19.11.2013 Views

MSDS C Difficile DK[1].pdf - e-Dok

MSDS C Difficile DK[1].pdf - e-Dok

MSDS C Difficile DK[1].pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

1. Identifikation af stoffet og selskabet / virksomheden<br />

Produkt navn: Xpert C. difficile / Epi Catalog #: GXCDIFF/EPI-10<br />

Catalog #: RCDIFFICILE-10<br />

Xpert C. difficile<br />

Catalog #: GXCDIFFICILE-10<br />

Catalog #: GXCDIFFICILE-120<br />

Catalog #: GXCDIFFICILE-CE-10<br />

Almindeligt navn:<br />

Sammensatte navn:<br />

Producent:<br />

Cepheid<br />

904 Caribbean Drive<br />

Sunnyvale, CA 94089<br />

USA<br />

Ikke relevant<br />

Ikke relevant<br />

Telefonnumre / Emails:<br />

EU: +33 563825319<br />

24-timers service Telefon:<br />

CHEMTREC: +1 (703) 7415500<br />

EU E-mail: techsupport@cepheideurope.fr<br />

Cepheid AB<br />

Röntgenvägen 5<br />

SE-171 54 Solna<br />

Sverige<br />

Diagen Danmark<br />

Postboks 96<br />

3600 Frederikssund<br />

+45 40228060<br />

post@diagen.dk<br />

Følgende Sikkerhedsdatablad er til det endelige/færdige produkt kun som bruges i laboratoriet,<br />

som indeholder seks (6) komponenter, hvoraf nogle er i kassetten. Se venligst dette<br />

Sikkerhedsdatablad for de enkelte ingredienser og reagenser.<br />

2. Fareidentifikation<br />

Udseende:<br />

Reagenser ”On Board” Produkter:<br />

Dette produkt indeholder 6 komponenter - 5 af de komponenter (3 perler,<br />

som er frysetørrede hvidt pulver, og 2 klare, farveløs reagenser i væskeform)<br />

er indeholdt i kassetten. Det andende komponent er en reagens, klar, farveløs<br />

væske, der er indeholdt i et hætteglas.<br />

Reagenser ”Off Board” (Reagens 1 & 2 i ampuller):<br />

Dette produkt indeholder 6 komponenter - 3 af komponenterne (perler, som<br />

er et frysetørrede hvidt pulver) er indeholdt i kassetten. De andre<br />

tre komponenter er reagenser, væske, som er klare, farveløse<br />

væsker.<br />

300-7191 Rev L Side 1


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

Fare oversigt:<br />

Reagens 2 indeholder 0,5 N natriumhydroxidopløsning, som er en<br />

ÆTSENDE væske. Giver ætsninger på hud og øjne, hvis kontaktes<br />

direkte. Forårsager irritation af slimhinder og luftveje<br />

tarmkanalen, hvis de indåndes.<br />

For Reagenser ”On Board” er Reagens 2 indeholdt i kassetten, for Reagenser<br />

”Off board”, er Reagens 2 indeholdt i en ampul.<br />

Perle komponenter (perle 1, perle 2, perle 3) er indeholdt i<br />

kassetten og ikke vil udgøre en fare ved normal brug, betingelser;<br />

Hvis kassetten er brudt eller beskadiget, og perlerne er spildt eller<br />

frigivet, kan kontakt kan give forbigående hud-og øjenirritation.<br />

Sample Reagens indeholder guanidin thiocyanate der anses, giftigt for<br />

vandmiljøet.<br />

Reagens 1 betragtes ikke som farligt i henhold til 29 CFR 1910.1200,<br />

EU-direktiver for klassificering og mærkning af stoffer eller blandinger<br />

for Reagenser ”On Board” Products, er Reagens 1 indeholdt i<br />

kassetten, for Reagenser ”Off Board”, er Reagens 1 indeholdt i en<br />

ampul.<br />

Opgørelse af<br />

Kendte Fare:<br />

Reagens 2 er en ætsende væske. Undgå hudkontakt, øjenkontakt<br />

og indånding. Brug øjenbeskyttelse og beskyttelse af huden for at undgå<br />

kontakt.<br />

Sample Reagens, er til fare for vandmiljøet. Bortskaf<br />

i henhold til lokale, statslige bestemmelser.<br />

Andre komponenter af dette produkt vil ikke blive betragtet som farlig<br />

under normal brug.<br />

EU-indikator for<br />

Fare:<br />

Reagens 2 - C (Ætsende)<br />

Sample Reagens - Xn; N (Sundhedsskadelig, Miljøfarlig)<br />

Alle andre komponenter i dette produkt: Ikke relevant<br />

3. Sammensætning oplysning om indholdsstoffer<br />

Dette produkt består af en kassette med tre reagens perler hvor vandige reagenser er<br />

tilsat, som en del af en analysen.<br />

300-7191 Rev L Side 2


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

Perle 1 er en frysetørret pulver-perle, som er indeholdt i kassetten med følgende farlige<br />

Ingredienser:<br />

Ingredienser CAS# EINECS / % Sammensætning EU R-sætninger<br />

ELINCS #<br />

HEPES Syre og 7365-45-9 230-907-9<br />


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

Reagens 2 indeholder følgende farlige ingredienser:<br />

Ingredienser CAS # EINECS / % Sammensætning EU R-sætninger<br />

ELINCS #<br />

Natriumhydroxid 1310-73-2 215-185-5 2% R 34<br />

(for 2% opløsning)<br />

Sample Reagens indeholder følgende farlige ingredienser:<br />

Ingredienser CAS # EINECS / % Sammensætning EU R-sætninger<br />

ELINCS #<br />

Guanidin<br />

thiocyanate<br />

593-84-0 209-812-1 20-30 R20/21/22/32/52/53<br />

Alle andre ingredienser i Sample reagens er enten ikke-farligt i henhold til amerikanske og EUregler<br />

eller GHS retningslinjer og/eller ved koncentrationer mindre end 1% i blandingen.<br />

4. Førstehjælpsforanstaltninger<br />

For Reagens 2 indeholdende natriumhydroxid:<br />

Øjne:<br />

Hud:<br />

Indtagelse:<br />

Indånding:<br />

Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Ved vedvarende irritation,<br />

kontakt læge.<br />

Aftag straks tilsmudset tøj. Skyl huden med meget vand.<br />

GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING<br />

HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Drik meget vand for at fortynde<br />

indtaget kemikalie. Søg læge.<br />

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Giv kunstigt åndedræt, hvis vejrtrækning er<br />

standset. Hold tilskadekomne varm og i ro. Søg straks lægehjælp.<br />

Ved kontakt med andre komponenter af sættet:<br />

Øjne:<br />

Hud:<br />

Indtagelse:<br />

Indånding:<br />

Skyl grundigt med vand, Hvis en irritation udvikler sig, kontakt læge.<br />

Skyl grundigt med vand, Hvis en irritation udvikler sig, kontakt læge.<br />

Ved indtagelse skylles munden med vand, forudsat vedkommende er ved<br />

bevidsthed. Kontakt læge. Der må ikke fremkaldes opkastning, medmindre det<br />

gøres af medicinsk personale.<br />

Flyt til frisk luft og kontakt læge.<br />

300-7191 Rev L Side 4


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

5. Brandbekæmpelse<br />

Brændbarhed/Eksplosionsfarlighed: Ingen af komponenterne i sættet anses for brandfarlige<br />

eller eksplosive.<br />

Slukningsmidler:<br />

CO2, Pulverslukker.<br />

Særlige brandbekæmpelsesprocedurer:<br />

Brug fuld beskyttelsesdragt og et selvstændigt<br />

indåndingsapparat med fuld ansigts beskyttelse.<br />

Dekontaminér alt udstyr efter brug.<br />

Farlige nedbrydningsprodukter:<br />

Sample Reagens kan udsende små mængder af cyanid<br />

ved en brand.<br />

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld<br />

For alle komponenter, hvis spildt:<br />

Hvis produktet / materialet frigives eller bliver spildt, tag passende forholdsregler for at minimere<br />

eks-poneringen, til hjælp brug egnede personlige værnemidler. Ved små udslip, brug handsker og<br />

opsaml med papir håndklæde. For mindre spild af reagens 2 indeholder natriumhydroxid,<br />

undgå hud-og øjenkontakt brug gummi eller nitril handsker og øjenbeskyttelse for at undgå<br />

kontakt. Bortskaf materialet i henhold til lokale, statslige affaldsregler<br />

(se punkt 13).<br />

Ved større spild, bæres personlige værnemidler for at minimere eksponering såsom bestyttelsesdragt,<br />

handsker og øjenbeskyttelse, dæk spild med absorberende materiale. Ved større udslip af<br />

Reagens 2, indeholder natriumhydroxid, brug bestyttelsesdragt og personlige værnemidler<br />

for at undgå hudkontakt inklusive beskyttelsesbriller og gummi-eller nitrilhandsker. Opsaml<br />

spildt materiale, absorberende, og opsaml i egnede beholdere til bortskaffelse i overensstemmelse<br />

med gældende lokale, statslige affalds regler<br />

(se punkt 13).<br />

7. Håndtering og opbevaring<br />

Forholdsregler ved håndtering:<br />

Krav til opbevaring:<br />

Undgå hudkontakt, øjenkontakt og indånding.<br />

Opbevares i henhold til mærkning af produkterne.<br />

300-7191 Rev L Side 5


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler<br />

Erhvervsmæssig eksponering<br />

Emnenavn CAS-nr. Loftværdi 15 min.<br />

Natriumhydroxid 1310-73-2 2 mg/m3,T<br />

Ventilationsforhold<br />

Åndedrætsværn<br />

Beskyttelseshandsker<br />

Øjenbeskyttelse<br />

Anden beskyttelse<br />

Hygiejne rutiner<br />

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokaludsugning.<br />

Ved arbejdsoperationer, som udvikler støv/sprøjtetåge, anvendes<br />

kombinationsfilter (støvfilter + gasfilter).<br />

Brug beskyttelseshandsker af: Gummi eller nitril.<br />

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.<br />

Etabler øjenskyllestation og nødbruser nær ved arbejdsstedet. Brug<br />

egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.<br />

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og<br />

toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet.<br />

9. Fysisk-kemiske egenskaber<br />

Fysisk tilstand:<br />

Perler er faste bestanddele i kassetten; reagenser er væsker, der er<br />

primært er buffer vandige opløsninger.<br />

Lugt:<br />

Komponenter er lugtfri.<br />

Damptryk:<br />

Minimal.<br />

Fordampningshastighed: Minimal.<br />

Viskositet:<br />

Reagenser vandige.<br />

Kogepunkt: Flydende reagenser tæt på 100 grader C.<br />

Frysning / Smeltepunkt: Flydende reagenser nær 0 grader Celsius<br />

Opløselighed:<br />

Reagenser er allerede vandige; perler er opløselig i vandige<br />

opløsninger<br />

pH: >12.5 (reagens 2), fra 6,6 til 8,6<br />

(Faste stoffer & Andre flydende reagenser)<br />

10. Stabilitet og reaktivitet<br />

Kemisk stabilitet:<br />

Tilstande der skal undgås:<br />

Uoverensstemmelser med<br />

andre materialer:<br />

Farlige<br />

nedbrydningsprodukter:<br />

Farlig polymerisering:<br />

Stabilt under normale temperaturer og tryk.<br />

Inkompatible materialer.<br />

Stærke oxidationsmidler, peroxider, stærke syrer og baser,<br />

syreklorider, syreanhydrider, alkalimetaller, ammoniak.<br />

Kulilte, kuldioxid, nitrogenoxider, svovloxider, natrium oxider,<br />

kalium oxider, hydrogenklorid, cyanid.<br />

Vil ikke opstå.<br />

300-7191 Rev L Side 6


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

11. Toksikologiske oplysninger<br />

Akut toksicitet: Kassetterne indeholder frysetørret pulver, der ikke vil udgøre en akut toksicitet,<br />

medmindre perlerne er frigivet eller spildt. Magnesiumchlorid har lav til moderat akut toksicitet<br />

med oral LD50 på 2800 mg / kg i rotter. Natriumhydroxid er akut giftig oralt på grund af sin<br />

ætsning. Guanidin thiocyanate har en akut oral LD50 af 593 mg / kg.<br />

Irritation/Sensibilisering: HEPES Salt og HEPES syre anses for hud og øjne irriterende. Bovin<br />

serum albumin, betragtes som et potentiel allergen men fordi det er indeholdt i perleform i<br />

kassetten, vil potentialet til at forårsage en allergisk reaktion under normal brug være lav.<br />

Gentagen dosistoksicitet - ingen data identificeret på ingredienser.<br />

Reproduktiv (forplantningsevne) og Udviklingsbiologi (fosterskader) toksicitet – Intet<br />

identificeret data. Ingen af de indeholdte ingredienser betragtes reproduktive eller<br />

udviklingsmæssige giftstoffer.<br />

Mutagenicitet og carcinogenicitet - Intet data identificeret på mutagenicitet. Ingen af<br />

ingredienserne er opført af NTP, IARC eller OSHA som kræftfremkaldende.<br />

12. Miljøoplysninger<br />

Økotoksicitet: Guanidin thiocyanate anses for skadelig for vandlevende organismer. Da<br />

natriumhydroxid justerer pH, har det potentiale til at have skadelige virkninger i miljøet, hvis det<br />

ikke bortskaffes korrekt.<br />

13. Forhold vedrørende bortskaffelse<br />

Biologiske prøver, herunder brugte kassetter, skal behandles som smittefarlige. Kontakt din<br />

institutions miljøaffalds personale for information, for korrekt bortskaffelse af brugte kassetter<br />

og ubrugte reagenser.<br />

14. Transportoplysninger<br />

Transport i overensstemmelse med alle lokale transport regulativer.<br />

Med undtagelse af reagens 2, er alle de andre komponenter ikke er reguleret af US DOT og IATA.<br />

300-7191 Rev L Side 7


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

Transporten klassificering af reagens 2 indeholder 0.5N natriumhydroxid:<br />

Klasse 8, emballagegruppe II, UN1824.<br />

15. Oplysninger om regulering<br />

To af komponenterne i sættet kræver mærkning i henhold til en eller begge af amerikanske og EUregler<br />

og derfor mærkning af dette produkt skal indeholde følgende.<br />

Reagens 2<br />

Indeholder Natrium hydroxid oplysning.<br />

Advarsel<br />

Giver forbrændinger<br />

Kommer stoffet i øjnene, vask med meget vand og søg læge straks.<br />

Brug handsker og øjenbeskyttelse.<br />

I forbindelse med uheld og føles der ubehag, søg lægehjælp.<br />

(vis om muligt etiket)<br />

EU R og S sætninger:<br />

R36/38 Irriterer øjnene og huden.<br />

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge<br />

kontaktes<br />

Sample Reagens<br />

Indeholder Guanidine Thiocyanat<br />

Kan udvikle giftig gas, hvis det kommer i kontakt med syre.<br />

Harmful overfor vandmiljøer, kan forårsage langtids virkende effekt for<br />

vandmiljøer. Undgå udslip til miljøet.<br />

EU R og S sætninger:<br />

R20/21/22<br />

R32<br />

R52/53<br />

S13<br />

S36<br />

S37<br />

S46<br />

S61<br />

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.<br />

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.<br />

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede<br />

langtidsvirkninger i vandmiljøet.<br />

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og<br />

foderstoffer<br />

Brug særligt arbejdstøj<br />

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet<br />

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder<br />

eller etiket<br />

Undgå udledning til miljøet. Se særlig<br />

vejledning/leverandørbrugsanvisning<br />

300-7191 Rev L Side 8


Sikkerhedsdatablad<br />

Effektiv Dato: 26 MAJ 2011<br />

Erstatter: 8 September, 2010<br />

Xpert C. difficile / Epi<br />

Xpert C. difficile<br />

16. Andre oplysninger<br />

Ikke andre tilgængelige data.<br />

Forkortelser:<br />

CAS #: Chemical Abstract Service Number<br />

CFR Code of Federal Regulations<br />

DOT: Department of Transportation<br />

EINECS: Europæisk fortegnelse over nye og eksisterende kemiske stoffer<br />

EU: Den Europæiske Union<br />

GHS: Global Harmonisering System<br />

IARC: International Agency for Research on Cancer<br />

IATA: International Air Transport Association<br />

OSHA: Occupational Safety and Health Administration<br />

NTP: National Toxicology Program<br />

Cepheid giver ingen garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse oplysninger og<br />

fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med dets anvendelse. Cepheid forpligtelser skal kun som<br />

angivet i Cepheid standard vilkår og betingelser for salg til dette produkt. Cepheid vil under ingen<br />

omstændigheder blive ansvarlig for nogen tilfældige, indirekte eller følgeskader som følge af salg,<br />

videresalg, brug eller misbrug af produktet.<br />

300-7191 Rev L Side 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!