Oplæg af Jan Kampmann

ucc.dk

Oplæg af Jan Kampmann

Børns leg, læring og trivsel –aktuelle

udfordringer og muligheder i

sammentænkningen

Børnehaveklassens dag, 14.5.13

Center for Undervisningsmidler

Jan Kampmann

Center for Barndoms-, Ungdoms- og Familielivsforskning

Roskilde Universitet


Nationale og internationale tendenser

i førskole og indskoling

• Barndommens og børnehavens-/bh-klassens politisering:

Kvantitativ og kvalitativ ‘samfundsmæssiggørelse’

• Centraliseret decentralisering:

• ”Overgangen” og nationale læreplaner

• Kontrol af relationen mellem input, processer og outcome:

– Standardisering

– Dokumentation

– Evaluering

– Test, vurderinger og individuelle udviklingsbeskrivelser

• Læring og skolificering som værdi- og målestok

• Neoliberalismens og New Public Managements dagsorden


Skolen som kulturel kampplads

• Tillid til ledelse baseret på kontrolsystemer

bygget op omkring måling og vejning

• Frem for tillid til de professionelles

vurderinger og børnenes intentioner

• De-professionalisering af det pædagogiske

arbejde

• De-legitimering af børns egne søgeprocesser


Ny Nordisk Skole som ny vej?

• Reelt ingenting om den nordisk-pædagogiske

tradition

• Det nye består i fordobling af forventningen:

bibeholde – og konkurrere på - vores evne til at

tænke selv, samtidig med at skulle kunne

konkurrere på det de andre kan

• Fastholdelse af faglighedens primat i udviklingen

af en ”kompetitiv solidaritet” med henblik på at

klare sig i den globale konkurrence


Børnehaveklassen i børnenes

perspektiv

• Social ramme for børns forskellige typer af

hverdagslivserfaringer

• For at blive et helt barn må børnehaveklassen

tilbyde et helt liv

• Børnenes primære optagethed: at afkode det

børnesociale landskab, at kunne orientere sig og

navigere, tilkæmpe sig en social position og blive

deltager i den nye institution

• Forvalte relationen mellem lighed og diversitet –

omkring køn, kultur og alder

• Identitetsarbejde


Legen i børnenes hverdagsliv

• Legen som den virksomhed hvorigennem børnene kan afprøve og

udfolde dette identitetsarbejde – legen som magisk ”prøverum”

• Legens fænomenologi:

– For-handlinger

– Afgrænsning af legerum – inddragelser og udelukkelser

– Fysisk afgrænsning

– Social afgrænsning

– Mental afgrænsning

• Roller inden for legerummet

• At indtage en position/positioner

• En flerhed af hierarkier

• Børnegenerationel overlevering

• Fortolkende (re-)produktion

• Legekvadrologen


Legekvadrologen

legeleder

Den der ’har’ legen

medforhandler

medforhandler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

passiv deltager

(baby, hund, far, etc.)

______________________________________________________

belurer

-Sociale

For-handlinger -Fysiske afgrænsninger – Kontinuitet, Brud

-Mentale

& forsvar


Børnehaveklassen som kulturel

kampplads

• Generobring af de professionelles definitionsmagt

• Revitalisering af den ”nordisk pædagogiske tradition”: Det

gode børneliv som værdigrundlag, deltagelse og demokrati,

børneperspektiv og legens centrale betydning

• Kulturkampen om børnehaveklassens samfundsmæssige

opgave og legens placering: marginaliseret,

instrumentaliseret eller i egen ret?

• Udfordringer til det pædagogiske arbejde:

– Det sociale miljø

– Støtte børn i deres legebestræbelser

– Støtte enkelt-børn i socialt udsatte positioner

– Betydninger af de fysiske rammer

– Læringslyst og livserfaring

More magazines by this user
Similar magazines