR

OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

Aarhus Universitetshospital

Øre-Næse-Halsafdeling H

Nørrebrogade 44

DK-8000 Aarhus C

www.aarhussygehus.dk

Søvnklinikken

Tlf.: +45 7846 3188

Mandag, onsdag og torsdag

kl. 9.00 – 10.30.

Efter forundersøgelse og søvnmonitorering er det

besluttet at foretage CPAP-behandling med henblik på at

forbedre vejrtrækningsforholdene under søvn.

Ved forundersøgelsen er der stillet diagnosen obstruktiv

søvnapnø.

Når man lider af obstruktiv søvnapnø sker der gentagne

afbrydelser af åndedrættet under søvn, idet luftvejene bliver

midlertidigt blokeret (en apnø).

Dette fører til en meget afbrudt søvn, et fald i blodets iltindhold

og dermed en forøget dagtræthed.

Du skal være opmærksom på at overvægt, alkoholindtagelse,

brug af sovemidler samt visse former for smertestillende

medicin, kan være medvirkende årsager til snorken/søvnapnø.

CPAP-apparat

Figur 1.

Figur 2.

Side 1 af 2

CPAP behandling for Obstruktiv søvnapnø 0189

Udarbejdet af: Søvnteamet

Godkendt af: Afdelingsledelsen

Dato for udarbejdelse: 2009

Sidst rev. 04.06.2012


Patientinformation

CPAP behandling for Obstruktiv

søvnapnø

Behandling

Continuous Positive Airway Pressure CPAP (kontinuerligt, positivt

luftvejstryk) er en behandling, der holder luftvejene åbne under

søvn hos patienter med obstruktiv søvnapnø. (se figur 1 og 2)

Behandlingen er oftest livslang.

Udlevering

Du vil få en grundig instruktion i brug af CPAP-apparatet inden

udlevering.

Kontrol

Søvnklinikken vil kontakte dig telefonisk 2 uger efter

behandlingens start. Herefter kontrol efter behov.

Skulle du have behov for at kontakte os, er du velkommen til at

ringe (se kontaktkort).

Side 2 af 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!